Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 436261
Resolució de la directora general Recerca en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un investigador o investigadora postdoctoral per al projecte d’investigació «Estudi de mecanismes moleculars i noves dianes terapèutiques en càncer de mama»

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, el director gerent de la Fundació és la persona competent per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen al president.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d'una persona investigadora postdoctoral per al projecte d'investigació «Estudi de mecanismes moleculars i noves dianes terapèutiques en càncer de mama».

 

Palma, 21 setembre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació Asunción Sánchez Ochoa (En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 

ANNEX 1 Convocatòria del procés selectiu d'una plaça per a personal d'investigació postdoctoral per al projecte d'investigació «Estudi de mecanismes moleculars i noves dianes terapèutiques en càncer de mama».

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la convocatòria per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral per al projecte d'investigació «Estudi de mecanismes moleculars i noves dianes terapèutiques en càncer de mama».

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

Convoc

El procés per a la selecció i posterior contractació d'una persona investigadora postdoctoral per al projecte d'investigació «Estudi de mecanismes moleculars i noves dianes terapèutiques en càncer de mama» amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

 • Estar en possessió d'alguna de les següents titulacions: grau o equivalent en Biologia, Bioquímica, Biomedicina o Biotecnologia.
 • Nivell de coneixements de llengua catalana: nivell B2.
 • Posseir el títol de Doctor o Doctora.
 • Posseir la capacitació en Experimentador Animal per a les funcions B segons l'ordre ministerial ECC/566/2015.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Posseir la titulació exigida.
 • Formulari d'autoavaluació emplenat (annex III de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions

 • Desenvolupament de projectes d'investigació dins la línia investigadora “Estudi de mecanismes moleculars i noves dianes terapèutiques en càncer de mama” mitjançant tècniques de biologia molecular, cel·lular i experimentació animal.
 • Realització i fomentació de publicacions d'impacte nacional i internacional.
 • Presentació de projectes competitius a convocatòries relacionades amb la temàtica de l'estudi.
 • Generació i transferència de coneixements amb impacte en la salut de la població i al sistema sanitari.
 • Direcció de treballs d'estudiants en formació.
 

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (Carretera Valldemossa, 79, Son Espases, Edifici S, primera planta) o mitjançant el correu electrònic del Departament de Recursos Humans (idisba.rrhh@ssib.es)(1).

(1) Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació relativa als requisits per participar en el procediment de selecció, es publicarà una resolució mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes de exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini indicat en el paràgraf anterior, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu.

V. Reserva en favor de les persones amb discapacitat

Existeix en el IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, segons el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Dra. Josefa Terrasa Pons, cap de servei d'oncologia de l'Hospital Universitari Son Espases i investigadora de l'IdISBa.
 • Dra. Antònia Obrador de Hevia, biòloga de l'Hospital Universitari Son Espases i investigadora principal de l'IdISBa.
 • Responsable de Recursos Humans de l'IdISBa, en qualitat de secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada que finalitzi el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una llista definitiva de totes les persones aspirants que siguin part del procés selectiu, per ordre de puntuació obtinguda. Aquesta llista es publicarà al web de la Fundació.

La contractació de la persona aspirant més idònia es farà d'acord amb l'ordre de prelació.

VIII. Modalitat de contractació

Contracte per obra i servei a temps complet, amb una durada d'un any prorrogable

Remuneració: 31.022,00 euros bruts anuals en 12 pagaments.

Ubicació: Hospital Universitari Son Espases

IX. Acreditació dels requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

 1. Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han presentat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. En cas de no ser possible, s'ha de presentar contracte i vida laboral.
 2. Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.
 3. Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.
 4. Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).
 5. Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació o referència bibliogràfica identificativa de la publicació i de la seva autoria.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas de presentar inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

X. Procediment de selecció

Valoració de mèrits acreditats, d'acord amb el barem que apareix a continuació, a més d'una entrevista personal.

1. Experiència postdoctoral en tasques pròpies del lloc de treball (3 punts màx.)

 • Experiència específica en el camp de la recerca en càncer de mama (0.04 punts per mes treballat; amb un màxim de 1.5 punts).
 • Experiència en investigació en el camp de la recerca en oncologia traslacional i bàsica (0.02 punts per mes treballat; amb un màxim d'1 punt).
 • Experiència en altres tasques dins de l'àmbit de recerca. (0.01 punts per mes treballat; amb un màxim de 0.5 punts).
 • Mobilitat investigadora: estades postdoctorals en institucions diferents del centre d'obtenció del doctorat (es valorarà a partir del setè mes d'estada), (0.04 punts per mes d'estada; amb un màxim d'1.5 punts).

2. Publicacions d'articles d'investigació (2 punts màx.)

 • Articles publicats o acceptats per a la publicació en revistes indexades relacionades amb l'estudi del càncer de mama (amb un màxim de 2 punts).

 

Primer quartil

Segon quartil

Primer autor o autor de correspondència

1

0.50

Altres autors

0.25

0.20

 • Articles publicats o acceptats per a la publicació en revistes indexades relacionats amb la recerca en càncer (amb un màxim d'1 punt).

 

Primer quartil

Segon quartil

Primer autor o autor de correspondència

0.25

0.20

Altres autors

0.10

0.05

 • Articles publicats o acceptats per a la publicació en revistes indexades relacionats amb altres temàtiques (amb un màxim de 0.5 punts).

 

Primer quartil

Segon quartil

Primer autor o autor de correspondència

0.25

0.20

Altres autors

0.10

0.05

3. Participació en projectes de recerca (1.5 punts màx.)

 • Com a investigador/a principal (0.25 punts per projecte; amb un màxim d'1.5 punts).
 • Com a investigador/a col·laborador/a (0.05 punts per projecte; amb un màxim d'1.5 punts).

4. Altres mèrits (2 punts màx.)

 • Obtenció de premis, mencions i distincions, activitats de divulgació científica, participació a patents i altres (0.20 punts per mèrit; amb un màxim d'1.5 punts).
 • Posseir la capacitació en Experimentador Animal per a la funció C o D (0.5 punts per cada capacitació (C o D); amb un màxim d'1 punt).

5. Coneixement d'idiomes (0.5 punts màx.)

 • Certificat C1 de català (0.25 punts).
 • Certificat d'anglès:
  • Nivell B2 (0.125 punts).
  • Nivell C1 (0.25 punts).

6. Entrevista personal (1 punt màxim)

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per a poder confrontar-ne cas de no haver-los aportat ja confrontats juntament amb la sol·licitud.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran al web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. En el cas que l'entrevista es realitzi per mitjans virtuals, la documentació original s'ha de presentar quan així ho sol·liciti el Departament de Recursos Humans.

La no realització de l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, 21 setembre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació Asunción Sánchez Ochoa (En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, ​​​​​​​segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 

ANNEX 2 Formulari d'inscripció per a la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'una persona investigadora postdoctoral per al projecte d'investigació «Estudi de mecanismes moleculars i noves dianes terapèutiques en càncer de mama» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

Nom:

Cognoms:

DNI:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

EXPÒS

Que he tingut coneixement de la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'una persona investigadora postdoctoral per al projecte d'investigació «Estudi de mecanismes moleculars i noves dianes terapèutiques en càncer de mama» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit. (Document 1)

  • Títol de Grau o equivalent. (Doc. 1.1)
  • Nivell B2 de llengua catalana. (Doc. 1.2)
  • Títol de Doctor o Doctora. (Doc. 1.3)
  • Capacitació en Experimentador Animal per a les funcions B (Doc. 1.4)
 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)
 • CV actualitzat. (Document 3)
 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

DECLAR

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el meu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot l'exposat,

SOL·LICIT

La meva admissió per a formar part del procés de selecció per a la contractació d'una persona investigadora postdoctoral per al projecte d'investigació «Estudi de mecanismes moleculars i noves dianes terapèutiques en càncer de mama».

Palma, _____________________

 

Signatura

 

ANNEX 3  AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Convocatoria del proces selectiu per la contratació d'una persona investigadora postdoctoral per al projecte d'investigació «Estudi de mecanismes moleculars i noves dianes terapèutiques en càncer de mama»

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. Experiència postdoctoral en tasques pròpies del lloc de treball

3.00

 

 

Experiència específica en el camp de la recerca en càncer de mama (0.04 p./mes treballat)

1.50

 

 

Experiència en investigació en el camp de la recerca en oncologia traslacional i bàsica (0.02 p./ treballat)

1.00

 

 

Experiència en altres tasques dins de l'àmbit de recerca (0.01 p./mes treballat)

0.50

 

 

Mobilitat investigadora: estades postdoctorals en institucions diferents del centre d'obtenció del doctorat (es valorarà a partir del setè mes d'estada), (0.04 p./mes)

1.50

 

 

2. Publicacions d'articles i presentacions de resums

2.00

 

 

Articles publicats o acceptats per a la publicació en revistes indexades relacionades amb l'estudi del càncer de mama

Primer Quartil

1r autor o corresp. (1 p.)

2.00

 

 

Altre orde (0.25 p.)

 

Segon Quartil

1r autor o corresp. (0.50 p.)

 

Altre orde (0.20 p.)

 

Articles publicats o acceptats per a la publicació en revistes indexades relacionats amb la recerca en càncer

Primer Quartil

1r autor o corresp. (0.25 p.)

1.00

 

 

Altre orde (0.10 p.)

 

Segon Quartil

1r autor o corresp. (0.20 p.)

 

Altre orde (0.05 p.)

 

Articles publicats o acceptats per a la publicació en revistes indexades relacionats amb altres temàtiques

Primer Quartil

1r autor o corresp. (0.25 p.)

0.50

 

 

Altre orde (0.10 p.)

 

Segon Quartil

1r autor o corresp. (0.10 p.)

 

Altre orde (0.05 p.)

 

3. Participació en projectes de recerca

1.50

 

 

Com investigador/a principal (0.25 p./ projecte)

1.50

 

 

Com investigador/a col·laborador/a (0.05 p./ projecte)

1.50

 

 

4. Altres mèrits

2.00

 

 

Obtenció de premis, mencions i distincions, activitats de divulgació científica, participació a patents i altres (0.20 p./mèrit)

1.50

 

 

Posseir la capacitació en Experimentador Animal per a la funció C o per la funció D segons l'ordre ministerial ECC/566/2015 (0.5 p./capacitació (C o D))

1.00

 

 

5. Coneixements d'idiomes

0.50

 

 

Certificat C1 de català (0.25 p.)

0.25

 

 

Certificat d'anglès

Nivell B2 (0.125 p.)

0.25

 

 

Nivell C1 (0.25 p.)

6. Entrevista

1

X

 

TOTAL

 

* És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents acreditatius que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (p. e.: certificat B2 d'anglès de l'EOI de Palma)