Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 435076
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de 21 de setembre de 2021, relativa a la rectificació del Formulari d’autovaloració de la Borsa extraordinària de Tècnic/a Superior Llicenciat/da en Dret

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm. 114, de 26 d'agost de 2021, es va publicar la Resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 20 d'agost de 2021, relativa a l'aprovació de les bases específiques i a la convocatòria d'un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l'especialitat de Tècnic/a superior Graduat/da o Llicenciat/da en Dret. El termini per presentar les sol·licituds va finalitzar en data 17 de setembre de 2021.

2. A l'Annex III de la Resolució es va incloure el Formulari d'Autovaloració per participar a la convocatòria. S'ha detectat un error aritmètic en el càlcul dels punts b) Estudis propis universitaris i c) Docència impartida a estudis acadèmics, de l'apartat de Mèrits acadèmics.

Atès que en el Barem de mèrits la puntuació establerta en els punts b) i c) de l'apartat de mèrits acadèmics fa referència al nombre de crèdits i no al nombre d'hores, on diu que la puntuació per hora dels estudis propis universitaris és de 0,01 punts, ha de dir 0,001 punts per hora, i allà on diu que la puntuació per hora de la docència impartida a estudis acadèmics és de 0,1 punts , ha de dir 0,01 punt. per hora.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, determina que «Les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en el seus actes».

2. La Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials és l'òrgan competent en aquesta matèria i per a la signatura d'aquest document, d'acord amb el que disposa l'article 7.3 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de dia 11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'error aritmètic contingut en el càlcul de la puntuació de les lletres b) i c) de l'apartat de mèrits acadèmics del Formulari d'autovaloració, publicat a la Resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de dia 20 d'agost de 2021, relativa a l'aprovació de les bases específiques i a la convocatòria d'un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l'especialitat de Tècnic/a superior Graduat/da o Llicenciat/da en Dret i,

on diu:

b) Estudis propis universitaris NÚMERO D'HORES PUNT. PER HORA PUNTS
    0,01 0
c) Docència impartida a estudis acadèmics NÚMERO D'HORES PUNT. PER HORA PUNTS
    0,1 0

ha de dir:

b) Estudis propis universitaris NÚMERO D'HORES PUNT. PER HORA PUNTS
    0,001 0
c) Docència impartida a estudis acadèmics NÚMERO D'HORES PUNT. PER HORA PUNTS
    0,01 0

2. Revisar d'ofici per part de l'Administració les puntuacions introduïdes per les persones aspirants en els apartats rectificats corresponents al formulari d'autovaloració de la Borsa extraordinària de Tècnic/a Superior Llicenciat/da en Dret.

3. Publicar aquesta Resolució en el tauler d'edictes electrònic de l'IMAS i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

Palma, 21 de setembre de 2021

El president de l'IMAS Javier De Juan Martín