Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 345840
Aprovació definitiva modificació de crèdit núm. 9 i de les Bases d'execució del pressupost

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat definitivament l'expedient núm. 1521/2021 de modificació de les Bases d'Execució del Pressupost i la modificació pressupostària en la modalitat de Transferència de crèdit de diferent àrea que no afecten baixes ni altes de crèdits de personal, la qual cosa es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

ALTES EN APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Aplicació

Descripció

Euros

Progr.

Econòmica

3231

48000.01

APIMA CEIP Son basca

4.000,00 €

 

 

TOTAL

4.000,00 € 

BAIXES EN APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Aplicació

Descripció

Euros

Progr.

Econòmica

2310

48907.01

Altres aportacions socials i comunitàries

- 4.000,00 €

 

 

TOTAL

- 4.000,00 € 

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa a l'article 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Sa Pobla, 4 d'agost de 2021

El batle Llorenç Gelabert Crespí