Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 341176
Decret 31/2023, de 22 de maig, pel qual s’estableix l’organització administrativa en matèria de transparència i es desenvolupa l’exercici del dret d’accés a la informació pública en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el seu sector públic instrumental

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Preàmbul

Capítol I. Objecte i àmbit d'aplicació

Article 1. Objecte

Article 2. Àmbit subjectiu d'aplicació

Article 3. Àmbit objectiu d'aplicació

Article 4. Aplicació als subjectes obligats a subministrar informació

Capítol II. Organització administrativa i eines de gestió interna en matèria de transparència

Secció 1a. Organització administrativa

Article 5. Organització administrativa en matèria de transparència

Article 6. Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat i Unitat de Coordinació de Transparència

Article 7. Unitats de transparència

Article 8. Organització en els ens del sector públic

Article 9. Altres òrgans de coordinació en matèria de transparència

Secció 2a. Eines de gestió interna: Registre únic de sol·licituds d'accés a la informació

Article 10. Registre únic de sol·licituds d'accés a la informació

Capítol III. Disposicions generals en matèria de dret d'accés a la informació pública

Secció 1a. Titulars del dret i delimitació del concepte d'informació pública

Article 11. Titulars del dret d'accés a informació pública

Article 12. Delimitació del concepte d'informació pública

Secció 2a. Límits al dret d'accés

Article 13. Normes generals de l'aplicació dels límits al dret d'accés a la informació

Article 14. Normes particulars de l'aplicació dels límits al dret d'accés a la informació

Article 15. Normes sobre el tractament de dades personals incloses en la informació sol·licitada

Capítol IV. Procediment per a l'exercici del dret d'accés

Secció 1a. Inici del procediment del dret d'accés a la informació pública

Article 16. Sol·licitud i inici del procediment

Article 17. Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i signatura

Secció 2a. Anotació en el Registre únic i anàlisi prèvia

Article 18. Anotació de la sol·licitud d'informació en el Registre únic

Article 19. Anàlisi prèvia de les sol·licituds

Article 20. Sol·licituds amb informació heterogènia compartida entre diverses unitats d'informació o òrgans

Article 21. Sol·licituds amb continguts comuns a diversos òrgans o transversals

Article 22. Derivació de les sol·licituds a les unitats de transparència

Secció 3.a Causes d'inadmissió

Article 23. Inadmissió de les sol·licituds

Article 24. Inadmissió per ser informació en curs d'elaboració o de publicació general

Article 25. Inadmissió per referir-se a informació de caràcter auxiliar o de suport

Article 26. Inadmissió per requerir una activitat de reelaboració

Article 27. Inadmissió de sol·licituds en què es desconegui l'òrgan competent

Article 28. Inadmissió de sol·licituds manifestament repetitives

Article 29. Inadmissió de sol·licituds abusives no justificades amb la finalitat de la llei

Secció 4a. Tramitació i resolució

Article 30. Tramitació

Article 31. Aclariment o concreció de la informació i esmena de la sol·licitud

Article 32. Informació en possessió d'altres subjectes obligats a subministrar-la

Article 33. Drets o interessos de terceres persones afectades

Article 34. Acumulació de sol·licituds

Article 35. Termini per resoldre

Article 36. Competència per resoldre

Article 37. Contingut de la resolució

Secció 5a. Accés a la informació

Article 38. Formalització de l'accés a la informació

Article 39. Gratuïtat en l'accés a la informació

Secció 6a. Publicitat

Article 40. Publicitat de les resolucions

Article 41. Publicitat de la informació estadística

Capítol V. Règim d'impugnacions

Article 42. Règim d'impugnacions

Disposició addicional primera. Unitats de transparència

Disposició addicional segona. Formació del personal

Disposició addicional tercera. Mecanismes perquè els contractistes aportin la informació pública sol·licitada

Disposició addicional quarta. Dret de les persones interessades en un procediment finalitzat

Disposició addicional cinquena. Dades merament identificatives del personal al servei de l'Administració autonòmica i del seu sector públic instrumental

Disposició addicional sisena. Referències a la direcció general o a la conselleria competent en matèria de transparència

Disposició addicional setena. Informació en formats reutilitzables

Disposició addicional vuitena. Criteri orientatiu sobre la consideració d'informació pública que se sol·liciti amb freqüència

Disposició addicional novena. Règim aplicable al tractament de les dades personals obtingudes en el procediment d'accés a la informació pública

 

Disposició transitòria primera. Aplicació del Decret a les sol·licituds en curs

Disposició transitòria segona. Integració de la base de dades de sol·licituds en el Registre únic

Disposició transitòria tercera. Règim de les reclamacions durant la suspensió de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública

Disposició derogatòria única. Normes que es deroguen

Disposició final primera. Desplegament

Disposició final segona. Entrada en vigor

 

PREÀMBUL

I

L'article 14 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, després de la reforma duta a terme mitjançant la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, preveu que, sense perjudici del que disposa la legislació bàsica de l'Estat, una llei del Parlament de les Illes Balears ha de regular el dret a una bona administració i a l'accés als arxius i registres administratius de les institucions i administracions públiques de les Illes Balears.

La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d'abril de 2011) recull una sèrie d'articles referents a la transparència en la gestió administrativa i al dret de la ciutadania a rebre informació sobre els assumptes que siguin del seu interès d'una manera accessible, comprensible i transparent, així com a accedir als arxius i registres administratius, però sense incorporar cap procediment específic per exercir el dret d'accés a la informació pública, ni l'accés als arxius i registres.

Actualment, hem d'entendre aquest dret d'accés en el marc de la normativa bàsica que es va aprovar pocs anys després, concretament en el de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que estableix àmplies obligacions en matèria de transparència, rendició de comptes i accés a la informació pública, regulant aquest en el capítol III del títol I.

Des de l'entrada en vigor de la Llei, en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'ha anat configurant la organització administrativa necessària per a la seva gestió. Així, la direcció general competent en transparència, en exercici de les seves competències de coordinació, actua com una unitat de coordinació centralitzada de les sol·licituds d'informació, que distribueix posteriorment als i a les responsables que s'han nomenat en cada conselleria, formant una xarxa semblant a la prevista per a l'Estat en l'article 21 de la norma bàsica, per a la seva tramitació i resolució mitjançant el procediment que regula el capítol III del títol I de la Llei 19/2013.

Però, per a l'exercici efectiu d'aquest dret cal una norma que desplegui les previsions contingudes en la legislació esmentada, que aporti més seguretat jurídica i garanteixi l'adequada tramitació i resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública que formuli la ciutadania, a la vegada que regula de forma clara una estructura organitzativa adequada per a la gestió efectiva de la transparència en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

És cert que a la Comunitat Autònoma no s'ha aprovat encara una llei pròpia de transparència posterior a la Llei 19/2013. No obstant això, la tramitació més breu d'un reglament respecte d'una llei, la conveniència de regular de forma prioritària l'organització en matèria de transparència en la Comunitat Autònoma i el seu sector públic, així com la necessitat de donar seguretat jurídica a certs aspectes del procediment per a l'exercici del dret d'accés i solucionar algunes qüestions que han anat apareixent en l'exercici d'aquest dret, aconsellen i fan oportuna i necessària l'aprovació d'aquest Decret de forma prioritària i prèvia a una nova llei.

Cal destacar que aquest Decret s'aplica també a la tramitació de les sol·licituds d'informació de caràcter ambiental presentades d'acord amb l'article 3.1.a) de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, en tot allò que sigui compatible amb la seva normativa específica, amb aplicació supletòria de la Llei 19/2013. S'ha de tenir en compte que es tracta de dos drets amb grans similituds en la tramitació del seu procediment, ambdós de caràcter transversal, amb un fonament comú i que, de fet, s'estan gestionant conjuntament amb utilització de la mateixa organització administrativa, si bé, aplicant a cadascun la normativa que li correspon. Per això, atès que la gestió de les sol·licituds d'accés a informació ambiental no ha tingut cap desenvolupament reglamentari en la nostra comunitat autònoma i que, per raons d'economia i eficiència, és convenient incardinar la gestió i tramitació de les sol·licituds ambientals en l'estructura organitzativa que gestiona les sol·licituds de la Llei 19/2013, s'ha optat per regular-les en aquest Decret.

II

El Decret s'estructura en un preàmbul, cinc capítols, nou disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una derogatòria i dues finals.

El capítol I regula l'objecte del Decret i el seu àmbit subjectiu i objectiu d'aplicació, amb indicació expressa de l'obligació de subministrament d'informació per part dels subjectes a què fa referència l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

L'àmbit objectiu d'aplicació, tal com s'ha indicat, es refereix tant a les sol·licituds d'accés a la informació pública fetes d'acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, com a les de caràcter ambiental fetes d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol, si bé per a aquestes darreres cal ajustar-se a les consideracions que s'indiquen en l'article 3 i, en general, al llarg de l'articulat.

El capítol II es dedica a plasmar l'organització administrativa en matèria de transparència en l'àmbit de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les eines de gestió interna, dedicant una secció a cada aspecte.

Com s'ha dit, des de l'entrada en vigor de la Llei bàsica, l'Administració ha estat treballant en xarxa, de forma que la direcció general amb competències en matèria de transparència en duu la coordinació i cadascuna de les conselleries gestiona les sol·licituds que se'ls deriven, incloses les que corresponien als ens del sector públic que hi tenen adscrits. Ara, aquest Decret dona carta de naturalesa a aquesta organització, estableix les funcions pròpies de la unitat coordinadora i de les unitats de transparència de les diferents conselleries, i crea també la figura de l'interlocutor en els ens del sector públic. Aquest capítol tracta, en definitiva, de clarificar les funcions en matèria de transparència dins l'Administració i el sector públic autonòmic per al correcte compliment de les obligacions previstes en la normativa i per millorar l'eficàcia de la gestió.

En darrer lloc, la segona secció d'aquest capítol es refereix a una eina de gestió fonamental: el Registre únic, centralitzat, de sol·licituds d'accés, en el qual s'anoten totes les sol·licituds adreçades a l'Administració de la Comunitat Autònoma i el seu sector públic instrumental, amb una secció separada per a les de caràcter ambiental. El Registre únic s'adscriu a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, a qui en correspon la gestió a través de la Unitat de Coordinació de Transparència. Aquest registre permet l'impuls i el seguiment de les sol·licituds d'accés i la generació d'informació estadística.

El capítol III recull certes disposicions generals aplicables en matèria de dret d'accés a la informació pública, amb dues seccions. La primera es refereix als titulars del dret d'accés i a la delimitació del concepte d'informació publica. Així, es deixa clar el caràcter universal d'aquest, ja que el tenen totes les persones sense necessitat de declarar cap interès, i es fa un esforç per delimitar i aclarir el concepte d'informació pública, per distingir-lo d'altres figures afins i aclarir qüestions que creen confusió en la ciutadania, tot això per millorar la seguretat jurídica.

La segona secció regula certes normes per donar criteris i seguretat jurídica en l'aplicació dels límits que regula la Llei bàsica i que poden impedir l'accés a la informació quan es produeixen perjudicis als interesses protegits per ells, dedicant un article molt detallat en relació a normes a aplicar sobre el tractament de dades personals en la informació pública que se sol·licita.

Així, el Decret determina les condicions i els criteris d'aplicació i interpretació dels béns jurídics i drets protegits pels límits al dret d'accés legalment previstos en la normativa bàsica d'acord amb els criteris emanats del Consell de Transparència i Bon Govern i derivats d'interpretacions doctrinals i jurisprudencials.

Pels conflictes que normalment implica la contraposició entre el dret d'accés a la informació i el de protecció de les dades personals, s'ha dedicat específicament un article al desenvolupament de les previsions legals relatives a la protecció de les diferents tipus de dades personals que pot haver-hi en la informació l'accés a la qual se sol·licita. Per a aquesta regulació s'han tingut en compte, a més de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, la normativa específica en matèria de dades personals, com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

El capítol IV conté el desenvolupament del procediment per a l'exercici del dret d'accés a la informació pública. Es divideix en sis seccions, corresponents respectivament a l'inici del procediment, l'anotació en el Registre únic i l'anàlisi prèvia, les causes d'inadmissió, la tramitació i resolució, l'accés a la informació i finalment, la publicitat.

La secció primera fa esment a l'inici del procediment i a la preferència, quan es vol fer la tramitació telemàtica, per la presentació a través dels tràmits dels dos procediments (el de la Llei 19/2013 i el de la Llei 27/2006) prevists a la Seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquests tràmits també han d'estar disponibles en les pàgines web de tots els ens del sector públic autonòmic, de manera que les sol·licituds que es presentin telemàticament s'anotin directament en el Registre únic, sense perjudici de la possibilitat de presentació presencial, per permetre que els subjectes no obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques puguin exercir el dret d'accés a la informació pública en la forma que considerin adient.

Amb el mateix objectiu de permetre l'exercici d'aquest dret a la major quantitat de persones i com demanen en general les organitzacions especialitzades en transparència, el Decret indica de forma expressa que, en la tramitació telemàtica, no seran necessaris els mecanismes per a l'acreditació de la identitat mitjançant certificat electrònic, i que seran suficients sistemes d'identificació de nivell de seguretat baix, com els que s'esmenten en l'articulat.

Una vegada presentada la sol·licitud i anotada en el Registre únic, es preveu una fase molt curta d'anàlisi prèvia a càrrec de la Unitat de Coordinació de Transparència, abans de l'eventual derivació a la unitat de transparència competent per a la tramitació. Aquestes qüestions es regulen en la secció segona. Aquesta anàlisi té per objecte examinar-ne la naturalesa de la sol·licitud, si s'ha de tramitar per aquest procediment, si el Govern de les Illes Balears n'és l'Administració competent i per comprovar que compleix tots els requisits necessaris per a la seva tramitació. Aquesta fase es complementa amb la previsió, en els apartats 2 i 3 de l'article 36, de la competència per resoldre aquestes sol·licituds, en certs supòsits, per la direcció general competent en transparència. Aquest funcionament agilitza enormement la gestió de les sol·licituds, de forma que únicament es deriven a les unitats de transparència les que s'han de gestionar i resoldre d'acord amb aquest Decret.

Per aportar seguretat jurídica en el procediment, el Decret preveu també el tractament que s'ha de donar a les sol·licituds que demanen informació comuna a diversos òrgans o unitats de transparència o que sol·liciten l'accés a diferents informacions que siguin competència de més d'una unitat de transparència.

La secció tercera desenvolupa les causes d'inadmissió. Amb caràcter inicial es distingeix entre els supòsits d'inadmissió de l'article 18 de la Llei 19/2013 i aquells altres casos en què la sol·licitud no es pot tramitar d'acord amb aquest procediment per causes generals (quan el que se sol·licita no és pròpiament informació pública, quan la presenta una persona interessada en un procediment en curs o quan s'ha de tramitar d'acord amb un règim jurídic específic d'accés no inclòs en aquest Decret).

A continuació, el Decret desenvolupa les condicions i els criteris d'aplicació i interpretació de cadascuna de les causes d'inadmissió de les sol·licituds d'accés per donar major seguretat jurídica, amb una interpretació restrictiva, inspirada en els criteris aprovats pel Consell de Transparència i Bon Govern, en les línies seguides per altres òrgans autonòmics de transparència, així com en la normativa comparada i en les aportacions doctrinals de persones expertes en la matèria.

En la secció quarta es regulen diferents qüestions de la tramitació d'aquest procediment, així com en relació a les resolucions. Destaca la regulació d'algunes qüestions que havien plantejat problemes pràctics en la gestió, per tractar de donar major seguretat jurídica i garanties, com ara la previsió d'unes regles per tramitar les sol·licituds en què la informació estigui en possessió de les persones obligades a subministrar-la a les quals fa referència l'article 4, per suplir la manca de determinació expressa en els instruments jurídics corresponents; la regulació del tràmit d'esmena o concreció de la informació sol·licitada o de la petició d'al·legacions a terceres persones afectades. Un altre mecanisme que es preveu per simplificar el procediment és la possibilitat d'acordar l'acumulació de sol·licituds directament en la mateixa resolució que les resolgui, si es fa dins el termini per resoldre i notificar d'acord amb el que preveu l'article 34.

Es regulen igualment qüestions referents a la resolució, com ara el termini, que comptarà, d'acord amb el que estableix la normativa bàsica, des que la sol·licitud entra en l'òrgan competent per resoldre, amb previsió de possibles causes de suspensió; el contingut de la resolució en els diferents supòsits i la determinació de la competència per resoldre.

En aquesta darrera qüestió, amb relació als ens del sector públic, es distingeix, d'una banda, els organismes autònoms, els consorcis i les entitats públiques empresarials, que tenen potestats administratives i, en general, una bona organització i dotació de recursos, en què serà competent l'òrgan de l'ens al qual els estatuts li atribueixin expressament aquesta competència o a falta de previsió, el o la titular de la conselleria a la qual estigui adscrit, llevat que el ens tengui unitat de transparència pròpia, cas en què ho serà el o la titular de la Presidència de l'ens, i de l'altra, les fundacions o les societats mercantils públiques, en què s'indica que la competència per a la gestió i la resolució del procediment correspon a la conselleria a la qual l'ens estigui adscrit. La competència a càrrec de la conselleria respectiva, per a la tramitació de les sol·licituds referides a informació que tenen els ens i la signatura i la notificació telemàtiques de les resolucions, facilita la gestió, l'eficiència dels recursos i dels mitjans tecnològics disponibles i la coordinació entre aquests i la conselleria a la qual estan adscrits

En les dues darreres seccions es recullen qüestions accessòries, però no menys importants, com en la cinquena, la formalització de l'accés a la informació o la gratuïtat de l'accés llevat dels supòsits que preveu la normativa bàsica en què s'estableix l'aplicació de la taxa, que ja està recollida a la legislació autonòmica de taxes, i en la sisena, la publicitat de les resolucions (que s'amplia respecte del mínim previst en l'article 14.2 de la Llei 19/2013) i de les estadístiques, amb la qual cosa es pretén donar la major transparència a la gestió del dret d'accés.

Finalment, el capítol V recull un sol article referit al règim d'impugnacions que aclareix que les resolucions expresses o presumptes tant en matèria d'accés a la informació pública com en matèria d'informació publica ambiental es poden impugnar potestativament, de forma prèvia al recurs contenciós administratiu, davant la Comissió de Reclamacions d'Accés a la Informació Pública de les Illes Balears (CRAIP) o l'òrgan independent que estigui establert a la comunitat autònoma, o davant el Consell de Transparència i Bon Govern, si es formalitza el conveni a què fa referència l'apartat 2 de la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013.

En darrer lloc, les nou disposicions addicionals regulen qüestions com ara l'organització de les unitats de transparència, la formació al personal, els mecanismes perquè els contractistes aportin la informació pública sol·licitada, l'aclariment dels drets d'accés de les persones interessades en un procediment acabat, la previsió de sistemes per facilitar la gestió de les dades merament identificatives del personal al servei de l'Administració autonòmica i del seu sector públic instrumental, les referències a la direcció general o a la conselleria competent en matèria de transparència, l'establiment del principi general que la informació es generi i conservi de forma que sigui possible la seva reutilització, l'establiment d'un criteri orientatiu sobre la consideració d'informació pública que se sol·liciti amb freqüència i, finalment, sobre el tractament de dades personals en la tramitació dels procediments.

Es completa el text amb tres disposicions transitòries, una derogatòria i dues finals.

III

Aquest Decret assegura el compliment dels principis de bona regulació exigits per l'article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i per l'article 129.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre: la necessitat, l'eficàcia, la proporcionalitat, la seguretat jurídica, la transparència, l'eficiència, la qualitat i la simplificació.

En relació amb els principis de necessitat i d'eficàcia, aquest Decret es justifica en una raó d'interès general, en enfortir un dels pilars bàsics del govern obert, com és el de transparència, en la seva vessant del dret d'accés a la informació pública.

Gràcies a la informació que rebrà la ciutadania, aquesta serà capaç de conèixer els aspectes i les decisions públiques que els afecten més directament i d'exigir actuacions per part dels poders públics gràcies a un millor escrutini. Aquest Decret és, a més, l'instrument més adequat per aconseguir aquest objectiu, en regular l'organització administrativa per una gestió adequada de la transparència i introduir tota una sèrie de previsions per simplificar i agilitzar el procediment corresponent a l'exercici d'aquest dret, a la vegada que es reforcen les garanties per a les persones interessades, i assegura una aplicació restrictiva dels límits i les causes d'inadmissió previstes en la Llei 19/2013.

En relació amb l'objectiu de simplificació, es regulen algunes qüestions com ara la declaració que no és necessària l'acreditació de la identitat mitjançant certificat electrònic per fer la presentació de la sol·licitud telemàticament; la possibilitat d'acordar l'acumulació de sol·licituds directament en la mateixa resolució que les resolgui, si es fa dins el termini per resoldre i notificar; la previsió de diverses solucions quan se sol·licita informació heterogènia compartida entre diverses unitats, o la innecessarietat de fer la comunicació en deu dies si abans ja s'ha resolt i notificat la resolució. Igualment, les competències atribuïdes a la directora general competent en transparència per resoldre la no admissió a tràmit de les resolucions o l'arxivament de les sol·licituds en els casos prevists en l'article 36, apartats 2 i 3 d'aquest Decret simplifica els tràmits, ja que només es deriven a les unitats de transparència les que han de gestionar i resoldre d'acord amb aquest Decret, a la vegada que agilitza el procediment amb una important reducció del temps de tramitació.

El Decret és coherent amb el principi de proporcionalitat, atès que regula els aspectes imprescindibles per assegurar l'exercici adequat del dret d'accés i l'enfortiment de la transparència, sense establir obligacions noves per a la ciutadania, més bé al contrari, cercant sempre facilitar el seu exercici, en preveure expressament, per exemple, que no serà necessària la certificació electrònica per a la identificació de la persona sol·licitant.

Aquesta regulació garanteix una seguretat jurídica major a la ciutadania i als subjectes que han d'aplicar i gestionar el procediment perquè, entre d'altres aspectes, concreta terminis que la llei bàsica no fixa, aclareix dubtes interpretatius, precisa conceptes jurídics indeterminats i recull els criteris interpretatius vigents per assegurar una aplicació restrictiva dels límits i de les causes d'inadmissió previstes en la normativa bàsica.

Es garanteix l'aplicació del principi de transparència tant en l'elaboració de la norma, amb la possibilitat que les persones destinatàries hi tenguin una participació activa, a través de la consulta prèvia i del tràmit d'informació pública, com en la seva aplicació, ja que aquesta regulació permetrà un millor exercici del dret d'accés, que és un dels vessants de la transparència, obligant a més el Decret a donar publicitat activa de moltes de les resolucions que recaiguin i de les estadístiques de la seva gestió. La regulació de l'organització administrativa també permetrà, a més, una millor gestió i coordinació en matèria de transparència.

Així mateix, aquesta iniciativa normativa, en compliment del principi d'eficiència, no genera noves càrregues administratives innecessàries o accessòries, a la vegada que intenta racionalitzar i optimitzar la gestió dels recursos públics, per exemple, amb la tramitació de les sol·licituds d'informació ambiental pels mateixos òrgans que les de la Llei 19/2013.

Finalment, la qualitat es reforça amb el paper que exerceix la Unitat de Coordinació de Transparència, no només amb l'anàlisi prèvia que realitza, sinó també amb la funció d'assessorament i seguiment a les unitats de transparència.

D'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'atribueix a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica l'impuls del govern obert, a través de la planificació i la coordinació interdepartamental de la transparència, tant en el vessant de la publicitat activa com en el del dret d'accés, de l'Administració autonòmica i del sector públic instrumental.

Per tot això, a proposta del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, d'acord amb el Consell consultiu de las Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 22 de maig de 2023,

 

DECRET

Capítol I Objecte i àmbit d'aplicació

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte la regulació de l'organització administrativa en matèria de transparència i el desenvolupament de l'exercici del dret d'accés a la informació pública, en l'àmbit d'aplicació que indiquen els articles següents.

 

Article 2

Àmbit subjectiu d'aplicació

1. Aquest Decret és aplicable a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als ens del sector públic instrumental que en depenen.

2. Igualment, és aplicable a les associacions constituïdes per qualsevol dels òrgans i ens anteriors i als òrgans de cooperació de l'article 2.1.i) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, informació pública i bon govern, sempre que la secretaria de l'òrgan de cooperació correspongui a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 3

Àmbit objectiu d'aplicació

1. Aquest Decret és aplicable a les sol·licituds d'accés a la informació pública que s'hagin de tramitar d'acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

2. Igualment, aquest Decret és d'aplicació a les sol·licituds d'informació de caràcter ambiental que s'hagin de tramitar d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, quant als aspectes en què així s'hi indiqui o que siguin compatibles amb la seva normativa específica, amb aplicació supletòria de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. Particularment, s'han de tenir en compte les consideracions següents:

a) L'organització administrativa establerta en matèria de transparència en aquest Decret s'aplica també a les sol·licituds d'accés a la informació ambiental de la Llei 27/2006, amb les especificacions que s'hi indiquen i sense perjudici de les competències del Servei de Qualitat Ambiental de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental a través del Punt d'Informació Ambiental. Així, les unitats de transparència faran les funcions de les unitats d'informació ambiental previstes en l'article 5.2.a) de la Llei 27/2006, de 18 de juliol.

b) El registre i la gestió interna de les sol·licituds ambientals es duran a terme de la mateixa forma que estableix aquest Decret per a les sol·licituds d'informació segons la Llei 19/2013, sempre que no contradigui la Llei 27/2006.

c) No és aplicable a les sol·licituds ambientals la secció 2a del capítol IV, relativa als límits al dret d'accés.

d) Quant a la secció 3a del capítol IV, relativa a causes d'inadmissió, només són aplicables a les sol·licituds ambientals les lletres a) i c) de l'article 23.2.

e) Encara que no siguin aplicables a les sol·licituds d'informació ambiental les normes que indiquen les lletres c) i d) anteriors, les disposicions que s'hi preveuen poden ser emprades per interpretar alguns dels supòsits de denegació recollits en l'article 13 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, amb els quals hi hagi analogia.

3. Les sol·licituds que es refereixin a informacions que, per raó de la matèria, tenguin previst un altre règim jurídic específic d'accés a la informació s'han de regir per la seva normativa específica i, supletòriament, per la Llei 19/2013, de 9 de desembre i per aquest Decret.

4. Les sol·licituds d'informació respecte als documents que s'integrin en un procediment en curs, que realitzi una persona que en tengui la condició d'interessada, no es tramiten d'acord amb aquest Decret, sinó conforme a la normativa reguladora del procediment administratiu corresponent.

Article 4

Aplicació als subjectes obligats a subministrar informació

1. Les persones físiques i jurídiques, distintes de les referides en l'article 2, que prestin serveis públics en qualsevol modalitat, com entre d'altres, la concessió o el concert, o exerceixin potestats administratives, tenen l'obligació de subministrar a la conselleria o ens al qual estan vinculades la informació que sigui necessària per garantir el compliment de les obligacions de transparència, amb el requeriment previ de la unitat de transparència corresponent, en els termes que preveu aquest Decret.

2. A aquests efectes, el títol jurídic que estableixi l'exercici de funcions públiques o potestats administratives o la prestació de serveis públics o de serveis d'interès general o universal han de recollir, de manera detallada, les obligacions específiques de subministrament d'informació, el mecanisme i el termini per a la tramesa de la informació, els mecanismes de control i seguiment i les conseqüències derivades de l'incompliment de les obligacions d'acord amb l'ordenament.

3. L'obligació de subministrar informació s'estendrà als adjudicataris dels contractes del sector públic i de concerts per a la prestació de serveis públics. A aquest efecte, els plecs de clàusules administratives particulars o el document contractual han de recollir les obligacions de subministrament d'informació a què fa referència l'apartat anterior.

4. La manca de concreció sobre l'obligació de subministrar informació en el títol jurídic a què fan referència els apartats 2 i 3 no eximirà de l'obligació de subministrar la que sigui necessària per a un compliment correcte de les obligacions previstes en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, o del capítol III del títol II de la Llei 27/2006, de 18 de juliol. En aquests casos, s'han d'aplicar les regles previstes en l'article 32.

 

Capítol II Organització administrativa i eines de gestió interna en matèria de transparència

Secció 1a Organització administrativa

Article 5

Organització administrativa en matèria de transparència

L'organització administrativa en matèria de transparència de l'activitat pública en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental que en depèn, d'acord amb el que estableixen els articles següents, està integrada pels òrgans i les unitats que s'indiquen a continuació:

1. Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat.

2. Unitat de Coordinació de Transparència.

3. Unitats de transparència.

4. Interlocutors de transparència del sector públic instrumental.

5. Comissió Interdepartamental de Govern Obert.

6. Comissió Tècnica de Transparència.

 

Article 6

Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat i Unitat de Coordinació de Transparència

1. La Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, a banda de les funcions que li siguin atribuïdes en el decret d'estructura corresponent o en altres disposicions organitzatives, és l'encarregada de planificar, impulsar, coordinar i fer el seguiment de les polítiques de transparència a l'Administració autonòmica i el sector públic instrumental que en depèn.

2. Concretament, li correspon:

a) Organitzar i dur a terme la direcció tècnica del Portal de Transparència del Govern de les Illes Balears, i determinar els continguts per publicar, directament o mitjançant l'apartat de transparència de les pàgines web de cada òrgan o ens.

b) Dissenyar l'estructuració i visualització dels continguts de transparència i govern obert a la pàgina web del Govern en coordinació amb les direccions generals competents en matèria de comunicació i de tecnologies.

c) Impulsar, assessorar i supervisar l'acció de totes les conselleries i dels ens del sector públic instrumental autonòmic per al compliment de les obligacions de transparència, vetlant per la correcta publicació dels continguts -realitzant els requeriments corresponents a les unitats de transparència afectades-, així com per la publicació d'aquests en formats oberts, estructurats i reutilitzables sempre que sigui possible, per facilitar la reutilització de les dades publicades en el Portal de Transparència.

d) Dur la coordinació en matèria de dret d'accés mitjançant l'assessorament a les unitats de transparència, la proposta de criteris homogenis de resposta i l'establiment de directrius per garantir una tramitació uniforme en tota la Comunitat Autònoma i el sector públic instrumental que en depèn.

e) Elaborar i publicar les estadístiques relatives al Portal de Transparència, a les sol·licituds d'accés a la informació pública i a les reclamacions en matèria de dret d'accés.

f) Organitzar i gestionar el Registre únic de sol·licituds d'accés a la informació pública presentades a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o als ens del sector públic instrumental que en depèn.

g) Resoldre la no admissió a tràmit de les resolucions o l'arxivament de les sol·licituds en els casos prevists en els apartats 2 i 3 de l'article 36.

h) Establir directrius sobre la forma de compliment de les obligacions de transparència i impulsar propostes normatives en matèria de publicitat activa i dret d'accés a la informació pública, així com informar preceptivament les propostes d'altres òrgans que afectin aquestes matèries o l'accés a arxius de documentació de l'Administració autonòmica.

i) Implementar i gestionar les eines corporatives del dret d'accés, així com les aplicacions que permetin facilitar la publicitat activa de qüestions transversals sempre que no hi hagi un òrgan competent en la matèria o el procediment corresponent o amb acord d'aquest, sens perjudici de les competències dels òrgans de contractació corresponents.

j) Promoure la formació i sensibilització en matèria de transparència i govern obert.

k) Dur a terme qualssevol altres funcions que li corresponguin d'acord amb la normativa vigent i les que siguin necessàries per a una aplicació correcta de les disposicions d'aquest Decret.

3. Les funcions anteriors que es refereixin al dret d'accés a la informació pública s'han d'exercir també quant a l'accés a la informació ambiental, sens perjudici de les competències que corresponguin a la conselleria que tengui adscrit el Servei de Qualitat Ambiental de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental respecte al Punt d' Informació Ambiental. Les obligacions de publicitat activa que derivin de la Llei 27/2006 correspondran als respectius òrgans competents per raó de la matèria.

4. Dins aquesta Direcció General, la unitat administrativa amb funcions de transparència actua com a Unitat de Coordinació i ha de dur a terme l'execució de les tasques de gestió, de seguiment, de coordinació i de proposta en relació amb les funcions anteriorment esmentades del o de la titular de la Direcció General.

Article 7

Unitats de transparència

1. Les unitats de transparència són les unitats, adscrites a la secretaria general, que coordinen i gestionen les funcions que, en matèria de transparència i dret d'accés a la informació pública, corresponguin a la seva conselleria i als ens del sector públic instrumental que aquesta tengui adscrits.

2. Es podran crear unitats de transparència independents en els ens del sector públic instrumental en què, per les seves particularitats, es consideri justificat, d'acord amb l'apartat 2 de l'article següent.

3. Les unitats de transparència han d'exercir, en l'àmbit respectiu, les funcions que siguin necessàries per al compliment dels seus fins d'acord amb les instruccions i directrius de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat. En concret, tenen les funcions següents:

3.1.En matèria de publicitat activa

a) Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa, fonamentalment de les que tenen caràcter transversal i comú a totes les conselleries i ens. Per això han de fomentar, requerir, supervisar i coordinar les actuacions necessàries per a la posada a disposició i actualització de la informació que ha de fer-se pública.

b) Instar i col·laborar amb l'òrgan que té la informació per aconseguir la disponibilitat, a la respectiva pàgina web o al Catàleg de dades obertes, de la informació l'accés a la qual sigui sol·licitada amb més freqüència.

c) En el cas de la informació ambiental, vetlar pel compliment de les obligacions de difusió establertes en els articles 6 a 9 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol.

3.2. En matèria de dret d'accés a la informació pública

a) Orientar les persones que ho sol·licitin sobre l'exercici del dret d'accés i donar-los assistència en la recerca de la informació, sens perjudici de les funcions que tenguin atribuïdes altres unitats administratives.

b) Comunicar a la Unitat de Coordinació de Transparència les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública que s'hagin presentat a qualsevol òrgan o ens del seu àmbit d'actuació presencialment o sense la tramitació telemàtica de la Seu Electrònica.

c) Dur la tramitació de les sol·licituds d'accés a la informació pública que siguin del seu àmbit competencial i fer-ne el seguiment, vetlant pel compliment dels terminis per resoldre i notificar, i informar de totes les incidències a la Unitat de Coordinació de Transparència, sobretot de les que afectin el termini de resolució i l'estadística.

d) Notificar les resolucions corresponents a la seva unitat i remetre a la Unitat de Coordinació de Transparència tota la informació que aquesta requereixi per complir les funcions de publicitat i estadística.

e) Fer els tràmits interns necessaris per donar accés a les persones interessades a la informació sol·licitada quant a les sol·licituds d'accés i a les reclamacions interposades a l'òrgan encarregat d'aquestes quan siguin estimades.

f) Ser l'interlocutor davant la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública o l'òrgan encarregat de les reclamacions que s'interposin davant les sol·licituds d'informació, respecte de les reclamacions que siguin competència de la seva conselleria o dels ens que tenguin adscrits, i fer el seguiment i la tramitació que correspongui, i informar-ne la Unitat de Coordinació de Transparència.

3.3. En relació amb les dues matèries:

a) Donar suport i assessorament tècnic, en relació amb les obligacions de publicitat activa i la tramitació de les sol·licituds d'accés, als òrgans de la seva conselleria i als interlocutors o interlocutores del sector públic dels ens que tenguin adscrits.

b) Impulsar la formació i sensibilització del personal del seu àmbit en matèria de publicitat activa i dret d'accés, en coordinació amb la Unitat de Coordinació de Transparència.

c) Exercir totes les funcions que siguin necessàries per assegurar una correcta aplicació de les disposicions en matèria de transparència.

4. Les funcions de les unitats de transparència que facin referència al dret d'accés a informació pública inclouen tant les sol·licituds que s'hagin de tramitar d'acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, com amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol.

5. Les unitats de transparència estaran identificades en el Portal de Transparència del Govern de les Illes Balears amb indicació del seu àmbit d'actuació, la seu física, el telèfon i l'adreça electrònica de contacte.

Article 8

Organització en els ens del sector públic

1. Per facilitar la coordinació i la gestió, cada ens ha de designar una persona o un òrgan amb funcions d'interlocutor, com a responsable de les relacions amb la unitat de transparència respectiva, amb qui ha de col·laborar per al compliment correcte de les obligacions de publicitat activa i a la qual ha de facilitar la informació que li sigui requerida per a la resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública de l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret.

2. No obstant això, quan el volum d'informació per publicar per un ens, la quantitat de sol·licituds d'informació pública que hagi de gestionar o altres particularitats així ho aconsellin, la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat pot resoldre la creació d'una unitat de transparència pròpia, sempre que l'òrgan directiu de l'ens ho proposi de forma raonada amb indicació de la persona responsable i la resta de persones que faran les funcions de l'article 7 i de l'òrgan que tindrà competència per resoldre, i amb l'informe favorable de la secretaria general a la qual estava adscrita la unitat de la qual depenia.

Article 9

Altres òrgans de coordinació en matèria de transparència

Completen l'organització en matèria de transparència els òrgans col·legiats següents, adscrits a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, la regulació dels quals s'estableix en el Decret 47/2021, de 3 de desembre, pel qual es creen i regulen la Comissió Interdepartamental de Govern Obert, la Comissió Tècnica de Transparència i la Comissió Tècnica de Dades Obertes:

a) La Comissió Interdepartamental de Govern Obert, integrada pels membres prevists en l'article 3 del Decret 47/2021, de 3 de desembre, com a òrgan col·legiat per a l'impuls, la coordinació i la complementarietat de les accions, dels recursos i de les activitats que, en l'elaboració i l'execució de les polítiques públiques en matèria de transparència, participació ciutadana, dades obertes, rendició de comptes i altres actuacions de govern obert, dugui a terme l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental que en depèn.

b) La Comissió Tècnica de Transparència, integrada principalment per les persones responsables de les unitats de transparència i pels interlocutors o les interlocutores del sector públic, com a espai de coordinació, col·laboració i consulta tècniques en matèria de publicitat activa i dret d'accés a la informació pública.

 

Secció 2a Eines de gestió interna: Registre únic de sol·licituds d'accés a la informació pública

Article 10

Registre únic de sol·licituds d'accés a la informació pública

1. Les sol·licituds d'accés a la informació pública a què fan referència els apartats 1 i 2 de l'article 3, adreçades a l'Administració de la Comunitat Autònoma, al seu sector públic instrumental o a qualsevol dels òrgans col·legiats que tenguin adscrits, s'han d'anotar en un únic registre , on constaran les seves dades així com les relatives a la seva tramitació, resolució i, n'és el cas, les de les reclamacions que es puguin interposar. Aquest registre rep el nom de Registre únic de sol·licituds d'accés a la informació pública.

2. El Registre únic consta de les seccions següents:

─ Secció primera: s'hi han d'anotar les sol·licituds d'accés a la informació pública que s'hagin de tramitar d'acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

─ Secció segona: s'hi han d'anotar les sol·licituds d'informació ambiental que s'hagin de tramitar d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol.

3. El Registre únic s'adscriu a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, a la qual en correspon la gestió, a través de la Unitat de Coordinació de Transparència.

4. En exercici d'aquesta gestió, la Unitat de Coordinació de Transparència fa les funcions següents:

a) Fer la gestió inicial de les sol·licituds presentades, anotar les seves dades en el Registre i donar-les número en la secció corresponent.

b) Fer una anàlisi prèvia de la sol·licitud d'acord amb l'article 19.

c) Remetre la sol·licitud a una altra administració competent, quan s'apreciï, en l'anàlisi inicial, que la Comunitat Autònoma no té competència en el que es demana.

d) Dur a terme les gestions per generar i anotar en el Registre els subexpedients necessaris per tramitar adequadament les sol·licituds amb informació heterogènia compartida entre diverses unitats d'informació o òrgans o aquelles que s'han de resoldre per diversos òrgans per demanar qüestions comuns o transversals.

e) En els casos en què resol la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat en virtut de l'apartat 2 de l'article 36, fer les gestions per intentar determinar on s'ha de presentar la sol·licitud que no s'ha de tramitar pel procediment del dret d'accés i informar a la persona sol·licitant el més aviat possible, així com notificar-li la resolució que recaigui.

f) Derivar la sol·licitud, per a la seva tramitació i resolució, a la unitat de transparència competent.

g) Fer el seguiment de l'estat de les sol·licituds registrades i elaborar la informació estadística a partir de les dades del Registre.

h) Extreure del Registre les dades necessàries per determinar la publicació a què fa referència l'article 40.

 

Capítol III Disposicions generals en matèria de dret d'accés a la informació pública

Secció 1a Titulars del dret i delimitació del concepte d'informació pública

Article 11

Titulars del dret d'accés a informació pública

1. Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública en els termes que preveuen la normativa bàsica, aquest Decret i la resta de l'ordenament jurídic aplicable, sense necessitat de declarar cap interès i sense més limitacions que les previstes en els articles 14 i 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

2. Per a les sol·licituds d'informació ambiental s'ha de prendre en consideració el que determini la Llei 27/2006, de 18 de juliol.

Article 12

Delimitació del concepte d'informació pública

1. Té la consideració d'informació pública, a l'efecte d'aquest Decret, tot document o contingut, en qualsevol format o suport, que estigui en poder d'un dels subjectes inclosos en el seu àmbit d'aplicació, i que hagi estat elaborat o adquirit en l'exercici de les seves funcions.

2. S'entén per informació ambiental qualsevol informació, en forma escrita, visual, sonora, electrònica o en qualsevol altra forma, que versi sobre les qüestions definides en l'apartat 3 de l'article 2 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, que estiguin en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes en nom seu.

3. El dret d'accés a la informació pública s'entén sens perjudici d'altres drets com el de petició, al qual es refereix l'article 29 de la Constitució, o d'altres consultes o sol·licituds d'informació general sobre les competències i el funcionament dels diferents òrgans i serveis de l'Administració autonòmica, la localització de dependències i els horaris de les oficines, així com qualsevol altra informació general sobre els procediments de competència d'aquesta Administració i dels seus ens.

4. No són sol·licituds d'accés a informació pública les sol·licituds o peticions que tenguin per objecte la pretensió que les administracions públiques duguin a terme qualsevol altra actuació diferent de la de proporcionar informació pública preexistent en la presentació de la sol·licitud.

5. Amb caràcter general, i tret que la protecció de drets i interessos de terceres persones ho justifiqui, el dret d'accés a la informació pública inclou el dret a obtenir còpies o reproduccions de la informació sol·licitada a la qual es tengui dret a accedir, sens perjudici de la meritació de la taxa prevista en la legislació autonòmica, d'acord amb el que estableix l'article 39. No obstant això, el dret d'accés no empara el dret a obtenir certificats, còpies autèntiques, indexacions d'expedients ni traduccions de documents si l'Administració els ha d'elaborar expressament per atendre una petició explícita de la persona sol·licitant. En aquests casos, es considera que l'objecte de la petició excedeix el concepte d'informació pública i, per aquest motiu, cal resoldre i notificar la inadmissió de la sol·licitud.

6. En els casos en què en un escrit que, alhora, contengui altres pretensions diferents i s'insereixi alguna sol·licitud d'informació pública, es remetrà una còpia d'aquest a la Unitat de Coordinació de Transparència per donar-la d'alta en el Registre únic i perquè, sense perjudici de la tramitació d'aquestes pretensions pel procediment que correspongui, es trameti la sol·licitud d'acord amb aquest Decret.

 

Secció 2a Límits al dret d'accés

Article 13

Normes generals de l'aplicació dels límits al dret d'accés a la informació

1. L'accés a la informació pública només es pot limitar, mitjançant una resolució motivada, quan estigui afectada per algun dels límits de l'article 14.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre o, per raó de protecció de dades de caràcter personal en els termes prevists en l'article 15 de la mateixa Llei.

2. L'aplicació dels límits ha de ser justificada, proporcionada al seu objecte i finalitat de protecció i ha d'atendre a les circumstàncies del cas concret, especialment l'existència d'un perjudici concret o racionalment previsible, definit i avaluable per a l'interès protegit pel límit, i la no concurrència d'un interès públic o privat superior que justifiqui l'accés. La resolució ha de fer constar aquestes circumstàncies i la seva ponderació de forma que quedi motivada l'aplicació del límit.

3. Si la informació sol·licitada estigués afectada parcialment per algun dels límits, es facilitarà l'accés parcial, ometent la part afectada per la limitació, llevat que d'això resulti una informació distorsionada, equívoca o sense sentit. En aquest cas, s'ha d'indicar a la persona sol·licitant quina part de la informació ha estat omesa.

4. Les limitacions al dret d'accés a la informació pública només seran d'aplicació durant el període de temps determinat per les lleis o mentre es mantengui la raó que les justifiqui.

Article 14

Normes particulars de l'aplicació dels límits al dret d'accés a la informació

1. A l'efecte del que preveu la lletra d) de l'article 14.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, s'entén que l'accés a la informació pública pot perjudicar la seguretat pública quan concorri, entre d'altres, alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan l'accés a la informació posi o pugui posar en una situació de risc tangible la seguretat o integritat personal, física, jurídica o patrimonial de les persones, o generi o pugui generar alarma social o alteració de la convivència ciutadana o de l'ordre públic.

b) Quan l'accés a la informació pugui impedir, dificultar o causar un perjudici a l'eficàcia de les actuacions destinades a la prevenció, evitació o repressió de conductes o situacions que posin o puguin posar en risc o en perill la seguretat o integritat de persones, o que generin o puguin generar alarma social o alteració de la convivència ciutadana o de l'ordre públic

c) Quan l'accés a la informació posi o pugui posar en una situació de perill les persones membres de les forces i cossos de seguretat o dels cossos d'emergències, o suposi o pugui suposar un obstacle, entrebanc o perjudici per a l'exercici correcte de les seves funcions.

2. A l'efecte del que preveu la lletra e) de l'article 14.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, s'entén que l'accés a la informació pública pot perjudicar la prevenció, investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries quan, entre d'altres conseqüències, pugui obstaculitzar, dificultar o interferir una investigació en curs, destruir proves o sostreure els presumptes infractors o persones investigades de l'acció de la justícia o de l'activitat sancionadora de l'Administració, així com quan pugui comprometre el procediment en tràmit o entorpir o perjudicar l'èxit de les actuacions en curs.

3. A l'efecte del que preveu la lletra f) de l'article 14.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, s'entén que l'accés a la informació pública pot perjudicar el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva quan es tracti d'informació que hagi estat elaborada específicament per a un procés judicial en curs, llevat que totes les parts del procés en curs coneguin o puguin conèixer, en el marc del procés judicial, la informació sol·licitada.

4. A l'efecte del que preveu la lletra j) de l'article 14.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, s'entén que l'accés a la informació pública pot suposar un perjudici al secret professional quan l'accés perjudica, entre d'altres, informacions secretes de valor empresarial, d'acord amb la regulació del secret empresarial. Així mateix, s'entén que l'accés a la informació pública pot perjudicar els drets de propietat intel·lectual i industrial quan l'accés perjudica, entre d'altres, els drets d'explotació i rendiment econòmic.

Article 15

Normes sobre el tractament de dades personals incloses en la informació sol·licitada

1. Si la informació sol·licitada conté dades personals, s'ha de tenir en compte la normativa de protecció de dades personals i, en particular, el que estableix l'article 15 de la Llei 19/2013, el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

2. Quan la informació sol·licitada es refereixi a persones jurídiques, es facilitarà la informació, fins i tot si conté el nom i els llinatges de persones físiques que siguin representants, administradors o membres dels seus òrgans de direcció, administració i control, i les seves adreces de contacte.

Igualment, d'acord amb l'article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, es podrà facilitar la informació sol·licitada que reflecteixi el nom i llinatges i altres dades de contacte i, si escau, les relatives a la funció o lloc exercit, de les persones físiques quan operen com a empresaris individuals, autònoms i professionals liberals, i només si es refereix a les activitats esmentades.

3. Amb caràcter general, i tret que en el cas concret prevalgui la protecció de dades personals o altres drets constitucionalment protegits sobre l'interès públic en la divulgació que ho impedeixin, es concedirà l'accés a informació que contengui dades merament identificatives relacionades amb l'organització, el funcionament o l'activitat pública de l'òrgan.

Es consideren dades personals merament identificatives el nom i els llinatges, el càrrec o lloc ocupat, cos i escala, les funcions desenvolupades i el telèfon i les adreces postal i electrònica de contacte professional, referides a empleades i empleats públics, alts càrrecs i personal directiu professional, i a la resta de personal de l'Administració autonòmica i del sector públic instrumental que en depèn. En el cas de membres de les forces i cossos de seguretat o d'altres col·lectius que, per motius de seguretat, requereixin una protecció especial, la identificació nominal haurà de ser substituïda pel codi o número identificatiu professional.

També es consideraran dades personals merament identificatives relacionades amb l'organització, el funcionament o l'activitat pública de l'òrgan, les relatives a la identitat de la persona responsable de la signatura dels documents administratius. En aquests casos, no obstant, s'han d'eliminar, especialment, les dades de localització de les persones físiques, el número del document nacional d'identitat o document equivalent i la signatura manuscrita. Si la signatura és electrònica, s'ha de publicar el document signat electrònicament de manera que no es pugui accedir a les propietats del certificat electrònic emprat per a la signatura.

4. Quan la informació sol·licitada contengui dades personals que no siguin de categories especials d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 i la resta de la legislació de protecció de dades, es concedirà l'accés amb la ponderació prèvia, suficientment raonada, entre l'interès públic en la divulgació de la informació i els drets de les persones afectades les dades de les quals apareguin en la informació sol·licitada, en particular, el seu dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal.

5. Per a la realització de la ponderació esmentada, l'òrgan prendrà particularment en consideració els criteris establerts en l'article 15.3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, així com els criteris d'aplicació que es puguin adoptar de conformitat amb el que preveu la disposició addicional cinquena de la mateixa Llei.

En els casos en els quals, en aplicació de la ponderació raonada de l'article 15.3 esmentat, es denegui l'accés a la informació pública que contengui dades personals, s'ha de donar accés, en aplicació dels principis de proporcionalitat i d'accés parcial, a la resta d'informació, quan sigui possible, amb la prèvia anonimització o pseudonimització d'aquestes dades.

6. Als efectes d'aquest Decret, s'entén per:

a) Anonimització: l'eliminació de les dades personals de les persones físiques afectades que constin en la informació i qualsevol altra informació que pugui permetre identificar-les directament o indirectament sense esforços desproporcionats, sens perjudici de poder mantenir, si escau, les dades merament identificatives dels càrrecs o del personal al servei de l'Administració que dicten o intervenen en l'acte administratiu.

b) Pseudonimització: el tractament de dades personals de manera que no es puguin atribuir a una persona sense utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació consti per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no s'atribueixen a una persona física identificada o identificable.

7. S'ha de tenir cura, en tot cas, que no es pugui tenir accés a les dades que s'hagin eliminat en el procés d'anonimització o pseudonimització, amb l'adopció, en el segon cas, de mesures tècniques i organitzatives perquè no es pugui revertir el procés per part de persones no autoritzades.

 

Capítol IV Procediment per a l'exercici del dret d'accés

Secció 1a Inici del procediment del dret d'accés a la informació pública

Article 16

Sol·licitud i inici del procediment

1. Aquest procediment s'inicia amb la presentació d'una sol·licitud, en els termes de l'article 17 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre. La sol·licitud s'ha d'adreçar a l'òrgan o l'ens que té la informació i, si es desconeix o es presumeix que pot estar en poder d'òrgans de conselleries diferents, es pot dirigir a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat.

2. La presentació telemàtica de les sol·licituds d'accés a la informació, incloses les d'informació ambiental, s'ha de realitzar preferentment a través del tràmit dels procediments respectius prevists a la Seu Electrònica d'aquesta Administració. Si la sol·licitud es presenta per altres vies, l'òrgan de l'Administració autonòmica o del sector públic que la rebi ho ha de comunicar a la Unitat de Coordinació de Transparència en la forma que indica l'apartat 2 de l'article 18.

3. Per facilitar la presentació de la sol·licitud i garantir la gestió adequada, la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat ha d'oferir un model de sol·licitud per a cada tipus de procediment, que s'ha de publicar a la Seu Electrònica i en el Portal de Transparència. De cada model de sol·licitud se n'ha de proporcionar la versió en català i la versió en castellà.

A més, aquests models s'oferiran a la ciutadania en les oficines d'assistència en matèria de registre, on s'ha d'informar sobre la possibilitat de presentació telemàtica i sobre com trobar els procediments a la Seu Electrònica. Els formularis de sol·licitud d'informació ambiental estaran disponibles igualment en el Punt d'Informació Ambiental (PIA) del Servei de Qualitat Ambiental de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental.

4. Les persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre també poden presentar la sol·licitud de forma presencial, preferentment amb el model de sol·licitud que consta en cada un dels dos procediments de la Seu Electrònica, a les oficines de registre de l'Administració autonòmica o en qualsevol dels altres llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei esmentada.

5. Si algun dels subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració presenta la seva sol·licitud presencialment, la unitat de transparència que l'hagi rebut requerirà la persona interessada, d'acord amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, perquè l'esmeni a través de la seva presentació electrònica pel tràmit telemàtic del procediment corresponent de la Seu Electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi estat feta l'esmena.

6. El model de sol·licitud i el tràmit telemàtic per a cadascun dels dos procediments d'informació, pública i ambiental serà el mateix per a tot l'àmbit d'aplicació subjectiu de l'article 2 d'aquest Decret.

7. Per això, els ens del sector públic han d'incloure l'enllaç al procediment del dret d'accés a la informació pública de la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears, preferiblement en l'apartat de transparència de les seves webs o en les seus electròniques respectives, si escau. Igualment, els ens que, per les seves competències, poden rebre sol·licituds d'informació ambiental han de mostrar també l'enllaç a aquest procediment de la Seu.

Article 17

Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i signatura

1. En la sol·licitud d'accés a la informació pública ha de constar la identificació de persona sol·licitant i, si escau, del seu representant. L'acreditació de la identitat s'ha de fer en funció del canal de presentació de la sol·licitud:

a) Si és presencial: mitjançant la comprovació del nom i els llinatges que constin en el document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent.

b) Si és telemàtic: mitjançant els mecanismes d'identificació que s'hagin posat a disposició per a la tramitació en el procediment. A aquest efecte, no és necessària l'acreditació de la identitat mitjançant un certificat electrònic, i són suficients sistemes de nivell de seguretat baix, com ara els mecanismes d'identificació basats en un registre previ de persones usuàries (CL@VE PIN o altres) o mitjançant la comprovació de dades, per part de l'Administració, a través de la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL).

2. D'acord amb l'article 10.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, s'admetrà el sistema d'identificació com a sistema de signatura quan permeti acreditar l'autenticitat de l'expressió de la voluntat i el consentiment de les persones interessades. A aquest efecte, la tramitació electrònica ha de contenir una fase en la qual, una vegada emplenada la sol·licitud, la persona sol·licitant, o representant si escau, ratifiqui la seva expressió de voluntat i consentiment.

 

Secció 2a Anotació en el Registre únic i anàlisi prèvia

Article 18

Anotació de la sol·licitud d'informació en el Registre únic

1. Totes les sol·licituds d'informació pública a què fan referència els apartats 1 i 2 de l'article 3, que es presentin davant de l'Administració de la Comunitat Autònoma, d'un ens del sector públic instrumental que en depèn o de qualsevol dels òrgans col·legiats que tenguin adscrits, s'han d'anotar en el Registre únic de sol·licituds, a l'efecte de l'assignació de número d'expedient en la secció corresponent, del seu seguiment i de comptabilització estadística.

2. Qualsevol òrgan de l'Administració autonòmica o del sector públic que en depèn que rebi directament una sol·licitud d'accés a la informació pública, ja sigui per entrada presencial o telemàtica però per una via diferent al tràmit corresponent de la Seu Electrònica, n'ha de trametre una còpia de forma immediata a la Unitat de Coordinació de Transparència, a través de la unitat de transparència que li correspon, per a la seva anotació en el Registre únic i per garantir la tramitació adequada. Si la persona sol·licitant està obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Administració i ha fet la presentació per via presencial, s'estarà al que disposa l'apartat 5 de l'article 16.

Article 19

Anàlisi prèvia de les sol·licituds

1. La Unitat de Coordinació de Transparència, per a l'adequada tramitació de les sol·licituds que doni d'alta en el Registre únic, ha de dur a terme una primera anàlisi en la qual ha de:

a) Examinar-ne la naturalesa de la sol·licitud a fi de determinar si constitueix exercici del dret d'accés o s'ha de tramitar per altre procediment.

b) Determinar si l'Administració autonòmica o els ens del sector públic que en depèn tenen competència en la matèria sol·licitada.

c) Comprovar si la sol·licitud compleix tots els requisits necessaris per a la seva tramitació i si la informació que se sol·licita està concretada adequadament per determinar l'òrgan que l'ha de resoldre.

d) Confirmar o concretar la unitat de transparència a la qual correspon la tramitació.

2. En la realització d'aquestes funcions, les unitats de transparència corresponents han de prestar el suport i l'assessorament que se'ls demani.

3. Quan ni l'Administració autonòmica ni els seus ens del sector públic tenguin competència sobre la matèria objecte de la sol·licitud, la Unitat de Coordinació, d'acord amb l'article 19.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, la remetrà directament a l'administració competent en un termini màxim de quinze dies i comunicarà a la persona sol·licitant la data de la tramesa i l'òrgan al qual s'ha adreçat. Si es desconeix quin és l'òrgan o administració competent, s'inadmetrà la sol·licitud d'acord amb l'article 27.

4. La Unitat de Coordinació de Transparència podrà fer, dins la fase d'anàlisi prèvia, els requeriments a que fa referència l'article 31, quan els termes de la sol·licitud no permetin determinar l'òrgan que pot tenir la informació, o bé quan manqui alguna dada necessària per donar-la d'alta en el sistema. En aquests casos, no s'iniciarà el termini per resoldre fins que es tenguin aquestes dades.

5. En els requeriments a la persona sol·licitant s'ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud o de no concretar o aclarir la informació demanada, segons el cas, es considerarà que ha desistit. Serà d'aplicació el que determinen els apartats 5 i 6 de l'article 31.

Article 20

Sol·licituds amb informació heterogènia compartida entre diverses unitats d'informació o òrgans

1. Quan una sol·licitud demani l'accés a diferents informacions que siguin competència de més d'una unitat de transparència, la Unitat de Coordinació de Transparència ha de fer les tasques següents:

a) Dividir l'expedient en tants de subexpedients vinculats com òrgans hagin de resoldre.

b) Remetre la sol·licitud a les unitats de transparència competents, amb indicació d'aquestes circumstàncies.

c) Comunicar aquesta divisió a la persona interessada.

2. La tramitació i la resolució de cada subexpedient serà independent i referida a la part d'informació que sigui competència de cada òrgan. Per això, cada unitat de transparència ha de fer la comunicació a què es refereix l'article 30 amb indicació, a més, de la data de recepció de la sol·licitud, del número de subexpedient i de la part d'informació que li correspon.

3. La Unitat de Coordinació de Transparència ha de vetlar perquè les respostes siguin homogènies entre si i, si escau, pot demanar la convocatòria de la Comissió Tècnica de Transparència a aquest efecte.

4. No obstant el que disposa l'apartat 1, es pot acordar entre les unitats afectades i la Unitat de Coordinació de Transparència que, en lloc de dividir l'expedient, la unitat que tengui competència en la part principal de les informacions requereixi a l'altra o altres unitats de transparència perquè recullin la part de la informació que competeixi a les conselleries respectives, de forma que resolgui totalment la sol·licitud el o la titular de la conselleria principal, sempre amb indicació dels òrgans que han aportat cada part de la informació.

5. El mateix es farà quan la sol·licitud demani informacions que siguin competència d'una conselleria i d'algun o alguns dels seus ens adscrits o només de diversos ens que hi tengui adscrits. En aquest cas, la resolució serà única i correspondrà al o a la titular de la conselleria respectiva, amb indicació de l'òrgan o ens que ha aportat cada part de la informació. S'exceptuen d'aquest apartat els ens que tenguin unitat de transparència pròpia.

Article 21

Sol·licituds amb continguts comuns a diversos òrgans o transversals

1. Quan la informació que se sol·licita sigui comuna a diversos òrgans o unitats de transparència, atès que cadascun només pot resoldre respecte de la part de la informació sol·licitada de la seva àrea competencial, la Unitat de Coordinació de Transparència ha de fer les tasques següents:

a) Multiplicar l'expedient creant tants de subexpedients vinculats com òrgans hagin de resoldre.

b) Remetre la sol·licitud a les unitats de transparència competents, amb indicació d'aquestes circumstàncies.

c) Comunicar a la persona interessada aquesta derivació a diverses unitats.

2. Quant a la comunicació, tramitació i resolució de cada subexpedient, s'ha d'aplicar el que estableix l'apartat 2 de l'article anterior.

3. La Unitat de Coordinació de Transparència ha de vetlar perquè les respostes siguin homogènies entre si i, si escau, pot demanar la convocatòria de la Comissió Tècnica de Transparència a aquest efecte.

4. No obstant el que indica l'apartat 1, quan la sol·licitud demani informacions comunes que siguin competència d'una conselleria i d'algun o alguns dels seus ens adscrits o de diversos ens que hi tengui adscrits, la tramitació l'ha de fer la unitat de transparència competent, que requerirà a cada ens la part de la informació que li competeixi. La resolució serà única i correspondrà al o a la titular de la conselleria a la qual estiguin adscrits, amb indicació de l'òrgan o ens que ha aportat cada part de la informació. S'exceptuen d'aquest apartat els ens que tenguin unitat de transparència pròpia.

Article 22

Derivació de les sol·licituds a las unitats de transparència

1. Un cop s'hagi duit a terme l'anàlisi inicial, la Unitat de Coordinació de Transparència ha de derivar, si escau, la sol·licitud, amb la màxima celeritat i com a màxim en un termini de tres dies hàbils a la unitat de transparència competent perquè la tramiti. Aquest termini es pot ampliar en cinc dies hàbils més, quan sigui necessari per determinar l'òrgan o ens competent, o quan es donin alguns dels supòsits dels dos articles anteriors.

2. Aquesta derivació s'ha de fer de forma electrònica i amb indicació del número d'expedient assignat pel Registre únic així com dels antecedents corresponents.

3. Si la unitat receptora entén que no és competent, ha de retornar la sol·licitud a la Unitat de Coordinació de Transparència en un termini màxim de tres dies hàbils, i ha d'indicar, si n'està assabentada, quina unitat és la competent. La Unitat de Coordinació de Transparència derivarà novament la sol·licitud i el termini per resoldre es comptarà des de la data de derivació a la unitat competent.

4. En cas que la informació estigui en poder d'un ens del sector públic autonòmic, la petició s'ha de remetre a la unitat de transparència de la conselleria a la qual estigui adscrit, excepte en els casos en què s'hagi constituït com a unitat de transparència independent.

5. En el cas que la informació estigui en possessió de les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 4, la sol·licitud es derivarà a la unitat de transparència a la qual estigui adscrit o vinculat l'òrgan o ens que hagi contractat la prestació del servei públic o hagi encomanat l'exercici de la potestat administrativa.

 

Secció 3a Causes d'inadmissió

Article 23

Inadmissió de les sol·licituds

1. Quan concorri alguna de les causes previstes en l'article 18.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, es resoldrà la inadmissió de la sol·licitud d'acord amb el que estableixen els articles següents.

2. Igualment, s'ha de resoldre, de forma motivada, la inadmissió de les sol·licituds presentades que incorrin en alguna de les causes següents, per no poder-se tramitar d'acord amb aquest procediment:

a) Quan se'n desprengui clarament que el seu objecte no és informació pública, d'acord amb la definició de l'article 13 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, o d'acord amb els articles concordants de la Llei 27/2006, de 18 de juliol. Sempre que se'n tengui constància, s'indicarà a la persona sol·licitant la via adequada per fer valer la seva pretensió.

b) Quan la formuli una persona interessada en un procediment en curs, mentre no se n'hagi dictat una resolució expressa que exhaureixi la via administrativa o no hagi transcorregut el termini per considerar-la desestimada de manera presumpta. En aquest cas, la resolució que determini la inadmissió a tràmit indicarà l'òrgan o la unitat administrativa a què s'han d'adreçar per tal d'obtenir la informació o documentació.

c) Quan la sol·licitud, d'acord amb l'article 3.3, s'hagi de tramitar d'acord amb un règim jurídic específic d'accés no inclòs en aquest Decret. En aquest cas, s'indicarà en la resolució, sempre que se'n tengui constància, quin és el règim aplicable. No obstant, quan la normativa sectorial només prevegi alguna especialitat o limitació aplicable a l'accés, la tramitació seguirà supletòriament el que disposa aquest Decret.

 

Article 24

Inadmissió per ser informació en curs d'elaboració o de publicació general

1. S'entén per informació en curs d'elaboració aquella que no estigui finalitzada i que, en conseqüència, no disposi encara de tots els seus elements o aquests siguin provisionals o subjectes a verificació o ratificació posterior.

2. Quan s'inadmeti una sol·licitud per referir-se a informació en curs d'elaboració o de publicació general, la resolució ha d'especificar l'òrgan que elabora aquesta informació i, sempre que sigui possible, la data estimada en què la informació estarà finalitzada o publicada.

3. Quan en un procediment en curs hi hagi documents o informació ja finalitzats, en tot cas s'hauran de lliurar aquests i la inadmissió només es podrà referir als documents o tràmits en curs d'elaboració d'acord amb el que indica l'apartat 1.

Article 25

Inadmissió per referir-se a informació de caràcter auxiliar o de suport

1. Es resoldrà la inadmissió de la sol·licitud que es refereixi a informació que tengui caràcter auxiliar o de suport, com ara la continguda en notes, esborranys, opinions, resums i comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives, així com en relació amb qualsevol altre document o informació, sempre que no serveixi de fonament objectiu per a l'adopció de la decisió pels subjectes obligats i es doni, entre d'altres, alguna de les circumstàncies següents:

a) Que contenguin opinions o valoracions personals de l'autor que no manifestin la posició d'un òrgan o entitat.

b) Que es tracti d'un text preliminar o document de treball.

c) Que es tracti d'informació preparatòria de l'activitat de l'òrgan o entitat que rep la sol·licitud.

d) Que es refereixi a comunicacions internes.

2. No obstant l'anterior, els informes, tant els preceptius com els facultatius, quan hagin servit per a la fonamentació de la decisió final o siguin rellevants per a la rendició de comptes sobre com es prenen les decisions públiques, no poden ser considerats com a informació de caràcter auxiliar o de suport.

Article 26

Inadmissió per requerir una activitat de reelaboració

1. Serà inadmesa una sol·licitud que requereixi una activitat de reelaboració prèvia a l'atorgament de la informació sol·licitada.

2. S'entén que l'òrgan o entitat ha de fer una activitat prèvia de reelaboració quan es doni, entre d'altres, alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan es demani un informe, una anàlisi, un estudi o una recerca ex professo que requereixi una tasca complexa d'elaboració que vagi més enllà d'una mera agregació o suma de dades o de la realització d'un tractament mínim d'aquestes.

b) Quan, per elaborar la informació, s'hagi d'agrupar, ordenar, recopilar o sistematitzar informació procedent de diferents expedients, fonts, bases de dades o arxius, quan això suposi una càrrega de feina desproporcionada o no pugui ser fet amb l'ajuda dels mitjans informàtics disponibles.

c) Quan calgui tractar una sola font d'informació de múltiples maneres per poder obtenir la informació sol·licitada, quan la font no estigui preparada per extreure'n la informació amb paràmetres predefinits adequats.

d) Quan l'entitat no tengui els mitjans necessaris per extreure i explotar aquesta informació i resulti impossible o molt greujosa proporcionar aquesta informació.

3. En tots els casos, la resolució d'inadmissió ha de justificar les raons tècniques, organitzatives, funcionals o pressupostàries per les quals no sigui possible subministrar la informació sol·licitada, mitjançant, entre d'altres, una estimació dels recursos humans i materials necessaris per a l'obtenció i elaboració de la informació i la ponderació dels recursos disponibles a l'òrgan competent per resoldre.

4. En cap cas, s'entendrà per reelaboració:

a) Un tractament informàtic habitual o corrent o la simple agregació o suma de dades que requereixi un mínim tractament d'aquestes.

b) La dissociació prèvia de les dades de caràcter personal, tant en forma d'anonimització com de pseudonimització o la preparació de la informació per donar accés parcial d'acord amb el que disposen els articles 15.4 i 16 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

5. La inadmissió de les sol·licituds per aquesta causa no es pot justificar exclusivament en el volum de la informació, llevat que es pugui incardinar a més en algun dels supòsits anteriors.

Article 27

Inadmissió de sol·licituds en què es desconegui l'òrgan competent

En cas que no sigui possible identificar l'òrgan o entitat competent, després de fer les gestions que siguin necessàries per esbrinar-ho, s'ha de dictar la resolució d'inadmissió de la sol·licitud d'acord amb el que preveu l'article 18.1.d) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i s'ha d'indicar l'òrgan o entitat que, segons el seu parer, podria ser competent per conèixer la sol·licitud.

Article 28

Inadmissió de sol·licituds manifestament repetitives

1. S'han d'inadmetre, mitjançant una resolució motivada que inclourà la referència a la resolució o resolucions anteriors de què prové la decisió de no admetre, les sol·licituds que siguin manifestament repetitives.

2. S'entén que una sol·licitud és manifestament repetitiva quan, entre altres supòsits:

a) Sigui idèntica o substancialment similar a una altra de presentada per la mateixa persona, de forma individual o conjuntament amb altres, quan:

1. Hagi estat inadmesa o desestimada, sense que hi hagi cap modificació en les circumstàncies.

2. Hi hagi hagut una resolució estimatòria de l'anterior petició i s'hagi donat accés ja a la informació, sense que hi hagi modificació de la informació ja proporcionada o de les circumstàncies concurrents.

3. No s'hagi finalitzat la tramitació de la primera i encara estigui dins el termini legalment previst per resoldre, sense que hi hagi modificació de les dades inicialment aportades o de les circumstàncies concurrents, sens perjudici de la possibilitat d'acumular les sol·licituds.

b) Quan ja s'hagi concedit a la persona sol·licitant la informació en un procediment diferent del d'exercici del dret d'accés.

3. A l'efecte del que preveu l'apartat anterior, s'han de tenir en compte les regles complementàries següents:

a) La concurrència de diverses persones sol·licitants d'una mateixa informació no converteix les sol·licituds en reiteratives per la simple coincidència del text de la sol·licitud, per l'ús de models, formularis o plantilles respecte a qüestions que puguin afectar una o diverses persones o bé col·lectius. En aquests casos, es considerarà cada persona sol·licitant individual.

b) Si la sol·licitud és col·lectiva i entre els que la subscriuen hi ha una o diverses persones que ja hagin presentat anteriorment una sol·licitud susceptible de ser considerada repetitiva d'acord amb els supòsits esmentats, només s'aplicarà la causa d'inadmissió a aquesta o aquestes persones, i la tramitació continuarà respecte de la resta.

 

Article 29

Inadmissió de sol·licituds abusives no justificades amb la finalitat de la Llei

1. S'han d'inadmetre les sol·licituds que tenguin un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de transparència de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

2. S'entén que una sol·licitud és abusiva quan, entre altres supòsits:

a) Es pugui considerar inclosa en el concepte d'abús de dret recollit en l'article 7.2 del Codi civil.

b) Requerís, en cas de ser atesa, un tractament que entorpeixi greument la resta de la gestió, impedint l'atenció justa i equitativa de la feina i el servei públic encomanat, i així resulti d'acord amb una ponderació raonada i objectiva. En aquest cas, s'hauran de motivar en la resolució d'inadmissió les raons tècniques, organitzatives, funcionals o pressupostàries per les quals no sigui possible subministrar la informació sol·licitada.

c) Suposi un risc concret, previsible i definit per als drets de terceres persones.

d) Sigui contrària a les normes, els costums o la bona fe.

3. No es pot considerar abusiva una sol·licitud únicament pel fet que la persona sol·licitant persegueixi un interès privat.

 

Secció 4a Tramitació i resolució

Article 30

Tramitació

1. La unitat de transparència receptora ha de comunicar a la persona interessada en el termini màxim de deu dies des de la seva recepció, tret que la resolució de la sol·licitud d'accés es dicti abans del transcurs d'aquest termini, la data en què la sol·licitud ha tingut entrada en la unitat de l'òrgan competent per resoldre, amb indicació de quin és aquest i que el termini d'un mes per resoldre i notificar es compta des d'aquest dia, així com els efectes del silenci administratiu.

2. Quan la informació estigui en poder de l'òrgan al qual s'ha adreçat la sol·licitud però l'hagi elaborat en la seva integritat o part principal un altre, la unitat de transparència ha de remetre la sol·licitud, en el termini de deu dies, a aquest, perquè resolgui sobre l'accés, i ha de comunicar a la persona sol·licitant la data de tramesa i l'òrgan al qual s'ha remès.

3. Si una unitat de transparència comprova, una vegada rebuda la sol·licitud, que la informació sol·licitada no està en poder de l'Administració autonòmica perquè aquesta no en té competència, ha de remetre la sol·licitud a l'administració o òrgan competent, si el coneix, amb aplicació de les regles previstes en l'article 19.3 d'aquest Decret, i ho comunicarà a la Unitat de Coordinació de Transparència perquè en quedi constància en el Registre.

Quan la remissió no sigui possible, resoldrà que no disposa de la informació perquè no és competent, amb motivació de la causa per la qual no pot trametre la sol·licitud, i indicarà l'administració o administracions a les quals ha de sol·licitar aquesta informació. Si no coneix qui és el competent, resoldrà la inadmissió d'acord amb l'article 27.

A les sol·licituds ambientals se'ls ha d'aplicar l'article 10.2.b) de la Llei 27/2006, de 18 de juliol.

4. Quan es detecti la necessitat d'esmenar algun dels requisits de la sol·licitud o d'aclarir la informació demanada una vegada que la Unitat de Coordinació de Transparència ha derivat la sol·licitud, aquests requeriments els ha de dur a terme la unitat de transparència, amb aplicació del que disposa l'article següent.

5. La unitat de transparència ha de fer les gestions internes necessàries per requerir la informació a l'òrgan que la posseeixi, amb l'assessorament adequat sobre la forma de compliment de la normativa, si escau. L'òrgan ha de lliurar la informació a la unitat amb totes les indicacions que han de constar en la resolució i, si escau, la motivació en cas d'inadmissió o denegació d'acord amb el que estableixen la Llei 19/2013, de 9 de desembre i aquest Decret.

6. Si l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud només és competent per satisfer parcialment la demanda d'accés a la informació, ha de respondre en relació amb aquesta part. Quant a la informació que no ha generat o sobre la qual és incompetent, ha de procedir de conformitat amb el que estableixen els apartats anteriors segons el cas.

7. Les comunicacions i notificacions fetes a l'empara d'aquest procediment s'han de fer en llengua catalana, llevat que la persona sol·licitant hagi indicat que les vol rebre en castellà. La informació pública s'ha de proporcionar en la llengua en què estigui disponible. Si ho està en les dues llengües oficials, se n'ha de donar la versió en llengua catalana, tret que la persona sol·licitant hagi demanat rebre'n la versió en llengua castellana.

Article 31

Aclariment o concreció de la informació i esmena de la sol·licitud

1. En cas que una sol·licitud d'accés a la informació pública no identifiqui de manera suficient la informació sol·licitada, s'ha de requerir al més aviat possible i d'acord amb l'article 19.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, a la persona sol·licitant que, en el termini de deu dies, concreti la informació.

2. Si una sol·licitud no compleix algun dels requisits establerts en la normativa, s'ha de requerir la persona sol·licitant perquè l'esmeni, en els termes de l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i la normativa de desplegament, amb suspensió del termini per resoldre d'acord amb l'article 22 de la mateixa Llei.

3. Aquests requeriments els ha de dur a terme la unitat de transparència corresponent d'acord amb l'article 30.4, llevat dels supòsits en què l'article 19 preveu que els ha de fer la Unitat de Coordinació de Transparència.

4. En els requeriments a la persona sol·licitant, que es poden fer conjuntament quan correspongui, s'ha de fer constar la suspensió del termini per resoldre durant el temps que transcorri des de la notificació del requeriment fins al seu compliment per la persona sol·licitant, o fins que hagi transcorregut el termini concedit per esmenar la sol·licitud, i la indicació que, en cas de no esmenar la sol·licitud o de no concretar o aclarir la informació demanada, segons el cas, es considerarà que ha desistit.

5. L'òrgan competent ha de fer les gestions que siguin necessàries per prestar assistència a la persona sol·licitant en l'esmena i l'aclariment de la seva sol·licitud, contactant amb ella pels mitjans que hagi facilitat. Les gestions o els intents de contacte han de quedar reflectits en l'expedient.

6. La declaració de tenir la persona sol·licitant per desistida i l'arxivament de la sol·licitud s'ha de fer, d'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, mitjançant una resolució motivada que se li notificarà, a l'efecte que pugui, si escau, interposar el recurs corresponent o presentar una nova sol·licitud.

7. Quan les sol·licituds d'informació ambiental estiguin formulades de forma imprecisa, cal ajustar-se al que disposa la lletra a) de l'article 10.2 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol.

Article 32

Informació en possessió d'altres subjectes obligats a subministrar-la

1. Quan la informació sol·licitada estigui en possessió de les persones a les quals fa referència l'article 4, la unitat de transparència competent els ha fer un requeriment en el termini màxim de cinc dies des que hagi rebut la sol·licitud, per al seu lliurament.

2. La persona física o jurídica està obligada a facilitar la informació en el termini de quinze dies des de la recepció del requeriment, sens perjudici de la possible ampliació del termini que es pugui acordar en aplicació de l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, a la qual poden adjuntar un informe per al·legar, si escau, l'aplicació d'algun límit dels articles 14 i 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, o la possible aplicació d'alguna causa d'inadmissió o, si escau, alguna circumstància de l'article 13 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, tot això amb la motivació corresponent.

3. El requeriment no alterarà el termini d'un mes per resoldre, sens perjudici de la possibilitat d'ampliar-lo en cas que el volum o la complexitat de la informació ho facin necessari.

Article 33

Drets o interessos de terceres persones afectades

1. Si la sol·licitud es refereix a informació que pugui afectar eventualment els drets o interessos de terceres persones, degudament identificades o identificables, se'ls ha de notificar l'existència de la sol·licitud, el seu objecte i els motius si hi consten, i se'ls ha de concedir un termini de quinze dies hàbils perquè al·leguin el que creguin convenient.

S'entén que les terceres persones eventualment afectades són identificades o fàcilment identificables quan l'Administració conegui la seva identitat i disposi o pugui disposar d'un canal o via de contacte, inclosa una adreça electrònica.

2. En aquests casos, la unitat de transparència ha de comunicar a la persona sol·licitant:

a) La intenció de donar trasllat de la sol·licitud a terceres persones eventualment afectades i la indicació que el termini per resoldre quedarà suspès en els termes de l'article 19.3 de la Llei 19/2013.

b) La concessió d'un termini de tres dies hàbils des de la comunicació, per poder oposar-se, justificadament, a la revelació de la seva identitat a aquestes i d'indicar si, per al cas que l'Administració, prèvia ponderació de tots els interessos implicats, considerés imprescindible donar-la a conèixer, voldria no continuar amb la sol·licitud.

c) Si no ho va fer inicialment, podrà informar-li sobre la possibilitat de manifestar en la contestació els motius de la sol·licitud, a l'efecte que es puguin tenir en compte en les ponderacions que es realitzin, d'acord amb el que indica l'article 17.3 de la Llei 19/2013.

3. En cas que la persona sol·licitant s'oposi a la revelació de la seva identitat, l'Administració decidirà amb ponderació prèvia entre la defensa dels drets i interessos de les terceres persones afectades i els motius d'oposició de la persona sol·licitant. Si considera que s'ha d'identificar la persona sol·licitant i aquesta hagués manifestat que en aquest cas no desitjaria continuar la tramitació, prèviament a donar aquesta dada a tercers, se li informarà a l'efecte que pugui desistir de la sol·licitud d'informació, si ho considera oportú, en el termini de tres dies hàbils.

4. El termini per dictar i notificar la resolució queda suspès des de la notificació fins que es rebin les al·legacions a que fa referència l'apartat 1 o hagi transcorregut el termini per presentar-les. La persona sol·licitant serà informada de la petició d'al·legacions a les terceres persones afectades, així com de la suspensió del termini.

5. En els casos en els quals la notificació individual a un nombre elevat de terceres persones esdevingui desproporcionada en relació amb els recursos materials i humans disponibles en cada cas, excepcionalment i motivadament es pot substituir la notificació individual per una notificació a les persones representants dels col·lectius, sectors o àmbits afectats, si escau.

6. Quan s'hagi de fer un trasllat massiu a una multitud de persones afectades de la mateixa administració o ens, s'emprarà la via o el canal que menys alteri el funcionament normal de l'Administració i serà vàlid i adient l'ús d'intranets o de canals de comunicació electrònica corporativa, si n'hi ha.

7. En el supòsit d'aquest article, la resolució ha de reflectir de forma justificada la ponderació entre l'interès públic o privat en la divulgació de la informació i els drets o interessos de les persones afectades per l'accés a la informació sol·licitada, en particular el seu dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, per a la qual cosa s'ha d'atendre especialment al que estableixen els articles 14 i 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

8. No cal concedir el tràmit d'al·legacions quan, després de la dissociació de les dades de caràcter personal, és possible posar a disposició la informació sense vulnerar els drets fonamentals de terceres persones.

9. Aquest article també és d'aplicació a les sol·licituds d'accés presentades a l'empara de la Llei 27/2006, de 18 de juliol.

Article 34

Acumulació de sol·licituds

1. L'òrgan competent per resoldre dues o més sol·licituds que tenguin per objecte accedir a informació pública substancialment idèntica o que es trobi en íntima connexió pot acordar, sempre que no hagi transcorregut el termini per resoldre, l'acumulació dels procediments, amb la finalitat de tramitar-los conjuntament i dictar una única resolució.

2. La resolució d'acumulació, que no és recurrible, s'ha de notificar a les parts interessades dins els cinc dies hàbils següents a la seva adopció. La notificació ha d'adoptar les mesures necessàries per protegir les dades personals que pugui contenir. Igualment, s'ha de comunicar a la Unitat de Coordinació de Transparència perquè en quedi constància en el Registre únic.

3. L'acumulació es pot acordar en la resolució que resolgui les sol·licituds si la persona que les ha presentades és la mateixa i es fa dins el termini per resoldre i notificar d'acord amb l'apartat 4.

4. El còmput del termini per dictar i notificar la resolució de les sol·licituds acumulades s'inicia en la data en què la primera de les sol·licituds acumulades hagi tingut entrada en l'òrgan competent per a la seva tramitació. No obstant, si una mateixa persona presenta una segona sol·licitud que complementa o modifica la primera de tal forma que aquesta no es pot resoldre separadament, el termini per resoldre les sol·licituds acumulades comptarà des de la data en què la segona ha entrat en l'òrgan competent per resoldre-la, prèvia comunicació al sol·licitant, el qual tindrà l'opció de desistir de la primera.

Article 35

Termini per resoldre

1. El termini màxim per dictar i notificar la resolució a la persona sol·licitant i a les terceres persones afectades és d'un mes, comptador des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per resoldre. La notificació a aquestes s'ha de fer, si escau, amb la dissociació prèvia de les dades de caràcter personal que pugui contenir la resolució.

2. Aquest termini es podrà ampliar en un altre mes quan el volum o la complexitat de la informació que se sol·licita ho requereixin. La resolució d'ampliació ha de ser motivada i s'ha de dictar i notificar a la persona sol·licitant abans que s'hagi exhaurit el termini inicial.

3. En el cas de sol·licituds d'informació ambiental, s'ha d'ajustar al que disposen els apartats 1r i 2n de la lletra c) de l'article 10.2 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol.

4. El termini per resoldre i notificar només es pot suspendre en els casos expressament establerts per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i per la legislació general sobre procediment administratiu.

5. Transcorregut el termini màxim per resoldre sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, s'entén que la sol·licitud ha estat desestimada.

Article 36

Competència per resoldre

1. Són competents per resoldre en el procediment d'accés a informació pública, fins i tot en el de caràcter ambiental, els òrgans següents, sens perjudici del que estableixen els apartats 4 i 5 de l'article 20 i el 4 de l'article 21:

a) En l'àmbit de l'Administració autonòmica, el o la titular de la conselleria que sigui competent per raó de la matèria a la qual es refereixi la informació sol·licitada, sense perjudici de la delegació de la competència a altre òrgan directiu de la conselleria.

b) Si es tracta d'informació en possessió de la Secretaria del Consell de Govern o de la Presidència del Govern de les Illes Balears, és competent el o la titular de la conselleria que assumeixi les funcions de secretaria d'aquell en el primer cas, i el de la que dona assistència i suport a la Presidència, en el segon cas.

c) Si la informació es refereix a documentació dipositada en arxius del subsistema arxivístic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, serà competent el o la titular de la conselleria a la qual estigui adscrit l'arxiu que la custodiï, llevat que sigui aplicable el procediment especial previst en el títol V de la Llei 6/2022, de 5 d'agost d'arxius i gestió documental de les Illes Balears, en el qual s'estarà al que disposi aquest, així com el reglament d'accés en matèria arxivística que s'aprovi.

d) Si la informació la posseeix un organisme autònom, un consorci o una entitat pública empresarial del sector públic autonòmic, és competent l'òrgan de l'ens al qual els estatuts li atribueixin expressament aquesta competència. A falta de previsió, serà competent el o la titular de la conselleria a la qual estigui adscrit, llevat que tengui unitat de transparència pròpia, cas en què ho serà el o la titular de la Presidència de l'ens.

e) Si la informació la posseeix una fundació, o una societat mercantil pública, serà competent el o la titular de la conselleria a la qual estigui adscrit.

f) En cas que se sol·liciti informació de les persones físiques o jurídiques que prestin serveis públics o exerceixin potestats administratives, o d'adjudicataris de contractes, és competent per resoldre el o la titular de la conselleria que tengui atribuïdes les competències del servei o en la matèria o a la qual estigui adscrit l'ens contractant, llevat que tengui unitat pròpia.

2. No obstant el que preveu l'apartat 1, en els supòsits en què no s'admeti a tràmit la sol·licitud en els supòsits de les lletres a), b) i c) de l'article 23.2, quan la causa quedi determinada clarament en la fase d'anàlisi prèvia i la sol·licitud encara no s'hagi derivat a una unitat de transparència, la competència per resoldre correspondrà al o a la titular de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat.

3. Així mateix, correspondrà al o a la titular d'aquesta Direcció General resoldre l'arxivament de la sol·licitud en els supòsits de l'article 19.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i de l'article 94 de la Llei 39/2015, quan la falta d'esmena o el desistiment, respectivament, s'hagin fet durant aquesta fase d'anàlisi prèvia.

4. Les resolucions d'accés a informació pública i a informació ambiental dictades pels òrgans a que fa referència aquest article exhaureixen la via administrativa.

Article 37

Contingut de la resolució

1. Les resolucions de les sol·licituds d'accés han d'incloure, entre d'altres, els continguts següents:

a) Un pronunciament exprés sobre totes les qüestions plantejades en la sol·licitud (inadmissió de la sol·licitud; estimació que concedeix l'accés total o parcial a la informació o, si escau, desestimació que denega l'accés a la informació, arxivament, etc.). Quan no es disposi de la informació sol·licitada es farà constar i se n'indicarà el motiu.

b) Els formats, el termini i les condicions de l'accés a la informació i, si escau, quan la informació sigui subministrada en un format diferent del sol·licitat, s'ha de fer constar la motivació i indicar el format alternatiu d'acord amb l'article següent.

c) Un peu de recurs en què s'indiqui que la resolució posa fi a la via administrativa, així com els recursos que escauen, l'òrgan davant el qual han de presentar-se i el termini per interposar-los.

d) Les condicions i garanties d'ús aplicables a la informació pública en format reutilitzable, d'acord amb el que disposa l'apartat 6 de l'article 38 o, en qualsevol cas, l'obligació de no alterar el sentit de la informació rebuda i de citar la font si aquesta es publica o difon.

e) Quan la informació contengui dades personals, un advertiment que informi de l'obligació de tractar la informació d'acord amb la normativa de protecció de dades personals i que indiqui d'una manera clara i precisa les obligacions que adquireix la persona sol·licitant en relació amb aquestes dades i les limitacions concretes de difusió que deriven de la normativa esmentada.

f) La identificació amb el nom i els llinatges de la persona o persones titulars del drets de propietat intel·lectual o industrial, si escau.

g) El moment a partir del qual la informació deixarà d'estar afectada per l'aplicació de límits, si escau.

2. S'han de motivar les resolucions següents, quan afecti a tota o part de la informació sol·licitada:

a) Les que inadmetin les sol·licituds.

b) Les que deneguin l'accés.

c) Les que concedeixin l'accés parcial, segons l'article 16 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

d) Les que concedeixin l'accés a través d'una modalitat diferent de la sol·licitada.

e) Les que permetin l'accés quan hi hagi hagut oposició d'una tercera persona afectada. Així mateix s'ha de fer constar el que estableix l'apartat 2 de l'article 38.

3. Si la informació ja està publicada, la resolució es pot limitar a indicar expressament l'enllaç on es troba la informació amb indicació dels epígrafs i les informacions exactes que es refereixen a allò que s'ha sol·licitat, de manera que pugui localitzar la informació concreta.

4. Quan la mera indicació de l'existència o no de la informació suposi la vulneració d'algun dels límits a l'accés, s'indicarà aquesta circumstància en desestimar la sol·licitud.

 

Secció 5a Accés a la informació

Article 38

Formalització de l'accés a la informació

1. La posada a disposició de la informació sol·licitada s'ha de fer simultàniament a la notificació de la resolució estimatòria o, en cas que no sigui possible, en el termini màxim de deu dies.

2. No obstant el que indica l'apartat anterior, quan s'hagi concedit l'accés a la informació amb oposició d'una tercera persona, l'accés només tindrà lloc quan hagi transcorregut el termini per interposar recurs contenciós administratiu sense que s'hagi formalitzat o hagi estat resolt el recurs amb caràcter ferm, amb confirmació del dret a rebre la informació.

3. La informació s'ha de subministrar en el format sol·licitat, llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents i es motivi suficientment en la resolució que posi fi al procediment:

a) Que la modalitat d'accés sol·licitada pugui ocasionar la pèrdua o el deteriorament del suport original.

b) Que tècnicament no sigui possible fer una còpia en el format en què s'ha demanat la informació.

c) Que el format en què s'hagi demanat la informació pugui afectar els drets de propietat intel·lectual.

d) Que es pugui facilitar la informació en una altra modalitat més econòmica i igualment satisfactòria del dret d'accés, d'acord amb la persona sol·licitant. En aquests casos, l'Administració contactarà amb aquesta per acordar la forma d'accés.

4. La posada a disposició de la informació s'ha de fer preferentment per via electrònica, llevat que la persona sol·licitant hagi assenyalat expressament un altre mitjà o la informació no estigui disponible en aquest format i no hi sigui possible la seva transposició o conversió, i s'han de motivar aquests dos aspectes en la resolució.

5. Si la informació se subministra en suport electrònic, s'ha de fer en format obert que no requereixi llicència comercial d'ús i, sempre que sigui possible, en format estructurat i reutilitzable. A aquest efecte, els subjectes sotmesos a aquest Decret han de procurar conservar la informació pública en formes o suports de fàcil reproducció i accés per mitjans electrònics.

6. Quan la informació es doni amb formats reutilitzables la persona que la rebi queda subjecta a les condicions generals següents, que s'hauran de fer constar en la resolució:

a) No alterar el contingut de la informació, incloses les metadades.

b) No desnaturalitzar el sentit de la informació.

c) Citar la font de la informació.

d) Informar de la darrera data d'actualització de la informació.

e) Quan la informació contengui dades de caràcter personal, la finalitat o les finalitats concretes per a les quals és possible la reutilització futura de les dades.

f) Quan la informació s'hagi facilitat de manera anonimitzada o pseudonimitzada, ha d'incloure la prohibició de dur a terme activitats tendents a revertir el procés de dissociació mitjançant l'addició de noves dades obtingudes d'altres fonts.

7. L'examen presencial de la informació sol·licitada, quan l'accés es doni per aquest sistema, es farà en el lloc en què es trobi, davant de personal de l'administració o ens, qui farà constar mitjançant diligència que s'ha donat l'accés a la informació sol·licitada i les circumstàncies d'aquest accés, entre d'altres, si s'ha limitat l'accés a dades personals o s'han donat còpies de la informació.

8. A les sol·licituds d'informació ambiental els serà d'aplicació l'article 11 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, quant a la forma o format de la informació i supletòriament d'aquest article.

Article 39

Gratuïtat en l'accés a la informació

1. L'examen de la informació sol·licitada en el lloc en què es trobi, així com el lliurament d'informació per mitjans electrònics, no té cap cost per a la persona sol·licitant, llevat del que disposa l'apartat següent.

2. L'expedició de còpies o la transposició a un suport diferent de l'original en què es troba la informació pot implicar l'aplicació d'una taxa, de conformitat amb la legislació autonòmica.

3. Quan l'estimació de la sol·licitud impliqui la meritació de la taxa prevista en la legislació autonòmica, s'ha de comunicar a la persona sol·licitant l'existència de la taxa i la quantia aproximada o la forma de calcular-la, de forma prèvia a l'expedició de les còpies o a l'execució de la transposició. La persona interessada podrà modificar el format que va indicar en la sol·licitud o concretar la informació sol·licitada per evitar o minimitzar la quantia de la taxa.

4. En cas de conformitat de la persona sol·licitant, la resolució de la sol·licitud d'accés ha d'informar que l'accés es farà una vegada que acrediti l'autoliquidació de la taxa, i inclourà la quantia i les instruccions adients per poder fer aquesta autoliquidació i el pagament.

 

Secció 6a Publicitat

Article 40

Publicitat de les resolucions

1. S'han de publicar en el Portal de Transparència, de forma sistematitzada i actualitzada, les resolucions següents:

a) Les que desestimin l'accés total o parcial a la informació sol·licitada, de conformitat amb l'article 14.3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

b) Les d'inadmissió de la sol·licitud per incórrer en alguna causa de l'article 18 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

c) Les que deneguin l'accés a informació ambiental en virtut de l'article 13 de la Llei 27/2006.

d) Les resolucions sobre accés a la informació pública que puguin ser d'interès per a la ciutadania, a criteri de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat.

2. Les resolucions s'han de publicar amb la dissociació prèvia de les dades de caràcter personal, i com a mínim cada tres mesos.

3. Les conselleries i ens del sector públic han de publicar a les seves webs la informació l'accés a la qual sigui sol·licitat amb més freqüència. A aquest efecte, la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat pot adreçar-los la sol·licitud oportuna. Sempre que sigui possible, aquesta informació es publicarà també en el Catàleg de dades obertes del Govern de les Illes Balears en format obert, estructurat i reutilitzable.

Article 41

Publicitat de la informació estadística

1. S'ha de publicar en el Portal de Transparència informació estadística sobre les sol·licituds d'informació pública presentades, les que es troben en tramitació o en silenci, les resoltes, tant si han estat estimades com denegades, així com la temàtica de la informació sol·licitada, el nombre de reclamacions, el sentit d'aquestes, i en general qualsevol informació estadística relacionada amb la gestió.

2. Igualment, s'ha de publicar informació estadística sobre les sol·licituds d'informació ambiental que constin en el Registre únic.

3. Així mateix, s'ha de publicar anualment un informe sobre la gestió del dret d'accés, el qual inclourà els terminis mitjans de resolució, exceptuant les que hagin tingut ampliació o suspensió del seu termini, i, en general, qualsevol informació que permeti conèixer la gestió d'aquest dret i el perfil dels sol·licitants, garantint en tot cas la confidencialitat.

 

Capítol V Règim d'impugnacions

Article 42

Règim d'impugnacions

1. Les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació dels òrgans als que fa referència l'article 36 exhaureixen la via administrativa i són susceptibles de ser impugnades davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que, amb caràcter previ, es pugui interposar una reclamació davant la Comissió de Reclamacions d'Accés a la Informació Pública de les Illes Balears (CRAIP) o l'òrgan independent que estigui establert a la comunitat autònoma, d'acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, o, si escau, davant el Consell de Transparència i Bon Govern en cas de formalitzar-se el conveni a què fa referència l'apartat 2 d'aquesta disposició addicional.

2. El termini per presentar la reclamació esmentada en l'apartat anterior és d'un mes des de l'endemà que es notifiqui la resolució expressa o que s'entengui que la sol·licitud ha estat desestimada per silenci administratiu. En aquest darrer cas, la reclamació contra l'acte presumpte es pot presentar en qualsevol moment.

3. La reclamació ha de ser resolta en un termini màxim de tres mesos. Si passat aquest termini no s'ha resolt la reclamació, aquesta s'entén desestimada.

4. Igualment, les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació ambiental són susceptibles de ser impugnades davant la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la possibilitat d'interposar, amb caràcter previ, una reclamació davant l'òrgan independent que estigui establert a la comunitat autònoma, d'acord amb l'apartat primer. També són recurribles, de forma prèvia y potestativa mitjançant recurs de reposició d'acord amb l'article 20 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol.

Disposició addicional primera

Unitats de transparència

1. La persona titular de la secretaria general de cada conselleria ha de nomenar —i comunicar a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat— la persona, preferiblement amb rang de cap de servei, que ha de ser la responsable de les funcions de coordinació de la publicitat activa i de gestió de les sol·licituds d'accés a la informació pública de l'àmbit de la conselleria i dels ens del sector públic instrumental que tenguin adscrits. La secretaria general podrà optar, en funció de l'organització de la conselleria respectiva, per designar dues persones, de forma que pugui correspondre a una d'elles la coordinació de la publicitat activa i a l'altra la gestió del dret d'accés.

2. Igualment, ha de designar les persones que han d'auxiliar a les persones responsables de forma que es garanteixi el compliment correcte d'aquestes funcions. La persona o persones responsables i les altres persones designades conformen la Unitat de Transparència de la conselleria respectiva.

3. A més, cada òrgan o ens ha de disposar l'organització i els mitjans necessaris per complir amb les seves obligacions en matèria de publicitat activa.

4. A l'efecte de donar compliment al que disposen els paràgrafs anteriors, les secretaries generals han d'organitzar els seus recursos humans per tal de disposar del personal suficient i adequat per al funcionament de les unitats de transparència. Excepcionalment, per causes justificades, les secretaries generals podran sol·licitar la creació i dotació de noves places, en el cas del quals les direccions generals de pressuposts i de funció pública valoraran les necessitats i mitjans de les respectives conselleries.

5. L'ordre de funcions de cada conselleria determinarà quins llocs tindran assignades tasques en matèria de transparència, que poden ser compatibles amb altres.

6. Igualment, els ens del sector púbic instrumental han de concretar quins llocs han de exercir aquestes tasques en el seu organigrama i, quan sigui necessari per atendre les funcions derivades de la normativa de transparència, fonamentalment quan es constitueixin com a unitat de transparència pròpia, disposar la modificació de places existents o la creació de noves.

Disposició addicional segona

Formació del personal

El personal adscrit a les unitats de transparència i tot el que hagi d'utilitzar eines per a la publicitat activa ha de rebre formació especialitzada i actualitzada en l'àmbit de la transparència a través de l'Escola Balear de l'Administració Pública (EBAP). A més, s'ha de promoure la formació del personal que dugui a terme funcions relacionades amb les sol·licituds del dret d'accés i, en general, la formació i sensibilització de les i dels empleats públics en general.

Disposició addicional tercera

Mecanismes perquè els contractistes aportin la informació pública sol·licitada

1. Els contractes, les normes reguladores dels concerts o els instruments en què s'articuli la relació amb l'entitat corresponent hauran d'incloure, en una menció expressa o amb indicació de l'apartat del plec de clàusules administratives en què s'estableixi, l'obligació esmentada en l'article 4 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i la forma i els terminis per a la tramesa de la informació, els mecanismes de control i seguiment i les conseqüències derivades de l'incompliment de les obligacions, sens perjudici que es pugui reclamar qualsevol informació addicional en aplicació de la legislació de transparència.

2. A aquest efecte, la Junta Consultiva de Contractació de les Illes Balears ha d'incloure en els plecs tipus que es vagin aprovant clàusules amb el contingut que s'ha esmentat en l'apartat anterior, d'acord amb les propostes de redacció de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat. Igualment, ha de promoure que els contractes que se signin compleixin el que estableix l'apartat primer.

Disposició addicional quarta

Dret de les persones interessades en un procediment finalitzat

Sens perjudici del dret a sol·licitar l'accés d'acord amb aquest Decret, la persona interessada en un procediment que ja no estigui en curs també es pot adreçar directament a la unitat o òrgan que ha tramitat l'expedient per accedir i obtenir còpies dels documents continguts en aquest, d'acord amb l'article 53.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Disposició addicional cinquena

Dades merament identificatives del personal al servei de l'Administració autonòmica i del seu sector públic instrumental

1. A l'efecte de l'accés a les dades merament identificatives a què fa referència l'apartat  3 del l'article 15 d'aquest Decret i amb caràcter previ a la presa de possessió del càrrec en què hagi estat nomenat o a l'inici de la prestació de serveis en el cas del personal, incloent-hi el personal directiu professional, si escau, l'Administració autonòmica o l'ens respectiu els ha d'informar que aquestes dades personals poden ser difoses o cedides, sense necessitat de donar-los el trasllat de la sol·licitud d'accés a què es refereix l'article 33 d'aquest Decret.

La informació inclourà l'advertència sobre els drets a oposar-s'hi i a posar de manifest, de forma motivada, la prevalença del perjudici singular que la cessió pugui causar a les seves dades personals o a altres drets constitucionalment protegits. Així mateix, cal indicar que el tractament d'aquestes dades es fonamenta en el compliment de l'obligació legal de permetre l'exercici del dret d'accés a la informació pública.

2. En tot cas, les persones que ocupin càrrecs públics i el personal al servei de l'Administració autonòmica i del seu sector públic instrumental estan obligats a comunicar i justificar al Registre de Personal o, quan no n'hi hagi, a l'òrgan de gestió dels recursos humans respectius, l'existència de qualsevol circumstància que impliqui que es troben en una situació de protecció especial que pugui resultar agreujada per la divulgació d'informació identificativa amb relació al lloc de feina que ocupen.

A les persones que hagin comunicat aquestes circumstàncies, les serà d'aplicació l'article 33 perquè puguin al·legar el que considerin convenient a l'efecte de poder valorar si preval la protecció de les dades personals o altres drets constitucionalment protegits sobre l'interès públic en la divulgació o l'accés a les dades.

Disposició addicional sisena

Referències a la direcció general o a la conselleria competent en matèria de transparència

1. En el cas que la Presidència del Govern de les Illes Balears, en exercici de les seves competències, modifiqui la denominació de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat o l'adscripció de la competència de transparència, les referències que es fan en aquest Decret a aquesta direcció general s'han d'entendre referides a la que tengui la competència en aquesta matèria.

2. Igualment, les referències a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica s'entendran fetes a la conselleria competent en matèria de transparència si es modifiqués l'adscripció d'aquesta competència.

3. En el mateix sentit, les referències a la Direcció General de Residus i Educació Ambiental, al Servei de Qualitat Ambiental o a qualsevol altre òrgan, s'entendran fetes, si se'n modifica la denominació, a l'òrgan o servei que passi a exercir les competències respectives.

Disposició addicional setena

Informació en formats reutilitzables

Els subjectes obligats d'acord amb l'article 2 d'aquest Decret han de vetlar perquè la informació pública que generin es conservi actualitzada i es publiqui en formats o suports que permetin la reutilització i l'accés mitjançant interfícies de programació d'aplicacions (API), amb la finalitat que pugui ser explotada mitjançant la reproducció i divulgació per qualsevol mitjà, dins els límits establerts per la normativa sobre reutilització de la informació del sector públic.

Disposició addicional vuitena

Criteri orientatiu sobre la consideració d'informació pública que se sol·liciti amb freqüència

En relació amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 40 es pot considerar que una informació és sol·licitada de manera freqüent quan la mateixa informació, a la qual s'hagi reconegut tenir dret a accedir, hagi estat sol·licitada tres o més vegades en un període d'un any natural per persones sol·licitants diferents.

 

Disposició addicional novena

Règim aplicable al tractament de les dades personals obtingudes en el procediment d'accés a la informació pública

1. El tractament de les dades personals contingudes en el Registre únic de sol·licituds d'accés a la informació pública i les que s'obtenguin durant la tramitació del procediment que regula aquest Decret, així com el derivat de la gestió documental que s'hi generi, estan subjectes al règim de protecció de dades de caràcter personal que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

2. D'acord amb l'article 25 del Reglament (UE) 2016/679, tots els instruments o processos que posi en marxa el Govern de les Illes Balears per garantir l'exercici del dret d'accés i aplicar aquest Decret han de complir els principis de protecció de dades des del disseny i per defecte.

3. Els òrgans que tramiten el procediment i els instruments que regula aquest Decret han de proporcionar, de manera clara i comprensible, la informació prevista en els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679, segons el cas, i donar a conèixer a les persones interessades els drets que atorguen els articles 15 a 22 del mateix Reglament.

Igualment, han d'informar del tractament efectuat amb les dades obtingudes mitjançant el Registre d'activitats de tractament que preveu l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679 i que, d'acord amb l'article 6 bis de la Llei 19/2013, ha de ser públic, tot respectant la protecció de les dades personals.

4. Aquesta disposició és aplicable tant a les sol·licituds d'informació de la Llei 19/2013 com a les ambientals de la Llei 27/2006.

Disposició transitòria primera

Aplicació del Decret a les sol·licituds en curs

Aquest Decret s'ha d'aplicar també a les sol·licituds d'informació pública que s'hagin presentat abans de la seva entrada en vigor. La tramitació d'aquestes sol·licituds continuarà d'acord amb aquest Decret, a partir de la fase en què es trobin, sense necessitat de retrotreure els tràmits ja realitzats.

Disposició transitòria segona

Integració de la base de dades de sol·licituds en el Registre únic

La base de dades que, fins a la data d'entrada en vigor del Decret, recull les dades de les sol·licituds d'accés presentades cada any, es constituirà com a Registre únic.

Les sol·licituds que es presentin dins el mateix any, després de l'entrada en vigor del Decret, rebran numeració correlativa.

Disposició transitòria tercera

Règim de les reclamacions durant la suspensió de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública

1. D'acord amb l'apartat 2 de la disposició addicional cinquena del Decret 1/2019, d'11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública, mentre hi ha hagi conveni vigent entre el Consell de Transparència i Bon Govern i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en aplicació de la disposició addicional quarta, apartat 2, de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, l'esmentada Comissió quedarà suspesa i no es podran presentar reclamacions davant d'aquesta.

2. Quan acabi la vigència del conveni, les reclamacions amb registre d'entrada anterior a la data de finalització d'aquesta han de ser resoltes pel Consell de Transparència i Bon Govern.

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que estableix aquest Decret.

Disposició final primera

Desplegament

Es faculta la persona titular de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica a dictar totes les disposicions reglamentàries que siguin necessàries per desplegar aquest Decret.

 

​​​​​​​Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 22 de maig de 2023

 

La presidenta

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Francesca Lluch Armengol i Socias

per suplència (article 2 del Decret 10/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears)

 

​​​​​​​La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 

Meredes Garrido Rodríguez