Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 58748
Publicació del llistat provisional facilitat per l'IBAVI de les persones inscrites al Registre Públic de Demandants d'habitatges protegits de la CAIB, en règim de lloguer amb opció de compravenda o indistint per al municipi de Calvià, fins a l'1 de desembre de 2023 inclòs

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb data 23 de gener de 2024, mitjançant justificant d'enviament de comunicació electrònica, amb núm. de registre GOIBS22270/2024, l'IBAVI presenta ofici, signat el 10 de gener de 2024 pel Director Gerent, pel qual s'adjunta el llistat provisional de persones inscrites al Registre Públic de Demandants d'Habitatges Protegits de la CAIB, en règim de lloguer amb opció de compravenda o indistint per al municipi de Calvià, fins a l'1 de desembre de 2023 inclòs, conforme a la petició realitzada per l'Ajuntament de Calvià, de data 7 de desembre de 2023, amb REGAGE23e00083226700, i es procedeix a publicar a el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la difusió i el coneixement públic.

PRIMER.- PUBLICAR el llistat provisional facilitat per l'IBAVI de les persones inscrites al Registre Públic de Demandants d'habitatges protegits de la CAIB, en règim de lloguer amb opció de compravenda o indistint per al municipi de Calvià, fins a l'1 de desembre de 2023 inclòs.

SEGON.- INSERTAR el present llistat provisional ( Annex I) al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma a efectes de la seva difusió i públic coneixement.

TERCER.- COMUNICAR que s'atorga un termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del present, perquè les persones inscrites al Registre Públic de Demandants d'Habitatges Protegits de la CAIB puguin presentar al·legacions en cas de disconformitat amb el contingut del llistat relacionat a l'Annex I.

 

(Signat electrònicament: 31 de gener de 2024)

El tinent d'alcalde Delegat d'Habitatge, Urbanisme i Patrimoni Jaime Bujosa Arbona

Documents adjunts