Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 257936
Decret 22/2023, de 17 d’abril, pel qual es regula el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-IB)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Preàmbul

L'article 102.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), en la redacció donada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE), estableix que els programes de formació permanent han de preveure, entre d'altres, tots els aspectes de coordinació i organització encaminats a millorar la qualitat de l'ensenyament i el funcionament dels centres.

L'article 122 bis.1 de la mateixa LOE disposa que s'han de promoure accions orientades a fomentar la qualitat dels centres docents mitjançant el reforç de la seva autonomia i la potenciació de la funció directiva, segons estableixin el Govern i les administracions educatives.

L'article 131.6 de la LOE també estableix que les administracions educatives han d'afavorir l'exercici de la funció directiva als centres docents, per mitjà de l'adopció de mesures que permetin millorar l'actuació dels equips directius en relació amb el personal i els recursos materials i per mitjà de l'organització de programes i cursos de formació.

L'article 132 de la LOE, sobre les competències dels directors, disposa que, a més d'exercir la direcció pedagògica, promoure la innovació educativa i impulsar plans per a la consecució dels fins del projecte educatiu de centre, els correspon:

  • Promoure experimentacions, innovacions pedagògiques, programes educatius, plans de treball, formes d'organització, normes de convivència i ampliacions del calendari escolar o de l'horari lectiu d'àrees o matèries, d'acord amb el que recull l'article 120.4.
  • Fomentar la qualificació i la formació de l'equip docent, així com la investigació, l'experimentació i la innovació educativa al centre.
  • Dissenyar la planificació i organització docent del centre, recollida en la programació general anual.

D'altra banda, l'article 135.6 de la LOE determina que les persones que hagin superat el procés selectiu per a l'exercici de la direcció dels centres han de superar un programa de formació sobre competències per al desenvolupament de la funció directiva, de manera prèvia al seu nomenament. També disposa que les administracions educatives poden establir les condicions en què els directors han de fer mòduls d'actualització en el desenvolupament de la funció directiva. A més, l'article 134.c) estableix que les administracions educatives poden considerar com a requisit la formació a la qual es refereix l'apartat 6 de l'article 135.

L'article 129.1 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix que la formació per a l'exercici de la funció directiva és un element fonamental per al seu adequat desenvolupament i per poder disposar de direccions ben formades i competents que donin resposta a les necessitats dels centres. La formació ha d'estar centrada, especialment, en les funcions de l'equip directiu.

D'altra banda, l'article 40.1 de la Llei 1/2022 determina que l'Administració educativa i la Universitat de les Illes Balears han de col·laborar en els aspectes que contribueixin a la millora del sistema educatiu, entre d'altres, la millora de la formació inicial i permanent del professorat i la realització de treballs de recerca en innovació i avaluació educativa.

D'acord amb el principi de transversalitat, cal tenir presents la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears, atès que s'hi articulen un conjunt d'accions administratives per a la igualtat que, de manera específica, es refereixen a l'àmbit educatiu. Aquesta segona norma especifica que les administracions públiques de les Illes Balears han de garantir un ús no sexista del llenguatge. En aquesta mateixa línia, l'article 38 de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, destaca la importància del fet que els poders públics vetlin perquè el seu personal rebi una formació adequada, tant teòrica com pràctica, sobre les eines que poden usar els treballadors de l'Administració pública per prevenir i donar resposta a la discriminació en l'àmbit de les seves competències.

L'article 36.1 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atorga a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en la formació i el perfeccionament del personal docent de l'ensenyament no universitari.

L'article 5 del Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de les Illes Balears, estableix com a objectius de la formació permanent, entre d'altres, el desenvolupament de la interrelació i la coordinació entre la formació del professorat i l'impuls a la innovació, la recerca i l'avaluació per millorar l'èxit educatiu, així com la incorporació als continguts de la formació de l'actualització científica i didàctica, la innovació educativa i la capacitació per a les competències professionals.

D'altra banda, la disposició addicional trenta-cinquena de la LOMLOE afegeix un nou contingut de promoció de la investigació i innovació educatives, en què s'estableix que el ministeri responsable d'educació i les administracions educatives han de facilitar la identificació de grups de recerca i innovació educatives, han de fomentar la creació de bases unificades de coneixement, evidències i bones pràctiques, i han de promoure el desenvolupament de centres de recerca que siguin referents especialitzats, amb la finalitat de millorar les pràctiques docents i els processos educatius, elevar els resultats i assegurar la qualitat de l'educació amb més equitat i inclusió. Així mateix, han de promoure la difusió d'experiències i l'intercanvi dels resultats rellevants de la recerca i innovació educatives entre xarxes de centres educatius i les universitats.

En relació amb el govern dels centres educatius i la coordinació docent, en el preàmbul de la LOMLOE s'identifica la direcció dels centres educatius com un factor clau per a la qualitat del sistema educatiu i s'aposta per un model de direcció professional en línia amb les recomanacions europees sobre aquesta figura. En aquest sentit, la direcció ha de combinar la responsabilitat institucional de la gestió del centre (és a dir, l'organització, la gestió administrativa i la gestió de recursos) amb el lideratge i la dinamització pedagògica, des d'un enfocament col·laboratiu. Constitueix una prioritat del sistema educatiu comptar amb una direcció de qualitat als centres. La funció directiva ha de ser estimulant i motivadora, de manera que els docents més idonis s'animin a assumir aquesta responsabilitat.

Per al compliment de les finalitats esmentades, es fa necessari crear un instrument que impulsi i organitzi la formació, la innovació i la recerca en matèria de direcció de centres i faciliti els contexts adequats per millorar la qualitat dels centres educatius des de l'exercici eficaç de la funció directiva i el seu reconeixement.

El Consell de Govern de 17 de maig de 2021, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, va decretar la creació del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-IB), amb les dades següents:

  • Codi de centre: 07016207
  • Titular: Conselleria d'Educació i Formació Professional
  • Adreça: carrer de Gregorio Marañón, s/n, 07007 Palma

Aquest Decret compleix els principis de bona regulació establerts en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els de bona regulació de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

Així, compleix els principis de necessitat i eficàcia, atès que el seu objectiu és el desenvolupament de l'estructura, l'organització i el règim de funcionament d'un centre de nova creació, el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-IB), i un decret és l'instrument més adequat per garantir la consecució d'aquest objectiu.

En relació amb el principi de proporcionalitat, la norma conté la regulació imprescindible per atendre l'objectiu que s'ha de cobrir després de constatar que no hi ha altres mesures menys restrictives de drets o que imposin menys obligacions als destinataris.

D'acord amb el principi de seguretat jurídica, la norma estableix el marc normatiu necessari perquè el nou centre pugui desenvolupar les seves funcions. El decret és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic i amb les disposicions de l'Estat i la Unió Europea.

En aplicació del principi de transparència, l'Administració pública possibilita l'accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en tramitació i als documents propis del seu procés d'elaboració, defineix clarament els objectius de la iniciativa normativa i possibilita que els destinataris potencials de l'aplicació de la nova norma tenguin una participació activa en el seu procés d'elaboració. En virtut d'aquest principi de transparència, la norma s'ha sotmès al tràmit de consulta pública en els termes indicats en l'article 133 de la Llei 39/2015. També s'ha garantit aquest principi amb l'exposició pública en el lloc web de l'Administració autonòmica per a la consulta de la iniciativa i el seu estat de tramitació, així com les consultes prèvies a l'elaboració de l'esborrany. A més, s'ha sotmès a audiència l'informe preceptiu del Consell Escolar de les Illes Balears, que ha emès l'informe corresponent. Tot això s'ha fet a fi de garantir l'accés permanent de la ciutadania a la informació i presentació de suggeriments per mitjans telemàtics, tal com s'estableix en l'article 51 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

En virtut del principi d'eficiència, la iniciativa evita càrregues administratives innecessàries per a la consecució de l'objectiu i racionalitza, en la seva aplicació, la gestió dels recursos públics.

D'altra banda, s'ha vetlat pel principi de qualitat en el procediment d'aprovació de la norma, ja que s'ajusta als procediments establerts i, a més, s'ha treballat amb la qualitat formal per redactar-la en termes comprensibles, clars i precisos.

La norma s'ajusta al principi de simplificació, atès que recull en un sol decret les disposicions necessàries per regular l'estructura, l'organització i el règim de funcionament del CFIRDE-IB, cosa que evita la dispersió normativa.

Finalment, en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears, s'especifiquen les funcions dels càrrecs i assessors dels CEP, així com la temporalitat d'ocupació d'aquestes places en comissió de serveis.

La Proposta de decret compta amb l'informe corresponent del Consell Escolar de les Illes Balears.

Per tot això, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, d'acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 17 d'abril de 2023, dict el següent

Decret

Article 1 Objecte

Aquest Decret té per objecte desenvolupar l'estructura, l'organització i el règim de funcionament del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-IB).

Article 2 Adscripció

El centre queda adscrit a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, de la qual depèn orgànicament, per al desenvolupament de les seves funcions.

Article 3 Objectius del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears

Els objectius del CFIRDE-IB són els següents:

a) Col·laborar en la definició d'un model de funció directiva que contribueixi al desenvolupament de les competències professionals directives i a la creació d'un rol de direcció atractiu per als professionals dels centres educatius.

b) Capacitar, prestigiar, enfortir, transformar i reconèixer el rol dels equips directius per poder exercir un lideratge pedagògic i distribuït i una gestió eficient dels recursos en benefici dels resultats educatius de l'alumnat.

c) Planificar la formació dels equips directius a partir de les seves necessitats, amb la col·laboració dels serveis de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que tenen competències en el desenvolupament de la funció directiva.

d) Estendre la cultura del lideratge i la millora educativa en el sistema educatiu.

Article 4 Funcions del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears

Són funcions del CFIRDE-IB:

a) Fer anàlisis diagnòstiques periòdiques, amb perspectiva de gènere, de la situació de la direcció escolar al nostre sistema, en coordinació amb el Departament d'Inspecció Educativa i la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

b) Detectar les necessitats formatives dels equips directius dels centres educatius.

c) Organitzar una oferta actualitzada dels programes de formació per al desenvolupament de la funció directiva, d'acord amb la normativa vigent.

d) Impulsar la formació per al desenvolupament de les competències professionals per al lideratge pedagògic i la formació tècnica en gestió administrativa i econòmica, adreçada als membres dels equips directius dels centres educatius i als professors que vulguin assumir funcions directives.

e) Facilitar suport i assessorament formatiu als equips directius dels centres en el desenvolupament de les seves competències professionals.

f) Promoure la innovació en l'exercici de la funció directiva.

g) Promoure la reflexió i el debat per a la definició d'un model que contribueixi al desenvolupament de les competències professionals directives que requereix l'educació del segle xxi.

h) Organitzar activitats d'intercanvi d'experiències sobre la funció directiva per a la millora de la pràctica del lideratge pedagògic i l'organització escolar.

i) Identificar, fomentar i divulgar bones pràctiques professionals en l'exercici de la direcció escolar.

j) Col·laborar amb les associacions de directors en el desenvolupament dels seus objectius i promoure'n l'actualització.

k) Impulsar accions de cooperació i intercanvi, en l'àmbit nacional i internacional, en relació amb l'exercici de la funció directiva.

l) Impulsar una recerca que aporti un coneixement valuós i útil per a la millora de l'exercici de la direcció.

m) Col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears en matèria d'innovació i recerca amb relació a l'exercici de la funció directiva.

n) Promoure que el coneixement generat en aquest àmbit es transfereixi i sigui conegut pels actors clau del sistema educatiu.

o) Facilitar i potenciar la coordinació amb els serveis educatius de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que tenen competències en el desenvolupament de l'exercici de la funció directiva en relació amb la formació, la innovació i el desenvolupament de les competències professionals dels membres dels equips directius.

p) Dur a terme qualsevol altra funció que li sigui atribuïda en l'àmbit de les seves competències.

Article 5 Personal del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears

1. El CFIRDE-IB està integrat per un director, personal assessor de formació i personal d'administració i serveis. Els llocs de treball de direcció i assessoria tenen la consideració de llocs de treball de naturalesa docent i han de ser coberts en règim de comissió de serveis.

2. El centre pot comptar amb docents mentors col·laboradors amb experiència en l'exercici de la funció directiva, d'acord amb el que determina la normativa vigent reguladora d'aquesta figura.

Article 6 Òrgans de govern del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears

1. El CFIRDE-IB té els òrgans de govern següents:

a) Unipersonals: el director i el secretari.

b) Col·legiats: el Consell Rector, el Consell de Centre i l'equip pedagògic.

2. La designació dels membres dels òrgans col·legiats s'ha de dur a terme d'acord amb el principi de presència equilibrada de dones i homes, excepte per raons fonamentades i degudament motivades.

Article 7 La direcció

1. Són funcions del director:

a) Presentar un projecte per a quatre anys que segueixi les directrius generals per al funcionament del centre i les línies generals en matèria de formació per a l'exercici de la funció directiva definides pel Consell Rector.

b) Representar oficialment el centre.

c) Exercir el comandament de tot el personal adscrit al centre.

d) Complir i fer complir el reglament d'organització i funcionament del centre i les normes que dicti la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

e) Elaborar la programació anual del centre d'acord amb les directrius i les pautes del Consell Rector i trametre-la a la direcció general competent en matèria de formació del professorat. 

f) Coordinar i dirigir l'actuació dels assessors de formació i assignar-los les tasques pertinents, d'acord amb les funcions del centre.

g) Articular mecanismes de relació amb els centres educatius, institucions i entitats per afavorir la innovació i la recerca en l'exercici de la funció directiva.

h) Mantenir un contacte regular amb les associacions de directors per detectar necessitats i col·laborar en el desenvolupament dels seus objectius.

i) Confeccionar i executar, un cop oït l'equip d'assessors de formació, el pressupost anual del centre, d'acord amb les partides que li assigni la Conselleria d'Educació i Formació Professional amb aquesta finalitat.

j) Visar els certificats i la documentació oficial del centre.

k) Executar els acords del Consell Rector, del Consell de Centre i de l'equip pedagògic.

l) Convocar i presidir les reunions de l'equip pedagògic i del Consell de Centre.

m)  Coordinar l'elaboració de la memòria anual i trametre-la a la direcció general competent en matèria de formació del professorat. 

n) Dinamitzar el treball en equip de les assessories com a eina de formació permanent.

o) Facilitar la formació permanent de les persones que treballen al centre.

p) Dur a terme altres funcions que li encomani la Conselleria d'Educació i Formació Professional, si s'escau.

2. El director del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears ha de ser nomenat pel conseller d'Educació i Formació Professional, a proposta del Consell Rector, per a un període de quatre anys, renovables fins a un màxim de vuit anys.

3. El director s'ha de seleccionar mitjançant un concurs públic de mèrits d'entre els docents funcionaris de carrera amb més de cinc anys d'antiguitat al cos de mestres, de professors d'educació secundària, de professors tècnics de formació professional o d'ensenyaments de règim especial que hagin exercit la direcció d'un centre educatiu, com a mínim, durant quatre anys, i n'hagin obtingut una avaluació positiva. El director seleccionat amb aquest concurs ocuparà la plaça en comissió de serveis, d'acord amb l'article 5.1 d'aquest Decret.

4. En el concurs públic de mèrits per a la selecció de la persona que ha d'ocupar la direcció del centre, s'han de valorar, de conformitat amb el barem establert en la convocatòria corresponent, l'adequació del perfil professional al lloc de feina, els mèrits, el currículum professional i la presentació d'un projecte de treball sobre el lloc que se sol·licita, així com la realització d'una entrevista personal.

5. La permanència en el càrrec de director està sotmesa a les avaluacions periòdiques de la tasca desenvolupada, en les condicions que es determinin en la normativa.

6. En cas de cessament o absència perllongada de la persona que ocupa el càrrec de director, el secretari del centre l'ha de substituir provisionalment, fins que es nomeni la persona que hagi d'ocupar el càrrec.

7. El director ha de cessar en les funcions quan acabi el mandat o quan es produeixi alguna de les situacions següents:

a) Renúncia justificada i acceptada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

b) Trasllat voluntari a un centre situat fora de la comunitat autònoma o pas a una altra situació diferent del servei actiu.

c) Cessament motivat per part del conseller d'Educació i Formació Professional.

Article 8 La secretaria

1. Les funcions del secretari del CFIRDE-IB són les següents:

a) Organitzar administrativament el centre d'acord amb les directrius del director.

b) Actuar com a secretari dels òrgans col·legiats del centre, amb veu i vot; estendre l'acta de les sessions, i donar fe dels acords, amb el vistiplau del director.

c) Custodiar els llibres i arxius del centre.

d) Expedir certificats.

e) Confeccionar l'inventari general del centre i mantenir-lo actualitzat.

f) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, el control del personal d'administració i serveis del centre.

g) Gestionar el pressupost del centre.

h) Substituir el director en cas de cessament o d'absència perllongada.

i) Dur a terme qualsevol altra funció que li encomani el director dins l'àmbit de competència que estableix el reglament de règim intern.

2. El secretari del centre ha de ser nomenat per la directora general de Personal Docent d'entre els assessors de formació, a proposta del director del centre, per a un període de quatre anys. Ha de cessar abans d'aquest termini si el director en proposa la substitució, amb l'informe previ del Consell de Centre, o quan finalitzi el mandat de direcció.

Article 9 El Consell Rector

1. El Consell Rector té les funcions següents:

a) Establir les directrius generals d'actuació del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears.

b) Realitzar el seguiment de les activitats del centre i assegurar-ne la qualitat i el rendiment dels serveis.

c) Determinar les línies generals en matèria de formació per a l'exercici de la funció directiva.

d) Proposar al conseller d'Educació i Formació Professional el nomenament de la persona que ha d'exercir la direcció del centre.

e) Aprovar el reglament d'organització i funcionament del centre.

f) Dur a terme altres atribucions que li confereixi el reglament d'organització i funcionament del centre.

2. El Consell Rector està format pels membres següents:

a) El conseller d'Educació i Formació Professional, que n'és el president.

b) La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, que n'és la vicepresidenta.

c) El secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

d) El director general de Planificació, Ordenació i Centres.

e) El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

f) La directora general de Personal Docent.

g) La cap del Departament d'Inspecció Educativa.

h) El director del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears.

i) La secretària del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l'Exercici de la Direcció Escolar de les Illes Balears, que actuarà de secretària del Consell Rector.

Article 10 El Consell de Centre

1. El Consell del CFIRDE-IB és l'òrgan a través del qual es desenvolupa la participació dels agents involucrats en la formació, la innovació i la recerca per a l'exercici de la funció directiva. En formen part:

a) El director del centre, que el presideix.

b) La secretària del centre.

c) Tres representants dels directors d'instituts d'educació secundària, a proposta de les associacions de directors de centres de secundària de les Illes Balears.

d) Tres representants dels directors de centres d'educació infantil i primària, a proposta de les associacions de directors de centres d'infantil i primària de les Illes Balears.

e) Un representant dels directors de centres integrats de formació professional, a proposta de l'associació de directors de centres integrats de formació professional de les Illes Balears.

f) Un representant dels directors de centres d'educació de persones adultes, a proposta de l'associació de directors de centres de persones adultes.

g) Un assessor de formació triat per l'equip pedagògic. Aquesta persona ha de cessar com a membre del Consell de Centre si cessa com a assessor. En aquest cas, l'equip d'assessors ha de triar un assessor perquè ocupi la vacant per a un període de tres anys.

h) La cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

i) La cap del Servei de Planificació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

j) La cap del Programa de Millora i Transformació dels centres educatius.

k) La directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar.

2. Són funcions del Consell de Centre:

a) Aprovar la programació anual del centre, d'acord amb les directrius generals aprovades pel Consell Rector.

b) Avaluar les activitats del centre i aprovar-ne la memòria anual.

c) Aprovar el projecte de pressupost del centre i controlar-ne l'execució.

d) Proposar accions i activitats, d'acord amb les competències del centre.

e) Informar sobre el reglament d'organització i funcionament del centre i proposar-ne l'aprovació al Consell Rector, si escau.

f) Contribuir a la detecció de les necessitats de formació dels equips directius.

g) Supervisar l'activitat general del centre en els aspectes administratius i de gestió.

h) Dur a terme altres funcions que li atribueixi el reglament de règim intern del centre.

3. El Consell de Centre s'ha de reunir cada trimestre, sempre que el convoqui el president, o si ho sol·licita almenys un terç de les persones que l'integren.

4. El temps de permanència com a membres del Consell de Centre de les persones esmentades en les lletres c), d), e), f) i g) de l'article 10.1 ha de ser, si no es produeix un cessament previ, de tres anys com a màxim.

5. Cada tres anys, abans del 31 d'octubre s'han de renovar els representants electes que s'han d'incorporar al Consell de Centre.

Article 11 L'equip pedagògic

1. L'equip pedagògic està format per la persona titular de la direcció del CFIRDE-IB i el personal assessor de formació del centre.

2. Són funcions de l'equip pedagògic:

a) Detectar les necessitats de formació dels equips directius dels centres educatius i incorporar indicadors que possibilitin un coneixement més ampli, i amb perspectiva de gènere, de la realitat dels centres educatius.

b) Elaborar la programació anual del centre i, un cop aprovada, executar-la, avaluar-la i redactar-ne la memòria final.

c) Reflexionar sobre la tasca assessora com a eina per a la pròpia formació.

d) Dissenyar i implantar els processos d'avaluació de la tasca del centre i de les seves activitats.

e) Participar en els processos d'elaboració del reglament d'organització i funcionament a partir de la normativa vigent.

f) Triar, d'entre els seus membres, la persona que ha de representar l'equip al Consell de Centre.

g) Dur a terme les funcions que li atribueixi el reglament d'organització i funcionament o els òrgans competents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. El director del centre ha de convocar i presidir les reunions de l'equip pedagògic amb la periodicitat que l'equip determini, quan la direcció ho consideri oportú o a petició de l'equip.

4. L'equip pedagògic ha d'elaborar i proposar la modificació, si escau, del reglament d'organització i funcionament, el qual ha de recollir, entre d'altres, els aspectes següents:

a) L'estructura organitzativa de l'equip pedagògic d'assessors de formació.

b) L'articulació de les tasques i relacions entre els diferents òrgans per garantir-ne un funcionament coordinat i eficaç.

c) Els criteris per confeccionar els horaris del centre i de les assessories.

d) Els mecanismes de relació amb els centres educatius, institucions i entitats en relació amb les funcions que el centre té assignades.

e) La coordinació amb els serveis de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

f) Les condicions de modificació del reglament.

Article 12 Assessories de formació

1. Les funcions del personal assessor de formació del centre són les següents:

a) Participar en els processos de detecció de necessitats formatives.

b) Impulsar la participació dels equips directius, i del professorat en general, en les activitats formatives, d'innovació i de recerca.

c) Assumir les tasques d'organització, gestió, execució, seguiment i avaluació de les activitats formatives pròpies de la seva assessoria i de totes les que determini el director del centre, d'acord amb la proposta de l'equip d'assessors.

d) Participar en els programes específics de formació permanent que estableixi la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

e) Col·laborar en l'organització general del centre.

f) Participar en l'elaboració del programa anual d'activitats del centre.

g) Promoure la col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears i altres entitats i institucions en matèria de formació, innovació i recerca per a l'exercici de la funció directiva.

h) Avaluar la formació dels equips directius amb criteris de qualitat, transferència i funcionalitat.

i) Fomentar programes d'innovació i recerca en l'àmbit de l'exercici de la funció directiva.

j) Identificar bones pràctiques en l'exercici de la funció directiva i promoure'n la difusió entre els centres educatius.

k) Facilitar suport i assessorament formatiu als equips directius en el desenvolupament de les seves competències professionals, per mitjà d'accions de difusió, assessorament, promoció de la innovació i la recerca o d'aportació de materials i recursos.

l) Dur a terme qualsevol altra funció que li sigui atribuïda en l'àmbit de les seves competències.

2. Els assessors s'han de seleccionar d'entre els docents funcionaris de carrera amb més de cinc anys d'antiguitat del cos de mestres, de professors d'educació secundària, de professors tècnics de formació professional o d'ensenyaments de règim especial que hagin format part d'un equip directiu, com a mínim, durant quatre anys.

3. En el concurs públic de mèrits per a la selecció del personal assessor de formació, s'han de valorar, de conformitat amb el barem establert en la convocatòria corresponent, l'adequació del perfil professional al lloc de feina, els mèrits (entre els quals s'ha de tenir en compte el fet d'haver estat director o haver format part d'un equip directiu), el currículum professional i la presentació d'un projecte de treball sobre el lloc de feina que se sol·licita, així com la realització d'una entrevista personal. Els assessors seleccionats amb aquest concurs ocuparan la plaça en comissió de serveis, d'acord amb l'article 5.1 d'aquest Decret.

4. Els assessors de formació són nomenats per la directora general de Personal Docent a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per a un període de quatre anys, renovables fins a un màxim de vuit anys.

5. La permanència en l'assessoria de formació ha d'estar sotmesa a les avaluacions periòdiques de la tasca desenvolupada, en les condicions que es determinin en les convocatòries.

Article 13 Gestió econòmica

1. La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'aportar al CFIRDE-IB els fons necessaris per atendre'n les despeses de funcionament i les que es derivin de la realització de les seves activitats.

2. Cada any el CFIRDE-IB ha d'elaborar un projecte de pressupost anual que, un cop aprovat pel Consell de Centre, ha de trametre, abans del 31 de gener, a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i a la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a l'aprovació definitiva.

3. Per a la gestió econòmica del centre, s'ha d'aplicar la normativa general establerta per als centres docents públics no universitaris.

Article 14 Registres

El CFIRDE-IB ha de comptar, almenys, amb els registres següents, sota la custòdia de la persona responsable de la secretaria:

a) Llibre d'actes de les reunions dels òrgans col·legiats.

b) Registre d'inventari.

c) Registre de comptabilitat.

Disposició addicional primera Organització i funcionament

Per a les qüestions no previstes en el Reglament d'Organització i Funcionament (ROF) que s'aprovi d'acord amb els articles 9, 10 i 11 d'aquest Decret, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa podrà dictar les instruccions oportunes sobre l'organització i funcionament del CFIRDE-IB, d'acord amb el que s'estableix en aquest Decret.

Disposició addicional segona Condicions del personal docent

1. Les condicions laborals i econòmiques del personal assessor de formació del CFIRDE-IB són equivalents a les dels assessors de formació dels centres de professorat.

2. La jornada laboral del personal assessor és la que s'estableix amb caràcter general per al professorat. El personal docent destinat al Centre s'ha d'incorporar al seu lloc de treball dia 1 de setembre i hi ha de romandre fins al 15 de juliol.

3. La distribució de l'horari setmanal de feina de cada docent destinat al Centre s'ha d'establir al principi de cada curs escolar.

Disposició addicional tercera Constitució del Consell de Centre

El Consell de Centre del CFIRDE-IB s'ha de constituir en el termini màxim d'un any des de l'aprovació d'aquest Decret.

Disposició transitòria única Nomenament provisional del personal assessor de formació al Centre

Mentre no es convoquin els concursos de mèrits establerts en l'article 12.3 d'aquest Decret per a la selecció del personal assessor que ha d'ocupar places en comissió de serveis al CFIRDE-IB, la directora general de Personal Docent, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, ha de nomenar, de manera excepcional, en règim de comissió de serveis i per a un període d'un any prorrogable a un any més, el personal assessor del CFIRDE-IB.

Disposició final primera Desplegament

Es faculta el conseller d'Educació i Formació Professional per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.

Disposició final segona Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 17 d'abril de 2023

 

El vicepresident

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

(Per suplència d'acord amb l'article 7 de la Llei 1/2019, de 31 de gener del Govern de les Illes Balears)

Juan Pedro Yllanes Suárez