Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena el registrador de la propietat de Palma de Mallorca número 09, en l’àmbit de les Illes Balears

    Número de registre 9003 - Pàgines 43173-43174

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Modificació de la composició de la Junta de Govern Local, nomenament de tinent de batle, i delegació de competències de Batlia

    Número de registre 8948 - Pàgines 43175-43176

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 8917 - Pàgines 43177-43179

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca

    Número de registre 8950 - Pàgines 43180-43187

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el procés selectiu de borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’advocacia de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

    Número de registre 8971 - Pàgines 43188-43189

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS144/2022 d'infermer/a de la Residència Son Caulelles-Marratxí de l'Àrea d'Atenció Sociosanitària de l’IMAS

    Número de registre 8976 - Pàgines 43190-43199

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Bases específiques per a la convocatòria d’una borsa de personal de neteja d’edificis i locals municipals pel sistema de concurs de mèrits

    Número de registre 8980 - Pàgines 43200-43205

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Constitució borsa auxiliar administratius (BOIB núm. 67, 24 de maig de 2022), conforme decret de batlia núm. 1015/2022

    Número de registre 9018 - Pàgina 43206

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Convocatòria d’una plaça d’administratiu/va de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar funcionari de carrera destinat al centre cultural Espai 36

    Número de registre 8973 - Pàgines 43207-43214