Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 349753
Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de modificacions de l’ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics (aparcaments amb horari limitat i tipificació de les infraccions)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. 587/2021)

Antecedents.

Informe de l'oficial de la policia local de 25 de febrer de 2021.

Per acord del ple de l'ajuntament de 27 de maig de 2021 s'aprovà inicialment la modificació de l'ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics (BOIB núm. 76, de 08.06.2021).

Fets.

Resum de les al·legacions del grup municipal Més per Alaró (registre d'entrada núm. E-RC-2434, de 20.07.2021):

El punt 6 bis. és contrari a l'article 7,b i a l'article 39,4 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, perquè s'exigeix regulació per ordenança.

Fonaments de dret.

Article 7,b) del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor y seguretat vial, sobre les competències dels municipis.

Article 39,4 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, respecte les normes generals d'estacionament.

Article 102 de la Llei autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, sobre el procediment per modificar les ordenances i reglaments.

Article 3 del Codi Civil, sobre l'aplicació de les normes jurídiques.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, núm. 5513, de 23.06.2017.

Atès l'informe jurídic de secretaria.

Acord.

El ple de l'ajuntament, en exercici de l'atribució que li confereix l'article 22,2,d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, acorda:

Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal Més per Alaró.

Aprovar definitivament les modificacions de l'ordenança de bon govern, convivència ciutadana i espais públics, de 28 de gener de 2021 (BOIB núm. 72, de 03.06.2021).

​​​​​​​Modificacions:

S'introdueix un punt 6 bis. a l'article 49, amb el següent text:

6 bis. La batlia podrà determinar zones reservades per a estacionament amb horari limitat. Per tal de controlar la durada de l'estacionament, serà obligatori posar al vehicle de forma clara i visible l'hora d'inici.

 

​​​​​​​S'introdueix un apartat e) al punt 3 de l'article 51, amb el següent text:

e) Als espais senyalitzats com a càrrega i descarregat o d'estacionament amb horari limitat, superar el temps autoritzat d'estacionament.

Entrada en vigor.

Aquesta modificació entrarà en vigor una vegada hagi estat publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i hagi transcorregut el termini, 15 dies, a que es refereixen els articles 103 i 113 de la Llei autonòmica 20/2006, de 15 de desembre.

Cosa que fem pública per a general coneixement.

Recursos.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa administrativa.

Tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en dret.

 

Alaró, 5 d'agost de 2021

El batle Llorenç Perelló Rosselló