Torna

Processos d'estabilització

PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ

a

Processos d'estabilització d'acord amb la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública:Concurs excepcional de mèrits (Illes Balears)

- Publicació de la llista provisional d'aspirants seleccionats per a cada cos i especialitat  (29/05/2023)

<<<Accés a la web>>>


Concurs oposició extraordinari (Illes Balears)

El termini de presentació de la unitat didàctica ha de ser del dia 1 al dia 15 de juny . . . (21/04/2023)

- Instrucció relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que presta serveis efectius en centres públics (23/05/2023)

- Modificació la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos (29/05/2023)

<<<Accés a la web>>>

- La participació en el concurs-oposició extraordinari és condició necessària als efectes del que estableix l'article 2.6 de la llei 20/2021.