Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 210233
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa pel servei de clavegueram

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. 996/2023)

Atès que durant el termini d'informació pública de l'acord del ple de l'ajuntament de 28 de desembre de 2023 (Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, núm. 1, de 02.01.2024), pel qual s'aprovà provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram, no s'han presentat reclamacions, l'acord s'entén definitivament adoptat, de conformitat allò que preveu l'article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.   

Nova redacció de les normes afectades:

Art. 5è. Quota tributaria.

Quota de servei- 0,66 euros/abonat/mes

Quota de consum-0,1362 euros/m3 aigua

Recursos.

Contra el present acord, conforme a l'article 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Alaró, (signat electrònicament: 4 d'abril de 2024)

El batle Llorenç Perelló Rosselló