Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 563344
Resolució del director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat de 24 d’agost de 2023 per la qual es dicten les instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el curs 2023-2024 imparteixen cicles formatius de formació professional de grau bàsic, de grau mitjà o de grau superior i cursos d’especialització de formació professional del sistema educatiu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'article 42 de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'educació, (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006) estableix que el currículum dels ensenyaments de formació professional ha d'incloure una fase pràctica dual de formació en centres de treball, de la qual poden quedar exempts els qui acreditin una experiència laboral que es correspongui amb els estudis professionals cursats. Així mateix, disposa que les administracions educatives han de regular aquesta fase de pràctiques i l'exempció esmentada.

2. Mitjançant l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball a les Illes Balears (BOIB núm. 95, de 24 de juny de 2010), s'estableixen l'organització i els procediments per dur a terme el mòdul esmentat.

3. La disposició final primera de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball a les Illes Balears, autoritza el director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat per desplegar l'Ordre esmentada i concretar-la.

4. La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional (BOE núm. 78 d'1 d'abril de 2022), estableix que tots els cicles formatius es desenvoluparan, amb caràcter dual, entre el centre de formació i l'empresa, incloent una fase de formació en empresa, d'acord amb el que s'estableix en el títol III de la Llei esmentada. Així mateix, la disposició transitòria sisena d'aquesta Llei preveu un període transitori fins al 31 de desembre de 2024 per a l'adequació de la durada actual del període de formació en empresa al que es preveu en la Llei per a cadascuna de les ofertes de formació professional.

5. La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional promou l'autonomia dels centres de formació professional per a l'adaptació dels programes de formació a les característiques pròpies de cada centre i de les empreses o organismes equiparats corresponents, així com del territori.

6. El Reial Decret 659/2023, de 18 de juliol, pel que el desenvolupa l'ordenació del sistema de Formació Professional (BOE núm. 174, de 22 de juliol de 2023), en el seu títol IV, contempla els aspectes corresponents a la formació en empresa o organisme equiparat.

7. Les mesures de flexibilització adoptades durant els darrers cursos han resultat un instrument adient per permetre un augment d'alumnes que han titulat dels estudis de formació professional i per incrementar el nombre d'alumnes que han pogut dur a terme la formació pràctica en centres de treball. És per això que s'ha estimat convenient mantenir aquesta flexibilització que facilita el desenvolupament del mòdul esmentat.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

2. L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball a les Illes Balears.

3. El Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària.

4. La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional.

5. El Reial Decret 659/2023, de 18 de juliol, pel que el desenvolupa l'ordenació del sistema de Formació Professional.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el curs 2023-2024 imparteixen cicles formatius de formació professional de grau bàsic, de grau mitjà o de grau superior de formació professional i cursos d'especialització de formació professional del sistema educatiu, les quals figuren com a annex a aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 24 d'agost de 2023

El director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat Rafel Maura Reus

 

ANNEX Instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el curs 2023-2024 imparteixen cicles formatius de formació professional de grau bàsic, de grau mitjà o de grau superior i cursos d'especialització de formació professional del sistema educatiu

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Aquestes instruccions tenen l'objecte de facilitar i flexibilitzar la realització i l'avaluació del mòdul de Formació en Centres de Treball durant el curs 2023-2024.

1.2. Aquestes instruccions són aplicables als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que estiguin autoritzats per impartir els ensenyaments corresponents als cicles formatius de formació professional de grau bàsic, de grau mitjà, de grau superior i als cursos d'especialització de formació professional del sistema educatiu.

2. Criteri general de realització del mòdul de Formació en Centres de Treball

2.1. Com a criteri general, el mòdul de Formació en Centres de Treball dels cicles formatius s'ha de cursar d'acord amb el que es prescriu en l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears. Pel que fa al mòdul professional de Formació en Centres de Treball (d'ara endavant, FCT) dels cursos d'especialització, en general s'ha d'ajustar al que s'estableix per al mòdul d'FCT per als cicles formatius de formació professional però tenint en compte les especificitats diferencials que es preveuen en aquestes instruccions.

2.2. És convenient que la signatura de documents entre centre educatiu i empresa sigui electrònica, així com també tractar d'afavorir que l'alumnat sigui competent per a relacionar-se electrònicament amb qualsevol administració o entitat.

2.3. Per al seguiment del mòdul d'FCT es poden usar mitjans telemàtics. Es recomana que la sessió de presentació i de conclusió del seguiment siguin presencials.

2.4. Si és possible pel tipus de formació pràctica que s'ha de desenvolupar al centre de treball, es permet que els alumnes dels cicles de grau mitjà i de grau superior i els dels cursos d'especialització que tenguin FCT puguin cursar el mòdul d'FCT de forma telemàtica. Per fer-ho, les empreses o entitats que els acullen han de reunir les condicions següents:

a. Han de permetre el teletreball als treballadors que desenvolupen tasques semblants, o almenys a part d'aquests treballadors.

b. Han de posar a disposició de l'alumne les mateixes eines tecnològiques per al teletreball que posarien a l'abast dels treballadors que desenvolupen tasques semblants, o bé han de permetre que amb les eines tecnològiques de propietat dels alumnes puguin acomplir a distància les tasques pròpies del programa formatiu de l'FCT semblants a les que realitzen els treballadors propis.

c. Han de disposar de les eines tecnològiques per poder fer el seguiment i el control de les tasques assignades a l'alumne que formen part del programa formatiu de l'FCT.

3. Flexibilitzacions

3.1. En els casos en què no sigui possible comptar amb les empreses requerides per a la realització de la formació en centres de treball o en què les circumstàncies particulars d'un alumne justifiquin dur a terme una formació en centres de treball de forma flexibilitzada, les direccions dels centres educatius disposen de les mesures de flexibilització que figuren en els punts següents d'aquestes instruccions.

3.2. Els centres han de comunicar les mesures de flexibilització adoptades mitjançant l'aplicació GESTIB amb el vistiplau del director/a («Sol·licitud genèrica FP») i hi han d'adjuntar la documentació següent:

  • Descripció i valoració de l'equip docent de la proposta de flexibilitació acordada i proposta d'alumnes que s'acullen a aquesta.
  • Conformitat del tutor d'FCT de dur a terme el seguiment d'aquest mòdul amb les mesures proposades.
  • Conformitat de l'alumne o alumnes de realitzar el mòdul d'FCT amb les mesures adoptades. Els alumnes menors d'edat han de comptar, a més, amb la conformitat dels seus pares o tutors legals.

4. Autorització de l'avançament de l'inici de l'FCT

4.1. Una de les mesures de flexibilització del mòdul professional d'FCT dels cicles formatius és la possibilitat de cursar-lo de forma anticipada al període habitual, previst a l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010. També es permet avançar el període habitual de realització d'FCT en els cicles regulats d'acord amb la LOGSE que tenen una durada inferior a 2.000 hores. En canvi, no es permet avançar el mòdul d'FCT al primer curs dels cicles que es desenvolupen d'acord amb la LOE. Així mateix es recomana que els alumnes que cursin aquest mòdul de forma anticipada hi accedeixin havent assolit els coneixements de nivell bàsic de prevenció de riscs laborals.

4.2. S'autoritza l'inici anticipat de l'FCT, que es regula en l'article 44 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010, sense haver de sol·licitar-ho al director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat.

4.3. L'avançament permet que aquest mòdul es faci en un o en diferents períodes temporals, amb anterioritat a l'avaluació final dels mòduls professionals restants, sempre que cadascun dels períodes comporti almenys 100 hores efectives de pràctiques formatives per als cicles de grau mitjà i de grau superior o un mínim de 50 hores per als cicles de formació professional de grau bàsic i per als cursos d'especialització. En tot cas, es recomana que els alumnes cursin un mínim del 25% del mòdul d'FCT dins el període ordinari establert per a aquest mòdul d'acord amb el desplegament curricular oficial del cicle.

4.4. Si el desenvolupament de l'FCT coincideix amb els períodes lectius en els quals es cursen la resta dels mòduls formatius del currículum, cal tenir en compte que entre la formació al centre educatiu i la formació corresponent al mòdul d'FCT no es poden superar les 55 hores setmanals. Aquesta distribució ha de garantir que l'horari destinat a la formació de l'alumnat al centre, que es fa de forma presencial o a distància, respecta la càrrega horària anual assignada a cadascun dels mòduls distints del d'FCT.

4.5. Quan es cursi una part del mòdul d'FCT de manera avançada i no es puguin completar al centre de treball les hores previstes per al període d'avançament, per causes no imputables a l'alumne, es tendran en compte les hores ja fetes que tenguin una avaluació positiva. En aquest cas, els equips docents proposaran a la direcció del centre les mesures perquè l'alumne pugui completar l'FCT.

4.6. El tutor d'FCT dels alumnes que facin l'FCT avançada ha d'adaptar el programa formatiu del mòdul de manera individualitzada, d'acord amb els resultats d'aprenentatge esperats (cicles i cursos d'especialització LOE) o les capacitats terminals (cicles LOGSE) que hagin d'adquirir en cada període d'avançament en relació als criteris d'avaluació corresponents. L'avaluació del mòdul s'ha de fer de manera conjunta per a tots els períodes avançats. No obstant això, el tutor d'FCT ha d'elaborar informes parcials, en els quals ha d'indicar les hores, els resultats d'aprenentatge o les competències adquirides i el grau d'aprofitament del programa formatiu duit a terme. Aquests informes han de constar en l'expedient de l'alumne.

4.7. Per a la gestió administrativa d'aquesta FCT avançada cal usar l'aplicació FORCET, de la mateixa forma que es fa servir per a l'FCT que es desenvolupa sense avançament.

5. Mesures de flexibilització relatives al període i a la jornada diària de realització de l'FCT

5.1. S'autoritza que els alumnes puguin cursar l'FCT en el període extraordinari de realització de les pràctiques formatives regulat en l'article 40 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010. Aquest període extraordinari inclou els dissabtes, els diumenges, els dies festius i els dies no lectius dels mesos de setembre a juny i tots els dies del mes de juliol.

5.2. Així mateix, s'autoritza que els alumnes majors d'edat puguin fer jornades superiors a les 8 hores i/o que puguin fer jornades en torn nocturn, si així estan establertes per als treballadors de les empreses on cursen l'FCT, sempre que es respecti el temps mínim de descans entre jornades i setmanes acordats en els respectius convenis laborals. Es manté la prohibició d'horari o durada excepcional de la jornada per als alumnes menors d'edat.

5.3. La direcció dels centres educatius pot acordar l'aplicació d'una de les mesures de flexibilització anteriors o de totes dues per als alumnes que les necessitin sense necessitat de demanar autorització al director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat.

6. Realització de les pràctiques formatives en més d'un centre de treball

6.1. Es permet que els alumnes puguin fer el mòdul d'FCT en més de tres centres de treball sense haver de sol·licitar autorització al director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat.

6.2. El tutor d'FCT dels alumnes que cursin el mòdul de forma distribuïda entre diversos centres de treball ha d'adaptar el programa formatiu del mòdul d'FCT de manera individualitzada, segons els resultats d'aprenentatge esperats (cicles i cursos d'especialització LOE) o les capacitats terminals (cicles LOGSE) que calgui assolir en cada lloc formatiu. El sumatori de les hores cursades als diferents centres és el que correspon al mòdul d'FCT del cicle corresponent.

6.3. L'avaluació del mòdul s'ha de dur a terme de manera conjunta, tenint en compte l'avaluació que es fa de l'estada en cadascun dels llocs formatius. No obstant això, el tutor d'FCT del centre ha d'elaborar informes parcials, en els quals ha d'indicar les hores, els resultats d'aprenentatge o les capacitats terminals en relació als criteris d'avaluació establerts i el grau d'aprofitament del programa formatiu realitzat en cada lloc. Aquests informes han de constar en l'expedient de l'alumne.

7. Mesures de flexibilització relatives a la idoneïtat dels centres de treball

7.1. En cas que no es pugui realitzar o completar el mòdul d'FCT en centres de treball que compleixen les condicions de l'article 60 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010, s'autoritza que es puguin desenvolupar les activitats pràctiques corresponents al mòdul d'FCT en una empresa de l'entorn familiar de l'alumne, en una empresa vinculada per titularitat amb el centre educatiu on l'alumne està matriculat o bé a la mateixa empresa amb la qual l'alumne té una relació laboral (sempre i quan les funcions assignades en el seu contracte no coincideixin amb les previstes en el programa formatiu d'FCT corresponent), sense haver de demanar autorització al director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat.

7.2. Així mateix, si per manca de llocs formatius o per altres causes és necessari efectuar activitats pràctiques corresponents al mòdul d'FCT d'un cicle a les instal·lacions d'un centre educatiu, s'autoritza que es puguin fer tant al mateix centre educatiu on està matriculat l'alumne com en altres centres educatius, sempre que hi hagi una proposta d'activitats associades a l'entorn laboral que s'aproximi tant com sigui possible a la realitat professional. En aquest sentit, es recomana que les activitats pràctiques es facin al centre educatiu que ofereixi el lloc formatiu amb unes característiques més semblants a un centre de treball de l'àmbit professional corresponent al cicle.

7.3. En cas que l'alumne cursi un cicle formatiu en una illa que no sigui la de la seva residència habitual i pugui dur a terme el mòdul FCT a l'illa de la comunitat autònoma de les Illes Balears on resideix, s'autoritza que l'hi faci sense haver de demanar autorització al director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, sempre que es compleixin les condicions previstes en l'article 63.3 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010. El tutor d'FCT del centre en què està matriculat ha de fer servir un sistema que garanteixi la qualitat en el seguiment de la formació de l'alumne sense haver de desplaçar-se d'illa.

7.4. De la mateixa manera, quan l'equip docent estimi que per facilitar la realització de l'FCT o fer-la amb una millora de qualitat, un alumne d'una illa s'ha de desplaçar a una altra que no és la de la seva residència habitual, es permet que ho pugui fer sense haver de demanar autorització al director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, sempre que es compleixin les condicions previstes en l'article 63.3 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 i que l'alumne estigui conforme a fer el desplaçament. El tutor d'FCT del centre en què està matriculat ha de fer servir un sistema que garanteixi la qualitat en el seguiment de la formació de l'alumne sense haver de desplaçar-se d'illa.

8. Implicació de la renúncia del mòdul d'FCT sobre el mòdul de projecte

La renúncia del mòdul d'FCT d'un cicle de grau superior LOE comporta la baixa del mòdul de Projecte, sense que la convocatòria que ja no es durà a terme compti per al nombre màxim de convocatòries dels dos mòduls. Aquesta renúncia s'ha de fer per escrit i s'ha d'adreçar a la direcció del centre educatiu amb una antelació mínima de 21 dies hàbils abans de la sessió d'avaluació que determina l'accés a les pràctiques formatives.

9. Renúncia del mòdul de Projecte

9.1. El mòdul de Projecte es cursa durant el darrer període del cicle formatiu i s'ha d'avaluar una vegada cursat el mòdul d'FCT.

9.2. L'alumne pot renunciar al mòdul de Projecte amb una antelació mínima de 21 dies hàbils abans de la sessió d'avaluació final del mòdul. Aquesta renúncia comporta que la convocatòria no compta per al nombre màxim de convocatòries en què es pot realitzar aquest mòdul. La renúncia al mòdul de Projecte no implica la renúncia a seguir cursant el mòdul d'FCT.