Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 626721
Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de desembre de 2021 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de mestres a les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 30 de novembre de 2021, i s'hi rectifiquen determinades errades

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 29 de novembre de 2021, la directora general de Personal Docent va dictar la Resolució per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de mestres a les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 165, de 30 de novembre.

2. El Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la llei esmentada afegint una disposició transitòria tercera per al procediment d'ingrés derivat de l'article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2017.

Aquesta disposició no és d'aplicació a la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de mestres a les Illes Balears ja que totes les places que s'hi convoquen són places d'ofertes públiques d'ocupació corresponents a taxes de reposició i no a places d'estabilitat a les que es refereix la disposició transitòria abans esmentada.

3. Així doncs, mitjançant aquesta modificació es pretén ajustar el procediment d'ingrés a la normativa esmentada.

4. Finalment, s'hi corregeixen determinades errades detectades.

Fonaments de dret

1. El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada (BOE núm. 53, de 2 de març), modificat pel Reial decret 48/2010, de 22 de gener (BOE núm. 33, de 6 de febrer).

2. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), que atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

4. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), que delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.

Per tot això, i informades les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial d'Educació, dict la següent

 

Resolució

Primer. Modificar l'apartat Part A de la Primera Prova de la base 7.3.3.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 esmentada, que passa a tenir la redacció següent:

7.3.3.1. Proves de la fase d'oposició

Primera prova

Desenvolupament de la prova

Aquesta prova té per objecte la demostració dels coneixements específics necessaris per impartir l'especialitat docent a la qual s'opta i consta de dues parts que són valorades de manera conjunta.

Part A de la primera prova: desenvolupament d'un tema

Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per l'aspirant entre un nombre de temes trets a l'atzar per l'òrgan de selecció dels corresponents al temari de l'especialitat, tenint en compte els criteris següents:

  • En les especialitats que tenguin un nombre no superior a 25 temes, s'ha d'escollir entre 2 temes.
  • En les especialitats que tenguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, s'ha d'escollir entre 3 temes.
  • En les especialitats que tenguin un nombre superior a 50 temes, s'ha d'escollir entre 4 temes.

Per al desenvolupament escrit del tema de la part A de la prova els aspirants disposaran d'un màxim de tres hores.

Segon. Modificar la base 8.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 esmentada, que passa a tenir la redacció següent:

8.1. Procediments d'ingrés: torn lliure i torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

Superen el concurs oposició i són seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques els aspirants que obtinguin almenys 5 punts en la valoració de la fase d'oposició, sempre que, una vegada ordenats segons la puntuació global obtinguda, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places assignades per a cadascun d'aquests procediments.

Per tal d'obtenir la puntuació global de tot el procediment selectiu cada comissió de selecció ha de ponderar en dos terços la puntuació obtinguda en la fase d'oposició i en un terç la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada ha de ser la suma de les puntuacions obtingudes en la fase d'oposició i concurs un cop realitzada la ponderació.

Tercer. Modificar l'apartat 1. Experiència docent prèvia de l'annex 2 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 esmentada, que passa a tenir la redacció següent:

MÈRITS

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

1. Experiència docent prèvia (màxim 5,0000 punts)

1.1. Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics

1,0000

Full de serveis en el qual consti el cos, l'especialitat, la data de presa de possessió i de cessament i el número de registre personal o fotocòpia compulsada dels nomenaments i cessaments on constin les dades anteriors.

 

1.1.1. Per cada mes d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics

0,0833

1.2. Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferents cossos al qual opta l'aspirant, en centres públics

0,5000

1.2.1. Per cada mes d'experiència docent en especialitats de diferents cossos al qual opta l'aspirant, en centres públics

0,0416

1.3. Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres

0,5000

Certificació del secretari del centre amb el vist i plau del director del centre on  hi constin els anys i mesos treballats, el nivell o etapa educativa i l'especialitat impartida, fotocòpia compulsada dels contractes  i certificat original de la vida laboral.

 

En cas que hi hagi discrepàncies entre  la certificació expedida per la direcció del centre i la vida laboral es tendran en compte les dades que consten en la vida laboral.

1.3.1. Per cada mes d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres

0,0416

1.4. Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres

0,2500

1.4.1. Per cada mes d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres

0,0208

Als efectes d'aquest apartat només es té en compte un màxim de cinc anys, cada un dels quals  només ha de ser valorat en un sol dels subapartats anteriors.

No es poden acumular les puntuacions corresponents a aquest apartat quan els serveis s'han prestat simultàniament en més d'un centre docent o s'hagin impartit en un mateix centre diferents especialitats al mateix temps. Així mateix, un mateix mèrit no es pot valorar simultàniament en més d'un apartat o subapartat.

S'entenen per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'educació, integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives. No s'entenen com a centre públic els que depenen dels ajuntaments, consells insulars i altres entitats de dret públic.

Els serveis docents prestats en corporacions locals que tenguin subscrit conveni amb l'Administració educativa o autoritzats per aquesta, per a la prestació d'ensenyaments reglats es computen pels apartats 1.3 o 1.4, segons el nivell educatiu que han impartit i s'han de justificar en la forma prevista en aquests apartats.

Els serveis prestats a l'estranger s'han d'acreditar mitjançant una certificació expedida pel Ministeri d'Educació i Formació Professional dels respectius països o organismes públics competents, on ha de constar la duració real dels serveis, el caràcter de centre públic o privat, l'especialitat i el nivell educatiu. Aquestes certificacions han d'estar traduïdes oficialment en una de les dues llengües oficials d'aquesta comunitat per un traductor oficial, i han de contenir capçalera i segell de la Institució que ho certifica.

L'experiència docent realitzada com a professor visitant dins el programa de l'acció educativa a l'exterior del MEFP, o dins el programa professors en seccions bilingües d'espanyol en centres educatius d'Europa central, oriental, Turquia i Xina del MEFP es computa si s'acredita mitjançant certificat de l'òrgan competent on consti el tipus de centre, l'especialitat, el nivell educatiu impartit i la duració dels serveis prestats.

Només es valora com a experiència docent en centres públics, els serveis impartits pels docents que integren alguns dels cossos docents establerts per la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

No es valora l'experiència docent prestada en universitats públiques o privades, ni els serveis prestats com a educador o monitor, ni en activitats realitzades als centres com a auxiliar de conversa, lector, etc.

Els serveis prestats en escoles infantils públiques o privades (primer cicle (0 a 3 anys)) només es valoren si s'han prestat com a mestre. En cas de centres públics als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'educació en el nomenament de funcionari interí  hi ha de constar aquest fet. En el cas dels altres centres, al certificat del secretari del centre i en els contractes ha de constar que s'ha contractat com a mestre i al certificat de la vida laboral  hi ha de constar que el grup de cotització (GC) és el 02.

Quart. Rectificar l'errada advertida a l'apartat a) de la base 2.1.2.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 esmentada:

On diu:

  1. Estar en possessió del títol de grau universitari o titulació equivalent a efectes de docència, d'acord amb el que estableix l'apartat 2 de la disposició addicional novena de la Llei orgànica 3/2020.

Ha de dir:

  1. Estar en possessió del títol de grau universitari o titulació equivalent a efectes de docència, d'acord amb el que estableix l'apartat 2 de la disposició addicional novena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

 

Cinquè. Rectificar l'errada advertida a la base divuitena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 esmentada:

On diu:

Les proves selectives comencen a partir de dia 17 de juny de 2022.

Ha de dir:

Les proves selectives comencen a partir de dia 25 de juny de 2022.

Sisè. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

​​​​​​​​​​​​​​Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (23 de desembre de 2021)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)