Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 436753
Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, del concurs per constituir dues borses de funcionaris interins d’Agents covid, per les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució de la Direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 26 de juliol de 2021 (BOIB núm. 100, de 27 de juliol) es convoca el procediment de constitució de dues borses de funcionaris interins d'Agents covid, s'aproven les bases que han de regir la convocatòria i es designen els membres de les Comissions Tècniques de Valoracions.

2. En data de 17 d'agost de 2021 es publica la Resolució de la Direcció Gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 11 d'agost de 2021, de modificació de la Resolució de 26 de juliol de 2021, per la qual es convoca el procediment de constitució de dues borses de funcionaris interins d'Agents covid, s'aproven les bases que han de regir la convocatòria i es designen els membres de les Comissions Tècniques de Valoracions.

3. Mitjançant la Resolució de 13 de setembre de 2021 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs esmentat, amb la indicació de les causes de l'exclusió. Aquesta Resolució es va publicar en data 14 de setembre de 2021.

4. Ha finalitzat el termini que preveu la Resolució esmentada en el punt anterior perquè les persones excloses o omeses esmenin les deficiències que s'han detectat a les sol·licituds de participació i aportin els documents que són preceptius.

Fonaments de dret

1. La disposició transitòria quarta del Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

2. L'article 92.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

3. L'article 10.1 i 56 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

4. Els articles 15 i 16 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. L'article 189.1 i 2.b), de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

6. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

7. Els articles 4.2, 5.2 i 12 dels Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública, aprovats pel Decret 31/2012, de 13 d'abril.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses en el concurs, en els termes que estableix el punt 7.3 de la Resolució de la Direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública de 26 de juliol de 2021 per la qual es convoca el procediment de constitució de dues borses de funcionaris interins d'Agents covid, s'aproven les bases que han de regir la convocatòria i es designen els membres de les Comissions Tècniques de Valoracions.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses del concurs, amb indicació de les causes d'exclusió, en els termes que estableix el punt 7.3 de la Resolució abans esmentada.

3. Declarar desistides de la seva sol·licitud les persones que no hagin presentat esmenes a la seva exclusió en el termini de dos dies hàbils concedit per la Resolució de 13 de setembre de 2021 per la que es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

4. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el web <http://oposicions.caib.es>.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 23 de setembre de 2021

La directora gerent de l'EBAP

Maria del Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX 1

Llista definitiva de persones aspirants admeses en el concurs per constituir una borsa preferent d'agents covid, per a la illa de Mallorca

 

DNI

Llinatges, nom

***5284*

CIFUENTES BORRAS, CRISTIAN

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

***3831*

MUÑOZ ALCARAZ, MIGUEL

***3741*

PICO BUADES, BARTOMEU

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

***2007*

TIJERAS ALONSO, RAMON

Llista definitiva de persones aspirants admeses en el concurs per constituir una borsa preferent d'agents covid, per a la illa de Menorca

DNI

Llinatges, nom

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

Llista definitiva de persones aspirants admeses en el concurs per constituir una borsa preferent d'agents covid, per a la illa d'Eivissa

DNI

Llinatges, nom

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

Llista definitiva de persones aspirants admeses en el concurs per constituir una borsa preferent d'agents covid, per a la illa de Formentera

DNI

Llinatges, nom

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

 

ANNEX 2 Llista definitiva de persones aspirants admeses en el concurs per constituir una borsa subsidiària d'agents covid, per a la illa de Mallorca

 

DNI

Llinatges, nom

***7273*

ABELLANEDA ANGUITA, SALVADOR

***1874*

ALCANTARA RIUDAVETS, BORJA

***5479*

ALONSO MODINO, PEDRO

***5702*

ANADON JAUME, FCO. JAVIER

***9387*

BARCELO TABERNER, MARIA DEL MAR

***1792*

BERNAT LLANERAS, AINA

***9312*

BRUNET GUASP, MARIA DEL MAR

***7180*

BUADES MARTINEZ, RAUL

***8803*

BURGUERA LÓPEZ, LLUÍS

***3558*

BUSTOS MARTINEZ, SERGIO

***1884*

CABALLERO NAVARRO, ISIDRO

***1562*

CABALLERO ROSSELLO, JOAN LLUIS

***8704*

CABAÑERO TEBAR, FRANCISCO

***1988*

CABRERIZO FUENTES, ARITZ

***1508*

CALDENTEY TORTELLA, MARIA MAGDALENA

***2255*

CAMPS MUNAR, ESTER

***4478*

CAPO CALAFELL, DAVID

***7359*

CARRASCOSA MINGUEZ, NOELIA

***4067*

CASAS JAUME, JESSICA

***9105*

CATALA HIDALGO, SEBASTIAN

***3899*

COMES TAULER, JAUME

***4006*

CORBALAN VAN UFFELEN, NORBERTO

***7772*

CUBERO RUIZ, LORENA

***3928*

DAVILA LEON, MARIA DEL ROSARIO

***4156*

DIAZ ROMO, LAURA MAIJA

***0986*

FADRIQUE VILLEGAS, JOSE

***3734*

FE ROIG, ANTONI

***6495*

FEMENIAS MORRO, CATALINA MARIA

***2539*

FERNANDEZ CARBONELL, JOSE ANTONIO

***5750*

FERNANDEZ GARCIA, JAVIER

***1685*

FERRER SERRA, JAUME

***1374*

FIOL OLIVER, BERNAT

***3880*

FONT CURIENT, MIQUEL

***2473*

FONT MACKIE, OLIVIA ROSA

***3558*

FONT MAYOL, BERNARDINO

***8757*

FONT ZAPATA, LUCAS

***4011*

FORNES ARTIGUES, MARIA FRANCISCA

***4430*

FUENTES SORIANO, MARINA

***1684*

GALMÉS GALMÉS, LLORENÇ

***4259*

GARAU VILLEGAS, JUAN JESUS

***9209*

GARCIA DEL ARCO, JOSE ANTONIO

***1380*

GAYA CLADERA, JON

***7866*

GAYÀ ROSSELLÓ, MIQUEL

***9110*

GELABERT EDGREN, NICOLAS

***7185*

GOMEZ LAMELA, AITOR

***3347*

GOMEZ LUQUE, PATRICIA

***3178*

GOMEZ MARTINEZ, SEBASTIAN

***1622*

GONZALEZ MIRANDA, MARINA

***8247*

GONZALEZ OLIVER, MANUEL

***6366*

GONZALEZ RIONDA, JOAQUIN

***9110*

GUAL CALAFAT, JOAN

***1429*

HIDALGO GONZALEZ, MARCOS

***5476*

JIMÉNEZ MURRAY, JESSICA MARTINA

***8336*

LEON POZO, PEDRO

***3938*

LLAGOSTERA TERRASA, PERE

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

***1347*

LLINAS MONCADA, ALEJANDRO JOSE

***0943*

LLINAS SIMONET, MIGUEL ANGEL

***7227*

LLODRA VENY, BARTOMEU

***1717*

LOPEZ LOPEZ, MIRIAM

***1628*

MARQUEZ CELORIO, RUBEN

***8310*

MARTI VENY, ANTONI

***4283*

MARTÍNEZ FERNANDEZ, DAVID

***6966*

MARTINEZ LOVERA, JOSE GERMAN

***9697*

MAS FIOL, MARIA ANGELS

***1852*

MATEU GOMILA, RAFEL

***4200*

MATEU LLORENS, ANDREU

***3583*

MAYOL GREIL, STEFAN JOHANN

***6802*

MENA GONZALEZ, IVAN

***1789*

MONROIG RIERA, ANTONI

***0113*

MONSERRAT VERD, FRANCESC PERE

***4629*

MONTALBAN HUERTA, ARITZ

***0689*

MONTENEGRO VELA, DANIEL

***9974*

MORCILLO RAMOS, RAUL

***9826*

MORELLO STIGLICH, GASTON MAXIMILIANO

***0700*

MORENO VERT, FRANCESC

***9970*

MORENO VICENTE, LUCÍA

***2621*

MORETE GARCÍA, ANTONIO

***9430*

MUNAR FAR, JOAN CARLES

***0056*

MUÑOZ BELLIDO, FRANCISCO ALEJANDRO

***0956*

OLIVER MARIN, JOSE LUIS

***9953*

OÑATE VILLALOBOS, CRISTINA

***0758*

PALMER CAÑELLAS, INES

***7812*

PALMER SERRANO, ANTONIO

***3557*

PALOU BUADES, RAFEL

***6056*

PEÑA PAZOS, VANESA

***1807*

PERELLO PONS, MONICA

***3534*

POCOVI TIMONER, MIGUEL ANGEL

***1187*

PONS SOLER, MIQUEL ANGEL

***8484*

PRATS MARTI, JAUME

***7381*

PUIGCERCOS GAYA, MAURICIO GABRIEL

***7579*

PUIGRÓS CRESPÍ, JAUME

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

***2920*

QUETGLAS GOTARREDONA, MIGUEL ANGEL

***9866*

QUETGLAS PONCELL, MARIA

***5795*

RAMON BARCELO, MARIA DEL MAR

***6506*

RECIO LORA, SILVIA

***0456*

RECOBENI ONIEVA, NEUS

***1439*

RIPOLL FRAU, AMARANTA

***2153*

RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS

***4616*

RODRIGUEZ OLIVER, TANIA

***9815*

RODRIGUEZ POVEA, JAVIER

***9437*

ROMERO CLADERA, ALBERTO

***8918*

ROMERO VERA, FRANCISCO MANUEL

***9780*

ROSSELLO PELLICER, JOAN ANTONI

***0488*

SAN JUAN LINDE, RAISA MARIA

***0144*

SANCHEZ BONILLA, FRANCISCO JAVIER

***4118*

SANCHEZ GONZALEZ, SHEILA

***5712*

SANCHEZ LOPEZ, LAURA

***1094*

SANCHEZ MORENO, LUIS VICENTE

***3887*

SANCHO TOMAS, FERNANDO

***5139*

SUÑER CULLA, DAVID

***8796*

SUREDA CANTOS, JOAN

***7339*

TARILONTE ZOILO, RAUL

***6824*

TENA CASTILLO, LOURDES

***8098*

TORA ESCRIBANO, CRISTINA

***8633*

TORAN PALAO, VICTOR

***8483*

TORRES CAMPS, MARC

***5868*

TORRES CASTELLO, VICENTE ANDRES

***0389*

TOUS FIOL, PAULA

***8575*

TRUYOLS MAS, MIQUEL ANGEL

***8873*

TUREL YAGÜE, ALEXIS

***4963*

VÁZQUEZ MARTÍ, ANDRÉS

***0337*

VERGARA GUTIERREZ, DANA ESTEFANIA

***8471*

VICENS OLIVER, ANDREU

***7057*

VIDAL BONNIN, JUAN FRANCISCO

***2445*

VIDAL FERRO, JUAN CARLOS

Llista definitiva de persones aspirants admeses en el concurs per constituir una borsa subsidiària d'agents covid, per a la illa de Menorca

DNI

Llinatges, nom

***5702*

ANADON JAUME, FCO. JAVIER

***1988*

CABRERIZO FUENTES, ARITZ

***1684*

GALMÉS GALMÉS, LLORENÇ

***9110*

GUAL CALAFAT, JOAN

***1429*

HIDALGO GONZALEZ, MARCOS

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

***6966*

MARTINEZ LOVERA, JOSE GERMAN

***9697*

MAS FIOL, MARIA ANGELS

***0113*

MONSERRAT VERD, FRANCESC PERE

***0689*

MONTENEGRO VELA, DANIEL

***1187*

PONS SOLER, MIQUEL ANGEL

***8484*

PRATS MARTI, JAUME

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

***8918*

ROMERO VERA, FRANCISCO MANUEL

***8483*

TORRES CAMPS, MARC

***5868*

TORRES CASTELLO, VICENTE ANDRES

***0389*

TOUS FIOL, PAULA

***8873*

TUREL YAGÜE, ALEXIS

***4107*

VAQUERO MOLL, ALBERTO

***7057*

VIDAL BONNIN, JUAN FRANCISCO

Llista definitiva de persones aspirants admeses en el concurs per constituir una borsa subsidiària d'agents covid, per a la illa d'Eivissa

DNI

Llinatges, nom

***5702*

ANADON JAUME, FCO. JAVIER

***1988*

CABRERIZO FUENTES, ARITZ

***5160*

CRUZ GARCIA, CARLOS

***2222*

CUCALA SUAREZ, SAMUEL

***1684*

GALMÉS GALMÉS, LLORENÇ

***9110*

GUAL CALAFAT, JOAN

***1429*

HIDALGO GONZALEZ, MARCOS

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

***6966*

MARTINEZ LOVERA, JOSE GERMAN

***9697*

MAS FIOL, MARIA ANGELS

***0113*

MONSERRAT VERD, FRANCESC PERE

***0689*

MONTENEGRO VELA, DANIEL

***2311*

MONTILLA MORENO, JAVIER

***9826*

MORELLO STIGLICH, GASTON MAXIMILIANO

***1187*

PONS SOLER, MIQUEL ANGEL

***8484*

PRATS MARTI, JAUME

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

***6150*

QUINTERO COSTA, JOSÉ MANUEL

***5876*

SEVILLA MAYOL, MARCOS

***5868*

TORRES CASTELLO, VICENTE ANDRES

***8873*

TUREL YAGÜE, ALEXIS

***7057*

VIDAL BONNIN, JUAN FRANCISCO

***1962*

YANTÉN SANCHEZ, JUAN DAVID

 

​​​​​​​Llista definitiva de persones aspirants admeses en el concurs per constituir una borsa subsidiària d'agents covid, per a la illa de Formentera

DNI

Llinatges, nom

***1988*

CABRERIZO FUENTES, ARITZ

***1684*

GALMÉS GALMÉS, LLORENÇ

***9110*

GUAL CALAFAT, JOAN

***1429*

HIDALGO GONZALEZ, MARCOS

***7447*

LLEDO MAYANS, MARIA TERESA

***6966*

MARTINEZ LOVERA, JOSE GERMAN

***9697*

MAS FIOL, MARIA ANGELS

***0113*

MONSERRAT VERD, FRANCESC PERE

***0689*

MONTENEGRO VELA, DANIEL

***1187*

PONS SOLER, MIQUEL ANGEL

***8484*

PRATS MARTI, JAUME

***9664*

QUESADA PROVENZAL, ALBERTO

***6150*

QUINTERO COSTA, JOSÉ MANUEL

***5876*

SEVILLA MAYOL, MARCOS

***5868*

TORRES CASTELLO, VICENTE ANDRES

***8873*

TUREL YAGÜE, ALEXIS

 

ANNEX 3

Llista definitiva de persones aspirants excloses en el concurs per constituir una borsa preferent d'agents covid, per a la illa de Mallorca

 

DNI

Llinatges, nom

MOTIU

***3006*

CAIMARI ESTARELLAS, FRANCISCO

NO S'HA PRESENTAT A CAP EXERCICI DE PROCÉS DE SELECCIÓ DE POLICIA LOCAL O BOMBER

***8255*

GARCIAS MUÑOZ, ANTONIO

NO S'HA PRESENTAT A CAP EXERCICI DE PROCÉS DE SELECCIÓ DE POLICIA LOCAL O BOMBER

***9974*

MORCILLO RAMOS, RAUL

NO CONSTA LA REALITZACIÓ DEL CURS BÀSIC DE POLICIA L. O CURS BÀSIC DE BOMBERS

 

ANNEX 4

Llista definitiva de persones aspirants excloses en el concurs per constituir una borsa subsidiària d'agents covid, per a la illa de Mallorca

 

DNI

Llinatges, nom

MOTIU

***8375*

BONET BURGOS, EDUARDO

NO ACREDITA REQUISITS PER A PARTICIPAR EN EL PROCÉS SELECTIU (EXCLUSIONS MÈDIQUES)

***1384*

DURAN LOPEZ, GUILLERMO

SOL·LICITUD NO PRESENTADA D'ACORD AMB LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA

***8374*

FONT CALVO, PERE ANGEL

NO S'HA PRESENTAT A CAP EXERCICI DE SELECCIÓ DE POLICIA LOCAL O BOMBER

***7009*

MUNAR TRAMULLAS, MIQUEL

NO S'HA PRESENTAT A CAP EXERCICI DE SELECCIÓ DE POLICIA LOCAL O BOMBER

***0628*

NAVARRO LORENZO, BORJA

NO S'HA PRESENTAT A CAP EXERCICI DE SELECCIÓ DE POLICIA LOCAL O BOMBER

***8081*

RUIZ NIETO-ALISEDA, EVA MARIA

NO S'HA PRESENTAT A CAP EXERCICI DE SELECCIÓ DE POLICIA LOCAL O BOMBER

***9144*

VILLACIS MORENO, NORMA ISABEL

SOL·LICITUD NO PRESENTADA D'ACORD AMB LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA