Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 580695
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 22 de novembre per la qual es renoven els membres del Consell Escolar de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 15/2019, de 29 de març, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, estableix la composició del Consell Escolar de les Illes Balears.

L'article 10 de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears estableix que cada dos anys s'ha de renovar la meitat de cada un dels grups, amb l'excepció dels presidents dels consells escolars insulars, alternativament per excés i per defecte, amb la possibilitat de nova designació per períodes successius.

L'article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001 disposa que els vocals del Consell Escolar de les Illes Balears seran nomenats d'acord amb les propostes formulades pels grups corresponents en els termes que reglamentàriament siguin determinats.

L'apartat 4 de la disposició addicional segona de la Llei 15/2019, estableix que els terminis de renovació dels membres del Ple del Consell Escolar s'han de computar a partir de la nova sessió de constitució d'aquest òrgan.

L'apartat 4 de l'article 9 del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Escolar de les illes Balears estableix que els terminis de renovació dels membres del Ple del Consell s'han de computar a partir de la data de la constitució, que va ser el 22 de novembre de 2019.

L'apartat 1 de l'article 10 del ROF estableix que dos mesos abans de cada renovació parcial, el president del CEIB, un cop feta la consulta sobre la representativitat d'aquell moment al conseller competent en matèria d'educació, ha de sol·licitar a les entitats o als organismes que hagin de renovar els representants que, en el termini de quinze dies, li remetin les propostes de nomenament.

Tenint en compte les propostes realitzades per cadascuna de les entitats i organismes que han de renovar consellers, la presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears ha formulat les propostes de cessament i nomenament de consellers titulars i suplents, mitjançant un escrit de 19 de novembre de 2021, d'acord amb el que disposa l'article 17.o del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

Per tot això, i d'acord amb el que estableix l'article 9.3 del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s'indiquen, alhora que se'ls agraeixen els serveis prestats i la col·laboració:

grup

titular

suplent

a

Pedro José Lomas Torres

Joana Tur Planells

Miquel Àngel Santos Nebot

Maria del Mar Triay Enrich

Antònia Soler Rubí

Albert Bonnín Màdiko

Felipe Pérez Crespo

Guillermo Alejandro Parera Salvà

Ramon Mondéjar Coll

Catalina Juan Obrador

Antoni Sacarés Mas

Víctor Flores Alaminos

 

 

b

Albert Lobo Melgar

Glòria Ferrer Camps

Maria Misericòrdia Sánchez García

Inmaculada López Navas

Natalia Roig Sintes

Adelaida Pons Olives

Joan Puigserver Roig

Miquel Bernat Puigserver

Rosa Maria Abraham Miró

Carola Ramos Mir

d

Andrés Robles Martínez

Purificació Santacreu Creus

e

Llúcia  Salleras Julià

Maria del Carmen Polo Sánchez

f

Constantino Davia Ladrón

Francisca Garí Perelló

g

Dolores Rodríguez Sánchez

Marcelino Antonio Pradas Tur

h

Tomeu Barceló Rosselló

Amanda Fernández Rubí

j

Antoni Jesús Carrillos Cantó

 

Maria del Carmen Boned Verdera

Elena López Bonet

k

Miquel Àngel Maria Ballester

Josep Juaneda Mercadal

Susana Labrador Manchado

Raquel Guash Ferrer

l

Noemy Berbel Gómez 

Carme Pinya Medina

n

Sebastian Antonio Mandilego Alemany

Maria Lourdes Rodríguez Rodríguez

o

Enric Pozo Mas

Francesc Xavier Seguí Gelabert

p

Maria Duran i Febrer

Maria del Mar Gomila Guerrero

q

Juana Maria Mas Cuenca

Francisca Maria Rodríguez Anglada

r

Josep Gomila i Benejam

Juan Vicente Pérez Hernández

t

Pau Roig Mas

Ángel Palou Ozcàriz

Segon

Nomenar les persones que tot seguit s'indiquen nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears:

grup

titular

suplent

a

Carles Cabrera Villalonga

Joana Tur Planells

Miquel Àngel Santos Nebot

Maria del Mar Triay Enrich

Antònia Soler Rubí

Albert Bonnín Màdiko

Felipe Pérez Crespo

Raquel Evangelina Guzman Ibarra

Ramon Mondéjar Coll

Maria Camps Sintes

Antoni Sacarés Mas

Maria Inmaculada Hernández Pascual

 

 

b

Albert Lobo Melgar

Glòria Ferrer Camps

Maria Misericòrdia Sánchez Garcia

Inmaculada López Navas

Natalia Roig Sintes

Hilda Carmona Guzman

Joan Miquel Puigserver Roig

Rosa Maria Abraham Miró

Francesc Josep Picó Estela

Margarita Izcue Capó

d

Andrés Robles Martínez

Purificació Santacreu Creus

e

Llúcia Salleras Julià

Francisca Jofre Munar

f

Constantino Davia Ladrón

Francisca Garí Perelló

g

Dolores Rodríguez Sánchez

Marcelino Antonio Pradas Tur

h

Tomeu Barceló Rosselló

Amanda Fernández Rubí

j

Antoni Jesús Carrillos Cantó

 Rafael Muñoz Campos

Maria del Carmen Boned Verdera

Elena Lopez Bonet

k

Miguel Ángel Cardona Mercadal

Nofre Janer Coll

Susana Labrador Manchado

Raquel Guash Ferrer

l

Noemy Berbel Gómez

Carme Pinya Medina

n

Sebastian Antonio Mandilego Alemany

Maria Lourdes Rodríguez Rodríguez

o

Jaume Vicens Obrador

Francina Oliver Acosta

p

Maria Duran i Febrer

Maria del Mar Gomila Guerrero

q

Juana Maria Mas Cuenca

Francisca Maria Rodríguez Anglada

r

Juan Vicente Pérez Hernández

Josep Gomila i Benejam

t

Pau Roig Mas

 

Tercer

D'acord amb l'article 10 del Decret legislatiu 112/2001, els consellers són nomenats per un període de quatre anys, sense perjudici de les previsions sobre renovació de la meitat de cada un dels grups que disposa l'apartat 1 i dels canvis que es puguin produir a la composició del Consell per les causes previstes a l'apartat 2 del mateix article 10.

Quart

Es disposa que aquesta Resolució tengui efectes a partir del dia de la signatura de la mateixa.

 

Palma, 22 de novembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March Cerdà