Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 609009
Modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic dels serveis de l’Escola Infantil de 1r cicle Es Nieró

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Exp. núm.: 1027/2023

La junta de govern local, a la sessió celebrada el 26 de setembre de 2023, ha adoptat, per delegació del ple (BOIB núm. 95, d'11.07.2023), l'acord següent:

«1. Aprovar la modificació dels apartats 1 i 2 de l'article 3 de l'Ordenança reguladora del preu públic del servei de l'Escola Infantil de 1er cicle Es Nieró, segons la redacció següent:

Article 3r.- Quantia.

1.- El servei d'escolarització a tots els nivells del primer cicle d'educació infantil entre les 9:00 h i les 13:00 h serà gratuït.

2.- Pel servei d'escolarització entre les 08:00 h i les 08:59 h i entre les 13:01 h i les 16:00 h, s'estableix una tarifa de 12,00 euros mensuals per cada hora o fracció.”

2. Disposar que la modificació de les tarifes tengui efectes des de dia primer de setembre de 2023.

3. Publicar el text íntegre de l'ordenança al Butlletí Oficial de les Illes Balears.»

Es transcriu a continuació el text íntegre de l'ordenança.

 

     ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEIS DE L'ESCOLA INFANTIL DE  1r CICLE ES NIERÓ

Article 1r. Concepte.

De conformitat amb allò previst a l'art. 127 en relació amb l'art. 41), ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, aquest Ajuntament estableix els preus públics pel servei d'escola infantil i guarderia. Aquests preus estant especificats a les tarifes contingudes als articles 3r.i 6è que es regirà per la present Ordenança.

Article 2n. Obligats al pagament.

Estan obligats al pagament del preu públic regulat per aquesta Ordenança les persones que es beneficiïn dels serveis o activitats prestats o realitzats per aquest Ajuntament, als quals fa referència l'article anterior.

Article 3r. Quantia.

1.- El servei d'escolarització a tots els nivells del primer cicle d'educació infantil entre les 9:00 h i les 13:00 h serà gratuït.

2.- Pel servei d'escolarització entre les 08:00 h i les 08:59 h i entre les 13:01 h i les 16:00 h, s'estableix una tarifa de 12,00 euros mensuals per cada hora o fracció.

3.- En cas d'assistència d'un infant membre d'una família nombrosa les quanties es reduiran un 25 per 100.

4.- En cas d'assistència de dos o més germans les quanties es reduiran un 25 per 100.

5.- Aquestes bonificacions o reduccions en cap cas es poden acumular, i per tant són excloents.

Article 4t. Obligació de pagament.

Neix des de el moment de la matriculació en ferma a partir del primer dia del curs. Si la matriculació és posterior a l'inici del curs l'obligació de pagament neix a partir de la data de la matriculació.

Article 5è. Normes de gestió.

1. L'exacció es considerarà meritada simultàniament a la prestació del serveis i la seva liquidació i recaptació es durà a terme per mensualitats avançades per l'Escola Municipal Infantil.

2.- El pagament s'efectuarà per mensualitats avançades de cada mes mitjançant domiciliació bancària, en base a les dades que es rebin de l'Escoleta.

3.- El curs consta d'onze mesos, de setembre a juliol de l'any vinent, ambdós inclusivament.

4.- Per a donar de baixa qualsevol alumne s'ha d'avisar el mes anterior.

5.- La no assistència, per qualsevol motiu, no implica cap reducció no eliminació de les quotes.

6.- Les despeses dels rebuts retornats per l'entitat bancària serà assumida per el titular del rebut.

Article 6è. Estada puntual.

La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança per l'estada puntual al centre serà la fixada en les tarifes contingudes a l'apartat següent:

  • 1 h. solta: 3,00 € / hora.

Article 7è. Exempcions.

A instància de part i en tot cas previ informe tècnic favorable dels serveis socials municipals i a proposta de la Regidoria d'Educació i Serveis Socials, es podrà atorgar l'exempció parcial o total del pagament, quan les circumstàncies socioeconòmiques de la persona sol·licitant ho precisin.

Per a la seva valoració, els serveis municipals socials i administratius recolliran la informació social i econòmica (ingressos, bens, evidències o signes externs...) que precisin ja sigui amb l'aportació que faci la persona interessada o d'ofici.

Disposició final

La present Ordenança, un cop aprovada, començarà a aplicar-se el dia de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins la seva modificació o derogació expressa.

 

Alaró, en la data de signatura electrònica (26 de setembre de 2023)

El batle Llorenç Perelló Rosselló