Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 269728
Aprovació definitiva de la proposta de modificacions, competència del Ple de la corporació, al pressupost del Consell Insular de Menorca de l’exercici 2023 (MC004). (Exp. 0426-2023-000004)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment pel Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter ordinari de 20 de març de 2023, l'acord que inclou les modificacions pressupostàries següents:

- Modificació de l'import del següent ajut nominatiu, conformement a la proposta que consta a l'expedient, inclòs a l'Annex II de la base d'execució 22a del vigent pressupost:

  • Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 43200 Promoció Turística (aplicació pressupostària 1-43200-4890001), a favor del ClubSwan, per un import màxim de 56.000,00 € (en tost dels 36.000,00€ previstos inicialment), amb l'objecte de col·laborar en l'organització de la regata ClubSwan 50 Challenge Menorca 2023, i contribuir així a l'objectiu de posicionar Menorca com a espai per a la pràctica de l'esport i de celebració d'esdeveniments esportius de primer nivell (identificació de l'ajut: fila núm.112 de l'Annex).

- Addició a l'Annex II de la base d'execució 22a del vigent pressupost dels següents ajuts nominatius, conformement a les propostes que consten a l'expedient:

  • Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 43200 Promoció Turística (aplicació pressupostària 1-43200-4890001), a favor del Club Nàutic Ciutadella, per un import màxim de 74.600,00 €, amb l'objecte contribuir a l'organització del campionat d'Espanya d'Optimist 2023, amb l'objectiu de posicionar Menorca com a espai per a la pràctica de l'esport i de celebració d'esdeveniments esportius de primer nivell.
  • Subvenció, a càrrec del programa pressupostari 33410 Política Lingüística i Patrimoni Cultural Immaterial (aplicació pressupostària 4-33410-4790070), a favor d'Intramurs Produccions, SL, per un import màxim de 10.000,00 €, amb l'objecte de col·laborar en la producció del concert del grup Antònia Font a Maó, amb l'objectiu d'impulsar accions encaminades a aconseguir una major presència del català en els diferents àmbits de la societat menorquina.

Publicat el pertinent anunci en el BOIB núm. 25, de data 25-02-2023, en el tauler d'edictes i en la plana web del Consell Insular, i transcorregut el termini de 15 dies hàbils, legalment establert, sense que s'hagi presentat cap tipus de reclamació;

De conformitat amb l'art. 177, en relació amb el 169, del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei que regula les Hisendes Locals, s'entén definitivament aprovat l'esmentat expedient.

El que es fa públic per a general coneixement i per tal que tengui els efectes que corresponguin, al mateix temps que es fa saber que contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació del present edicte en el BOIB, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears; tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent en dret.

Tot l'anterior d'acord amb l'article 171 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa.

Finalment, escau indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

 

Maó, 21 d'abril de 2023

Per delegació de la presidenta La secretària Rosa Salord Olèo (Decret 427/2019, d'11 de juliol) ​​​​​​​(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)