Publicació de les llistes definitives de baremacions de mèrits grup C concurs extraordinari de mèrits de les categories/especialitats següents: (Publicades dia 18/06/2024)

 

·         Capatàs/sa de Brigada per a l’Illa d’Eivissa

·         Capatàs/sa de Brigada per a l’Illa Formentera

·         Capatàs/sa en Cap per a l’Illa d’Eivissa

·         Conductor/a per a l’Illa d’Eivissa

·         Mecànic/a per a l’illa de Mallorca

·         Mecànic/a Naval per a l’illa de Mallorca

·         Capatàs/sa de Brigada a l’Illa de Mallorca

·         Conductor/a a l’Illa de Mallorca

·         Cap de Negociat de RRHH a l’illa de Mallorca

·         Administratiu/va- Secretari/a a l’illa de Mallorca

·         Operador/a de Comunicacions a l’illa de Mallorca

·         Encarregat/da de Refugis a l’illa de Mallorca

·         Informador/a de centres de recepció/interpretació, a l’illa de Menorca.

·         Informador/a de centres de recepció/interpretació, a l’illa d’Eivissa.

·         Informador/a de centres de recepció/interpretació, a l’illa de Mallorca.

 Les llistes són les recollides com a Annex I de la present resolució.

Requerir a les persones admeses de les categories/especialitats mencionades a l’apartat 1, i indicades a l’Annex 2 que en el termini de 10 dies hàbils acreditin els mèrits i els requisits al·legats en la declaració responsable. (IMPORTANT: Si s'han presentat a diferents llocs de la mateixa categoria, poden presentar una única instància amb la documentació adjunta indicant les diferents categories/especialitats a les quals s'han presentat.)

El termini finalitza el proper dia 3 de juliol de 2024.

75._Resolucio_director_gerent_publicacio_llistats_Proces_Estabilitzacio_grup_C_definitives_baremacions_signada.pdf75._Resolucio_director_gerent_publicacio_llistats_Proces_Estabilitzacio_grup_C_definitives_baremacions_signada.pdf

75.1_Annex_I_Llistat_definituu_de_baremacions_Grup_C_merits.pdf75.1_Annex_I_Llistat_definituu_de_baremacions_Grup_C_merits.pdf

75.2_Annex_II_Persones_erquerides_per_lliurar_documentacio_Grup_C_merits.pdf75.2_Annex_II_Persones_erquerides_per_lliurar_documentacio_Grup_C_merits.pdf

75.3_ANNEX_3_LLISTA_DE_LLOCS_GRUP_C.pdf75.3_ANNEX_3_LLISTA_DE_LLOCS_GRUP_C.pdf

75.4_Instancia_Model_Annex_6.pdf75.4_Instancia_Model_Annex_6.pdf

75.5_Model_Declaracio_Jurada_de_no_trobar-se_inhabilitat_da.pdf75.5_Model_Declaracio_Jurada_de_no_trobar-se_inhabilitat_da.pdf

75.6_Model_Presentacio_de_Merits.pdf75.6_Model_Presentacio_de_Merits.pdf


Citacions per les al·legacions a les revisions de les Llistes de Baremacions provisionals de mèrits del GRUP C

L’audiència es farà amb l’ordre i horaris segons llistat a l’annex 1, el dia 6 de juny de 2024. El lloc de les audiències és:

IBANAT LOGÍSTICA

Antic Quarter de Son Tous

Convocatoria_Audiencia.pdfConvocatoria_Audiencia.pdf


68._Resolucio_director_gerent_publicacio_llistats_Proces_Estabilitzacio_grup_C_provisional_baremacions_correccio_errada__material_signed_signed.pdf68._Resolucio_director_gerent_publicacio_llistats_Proces_Estabilitzacio_grup_C_provisional_baremacions_correccio_errada__material_signed_signed.pdf


Noves llistes provisionals de baremacions de mèrits que engloba les categories/ especialitats següents:

 • Capatàs/sa de Brigada per a l’Illa d’Eivissa
 • Capatàs/sa de Brigada per a l’Illa Formentera
 • Capatàs/sa en Cap per a l’Illa d’Eivissa
 • Conductor/a per a l’Illa d’Eivissa
 • Mecànic/a per a l’illa de Mallorca
 • Mecànic/a Naval per a l’illa de Mallorca
 • Capatàs/sa de Brigada a l’Illa de Mallorca
 • Conductor/a a l’Illa de Mallorca
 • Cap de Negociat de RRHH a l’illa de Mallorca
 • Administratiu/va- Secretari/a a l’illa de Mallorca
 • Operador/a de Comunicacions a l’illa de Mallorca
 • Encarregat/da de Refugis a l’illa de Mallorca
 • Informador/a de centres de recepció/interpretació, a l’illa de Menorca.
 • Informador/a de centres de recepció/interpretació, a l’illa d’Eivissa.
 • Informador/a de centres de recepció/interpretació, a l’illa de Mallorca.

Les llistes són les recollides als annexos de la present resolució.

Les persones aspirants admeses disposen d’un termini de set dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la present resolució a la web de l’IBANAT, per tal de poder esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits. El termini finalitza el pròxim dia 28 de maig de 2024 a les 23.59 hores.

65._Resolucio_director_gerent_publicacio_llistats_Proces_Estabilitzacio_grup_C_noves_llistes_provisionals_de_baremacions_signed_signed.pdf65._Resolucio_director_gerent_publicacio_llistats_Proces_Estabilitzacio_grup_C_noves_llistes_provisionals_de_baremacions_signed_signed.pdf

ANNEX_I_NOUS_LLISTATS_DE_BAREMACIONS_I.pdfANNEX_I_NOUS_LLISTATS_DE_BAREMACIONS_I.pdf

ANNEX_I_NOUS_LLISTATS_DE_BAREMACIONS_II.pdfANNEX_I_NOUS_LLISTATS_DE_BAREMACIONS_II.pdf


Publicació llistes provisional de baremacions del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’IBANAT de la categoria d’Informador/a del grup C

Llistes provisionals de baremacions de mèrits que engloba les categories/ especialitats següents:

 • Informador/a de centres de recepció/interpretació, a l’illa de Menorca.
 • Informador/a de centres de recepció/interpretació, a l’illa d’Eivissa.
 • Informador/a de centres de recepció/interpretació, a l’illa de Mallorca.

Les llistes són les recollides a l’Annex 1 de la present resolució.

Les persones aspirants admeses disposen d’un termini de set dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la present resolució a la web de l’IBANAT, per tal de poder esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits. El termini finalitza el pròxim dia 10 de maig de 2024.

62._Resolucio_director_gerent_publicacio_llistats_Proces_Estabilitzacio_grup_C_provisional_baremacions_PARCIAL_III_signada.pdf62._Resolucio_director_gerent_publicacio_llistats_Proces_Estabilitzacio_grup_C_provisional_baremacions_PARCIAL_III_signada.pdf

62.1_ANNEX_I_llistats_provisionals_Informador_a.pdf62.1_ANNEX_I_llistats_provisionals_Informador_a.pdf


LLISTAT PROVISIONAL DE BAREMACIONS GRUP C PARCIAL

Categories/ especialitats del grup C del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits següents:

 • Cap de Negociat de RRHH a l’illa de Mallorca
 • Administratiu/va- Secretari/a a l’illa de Mallorca
 • Operador/a de Comunicacions a l’illa de Mallorca
 • Encarregat/da de Refugis a l’illa de Mallorca

El període per sol·licitar esmenes finalitza el proper 24/04/2024 a les 23.59 hores.

57._Resolucio_director_gerent_publicacio_llistats_Proces_Estabilitzacio_grup_C_provisional_baremacions_PARCIAL_II_signada.pdf57._Resolucio_director_gerent_publicacio_llistats_Proces_Estabilitzacio_grup_C_provisional_baremacions_PARCIAL_II_signada.pdf

57.1_Annex_I_Llistats_provisionals_baremacions_Grup_C.pdf57.1_Annex_I_Llistats_provisionals_baremacions_Grup_C.pdf