Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 259225
Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis del Refugi Hort de Son Trias

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se publicat en el BOIB núm. 17 de dia 7 de febrer de 2023, anunci relatiu a l'aprovació del següent:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL REFUGI HORT DE SON TRIAS

Article 1er. Concepte.

De conformitat amb allò previst a l'article núm. 127, en relació amb l'article 41 i següents, ambdós del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per a la prestació dels serveis del Refugi Hort de Son Trias.

Article 2n.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable del preu públic l'aprofitament especial i la prestació dels serveis del Refugi Hort de Son Trias que s'especifiquen en aquesta ordenança.

Article 3r.- Subjectes passius.

Són subjectes passius d'acord amb l'art. 43 del RDL 2/2004, de 5 de març, els que utilitzin l'esmentada instal·lació.

Article 4 Quantia.

1.- La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança i per cada un dels distints serveis és la següent:

SERVEI

PREU

Allotjament diari per persona en llitera

18,00 €

Allotjament diari per persona en tenda de campanya pròpia

8,00 €

Allotjament diari per persona en tenda de campanya llogada

10,00 €

Lloguer de llençols (llençol de baix, llençol superior i coixinera)

5,00 €

Lloguer de tovalloles de bany (1 tovallola grossa)

2,00 €

Accés al servei de cuina

2,00 €

Els preus corresponents a les consumicions del servei de bar s'establiran d'acord als preus de mercat.

Article 5t. Obligació de pagar.

L'obligació de contribuir neix per la reserva de plaça d'allotjament de la instal·lació, així com per la utilització dels diferents serveis existents a les mateixes. Estan obligats a pagar el preu públic regulat en aquesta ordenança qui es beneficiï de l'entrada, dels serveis o activitats, prestats o realitzats per aquest Ajuntament o la persona, física o jurídica, en qui recaigui aquesta responsabilitat, d'acord a les diferents modalitats d'explotació administrativa existents.

El pagament del preu públic es podrà fer anticipadament, en el moment de fer la reserva d'allotjament, si així ho determina l'Ajuntament. 

Disposició derogatòria

Queda derogat el text referent al Refugi Hort de Son Trias de l'Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis de la piscina, pistes poliesportives cobertes, pistes poliesportives descobertes, pista de tenis, camp de futbol i refugi Hort de Son Trias, publicada al BOIB número 113 del 23 de juny del 2020.

Disposició Final.

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Bolletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

I havent transcorregut el termini d'exposició al públic de trenta (30) dies de duració a comptar des de l'esmentat anunci sense que s'hagi presenta cap reclamació o suggerència, s'enten de conformitat amb el que disposa l'art. 17 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, definitivament aprovades.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes pertinents d'acord amb l'art. 17 de l'esmentat text legal

 

Esporles, document firmat electrònicament (17 d'abril de 2023

La batlessa Maria Ramon Salas)