Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 616023
Modificació de la composició de la Junta de Govern Local, nomenament de tinent de batle, i delegació de competències de Batlia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

"DECRET 2022-1014

Expedient 1921/2019

A la Molt Lleial Ciutat de Felanitx, el batle que subscriu, Sr. Jaume Monserrat Vaquer, venc a dictar la següent resolució de conformitat amb els següents

Antecedents de fet

1. El dia 6 de setembre de 2022, la Sr. Melania Mesquida Tran Fiol va presentar la seva renúncia al càrrec de regidora i el Ple de l'Ajuntament en va quedar assabentat el dia 12 de setembre de 2022.

2. Després de les renúncies anticipades dels Srs. Catalina Puig Forteza i Antonio Oliver Sagrera, la Junta Electoral Central va expedir la credencial de regidor a favor del Sr. Pere Antoni Mascaró Fiol, que va prendre possessió del seu càrrec a la Plenària de 10 d'octubre de 2022.

Fonaments de dret

1. Pel que fa a la Junta de Govern Local.

1.1.- Necessitat de la seva creació.

La JGL és d'existència obligatòria en el municipi de Felanitx, per tenir més de 5.000 habitants (art. 20.1 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local -LBRL-, art 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears -LMRLIB-), i 35.2 d) del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)).

1.2.-Composició.

Estarà integrada pel batle i, en el cas de Felanitx, un màxim de 5 regidors (art. 52.2 ROF), nomenats i separats lliurement per aquell, i se'n donarà compte al Ple.

1.3.-Competències.

Li correspon l'assistència al batle en l'exercici de les seves funcions, i les atribucions que el batle o un altre òrgan li deleguin o li atribueixin les lleis.

1.4.- Periodicitat de les sessions.

La de les ordinàries serà determinada per acord plenari (art. 88.1 LMRLIB), i com a mínim serà cada 15 dies hàbils (art. 112 ROF). El dia i hora concrets de les sessions ordinàries les fixarà el batle per decret (art. 112.3 ROF).

2. Pel que fa als Tinents de Batle.

2.1.- Necessitat de la seva designació.

Els tinents de batle són d'existència obligatòria en tots els municipis (art. 20.1 a) LBRL i art. 22 LMRLIB). Aquests seran lliurement nomenats i cessats pel batle d'entre els membres de la JGL quan aquesta existeixi. Els nomenaments i cessaments es faran mitjançant resolució del batle, de la que se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que se celebri, i es notificarà als designats i es publicarà en el BOIB (art. 46.1 ROF). En els municipis on existeixi JGL, el nombre de tinents de batle no podrà excedir del nombre de membres d'aquella (art. 46.2 ROF).

2.2.- Funcions.

Correspon als tinents de batle, per la seva condició, substituir en la totalitat de les seves funcions i per l'orde del seu nomenament el batle, en els casos d'absència, malaltia o impediment (art. 47.1 ROF).

D'acord amb l'exposat, RESOLC:

Primer. Nomenar el Sr. Pere Antoni Mascaró Fiol membre de la Junta de Govern Local.

Segon. Nomenar el Sr. Pere Antoni Mascaró Fiol com a tercer tinents de batle per a la substitució de la Batlia en els casos de vacant, absència o malaltia,

Tercer. Delegar a favor del regidor Pere Antoni Mascaró Fiol les següents competències: Turisme, Cultura, Patrimoni, Biblioteques i Arxiu.

Quart. De la present resolució se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que es realitzi. També es notificarà personalment el designat, i es farà pública en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des de la signatura del present Decret, d'acord amb el que estableix l'art. 44.2 del ROF.

El batle, Jaume Monserrat Vaquer. D'acord amb la funció de fe pública prevista a l'art.3.2h) del RD128/2018, faig anotar dins l'exp. 1921/2019, la present Resolució; El secretari, Joan Garcia Cortès. Felanitx, 11 d'octubre de 2022. "

 

Felanitx, 20 d'octubre de 2022

El batle Jaume Monserrat Vaquer