Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de desembre de 2021 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de mestres a les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 30 de novembre de 2021, i s'hi rectifiquen determinades errades

    Número de registre 12979 - Pàgines 52382-52385

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública per la qual s’acorda ampliar en un dia hàbil el termini de presentació d’al·legacions o per a sol·licitar la revisió del segon exercici del procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia

    Número de registre 12986 - Pàgines 52386-52387

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de desembre de 2021 per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap del Grup de Gestió Integral de Nòmines de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 12994 - Pàgines 52388-52394

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases específiques del procediment selectiu per crear una borsa de treball per proveir una plaça d'Arquitecte amb caràcter de funcionari interí, per excés o acumulació de feina, per un termini màxim de nou mesos

    Número de registre 12959 - Pàgines 52395-52401

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Convocatòria i bases per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de personal funcionari interí Tècnic/a de Turisme pertanyent a l’escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica mitja, especialitat Tècnic/a de Turisme, Grup A, Subgrup A2, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí

    Número de registre 12995 - Pàgines 52402-52413

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Elecció del Jutge de Pau titular de Marratxí

    Número de registre 12980 - Pàgina 52414

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació bases reguladores específiques que regiran el procediment de selecció, per torna lliure, mitjançant el procediment d'estabilització d’ocupació temporal, d'una plaça de DELINEANT, funcionari de carrera, de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, sistema de concurs oposició

    Número de registre 12998 - Pàgines 52415-52425