Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 209806
Aprovació definitiva - Mod. Crèdit 2/2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes establerts a l'article 150.3 del TRLHL, en relació a l'article 158.2 de l'esmentada Llei, i article 20.3 al que es remet l'art. 38.2 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril, es posa de manifest que aquesta Corporació en sessió plenària celebrada el dia 8 de març de 2024 va aprovar inicialment l'Expedient de Modificació de Crèdit núm. 2/2024 que afecten al Pressupost General.

Atès que no s'han presentat reclamacions contra dit acord inicial, ha esdevengut definitiu en virtut de la presumpció legal establerta a l'article 150.1 TRLHL.

A continuació es transcriu el resum de les modificacions definitivament aprovades:

Expedient núm. 2/2024 – Transferència de Crèdits

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE DESPESES AMB CRÈDITS EN BAIXA

APLIC. PRESSUP. DENOMINACIÓ CRÈDIT INICIAL IMPORT DE LA BAIXA

151.227.06 Serveis Professionals 38.000,00 € - 24.000,00 €

Total baixa crèdits ............. - 24.000,00 €

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE DESPESES AMB CRÈDITS EN ALTA

APLIC. PRESSUP. DENOMINACIÓ CREDIT INICIAL IMPORT DE L´ALTA

1531.619.00 Accés nuclis població 479.999,99 24.000,00

Total alta crèdits ............ 24.000,00 €

El total de baixes de crèdits és igual al total d'altes de crèdits.

 

Lloret de Vistalegre (firmado electònicamente: 4 d'abril de 2024)

El batle Sebastià Amengual Figueras