Torna

Premis educació CAIB

Premis extraordinaris de batxillerat 2022-2023

El termini per lliurar a la secretaria del centre el full d'inscripció que s'adjunta com a annex 1 d'aquesta Resolució és fins dia 5 de juny de 2023.

Per poder tramitar la inscripció dels alumnes, el Servei d'Ordenació Educativa farà arribar als centres, l'enllaç a un formulari electrònic. Els centres tenen fins dia 8 de juny de 2023 per emplenar aquest formulari. Els fulls d'inscripció dels alumnes romandran custodiats als centres i no s'han de remetre al Servei d'Ordenació Educativa.

desc_acrobat.gif

Llista provisional alumnes admessos a les proves dels premis extraordinaris de batxillerat 2022-2023.

(pendent de publicació)

desc_acrobat.gif

Llista definitiva alumnes admessos a les proves dels premis extraordinaris de batxillerat 2022-2023.

(pendent de publicació)

desc_acrobat.gif

Llista provisional premis extraordinaris de batxillerat 2022-2023.

(pendent de publicació)

desc_acrobat.gif

Llista definitiva premis extraordinaris de batxillerat 2022-2023.

(pendent de publicació)