Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 291491
Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de maig de 2023 per la qual s’obre un termini, des de les 00.01 hores de dia 5 de maig fins a les 8.59 hores de dia 8 de maig de 2023, perquè els aspirants admesos en el procés selectiu d’estabilització, mitjançant concurs oposició, regulat en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022, seleccionin l’illa de Menorca o d’Eivissa-Formentera per a realitzar les proves corresponents

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 regula el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm. 167, de 24 de desembre)

El sorteig celebrat dia 2 de febrer d'acord amb la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 1 de febrer de 2023 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en els procediments d'ingrés del procés selectiu d'estabilització als cossos docents a les Illes Balears, va determinar que l'assignació d'aspirants als tribunals i l'ordre d'actuació dels mateixos s'ha de fer alfabèticament a partir de la lletra P.

El sorteig celebrat el mateix dia 2 de febrer d'acord amb la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 1 de febrer de 2023 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per a designar els vocals dels tribunals que han d'actuar a les proves selectives d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l'ingrés als cossos docents de les Illes Balears, convocades per la Resolució de dia 16 de desembre de 2022, va determinar que la persona de referència a partir de la qual s'assignen els tribunals és: CARRIÓ GARAU, BARTOMEU.

En data 12 d'abril de 2023 es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent la Resolució de 12 d'abril de 2023, per la qual es fan públiques les llistes definitives dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició del procés selectiu d'estabilització convocat per Resolució de 16 de desembre de 2022.

L'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació de data 2 de novembre de 2022 va establir, en les comunitats autònomes signants de l'Acord, entre les que es troba la de les Illes Balears, la realització de manera conjunta de les convocatòries del concurs excepcional de mèrits per cobrir les places vacants corresponents als seus respectius àmbits de gestió. Tant en aquest procés com en el procés selectiu d'estabilització mitjançant concurs oposició, les places es convoquen no per illes, sinó a l'àmbit territorial de les Illes Balears. Aquest és un dels motius que, per criteris d'eficàcia i d'eficiència administrativa, va determinar que les resolucions de dia 18 d'abril de 2023, per les quals es fa pública la composició provisional dels tribunals que han d'actuar en els procediments selectius d'estabilització (publicades el mateix dia a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent) conformessin els tribunals centralitzats i que, segons es va informar en una nota informativa de dia 21 d'abril de 2023, les proves es realitzarien exclusivament i de forma excepcional a l'illa de Mallorca.

No obstant l'anterior, tant alguns aspirants de manera individual, com algunes organitzacions públicament, han sol·licitat, en atenció a les particulars circumstàncies de la insularitat, que també es realitzin proves a les illes de Menorca i d'Eivissa-Formentera.

Per tot l'anterior, una vegada publicada la llista definitiva dels aspirants admesos i atenent el nombre de sol·licituds d'aspirants residents a les illes de Menorca i d'Eivissa-Formentera, i amb l'objectiu de facilitar la participació en aquest procés selectiu, aquesta Administració ha decidit obrir un tràmit perquè els aspirants admesos en el procès selectiu d'estabilització, mitjançant concurs oposició, regulat en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022, puguin seleccionar l'illa de Menorca o d'Eivissa-Formentera, a l'únic efecte de realitzar les proves corresponents. A aquest efecte s'habilitarà un tràmit telemàtic específic a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

Una vegada finalitzat el tràmit esmentat i en funció de les sol·licituds es nomenarà, a les illes de Menorca i d'Eivissa-Formentera, el nombre de tribunals necessari per atendre-les en aquelles especialitats en què hi hagi deu o més sol·licituds d'aspirants i un nombre suficient de funcionaris de carrera del cos i de l'especialitat que permetin la constitució d'un nou tribunal, aplicant així el criteri seguit per aquesta Direcció General en totes les convocatòries dels darrers anys, sense perjudici que, si el nombre d'aspirants i de tribunals ja conformats ho permet, es puguin redistribuir les seus dels tribunals, de forma que, en les especialitats que sigui possible i necessari, els tribunals nomenats es desplacin a les illes de Menorca i d'Eivissa-Formentera per a la realització de les proves.

Aquest tràmit addicional fa necessari, a l'efecte del correcte i normal desenvolupament del procés selectiu que ens ocupa i del compliment dels terminis per part de l'Administració, modificar el paràgraf segon de la base 6.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal de Personal Docent de 16 de desembre.

Per tot l'anterior i d'acord amb les competències que tinc conferides dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer. Obrir un termini des de les 00.01hores de dia 5 de maig de 2023 fins a les 8.59 hores de dia 8 de maig de 2023 perquè els aspirants admesos en el procés selectiu d'estabilització, mitjançant concurs oposició, regulat en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022, seleccionin, a través del tràmit telemàtic habilitat a tal efecte a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, l'illa de Menorca o d'Eivissa-Formentera per a realitzar les proves corresponents .

Segon. Determinar que els aspirants que no realitzin aquest tràmit administratiu seran assignats al tribunal amb seu a l'illa de Mallorca que li correspongui.

Tercer. Determinar que, si fos necessari, únicament es constituiran tribunals en aquelles especialitats on hi hagi deu o més sol·licituds d'aspirants i un nombre suficient de funcionaris de carrera del cos i de l'especialitat que ho permeti.

Quart. Fer saber que la llista dels aspirants admesos que han seleccionat, per a realitzar les proves corresponents, l'illa de Menorca o d'Eivissa-Formentera es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

Cinquè. Modificar el paràgraf segon de la base 6.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal de Personal Docent de 16 de desembre, que passa a tenir la redacció següent:

Amb anterioritat a aquesta data i sempre amb deu dies naturals d'antelació com a mínim, la Direcció General de Personal Docent ha de dictar la resolució amb la distribució dels aspirants per tribunal, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzen l'acte de presentació dels aspirants i la primera part de la prova, que s'ha de publicar en el BOIB.

Sisè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, per tractar-se d'un acte de tràmit que no determina la impossibilitat de continuar el procediment, no decideix directa o indirectament el fons de l'assumpte, ni produeix indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, conforme amb el que estableix l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Palma, data de la signatura electrònica (2 de maig de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, 25/03/2021)