Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 617362
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el procés selectiu de borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos d’advocacia de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La directora gerenta de l'Escola Balear d'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent,

Fets

L'òrgan de selecció del procés selectiu per crear una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, convocat per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de dia 16 de juny de 2022 (BOIB núm. 79, de 18 de juny) a elevat a la consellera de Presidència, Funció Publica i Igualtat la llista definitiva de totes les persones aspirants que formen part de la borsa, per ordre de puntuació obtinguda, amb la consideració final dels criteris de desempats establerts perquè dicti la resolució de creació de la borsa.

Fonaments de dret

1. L'article 16.c de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 12 de l'annex del Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

3. L'article 6.3 c i 54.1.a) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. L'article 10 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

5. L'article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6 . El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. El Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. El Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

9. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.

10. La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerenta de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es convoquen les proves selectives per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca, i s'aplica la tramitació d'urgència (BOIB núm. 79, de 18 de juny).

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar, d'acord amb la proposta definitiva que ha efectuat el Tribunal qualificador nomenat a l'efecte, la composició final de la borsa de personal funcionari interí del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, convocat per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de dia 16 de juny de 2022 (BOIB núm. 79, de 18 de juny) amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica i en la web de <http://oposicions.caib.es/>

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment superior comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós superior davant el Jutjat Contenciós superior de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 21 d'octubre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

La directora gerenta de l'EBAP proposant

Maria del Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX Borsa del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca

* Llista general de totes les persones integrants de la borsa

DNI

LLINATGES, NOM

PUNTUACIÓ

ORDRE

DISC.

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

14,08

1

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

11,8

2

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

11,75

3

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

11,49

4

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

10,83

5

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

10

6

N