Torna

Processos d'estabilització

Normativa que regula aquest Procés d'estabilització 2022:

- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. PDF


- Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero. PDF


- Real Decreto 800/2022, de 4 de octubre, por el que se regula la integración del profesorado del Cuerpo, a extinguir, de Profesores Técnicos de Formación Profesional en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias. PDF


 - Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022  corresponent a la taxa d’estabilitat del personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears PDF


- Resolució de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears PDF


- Resolució de 8 de novembre de 2022, de la Direcció General d'Avaluació i Cooperació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació, sobre el procediment aplicable a la convocatòria excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada a què es refereixen les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. PDF


- Resolució de 21 de novembre de 2022 per la qual es rectifiquen les errades advertides en la Resolució de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents a les Illes Balears PDF