Torna

Premis educació CAIB

Premis extraordinaris de batxillerat 2021-2022

El termini per lliurar a la secretaria del centre el full d'inscripció que s'adjunta com a annex 1 d'aquesta Resolució és fins dia 6 de juny de 2022.

Per poder tramitar la inscripció dels alumnes, el Servei d'Ordenació Educativa farà arribar als centres, l'enllaç a un formulari electrònic. Els centres tenen fins dia 9 de juny de 2022 per emplenar aquest formulari. Els fulls d'inscripció dels alumnes romandran custodiats als centres i no s'han de remetre al Servei d'Ordenació Educativa.