Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 345869
Aprovació definitiva modificació de crèdit núm. 10

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat definitivament l'expedient núm. 1530/2021 de la modificació pressupostària núm. 10 en la modalitat de suplements de crèdits, finançat mitjançant operació de crèdit a llarg termini, la qual cosa es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

ALTES EN APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Aplicació

Descripció

Euros

Progr.

Econòmica

 

 

 1531

65000.01

Expropiació terrenys Exp. JPE Pau Ferragut Serra

269.342,22 €

 

 

TOTAL

    269.342,22 € 

Aquesta modificació es finança, per una part, amb càrrec a operacions de crèdit, en els següents termes:

Altes en Conceptes d'Ingressos

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

Cap.

Art.

Conc.

 9

91

913.00

Préstecs rebuts en euros a llarg termini d'ens de fora del sector públic

269.342,22  € 

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

269.342,22  € 

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa a l'article 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Sa Pobla, 4 d'agost de 2021

El batle Llorenç Gelabert Crespí