Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE SALUT

Núm. 201961
Resolució de la directora general de Salut Pública per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableix la prestació sanitària complementària del programa de cribratge neonatal de malalties endocrinometabòliques de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 11 de març de 2024, la consellera de Salut va ordenar l'inici del procediment d'elaboració del Projecte de decret pel qual s'estableix la prestació sanitària complementària del programa de cribratge neonatal de  malalties endocrinometabòliques de les Illes Balears.

2. En data 15 de març de 2024, la directora general de Salut Pública va emetre la Memòria d'anàlisi d'impacte normatiu.

3. Una vegada elaborat l'esborrany del Projecte de decret, d'acord amb la normativa aplicable se'l sotmet al tràmit d'informació pública.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, en especial l'article 58.1 e).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Sotmetre al tràmit d'informació pública el Projecte de decret pel qual s'estableix la prestació sanitària complementària del programa de cribratge neonatal de  malalties endocrinometabòliques de les Illes Balears.

2. Posar el Projecte de decret a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Conselleria de Salut, al Portal de Participació Ciutadana (https://apps.caib.es/sites/participacio/) del Govern de les Illes Balears i a les dependències de la Conselleria de Salut (Carrer de Jesús, 38 A, de Palma).

3. Fixar un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per presentar al·legacions o aportacions al projecte de decret.

Les al·legacions es podran presentar telemàticament, si es disposa de certificat digital o DNI electrònic, mitjançant el tràmit d'informació pública del procediment d'elaboració i tramitació del projecte de decret a la Seu Electrònica (https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4372900) de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adreçades a la Direcció General de Salut Pública  (DIR3 A04026921).

Igualment, es podrà utilitzar el formulari del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears, entrant en aquest enllaç (https://www.caib.es/sites/participacio/ca/benvinguda-68278/?campa=yes) i cercant aquesta iniciativa. Aquest sistema permet presentar aportacions sense la necessitat de disposar de certificat electrònic o DNIe, però no emet justificant de recepció del contingut enviat. No obstant això, sempre que les aportacions presentades mitjançant aquest formulari web contenguin la identificació de la persona o l'entitat que les fa, s'inclouran en l'expedient d'elaboració normativa.

Si es tracta d'una persona física no obligada a relacionar-se electrònicament amb l'administració, també es podran presentar les aportacions per escrit adreçat a la Direcció General de Salut Pública (DIR3 A04026921), situada al carrer de Jesús, 38 A 07010 de Palma, a qualsevol oficina d'assistència en matèria de registre o per correu postal. A aquest efecte, es disposa d'un model en el procediment de la Seu electrònica indicat abans.

 

4. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (21 de març de 2024)

La directora general de Salut Pública Antonia Elena Esteban Ramis