Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 621014
Constitució borsa auxiliar administratius (BOIB núm. 67, 24 de maig de 2022), conforme decret de batlia núm. 1015/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

PRIMER.- Aprovar la constitució de la borsa de feina d'auxiliars administratius, personal funcionari de l'Ajuntament de sa Pobla, conforme els resultats i ordre següents:

COGNOMS

NOM

DNI

RESULTAT

BONNIN BLAZQUEZ

SANDRA

**2027***

73,5

ESTRANY VILLALONGA

JAUME

**5747***

70

FERNANDEZ BRAVO

ESTEBAN RAFAEL

**2181***

74

FIGUEROLA ALORDA

MARIA MAGDALENA

**5226***

66,25

LLABRES RODRIGUEZ

MONICA

**2163***

69

LOPEZ ACEVEDO

PATRICIA ANTON

**2236***

50,8

NICOLAU BAUÇA

ANTONI

**2217***

49,9

RIBAS ALBENDEA

MARIA ESTER

**2168***

62,8

TRUYOL FIOL

AINA

**2178***

61,25

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació, davant l'Alcalde d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Sa Pobla, document firmat electrònicament (22 d'octubre de 2022)

El batle Llorenç Gelabert Crespí