null BOIB, butlletí oficial
Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 534437
Decret 44/2021 de 8 de novembre pel qual es crea el Col·legi per a l’Atenció Hospitalària i Domiciliària Maria Antònia Pascual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La creació de centres públics correspon al govern autonòmic, d'acord amb l'article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, desplegat per l'article 2 del títol I de l'annex del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles públiques d'educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària, i dels col·legis públics d'educació infantil i primària, i l'article 2 del títol I de l'annex del Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels instituts d'educació secundària.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix, en l'article 71, que les administracions educatives han de disposar els mitjans necessaris perquè tot l'alumnat assoleixi el seu màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional.

Correspon a les administracions educatives assegurar els recursos necessaris perquè els alumnes que requereixen una atenció educativa diferent de l'ordinària, per presentar necessitats educatives especials, per retard maduratiu, per trastorns del desenvolupament del llenguatge i la comunicació, per trastorns d'atenció o d'aprenentatge, per desconeixement greu de la llengua d'aprenentatge, per trobar-se en situació de vulnerabilitat socioeducativa, per les seves altes capacitats intel·lectuals, o perquè s'han incorporat tard al sistema educatiu o per condicions personals o d'història escolar, puguin assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius establerts amb caràcter general per a tot l'alumnat.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix, en l'article 36.2, que, d'acord amb el que disposen l'article 27 i l'article 149.1.30 de la Constitució, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria d'ensenyament, la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió i en els diferents nivells, graus, modalitats i especialitats.

En l'àmbit autonòmic s'ha dictat el Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics.

L'atenció educativa hospitalària i domiciliària és la destinada als alumnes que per motius de salut no poden assistir de manera presencial al centre educatiu o bé es troben hospitalitzats o bé convalescents al seu domicili per un període superior a trenta dies. Des del punt de vista administratiu, aquests alumnes continuen matriculats al seu centre de referència.

Fins aquest curs escolar els alumnes en edat d'escolarització obligatòria dels centres sostinguts amb fons públics que pateixen alguna malaltia han estat rebent aquesta atenció educativa a través de l'Aula Hospitalària i del Servei d'Atenció Educativa Domiciliària (SAED) i les seves subseus a Menorca i a Eivissa i Formentera.

Els alumnes hospitalitzats a l'Hospital Universitari Son Espases tenen dret a rebre atenció educativa, sempre que el seu estat de salut ho permeti i l'equip mèdic que els atén ho autoritzi.

La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, en un informe de data 17 de setembre de 2021, que consta en l'expedient, especifica que les necessitats educatives dels alumnes que passen per un període d'hospitalització i que després deriven en un període de convalescència o que requereixen repòs domiciliari, actualment són ateses per l'Aula Hospitalària i posteriorment pel SAED. Es proposa la necessitat d'unificar aquest Servei i aquesta Aula Hospitalària en un únic equip multidisciplinari, que atendrà alumnat d'educació infantil, primària i secundària. Desenvoluparà les seves actuacions a l'Hospital Universitari Son Espases, al domicili particular dels alumnes i als centres educatius.

En aquest informe també es justifica que es proposa denominar aquest col·legi Maria Antònia Pascual perquè va ser la primera mestra que va tenir l'Aula Hospitalària i la que la va posar en funcionament dins l'antic Hospital Universitari Son Dureta el curs 1995-1996. Va desenvolupar les seves funcions com a educadora durant vint-i-cinc anys i va ser l'ànima de l'Aula Hospitalària. Els seus objectius van ser sempre garantir el dret de l'educació de l'infant i del jove malalt, fer que l'escola dins l'hospital funcionàs i que l'alumnat ingressat fos atès durant el procés de malaltia tant educativament com emocionalment.

 

​​​​​​​S'ha de tenir en compte que el perfil de l'alumnat és molt divers. S'atenen alumnes en edat d'escolarització obligatòria i que no poden assistir al seu centre educatiu i presenten necessitats educatives derivades de l'hospitalització a pediatria o a l'hospital de dia de psiquiatria, independentment de la durada del seu ingrés, amb el vistiplau de l'equip mèdic. Excepcionalment, es podran atendre altres etapes, no obligatòries, segons la disponibilitat de l'Equip d'Atenció Educativa Hospitalària i Domiciliària.

La dotació d'aquest centre estarà formada per docents de primària, de secundària, de suport i d'orientació educativa. Actualment, sis professionals es troben a la seu de Mallorca, i dos professionals a les subseus de Menorca i d'Eivissa i Formentera. Aquesta dotació és pot modificar en funció de les necessitats d'escolarització.

A hores d'ara, el Servei d'Atenció a la Diversitat de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa és el responsable de fer el seguiment d'aquest centre.

Amb la finalitat de garantir l'obertura i el funcionament d'aquest nou centre, s'ha de nomenar un director com a càrrec unipersonal, que serà proposat per la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de manera extraordinària i per a un període de dos anys.

En data 20 d'octubre de 2021, la cap del Departament de Planificació i Centres, amb el vistiplau del director general de Planificació, Ordenació i Centres, va emetre un informe sobre la necessitat de crear un col·legi per a l'atenció hospitalària i domiciliària i unificar l'atenció educativa que fins ara es realitzava a través de l'Aula Hospitalària i del Servei d'Atenció Educativa i Domiciliària (SAED) i que ara proporcionarà un equip multidisciplinari que formarà part del nou centre.

Per tot això, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 8 de novembre de 2021, dict el següent

Decret

Article primer

Creació del centre

Es crea el col·legi per a l'atenció hospitalària i domiciliària següent:

Codi de centre: 07015951

Denominació genèrica: col·legi per a l'atenció hospitalària i domiciliària

Denominació específica: Maria Antònia Pascual

Titular: Conselleria d'Educació i Formació Professional / Hospital Universitari Son Espases

Domicili: Ctra. de Valldemossa, 79, nivell +1, mòdul B, passadís Q

Municipi: Palma

CP: 07010

 

Article segon

Supressió de codis de centres

Se suprimeixen i es donen de baixa els codis següents:

Aula Hospitalària: 07500233

SAED Mallorca: 07500774

 

Article tercer

Manteniment de les subseus

Es mantenen les dues subseus del SAED a les illes de Menorca i d'Eivissa i Formentera, que dependran del Col·legi per a l'Atenció Hospitalària i Domiciliària Maria Antònia Pascual, amb el seu codi de centre:

SAED Menorca: 07500786

SAED Eivissa i Formentera: 07500798

 

Disposició final primera

Desplegament del Decret

Es faculta el conseller d'Educació i Formació Professional perquè adopti les mesures necessàries per a l'execució d'aquest Decret.

 

 

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 8 de novembre de 2021

 

La presidenta

(Per suplència d'acord amb l'article 7 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears)

El conseller d'Educació i Formació Professional 

Mercedes Garrido Rodríguez

Martí X. March i Cerdà