desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

Introducció

IBETEC es una entitat pública empresarial de telecomunicacions i innovació de les Illes Balears dependent de  Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització.

La entitat té per objecte:

  • El transport, la codificació, la multiplaxació, la distribució, la contribució, la difusió i l'accés de serveis audiovisuals, de dades o multimèdia, la mobilitat i Internet, o qualsevol tipus de xarxa de telecomunicacions i radiocomunicacions electròniques; el desenvolupament de productes i la gestió tècnica i operativa per als serveis i xarxes indicats.
  • La gestió, l'operació, la contractació i la comercialització d'infraestructures bàsiques, xarxes i serveis de telecomunicacions per als camps, serveis i xarxes indicats en el punt anterior; i qualsevol altre tipus d'activitat de provisió de serveis, incloses la consultoria, la formació, el disseny, la promoció, el desenvolupament, la implantació, la instal·lació i l'explotació, com també la formació i l'assistència tècnica.
  • La prestació de serveis relacionats amb la coordinació departamental entre òrgans de conselleries diverses, com també amb la coordinació, la implementació i el seguiment de programes del Govern i amb la gestió de serveis administratius que afectin conselleries diferents. L'elaboració, el desenvolupament i l'execució de projectes i programes relatius a contractes d'obres, subministraments i serveis relacionats amb aquest epígraf i els anteriors.
  • La participació en empreses o societats relacionades amb els serveis de telecomunicacions i amb qualsevol dels conceptes indicats en els epígrafs anteriors.

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Fax: +34 971 17 69 95 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat