Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 397617
Aprovació definitiva de la Modificació Puntual núm. 3 del Catàleg d’Elements d’Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric consistent en la modificació de la fitxa INC-D-106

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per l'ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 22 de juliol de 2021 es va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

“1.- APROVAR DEFINITIVAMENT la proposta de Modificació Puntual núm. 3 del Catàleg d'Elements d'Interès Artístic, Històric, Ambiental i Patrimoni Històric consistent en la modificació de la fitxa INC-D-106 (casa de pagès), d'acord amb la documentació tècnica i informes municipals que obren a l'expedient.

2.- PUBLICAR el present acord al butlletí oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'Ajuntament.

3.- NOTIFICAR, el present acord a les persones i/o interessats.

4.- TRAMETRE un exemplar complet diligenciat de la present Modificació al Consell de Mallorca i a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears.”

 

Inca, document signat electrònicament (3 de setembre de 2021)

El batle-president Virgilio Moreno Sarrió