Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 436437
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lluire designació de cap de Departament de Personal de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret 18.122 de data 22 de  setembre de 2021,  ha resolt el següent:

Convocar pel sistema de LLIURE DESIGNACIÓ en comissió de serveis,  el lloc  de treball que es relaciona a continuació, atès que el mateix es trobarà vacant i dotat pressupostàriament, i tenint en compte que la cobertura provisional del qual és urgent i inajornable per al Departament de personal, d'acord amb les determinacions i entre el personal que reuneixi els requisits que s'indiquen a continuació:

Lloc de treball.

1.- CAP DE DEPARTAMENT DE PERSONAL, DE L'ÀREA DE HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA.

CODI:  F30170005

NÚMERO DE LLOCS A COBRIR: 1

ES/SUB/CLASSE:

Tots el cossos, escales i subescales dels grups als quals està adscrit, de totes les administracions públiques, excepte docents i sanitaris.

FUNCIONARIS/FUNCIONÀRIES QUE PODEN PRENDRE-HI PART:

Grup A, Subgrup A1.

REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS:

- Tenir la llicenciatura en dret.

- Tenir 200 hores de formació en matèries relacionades amb les funcions específiques/competències pròpies del lloc de treball o 2 anys d'experiència en administracions públiques en llocs les funcions específiques dels quals tenguin relació amb les funcions específiques/competències pròpies del lloc de treball.

- Certificat de nivell de català C1

FUNCIONS:

Els departaments tenen com a funcions genèriques les que estan determinades per l'objectiu que té l'òrgan superior en el qual s'integren i, en especial les següents:

- Dirigir, organitzar, programar, coordinar i controlar les gestions i tràmits propis de la competència del Departament.

- Assessorar i donar suport als òrgans superiors i directius de la Regidoria.

- Controlar, coordinar i supervisar el personal adscrit al Departament, i  impulsar, programar, organitzar i implantar mètodes de treball i planificació en l'àmbit del seu Departament.

- Dirigir, organitzar i avaluar de manera continua els recursos del  Departament, procurant la consecució de la seva missió i objectius de manera eficaç, en ordre als principis de legalitat, agilitat administrativa i transparència.

- Proposar mesures per a la modernització, simplificació de tràmits i millora de la gestió i mètodes de treball en la matèria pròpia del Departament.

- Elaborar i emetre els informes que  li encomanin els òrgans superiors en la matèria pròpia del Departament.

- Col·laborar i coordinar-se amb la resta de departaments i serveis municipals en les matèries i programes de caràcter transversal.

- Impulsar, implantar i fer el seguiment de projectes de millora i simplificació administrativa dels serveis de la seva competència mitjançant les diferents eines existents.

- Vetllar per l'actualització de la informació municipal de la seva competència en les diferents modalitats (presencial, telefònica, correu electrònic, pàgines web i seu electrònica).

- Responsabilitzar-se de l'execució dels acords adoptats que afectin el Departament.

- Responsabilitzar-se de les propostes d'acord o de resolució del seu Departament, i supervisar la resta d'actes administratius que aquest  Departament emeti.

- Vetllar pel compliment de la legislació vigent i de les normes previstes en els reglaments.

- Col·laborar amb els òrgans de govern i directius en la definició de línies estratègiques, definició d'objectius i temporalització dels plans d'actuació, així com impulsar-les  i executar-les, en la matèria pròpia del seu Departament.

- Supervisar la tramitació dels procediments dels recursos interposats contra els actes administratius emesos pel seu Departament.

- Acceptar la delegació de firma com a fedatari públic dels decrets i resolucions -en matèria de procediments reglats i sempre que no s'hagin emès informes contraris durant la tramitació de l'expedient- dictats pels regidors d'àrea, regidors d'àrea delegada, executius de govern, presidents i gerents d'organismes autònoms, així com la resta de funcions que li atribueix el Decret de batlia núm. 3000, de 26 de febrer de 2014, BOIB núm 30 de 4 de març de 2014.

- Responsabilitzar-se de les DMS i DMI del seu departament i de les incidències del portal del personal.

- Conèixer i aplicar la normativa vigent que afecti als assumptes del Departament així com a les eines informàtiques per dur-la a terme.

- Complir i fer complir al personal sota el seu comandament, les directrius, normes, procediments i accions preventives establertes en matèria de Prevenció de Riscs Laborals i assumir les funcions que li siguin encomanades en matèria d'actuació en emergències, col·laborant amb el Servei de Prevenció quan li sigui requerit.

- Qualsevol altra tasca que li sigui encomanada pels òrgans de Govern d' entre les que corresponen a l'escala, subescala, classe, especialitat o categoria d'adscripció del lloc  de treball.

A més a més de les funcions genèriques de Cap de Departament:

- Supervisar les actuacions relatives a la planificació estratègica en matèria de personal.

-Representar l'Ajuntament davant la Seguretat Social i  el Ministeri de Treball en  matèria de personal.

-Representar l'Administració a la Mesa General de Negociació i comissions tècniques delegades, participar en la negociació, adopció i execució d'acords amb els representants sindicals en matèria de personal,  i  coordinar les relacions amb els representants de les organitzacions sindicals amb representació a l'Ajuntament de Palma, els membres de la Junta de personal i el Comitè d'Empresa.

-Representar l'administració  municipal davant el Comitè de Seguretat i Salut, sense perjudici de la seva substitució en cas d'absència.

-Elaborar acords i pactes de condicions de treball, instruccions de serveis, criteris d'actuació i altres documents equivalents.

-Coordinar i supervisar els procediments d'inspecció i instrucció d'expedients disciplinaris, juntament amb el Cap de departament adjunt, responsable directe de la secció de gestió de personal .

Durada. La comissió de serveis té caràcter temporal i finalitzarà per la incorporació de la persona titular del lloc de feina i en qualsevol dels següents supòsits:

1.Quan el lloc de treball es proveeixi en forma definitiva.

2. En el termini màxim d'un any. No obstant això, i en el cas de no haver tingut lloc la provisió definitiva en aquest termini i si no consta informe de l'òrgan competent  en contra, es podrà prorrogar per un altre any.

3. Quan cessin les raons d'urgència i necessitat inajornable que la motivaren.

4. En cas de supressió o amortització del lloc de treball.

La limitació temporal prevista a l'apartat b) no serà aplicable a les comissions de serveis en llocs de treball reservats a personal en situació de serveis especials o en qualsevol altra situació administrativa que comporti la reserva del lloc de treball.

Les persones en situació de comissió de serveis tindran dret a la reserva del seu lloc de feina de procedència i percebran les retribucions corresponents al lloc de treball efectivament ocupat.

Publicitat. Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Sol·licituds i termini de presentació. Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria en el Registre General d'aquest Ajuntament, sense perjudici de fer-ho en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. Així mateix adjuntaran el seu currículum amb la relació dels seus mèrits professionals i acadèmics; l'administració podrà en qualsevol moment exigir o comprovar l'acreditació del mèrits al·legats

El termini de presentació de sol·licituds serà de SET DIES HÀBILS, comptats a partir de l'endemà que es publiqui al BOIB.

Resolució i publicació.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Personal dictarà resolució amb indicació de les persones seleccionades d'acord amb l'informe emès per l'òrgan al que es trobi adscrit el lloc de treball convocat, sense perjudici que pugui declarar-se deserta si cap dels aspirants reuneix la idoneïtat adequada per a la seva ocupació. Aquesta resolució es publicarà així mateix en la intranet municipal, i en la pàgina web esmentada, si s'escau.

Notificada la resolució a la persona interessada, si aquesta hi renúncia, es podrà proposar per l'òrgan competent un nou candidat d'entre els aspirants.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, conformement el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà de rebre la present notificació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s'ha de presentar al registre general d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició. En aquest cas queda expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement al que estableix l'article esmentat anteriorment, i els 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.

 

Palma, 23 de setembre de 2021

El cap de Departament adjunt de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Miguel Ramón Picó Enseñat