Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 351316
Aprovació definitiva del suplement de crèdit de l'expedient 608/21

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist que s'ha publicat al BOIB núm. 83 de 24 de juny de 2021 anunci relatiu a l'expedient de suplement de crèdit 608/21, aprovat pel Ple de l'Ajuntament d'Esporles de dia 17 de juny de 2021, i d'acord amb el que disposa l'article 177 de la Llei 2/2004 de 5 de març i vist que no s'han presentat reclamacions, queda aprovat definitivament i s'exposa al públic pel general coneixement.

Per tal de realitzar despeses que no poden demorar-se fins al proper exercici, i no essent ampliable el crèdit consignat al pressupost de la Corporació d'acord amb l'art. 158 i següents del R.D. legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals es proposa:

                        Aprovar el següent suplement de crèdit:

                        PARTIDA                                                           

4311-48000

Subvencions comerços

20.000,00 €

                                       

Total............................

20.000,00 €

                       RECURSOS FINANÇAMENT

Baixa partides

 

 

231-48001

Ajudes puntuals

20.000,00 €

 

Total.................

 20.000,00 €

 

Esporles, 3 d'agost de 2021

La batlessa Maria Ramon Salas