Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Núm. 438537
Aprovació de les bases per a la constitució d'un borsí de personal de monitors/es de piscina

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per la present es fa saber que el Sr. Batle mitjançant el Decret 2021-0610, de dia 23 de setembre de 2021, aprova les bases reguladores del procediment per constituir un Borsí de personal Monitors/es de Piscina, següent:

“Expedient núm.: 699/2021

Assumpte: Decret aprovació Bases

Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Lloc de treball

DECRET

Vista la provisió d'Inici que es va aprovar el 17 de setembre de 2021 per el Sr. Batle de l'Ajuntament de Lloseta, s'inicia l'expedient per la constitució d'un Borsí de personal temporal Monitors/es de Piscina per cobrir les futures necessitats que se'n derivin del servei.

Examinades les bases de la convocatòria i de conformitat amb l'article 21.1,g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, DISPÒS

Primer. Aprovar les bases reguladores del procediment per la constitució del Borsí de Personal Monitors/es de Piscina amb caràcter temporal de l'Ajuntament de Lloseta

Segon. Publicar el text íntegre de les bases reguladores en el Butlletí Oficial de les Illes Baleares i en la seu electrònica de l'Ajuntament [https://ajlloseta.sedelectronica.es/info.0]”

 

Lloseta, en el dia de la signatura electrònica (24 de setembre de 2021)

El batle

José María Muñoz Perez

 

Bases específiques reguladores del procediment selectiu per la constitució d'un Borsí de Monitors/es Piscina

PRIMERA.

Objecte de la convocatòria

L'objecte de la present convocatòria és la constitució d'un Borsí de Monitors/es Piscina, corresponent al Grup 4 de classificació de l'Ajuntament de Lloseta, equivalent al nivell C2 previst al Real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic dels Empleats Públics, mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

La borsa de treball tindrà per objecte la cobertura de manera àgil i ràpida llocs de feina que poguessin quedar vacants temporalment.

SEGONA.

Funcions

Realitzar funcions de vigilància i primers auxilis, prioritzant la seguretat dels usuaris i el bon ús de les instal·lacions.

Impartir classes de natació als usuaris de les piscines municipals.

Impartir classes d'activitats dirigides als usuaris de les piscines municipals.

La relació i l'atenció als ciutadans i usuaris és primordial, directa e intensa, és inherent al lloc de treball que es desenvolupa primordialment en una variant relacional directa amb els veïns.

TERCERA.

Requisits dels aspirants

 • Ser espanyol o nacional d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, en els termes prevists en la normativa vigent. L'aspirant que no tingui la nacionalitat espanyola ha d'acreditar documentalment la seva nacionalitat amb un document vigent i el seu permís de residència i de treball si s'escau.

 • Tenir complerts els 16 anys, i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.

 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública. No estar sotmès a cap causa d'incapacitat específica d'acord a la normativa vigent.

 • No estar sotmès a cap supòsit d'incompatibilitat dels establerts en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques o comprometre's en el seu cas, a exercir l'oportuna opció en el període de temps que preveu l'article 10 de la disposició legal anterior, i no percebre pensió de jubilació, de retir o d'orfandat

 • Coneixement de la llengua catalana corresponent al nivell B1, acreditat mitjançant certificat, diploma, títol o equivalent expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears o equivalent.

 • Títol de graduat/da en educació secundaria, graduat/da escolar, títol del cicle formatiu de grau mitjà o títol equivalent.

 • Títol de monitor/a piscina

Els requisits establerts en els apartats anteriors s'han de complir el darrer dia del termini de presentació d'instàncies i gaudir dels mateixos durant el procés selectiu.

QUARTA.

Presentació de sol·licituds i acreditació de mèrits

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils per a la presentació d'instàncies per prendre part al procés selectiu a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Les sol·licituds es dirigiran al Batle de l'Ajuntament de Lloseta i s'hauran d'ajustar al model publicat a l'Annex I d'aquestes bases. La seva presentació podrà fer-se en el Registre General de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En el cas de no presentar-se la instància al Registre General de l'Ajuntament de Lloseta, la persona interessada ha de comunicar-ho a l'Ajuntament, abans de la finalització del termini de la presentació de les sol·licituds, mitjançant enviament del justificant de presentació a l'adreça electrònica nrossello@ajlloseta.net. Sense la concurrència d'aquest requisit, les sol·licituds que es registrin a l'Ajuntament de Lloseta fora del termini de presentació no seran admeses.

Per ser admès i, en el seu cas, prendre part en la pràctica de les proves selectives corresponents, bastarà que les persones aspirants manifestin a la sol·licitud que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base tercera, el que es posa de manifest en el model de sol·licitud.

A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

1. Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la personalitat.

2. Còpia del Certificat que acredita el Nivell de Català exigit a la Base Tercera per poder ser admès al procediment.

3. Model d'instància que figura a l'annex I adequadament emplenada.

4. Justificant del pagament de la taxa de 15 euros per optar a proves de selecció de personal de l'Ajuntament de Lloseta.

5. Model de relació dels mèrits que s'aporten que figura a l'Annex II adequadament emplenat i la documentació que els acredita

6. Titulacions exigides com a requisit en la Base Tercera

 

CINQUENA.

Pagament de la Taxa

D'acord amb la Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per drets d'exàmens per participar als processos selectius a L'Ajuntament de Lloseta, els aspirants que vulguin formar part del procés selectiu hauran de satisfer una taxa de 15 euros.

Dita taxa es troba subjecte al règim d'autoliquidació. Els aspirants podran satisfer l'import mitjançant:

 • Ingrés directe al compte bancari de l'Ajuntament de Lloseta fent constar expressament en el concepte el codi “MONITOR” seguit del Nom i Cognoms de l'aspirant.
 1. Núm. de compte: ES16 2100 0744 9602 0000 2067

 • Pagament presencial mitjançant targeta de crèdit o dèbit a la Recepció de l'Ajuntament.

En ambdós casos, els aspirants hauran d'adjuntar a la seva sol·licitud el justificant del pagament realitzat.

SISENA.

Tribunal qualificador

El Tribunal està format per cinc membres amb veu i vot i els seus respectius suplents, per cobrir les absències que es puguin produir. Tots els membres del tribunal hauran de ser funcionaris de carrera o personal laboral fixo, d'igual o superior categoria a la de la plaça convocada, i amb titulació acadèmica d'igual o superior nivell a l'exigida per a l'ingrés en la sub-escala tècnica corresponent.

La composició del tribunal es farà pública mitjançant el corresponent anunci en el Tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Lloseta en el moment de la publicació del llistat provisional d'admesos i exclosos.

Hi podran assistir representants sindicals amb veu però sense vot, per efectuar funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplents, i les decisions s'adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presència del president i del secretari.

El tribunal resta facultat per a resoldre els dubtes o incidències que es presentin, i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procediment de selecció en tot el que no estigui previst a les presents bases.

Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, i notificar-ho a l'autoritat convocant, quan concorri en ells alguna de les circumstàncies previstes a l'art. 23 de la Llei 40/2015 de 1 d'octubre del Règim Jurídic del Sector Públic.

Igualment, les persones aspirants podran recusar els membres del tribunal quan concorri alguna de les circumstàncies contemplades en el paràgraf anterior d'acord amb el règim establert en l'article 24 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre del Règim Jurídic del Sector Públic.

Si escau, el tribunal podrà comptar amb l'assistència de Personal Col·laborador, tendran caràcter auxiliar i prestaran suport amb activitats de tipus tècnic, administratiu o de serveis. Seran designats en tot cas per el President del Tribunal.

SETENA.

Procediment selectiu

El procediment selectiu serà el concurs (FINS 100 PUNTS)

1. Experiència professional, fins a 55 punts

a) Per serveis prestats en l'Administració Pública com a Personal Monitor/a Piscina ja sigui com a personal laboral o funcionari, en un lloc igual o similar amb independència de la seva denominació: 0,75 punts per mes complet fins un màxim de 55 punts

Els serveis prestats s'acreditaran mitjançant certificat, original o confrontat, expedit per l'Administració corresponent en el qual han de constar el lapse temporal de prestació, el grup de classificació professional i la vinculació amb l'Administració. Als efectes de la valoració d'aquests mèrits es consideraran Administracions Públiques les definides a l'article 2.3 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

b) Per experiència en el sector privat exercint funcions directament relacionades amb el lloc convocat: 0,75 punts per mes complet fins un màxim de 55 punts

Dita experiència s'acreditarà mitjançant certificat original o confrontat, de l'empresa, amb indicació de les funcions desenvolupades, i certificat de la vida laboral expedit per l'INSS.

No seran objecte de valoració els certificats que no incloguin la informació suficient per a poder valorar l'experiència d'acord amb els paràmetres mínims abans indicats.

 

Els mèrits a valorar trobaran el seu límit temporal en el dia de la publicació de la convocatòria en el BOIB, de manera que no es valoraran aquells mèrits obtingut pels aspirants amb posterioritat.

Es consideren inclosos i podran ser objecte de valoració els serveis prestats a l'administració en contractes formatius de treball en pràctiques establerts a l'article 11 del TRET aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

En l'àmbit privat només es valoraran els serveis prestats mitjançant contractes en pràctiques, becaris o de col·laboració social, quan aquests constin a la vida laboral.

2. Formació acadèmica, fins a 17,5 punts.

Es valoren, en aquest apartat, les titulacions acadèmiques (inclosos els cursos de postgrau) el caràcter oficial o l'equivalència de les quals tingui reconegut i establert el Ministeri d'Educació i Formació Professional, així com les titulacions universitàries no oficials i els crèdits dels títols propis de postgrau de les universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments propis, que estiguin directament relacionats amb les funcions del lloc de feina objecte de la convocatòria.

a) Per títols de màster oficial, títols propis de postgrau: 0'05 punts per crèdit (equivalent a 10 hores de durada), fins a 9 punt per títol; Per titulació acadèmica oficial o títol propi de grau, llicenciatura o d'altres titulacions de segon cicle universitari: 10 punts.

b) Per cada titulació acadèmica de tècnic/a superior de formació professional (cicle formatiu) o equivalent: 9 punts

c) Per cada titulació acadèmica de tècnic/a de formació professional, batxillerat o equivalent: 8 punts

3 Accions formatives, fins a 17,5 punts.

Cursos de formació i perfeccionament impartits o promoguts per les administracions públiques; els impartits en el marc dels acords de formació contínua entre l'Administració i els agents socials, així com els homologats per l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP), l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), i els impartits per la Universitat i per les escoles tècniques que estiguin relacionades amb el lloc de treball de la plaça convocada, els impartits per col·legis professionals, les Administracions estatal, autonòmica o local, i pels sindicats. També es tindran en compte les accions formatives prestades per altres entitats. Dites accions formatives es valoraran quan el contingut estigui directament relacionat amb les funcions de la categoria corresponent a la borsa a la qual s'opta. Es valoraran els cursos que compleixin els requisits anteriors amb el següent contingut:

- Cursos relacionats amb les funcions pròpies del lloc de treball de la plaça convocada. (Amb un màxim de 17,5 punts)

- Cursos dels àmbits connexes indicats a continuació. (Amb un màxim de 6 punts)

- Cursos d'informàtica vinculats a les funcions d'administració general: processador de textos, full de càlcul, correu electrònic, navegació per internet, i d'altres cursos d'informàtica que es puguin vincular amb les funcions corresponents al lloc de feina

-Cursos de formació en matèria de prevenció de riscos laborals.

- Cursos en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

- Cursos de formació en matèria de qualitat.

- Cursos formatius en matèria d'igualtat de gènere.

L'acreditació de les accions formatives es farà mitjançant certificacions o documents oficials estesos per les administracions i / o organismes competents, i han d'incloure les hores de durada o els crèdits dels cursos. Dites certificacions hauran d'indicar si es tracta d'accions formatives amb aprofitament, d'assistència o impartides pels aspirants . En cas de no indicar-se aquest extrem en el certificat es considerarà que l'acció formativa és d'assistència.

Els cursos que no indiquin la durada seran considerats d'una hora. Si els cursos indiquen els crèdits sense les hores s'entendrà que cada crèdit equival a 10 hores de durada.

Els cursos d'aprofitament suposen els d'assistència, de manera que no serà acumulativa l'assistència i l'aprofitament a efectes de valoració

Aquest apartat serà valorat d'acord amb el següent barem:

a) 0'05 punts per hora de durada, quan el certificat acrediti l'aprofitament. La puntuació màxima per curs serà de 7,5 punts.

b) 0'025 punts per hora de durada, quan el certificat acrediti l'assistència al curs o no esmenti expressament el caràcter d'assistència o aprofitament. La puntuació màxima per curs serà de 2,5 punts.

c) 0'07 punts per hora de durada, quan el certificat acrediti que es tracta d'accions formatives impartides per l'aspirant. La participació en un curs pot ser total o parcial. En l'últim cas només es valorarà la part corresponent a les hores impartides. La puntuació màxima per curs serà de 7,5 punts.

 

4. Coneixements de la llengua Catalana, fins a 5 punts

Aquest apartat serà valorat d'acord amb el següent barem:

Certificat nivell C2......................................................................................4 punts

Certificat nivell C1 .....................................................................................3.75 punts

Certificat llenguatge administratiu (LA/ antic E)........................................1 punts

Certificat nivell B2......................................................................................1.25 punts

En el supòsit que l'aspirant acrediti la possessió de més d'un certificat, només és objecte de valoració el certificat que acredita un nivell de coneixement més alt, excepte quan es posseeixi certificat de coneixements de llenguatge administratiu, que serà acumulatiu a l'altre.

5 Coneixements d'altres llengües, fins a 5 punts

Únicament es valoraran aquells certificats emesos per escoles oficials d'idiomes, escoles d'administració pública i aquells organismes oficials establerts en el marc comú europeu de referència, tot això d'acord amb els criteris de puntuació que s'indiquen a continuació:

Nivell bàsic A1 o equivalent: 0,25 punts.

Nivell bàsic A2 o equivalent: 0,50 punts

Nivell intermedi B1 o equivalent: 1 punts.

Nivell intermedi B2 o equivalent: 1,50 punts.

Nivell avançat C1 o equivalent: 2 punts.

Nivell avançat C2 o equivalent: 2,5 punts.

Per una mateixa llengua només es valoraran les titulacions de nivell superior.

Només es reconeixeran i seran objecte de valoració els mèrits obtinguts fins a la data de publicació de la convocatòria, no es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat. Dits mèrits hauran de ser acreditats mitjançant originals o còpies autèntiques dels documents relacionats anteriorment.

Tots els documents presentats en un altre idioma han d'adjuntar la traducció al castellà o català acreditada mitjançant una traducció jurada. Tots els documents expedits a l'estranger s'han de presentar, si escau, degudament legalitzats o postil·lats. No obstant això el Tribunal podrà reconèixer aquells documents acreditatius de mèrits expedits en idioma estranger sempre i quan el seu contingut sigui comprensible i evident pel Tribunal i es pugui determinar o apreciar de forma clara la seva validesa. La falsedat en les dades que es facin constar en la sol·licitud o en la documentació annexa determina l'exclusió immediata de la persona sol·licitant, sense perjudici de les mesures legals que corresponguin.

VUITENA.

Admissió i valoració del concurs

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Lloseta, la resolució per la qual s'aprovi la llista provisional d'admesos i exclosos amb la indicació de les causes de l'exclusió. 

Els aspirants exclosos o omesos disposaran d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la dita publicació, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu i se'ls advertirà que es tindrà per no presetada la sol·licitud si no es compleix el requeriment.

Finalitzat el termini anterior, es dictarà resolució amb la llista definitiva d'admesos i exclosos i, a continuació, s'iniciarà la valoració del concurs.

El Tribunal farà pública en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament les puntuacions atorgades a cada aspirant, desglossant en els apartats assenyalats en la base setena. Els interessats podran sol·licitar revisió i/o audiència al tribunal dins els tres dies hàbils següents a aquesta publicació.

Les sol·licituds de revisió de mèrits hauran de ser presentades al registre físic o electrònic de l'Ajuntament de Lloseta o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En el cas de no presentar-se la instància al Registre General de l'Ajuntament, la persona interessada ha de comunicar-ho a l'Ajuntament abans de la finalització del termini de la revisió mitjançant enviament del justificant de presentació a l'adreça electrònica nrossello@ajlloseta.net. Sense la concurrència d'aquest requisit, les sol·licituds de revisió què es registrin a l'Ajuntament fora del termini de presentació no seran admeses.

La qualificació final vindrà determinada pels mèrits de la fase de concurs.

En cas d'empat, aquest es resoldrà aplicant el sistema de sorteig.

NOVENA.

Constitució de la borsa de treball

Un cop transcorregut el termini anterior, si no es presenten al·legacions, o bé un cop que hagin estat examinades les presentades, el Tribunal qualificador donarà per finalitzada la selecció, i elevarà a la Batlia la seva proposta definitiva de d'ordre de prelació de la borsa de treball, per tal que dicti la corresponent resolució de constitució de la borsa de treball.

Aquesta resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament. Els aspirants que conformin la borsa de treball es trobaran a l'espera de ser cridats per l'Ajuntament per ordre de puntuació quan es produeixi la necessitat de nomenament.

DESENA.

Situació dels aspirants a la borsa de treball.

Es trobaran en la situació de no disponible, aquelles persones integrants de la borsa de treball que estiguin prestant serveis en una altra administració, o que, per concórrer alguna de les causes previstes en els apartats a, b, c, ò d, de la base onzena, no hagin acceptat el lloc ofert. Mentre la persona aspirant estigui en la situació de no disponible en la borsa, no se la cridarà per oferir-li un lloc de treball.

Estan en la situació de disponible la resta de persones aspirants de la borsa, amb la conseqüència que se les ha de cridar per oferir-los un lloc de treball d'acord amb la seva posició en la borsa.

Les persones aspirants que al·leguin i justifiquin alguna de les circumstàncies previstes en la base següent conserven la posició obtinguda en la borsa. Això no obstant, queden en la situació de no disponible i no rebran cap més oferta mentre es mantingui la circumstància al·legada, amb l'obligació de comunicar l'acabament de les situacions esmentades en la forma prevista en el darrer paràgraf de la base següent.

ONZENA.

Renúncia i exclusió de la borsa.

S'ha de comunicar a la persona aspirant que correspongui el lloc i el termini en el qual cal que es presenti.

Si la persona interessada no manifesta la seva conformitat amb el nomenament en el termini de dos dies hàbils i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat per la Batlia, s'entén que hi renuncia.

El termini d'incorporació ha de ser com a màxim de 15 dies hàbils, el qual es pot prorrogar excepcionalment per atendre al dret de preavís de l'Estatut dels treballadors

A les persones aspirants que hi renunciïn de forma expressa o tàcita d'acord amb l'establert a la base anterior se les ha d'excloure de la borsa de treball corresponent, llevat que al·leguin, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, que s'han de justificar documentalment dins dels tres dies hàbils següents:

a) Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.

b) Trobar-se prestant serveis en una altra Administració Pública.

c) Patir malaltia o incapacitat temporal.

d) Estar, en el moment de la crida, exercint funcions sindicals.

Les persones interessades estan obligades a comunicar per escrit dirigit a la Batlia l'acabament de les situacions previstes en els apartats anteriors.

La posterior renúncia d'un dels treballadors al lloc que ocupa, així com l'incompliment del deure de prendre possessió del lloc prèviament acceptat, suposa l'exclusió de la borsa de treball per a la qual va ser cridada, excepte que aquestes circumstàncies es produeixin com a conseqüència de la crida per ocupar un altre lloc de treball en un altre cos, una altra escala o especialitat de l'Ajuntament de Lloseta o en els casos de força major.

DOTZENA.

Nomenaments i gestió de la borsa

Si en el moment de constitució del Borsí ja hi hagués Borsins anteriors en vigor però sense membres en situació de Disponible, tindrà preferència sobre l'altre el darrer borsí que hagi estat constituït. En el cas de que un membre d'un Borsí anterior canviés la seva situació de No Disponible a Disponible, no tindrà efectes damunt l'ordre de prelació i crida del nou Borsí. Tan sols s'acudirà a Borsins anteriors en el cas de que el darrer Borsí que hagi entrar en vigor quedi exhaurit o bé, quedi sense membres en situació de Disponibles.

L'ordre de preferència per efectuar els nomenaments vindrà determinat per l'ordre de puntuació.

Si hi ha més d'un nomenament a efectuar, de les mateixes característiques, es poden fer crides col·lectives simultànies a tantes persones aspirants en situació de disponible en la borsa com es consideri necessari per atendre les peticions de cobertura de llocs pendents.

En aquest cas, els llocs oferts s'han d'adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones aspirants de la borsa que hagin manifestat la seva conformitat.

Els aspirants que siguin cridats i donin la conformitat al seu nomenament en el termini de dos dies hàbils hauran de presentar, en el termini de tres dies hàbils comptats des del següent a l'acceptació, la següent documentació, per document original o còpia simple, llevat de les que ja estiguin en poder de l'Administració:

 • Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.

 • Original o fotocòpia del certificat de coneixements de llengua catalana corresponents al nivell exigits com a requisit, expedits pels organismes competents inclosos en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut, i segons el règim temporal i d'equivalències que s'hi estableix.

En el cas que l'aspirant proposat no reuneixi els requisits exigits, o no els acrediti en el termini establert, la Batlia acordarà la seva exclusió i procedirà a proposar el nomenament de l'aspirant següent per ordre de puntuació, havent-se d'incorporar al lloc de treball en el termini màxim de 15 dies.

La vigència màxima d'aquesta borsa serà de tres anys a comptar de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la seva constitució, o fins a la constitució de la borsa ordinària resultant de la primera convocatòria que es realitzi derivada d'oferta pública.

TRETZENA. 

Incidències, publicitat, règim normatiu i recursos

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin a la interpretació d'aquestes bases i prendre els acords necessaris per al bon ordre d'aquesta convocatòria.

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública seran inserits en el tauler anuncis electrònic de l'Ajuntament de Lloseta (www.ajlloseta.net), al marge de la seva publicació al BOIB quan sigui preceptiva.

Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant aquesta Batlia, en el termini d'un mes des de la seva publicació al BOIB, d'acord amb l'establert als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé directament i de forma alternativa recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'establert als articles esmentats i als articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, a interposar davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB de la convocatòria.

 

ANNEX I.

Model de sol·licitud de participació en el procediment de selecció

Nom:

Primer llinatge:

Segon llinatge:

DNI/NIF:

Domicili (a efectes de notificació):

Localitat:

Telèfon:

Adreça electrònica:

La/el sotasignat, major d'edat, compareixo i com millor procedeixi, EXPOSO:

Primer.- Que ha tingut coneixement de la convocatòria del procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball per al nomenament de personal temporal de Monitor/a Piscina de l'Ajuntament de Lloseta

Segon.- Que aporta còpia del seu document d'identificació personal (DNI,NIE,passaport; en vigor)

Tercer.- Declara estar en possessió de tots i cadascun dels requisits i condicions que s'exigeixen a la convocatòria, i específicament que reuneix els requisits requerits a la Base Tercera de la convocatòria

Per tot l'exposat, SOL·LICITA:

Ser admesa/es a la convocatòria del procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball de personal temporal Monitor/a Piscina.

 

Lloseta, _________ de ________________ de 2020

 

AL SR. BATLE DE LLOSETA

De conformitat al que disposa la LO 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa als interessats que les dades personals contingudes en la sol·licitud d'admissió, documentació que s'acompanyi a aquesta o que es generi a resultes d'aquesta convocatòria, són objecte de recollida per al seu tractament única i exclusivament per a l'exercici de funcions pròpies d'aquesta Administració, dins el present procediment selectiu per a la seva convocatòria, tramitació, qualificació i resolució, per la qual cosa s'informa que les dades s'incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable aquest Ajuntament, i que en cas que sigui necessari als efectes de complir amb els principis de publicitat i transparència del procediment, algunes dades personals dels aspirants poden ser publicades en el BOIB o al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament. Que en aquest acte l'Ajuntament informa a les interessades/ts del dret de les persones físiques a accedir a les seves dades, a rectificar-les i a cancel•lar-les. Aquests drets podran ser exercits per mitjà d'escrit adreçat al responsable del fitxer a l'adreça postal següent: 07360 –Lloseta –C/ Pou Nou, 3. Que així mateix se m'informa en aquest acte que les dades personals de persones físiques contingudes en la proposició només seran objecte de cessió o comunicació en els casos, condicions, i amb previ compliment dels requisits establerts en la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

 

ANNEX II.

Model relació de mèrits pel Borsí de personal temporal Monitor/a Piscina

Nom:

Primer llinatge:

Segon llinatge:

DNI/NIF: