Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 437406
Resolució de 21 de setembre de 2021, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es declara finalitzat el procediment i deserta plaça de catedràtic d’universitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Convocada a concurs d'accés, mitjançant Resolució d'aquesta universitat amb data 3 de juny de 2021 (BOE de 14 de juny de 2021), una plaça de catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Psiquiatria, adscrita al Departament de Medicina (en constitució), amb núm. de concurs 26/2021, codi 231704, i no havent aspirants admesos en les llistes definitives.

Aquest Rectorat ha resolt declarar finalitzat el procediment i deserta la plaça de catedràtic d'universitat esmentada.

Contra aquesta resolució, la qual posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la data de notificació. Per altra banda, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició davant el Rector de la Universitat de les Illes Balears en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva publicació. No es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l´1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

   

Palma, 21 de setembre de 2021

Per delegació del Rector (FOU núm. 519),

El vicerector de Personal Docent i Investigador

Antonio Bordoy Fernández