Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 6544
Decret delegació competències de Batlia en la Junta de Govern Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del disposat a l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es publica en el BOIB el següent Decret de data 17 de juny de 2019, firmat pel batle, Sr. Alfonso Rodríguez Badal:

“DECRET DE BATLIA.

En ús de les atribucions que em confereixen els articles 21.3 i 23 de la Llei reguladora de les bases del règim local i 43, 44, 53 i concordants del vigent Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, pel present resolc:

Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions:

a) La resolució de les sol·licituds de les llicències urbanístiques d'obres que siguin competència de Batlia, excepte en els següents supòsits:

a.1. Les de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva que s'executin sobre domini públic municipal, en sòl rústic protegit o en béns protegits conforme a la legislació de patrimoni.

a.2. Les que podrien executar-se mitjançant comunicació prèvia però tenen caràcter legalitzador o es fonamenten en una infracció urbanística.

a.3. Les obres subjectes a llicència que no requereixin projecte conforme a la Llei d'ordenació de l'edificació.

a.4. Les llicències de primera ocupació i finals d'obra.

a.5. Les llicències de parcel·lació i modificació de parcel·lari.

a.6. La concessió de pròrrogues de llicències d'obra.

a.7. La resolució de les sol·licituds de les llicències urbanístiques d'obres que siguin competència de la Batlia, pel que fa a la tramitació conjunta d'obres i activitats en els casos previstos en l'art. 36.3.b), 37.1 i 37.2 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

b) La resolució de les sol·licituds de subvencions competència de Batlia.

c) La resolució dels expedients de restabliment de la legalitat física alterada (Disciplina urbanística).

d) L'atorgament de les llicències municipals d'instal·lació d'activitats classificades i de parcs aquàtics, la qualificació de les quals correspon a l'Ajuntament de Calvià, en virtut de l'acord de delegació del Consell de Mallorca de 4 de novembre de 2002.

e) L'atorgament de les llicències municipals corresponents a la tramitació conjunta d'obres i activitats en els casos previstos en l'article 36.3.b), 37.1 i 37.2 de la Llei 7/2013 de 26 de novembre de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

f) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

Condicions específiques d'exercici: els acords que adopti la Junta de Govern Local en relació amb les matèries delegades tindran el mateix valor que les resolucions que dicta aquesta Batlia en exercici d'atribucions no delegades, sense perjudici de la seva adopció conforme a les normes de funcionament de la Junta.

Segon: Aquesta resolució ha de ser notificada en forma als membres de la Junta de Govern Local i se n'ha de donar compte al Ple municipal en la primera sessió que faci, i té efectes des de l'endemà al d'aquesta data, sense perjudici de la seva preceptiva publicació en el BOIB.”

  

Calvià, 20 de juny de 2019

El batle,

Alfonso Rodríguez Badal