Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 623581
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir borses de personal funcionari de carrera per cobrir, pel sistema de nomenament provisional per a la millora de l’ocupació, places de funcionari dels cossos generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca ,Eivissa i Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent:

Antecedents

 1. Per Resolució de 23 de maig de 2023 (BOIB núm. 69, de 25 de maig de 2023) es va convocar un procés selectiu per constituir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, borses de personal funcionari de carrera per cobrir places de funcionari dels cossos generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera pel sistema de nomenament provisional per a millora de l'ocupació. 

2. Mitjançant la Resolució de 09 de setembre de 2023 es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs esmentat, amb la indicació de les causes de l'exclusió. En data 11de setembre de 2023, aquestes llistes es varen publicar en el web <http://oposicions.caib.es>.

3. Ha finalitzat el termini de deu dies hàbils concedit per la Resolució de 09 de setembre de 2023 perquè les persones excloses o omeses esmenin les deficiències que s'han detectat a les sol·licituds de participació i aportin els documents que són preceptius.

Fonaments de dret

1. L'article 16 c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 6.3 c) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L'article 82.bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. L'article 7 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. La base 11 de la Resolució de 23 de maig de 2023 (BOIB núm. 69, de 25 de maig de 2023) per la qual es va convocar un procés selectiu per constituir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, borses de personal funcionari de carrera per cobrir places de funcionari dels cossos generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca, Menorca , Eivissa i Formentera pel sistema de nomenament provisional per a millora de l'ocupació.

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència i Administracions Públiques que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses en el concurs, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses del concurs, amb indicació de les causes d'exclusió, en els termes que estableix l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Declarar desistides de la seva sol·licitud les persones que no hagin presentat esmena a la seva exclusió en el termini de deu dies hàbils concedit per la Resolució de 9 de setembre de 2023 per la qual es varen aprovar les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses.

4. Publicar la Resolució a la seu electrònica de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el web <http://oposicions.caib.es>.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

(Signat electrònicament: 2 d'octubre de 2023)

La consellera de Presidència i Administracions Públiques Antònia Maria Estarellas Torrens

La direcció gerència proposant María Violeta Rodríguez Martínez

Documents adjunts