Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 437457
Nomenament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb els efectes del dia 20 de setembre de 2021 la Presidència del Consell de Mallorca ha nomenat les persones relacionades, per ocupar els llocs de treball que s'indiquen, configurats com a de personal eventual, d'acord amb l'article 104 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, assignant-lis les retribucions que igualment s'assenyalen.

NOM I LLINATGES                      CÀRREC                                            RETRIBUCIONS ANUALS

Catalina Neus Nicolau Socias           Secretari –ària 2n Grup Polític            25.975,14 €

 

Palma,  16 de setembre de 2021

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28-01-2021)  Josep Lluís Colom Martínez