desc_ibetec.jpg
 Portada    Català    Castellano   

L’article 21 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la Bona Administració i del Bon Govern de les Illes Balears estableix el següent:

“Convenis de col·laboració.

  1. Els òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de trametre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis de col·laboració subscrits en el quadrimestre anterior, tant si és amb una altra administració pública com amb una entitat privada.
  2. Els òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els ens del sector públic instrumental autonòmic han de fer pública, en la pàgina web institucional i en els primers vint dies dels mesos de gener, maig i setembre de cada any, una relació dels convenis subscrits referida al quadrimestre anterior, sens  perjudici de la inscripció en el Registre de convenis i acords. La informació s’ha de mantenir disponible a Internet durant tot l’exercici pressupostari. Igualment, s’ha de mantenir disponible a Internet la informació referida a l’exercici immediatament anterior.”

Llistat de convenis de col·laboració subscrits per IBETEC l'any 2023:

Convenis_any_2023_1Q.xlsConvenis_any_2023_1Q.xls

Llistat de convenis de col·laboració subscrits per IBETEC l'any 2022:

Fulla de CàlculConvenis 2022.xlsx

Llistat de convenis de col·laboració subscrits per IBETEC l'any 2021:

Fulla de CàlculConvenis 2021.xlsx

Llistat de convenis de col·laboració subscrits per IBETEC l'any 2020:

Fulla de CàlculConvenis 2020.xlsx

Llistat de convenis de col·laboració subscrits per IBETEC l'any 2019:

Fulla de CàlculConvenis 1er Quadrimestre 2019.xlsx

Fulla de CàlculConvenis 2n quadrimestre 2019

Fulla de CàlculConvenis 3r quadrimestre 2019

Llistat de convenis de col.laboració subscrits per IBETEC l'any 2018:

Convenis primer quadrimestre 2018 xls.xlsConvenis primer quadrimestre 2018 xls.xls

Convenis segon quadrimestre 2018 xls.xlsConvenis segon quadrimestre 2018 xls.xls

Convenis 3er Quadrimestre 2018.xlsConvenis 3er Quadrimestre 2018.xls

Llistat de convenis de col.laboració subscrits per Multimèdia l'any 2016 i 2017:

Convenis 2016.xls Convenis 2016.xls

- Convenis primer quadrimestre:

Convenis 1er quadrimestre 2017.xls Convenis 1er quadrimestre 2017.xls

- Convenis segon quadrimestre 2017:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10712/599655/resolucio-del-director-gerent-de-multimedia-de-les

S'informa també que Multimèdia ha subscrit, en data 12 de juliol de 2017 el següent conveni: Conveni de col·laboració entre Froza, SL i Multimèdia de les Illes Balears, SA per a la ubicació d'equips de telecomunicacions públics i privats al centre de telecomunicacions de Son Dameto.

Convenis 2016.xls Convenis 2on Quadrimestre 2017.xlsx

- Convenis tercer quadrimestre 2017:

Convenis 3er Quadrimestre 2017.xlsConvenis 3er Quadrimestre 2017.xls

- Encomana de gestió de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic:

MEPRO 2014 1207 Resolucion de aprobacion del expediente gasto y pliegos.pdfMEPRO 2014 1207 Resolucion de aprobacion del expediente gasto y pliegos.pdf

PPT encomana MIBSAU 10 anys.pdfPPT encomana MIBSAU 10 anys.pdf

Resolució Tarifes TDT a partir 1 de juny de 2017.pdfResolució Tarifes TDT a partir 1 de juny de 2017.pdf

 C. Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno - Parc Bit (Ctra. Palma - Valldemossa, km. 7,4) - 07121 - Palma
Tel.: +34 971 17 73 54 - Correu-e: administracio@ibetec.caib.es
www.ibetec.cat