Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 347357
Aprovació definitiva de la modificació pressupostaria 38/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Publicat anunci relatiu a modificació del pressupost general per a l'exercici 2021 en la modalitat de crèdit extraordinari (38/2021), aprovat inicialment en sessió plenària de data 30/06/21 (BOIB n. 88 de 03/07/21), i havent finalitzat el període d'exposició pública de l'esmentada modificació sense que s'hagin presentat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l'article 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de las bases de règim local, i a l'article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals les següents modificacions pressupostàries es consideren definitivament aprovades:

Entitat: Ajuntament de Llucmajor:

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ                          DESCRIPCIÓ                    IMPORT

012000-150-6090007              Asfaltats varis                   302.111,37 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIÓ                          DESCRIPCIÓ                                                        IMPORT

    87001                                   Romanent de Tresoreria per a despeses grals.     302.111,37 €

 

Llucmajor, 3 d'agost de 2021

El batle Eric Jareño Cifuentes