Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 291485
Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de maig de 2023 per la qual s’obre un termini des de les 00.01 hores de dia 5 de maig de 2023 fins a les 8.59 hores de dia 8 de maig de 2023 perquè els aspirants admesos en el procés selectiu, regulat en la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 1 de febrer de 2023, seleccionin l’illa de Menorca o d’Eivissa-Formentera per a realitzar les proves corresponents

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 1 de febrer de 2023 regula les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears (BOIB núm. 17, de 7 de febrer).

El sorteig celebrat dia 16 de febrer d'acord amb la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 13 de febrer de 2023 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears, va determinar que l'assignació d'aspirants als tribunals i l'ordre d'actuació dels mateixos s'ha de fer alfabèticament a partir de la lletra N.

El sorteig realitzat el mateix dia 16 de febrer d'acord amb la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 13 de febrer de 2023 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per designar els vocals dels tribunals que han d'actuar a les proves selectives convocades per Resolució de dia 1 de febrer de 2023 va determinar que la persona de referència a partir de la qual s'assignen els tribunals és: SERRA RIBAS, ANA.

En data 12 d'abril de 2023 es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent la Resolució de 12 d'abril de 2023, per la qual es fa pública la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el procés selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 1 de febrer de 2023.

Les places convocades en els processos selectius d'estabilització realitzats aquest any 2023 són places a centres de l'àmbit territorial de les Illes Balears. Per això, la Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023 també convoca proves selectives per cobrir places de funcionaris docents a centres de l'àmbit territorial de les Illes Balears. Aquesta convocatòria de places d'àmbit territorial i d'acord amb els principis d'eficàcia i eficiència administrativa, determina que les resolucions de dia 21 d'abril de 2023, per les quals es fa pública la composició provisional dels tribunals que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució d'1 de febrer de 2023 (publicades el mateix dia a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent) conformessin els tribunals centralitzats i que, segons es va informar en una nota informativa de dia 21 d'abril de 2023, les proves es realitzarien exclusivament i de forma excepcional a l'illa de Mallorca.

No obstant l'anterior, tant alguns aspirants de manera individual, com algunes organitzacions públicament, han sol·licitat, en atenció a les particulars circumstàncies de la insularitat, que també es realitzin proves a les illes de Menorca i d'Eivissa-Formentera.

Per tot l'anterior, una vegada publicada la llista definitiva dels aspirants admesos i atenent el nombre de sol·licituds d'aspirants residents a les illes de Menorca i d'Eivissa-Formentera, i amb l'objectiu de facilitar la participació en aquest procés selectiu, aquesta Administració ha decidit obrir un tràmit perquè els aspirants admesos en el procés selectiu convocat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 1 de febrer de 2023, puguin seleccionar l'illa de Menorca o d'Eivissa-Formentera, a l'únic efecte de realitzar les proves corresponents. A aquest efecte s'habilitarà un tràmit telemàtic específic a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

Una vegada finalitzat el tràmit esmentat i en funció de les sol·licituds es nomenarà, a les illes de Menorca i d'Eivissa-Formentera, el nombre de tribunals necessari per atendre-les en aquelles especialitats en què hi hagi deu o més sol·licituds d'aspirants i un nombre suficient de funcionaris de carrera del cos i de l'especialitat que permetin la constitució d'un nou tribunal, aplicant així el criteri seguit per aquesta Direcció General en totes les convocatòries dels darrers anys, sense perjudici que, si el nombre d'aspirants i de tribunals ja conformats ho permet, es puguin redistribuir les seus dels tribunals, de forma que, en les especialitats que sigui possible i necessari, els tribunals nomenats es desplacin a les illes de Menorca i d'Eivissa-Formentera per a la realització de les proves.

Per tot l'anterior i d'acord amb les competències que tinc conferides dict la següent

Resolució

Primer. Obrir un termini des de les 00.01 hores de dia 5 de maig de 2023 fins a les 8.59 hores de dia 8 de maig de 2023 perquè els aspirants admesos en el procés selectiu regulat en la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 1 de febrer de 2023, seleccionin, a través del tràmit telemàtic habilitat a tal efecte a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, l'illa de Menorca o d'Eivissa-Formentera per a realitzar les proves corresponents.

Segon. Determinar que els aspirants que no realitzin aquest tràmit administratiu seran assignats al tribunal amb seu a l'illa de Mallorca que li correspongui.

Tercer. Determinar que, si fos necessari, únicament es constituiran tribunals en aquelles especialitats on hi hagi deu o més sol·licituds d'aspirants i un nombre suficient de funcionaris de carrera del cos i de l'especialitat que ho permeti.

Quart. Fer saber que la llista dels aspirants admesos que han seleccionat, per a realitzar les proves corresponents, l'illa de Menorca o d'Eivissa-Formentera es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, per tractar-se d'un acte de tràmit que no determina la impossibilitat de continuar el procediment, no decideix directa o indirectament el fons de l'assumpte, ni produeix indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, conforme amb el que estableix l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Palma, data de la signatura electrònica (2 de maig de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, 25/03/2021)