Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 240100
Aprovació definitiva Reglament de funcionament dels instruments municipals per assolir la igualtat de gènere de l'Ajuntament de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 12 de desembre de 2022 aprovà inicialment el Reglament de funcionament dels instruments municipals per assolir la igualtat de gènere de l'Ajuntament de Manacor; acord que fou publicat en el BOIB 166 de 22 de desembre de 2022 als efectes de reclamacions i, finalitzats els tràmits d'exposició pública i de tràmit d'audiència, així com l'informe d'impacte de gènere de l'esmentada normativa de l'Institut Balear de la Dona, sense constar presentades reclamacions ni suggeriments, aquesta modificació, de conformitat amb l'esmentat acord, esdevé aprovada definitivament, sense necessitat d'acord exprés, estant facultada aquesta batlia per a la seva publicació i execució.

Transcorregut el termini previst a l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, es procedeix a la publicació d'aquesta aprovació definitiva així com el text íntegre en el BOIB, el qual entrarà en vigor l'endemà de la publicació.

«REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DELS INSTRUMENTS MUNICIPALS PER ASSOLIR LA IGUALTAT DE GÈNERE DE L'AJUNTAMENT DE MANACOR

Antecedents de fet

1. En data 9 de juliol de 2018 en sessió de Ple, l'Ajuntament de Manacor va aprovar el primer pla d'igualtat tal i com contempla la llei orgànica 3/2007 d'igualtat efectiva entre dones i homes.

2. En data de gener de 2019, s'inicia l'expedient per a l'aprovació del Reglament de funcionament dels instruments municipals per assolir la igualtat de gènere a l'Ajuntament de Manacor. Aquest expedient quedà interromput i no es va finalitzar.

3. En data de dia 20 d'octubre de 2022 la delegada de Polítiques Transversals Carme Gomila, realitza la proposta per reprendre l'aprovació del Reglament de funcionament dels instruments municipals per assolir la igualtat de gènere a l'Ajuntament de Manacor, amb la finalitat que l'Ajuntament de Manacor disposi d'un òrgan de coordinació tècnica, política i ciutadana en relació a la implementació, seguiment i avaluació de les polítiques municipals d'igualtat i regula i garanteix també la participació ciutadana mitjançant la creació del Consell Municipal d'Igualtat.

4. En data 4 de novembre de 2022 l'Ajuntament publica en el tauler d'anuncis de la Seu electrònica la consulta pública de la delegada de Polítiques Transversals per a la creació d'un Reglament de funcionament dels instruments municipals per assolir la igualtat de gènere en compliment de l'art. 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que determina el tràmit previ de participació ciutadana en el procediment d'elaboració de normes en rang de llei i reglament.

5. En data de 23 de 2022 de novembre la tècnica Àgueda M. Carbonell Ramis signa la diligència on consta que ha transcorregut el termini de 10 dies hàbils i consta efectuada una aportació per part del Sr José Antonio Argiz Vázquez, per seu electrònica dia 16 de novembre de 2022.

6. En data de 29 de novembre la delegada de Polítiques Transversals Carme Gomila, signa l'ofici rebutjant la incorporació de les aportacions del Sr José Antonio Argiz Vázquez, al Reglament de funcionament dels instruments municipals per assolir la igualtat de gènere a l'Ajuntament de Manacor

En relació als punts que proposa no seran incorporats al reglament pels següents motius

1. Un dels principals objectius del Consell Municipal d'Igualtat és fer efectiva la participació dels grups feministes i les entitats socials en defensa de la igualtat i en l'elaboració, el desenvolupament i l'avaluació de les polítiques públiques d'igualtat. Per aquest motiu, no serà exigible una paritat del 50% en la composició del Consell Municipal d'Igualtat. Tot i això es vetllarà per a que aquesta sigui al més paritària possible.

2. Un dels principals objectius del Consell Municipal d'Igualtat és fer efectiva la participació dels grups feministes i les entitats socials en defensa de la igualtat i en l'elaboració, el desenvolupament i l'avaluació de les polítiques públiques d'igualtat. Per aquest motiu, es considera que aquestes entitats són les que han de tenir vot en el ple del Consell Municipal d'Igualtat. Altres entitats, podran participar amb veu, però sense vot, sempre que hagin estat convidades pel ple del Consell.

3. Un cop aprovat el reglament, es procedirà a la constitució del ple del Consell Municipal, podent sol·licitar la participació en aquest, les persones i entitats que compleixin els criteris que determinarà el reglament.

4. L'ordre del dia s'enviarà a la convocatòria del ple i s'estendrà acta de les sessions.

5. No està prevista cap remuneració econòmica per ser membre del ple del Consell municipal d'igualtat, ni per l'assistència a les sessions.

7. En data de 30 de novembre 2022 Laura Socias Bordoy, psicòloga del programa d'igualtat, signa l'informe tècnic on informa favorablement l'aprovació del reglament de funcionament dels instruments municipals per assolir la igualtat de gènere a l'Ajuntament de Manacor.

8. Informe jurídic de la TAG Àgueda M Carbonell conforme la Secretària General accidental de data 30 de novembre de 2022.

Fonaments de dret

1. Art. 4.1.a) de la de la Llei 7/1985, 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en quant a la potestat reglamentària de l'Ajuntament per dictar disposicions de caràcter general i de rang inferior a llei, sense que, en cap cas, aquestes disposicions puguin contenir preceptes contraris a les Lleis.

2. Art. 49 de la de la Llei 7/1985, 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en quant al procediment a seguir per l'aprovació de les ordenances locals.

3. Art. 70.2 i 65.2 de la de la Llei 7/1985, 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local,en quant a la publicació i l'entrada en vigor de les ordenances i reglaments.

4. Art. 3.3 d) 1r del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

5. Arts 85 i 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en quan al l'obligatorietat dels informes previs d'adequació a la legalitat i al procediment d'elaboració de reglaments i ordenances.

6. Art. 22.2 de la de la Llei 7/1985, 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local en quan a la competència per a l'aprovació dels reglaments.

7. Art. 47.1 de la de la Llei 7/1985, 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en quan a que l'acord serà adoptat per majoria simple dels membres presents.

8. Article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en quant a la participació dels ciutadans i ciutadanes en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei o reglament.

9. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

L'Ajuntament de Manacor disposà al Pla Normatiu Anual per a l'any 2022, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió Ordinària de dia 14 de febrer de 2022, la iniciativa per aprovar el Reglament de funcionament dels instruments municipals per assolir la igualtat de gènere de l'Ajuntament de Manacor.

Per tot això propòs que, amb dictamen previ de la Comissió Informativa General, el Ple de l'Ajuntament adopti els següents acords:

1. Aprovar inicialment el Reglament de funcionament dels instruments municipals per assolir la igualtat de gènere a l'Ajuntament de Manacor.

2. Exposar per un termini de 30 dies hàbils l'acord d'aprovació inicial, mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament a l'efecte les persones legítimament interessades puguin examinar l'expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions. En el cas que transcorregut el termini no s'hagi presentat cap reclamació o suggeriment s'entendrà definitivament aprovat, de forma automàtica sense necessitat d'un nou acord exprés, l'acord inicial adoptat, quedant facultat expressament el batle per a la seva publicació i execució. En el cas que es formulin reclamacions o suggeriments, aquestes seran resoltes pel ple.

3. Donar audiència prèvia en el termini de 30 dies hàbils a les associacions i entitats establertes a l'àmbit territorial del terme municipal de Manacor que estiguin inscrites en el registre municipal d'associacions de l'Ajuntament de Manacor i les finalitats de les quals guardin relació directa amb l'objecte de l'esmentada normativa.

4. Sol·licitar a l'Institut Balear de la Dona, de conformitat amb l'article 5 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, de la dona de les Illes Balears, un informe sobre l'impacte de gènere de l'esmentada normativa, incorporant-se els suggeriments que es formulin per l'Institut, al text d'aquesta amb caràcter previ a l'aprovació definitiva.

5. Aprovat definitivament el present reglament, comunicar dit acord amb una còpia del text al Govern de les Illes Balears, al Consell Insular de Mallorca i a la Delegació del Govern a l'efecte previst a l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la recepció de la còpia per dits organismes, publicar l'acord d'aprovació definitiva i el text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. El text entrarà en vigor el dia d'aquesta publicació.

Reglament de funcionament dels instruments municipals per assolir la igualtat de gènere

Índex

Exposició de motius...........................................................................................................................2

Disposicions generals.........................................................................................................................6

Article 1. Objecte del Reglament..........................................................................................7

Article 2. Àmbit d'aplicació.................................................................................................  7

Article 3. Principis rectors.................................................................................................... 7

Títol I. La Comissió d'Igualtat de gènere de l'Ajuntament de Manacor.............................................7

Article 4. Definició................................................................................................................7

Article 5. Objectius................................................................................................................7

Article 6. Principis reguladors per a la constitució de la Comissió d'Igualtat........................7

Article 7. Funcions de la Comissió d'Igualtat.........................................................................7

Article 8. Òrgans de la Comissió d'Igualtat............................................................................8

Article 9. Composició del Ple de la Comissió d'Igualtat........................................................9

Article 10. Nomenaments del Ple de la Comissió d'Igualtat.................................................10

Article 11. Funcionament de la Comissió d'Igualtat.............................................................10

Article 12. Composició i funcions específiques de les subcomissions.................................11

Títol II. El Consell Municipal d'Igualtat

Article 13. Definició..................................................................................................…........13

Article 14. Objectius..............................................................................................................13

Article 15. Funcions del Consell Municipal d'Igualtat..........................................................14

Article 16. Òrgans del Consell Municipal d'Igualtat.............................................................14

Article 17. Composició del Ple del Consell Municipal d'Igualtat.........................................16

Article 18. Nomenaments del Ple del Consell Municipal d'Igualtat......................................17

Article 19. Funcionament del Consell Municipal d'Igualtat.............................................….17

Disposicions addicionals.....................................................................................................................18

Disposicions finals..............................................................................................................................18

Exposició de motius

I

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Manacor, reunida el 7 de setembre de 2018, amb l'objecte d'impulsar el I Pla d'Igualtat intern (aprovat dia 9 de juliol del 2018 en sessió plenària) i amb la voluntat de començar a impulsar un Pla d'igualtat per a la ciutadania, va acordar formalitzar la Comissió d'Igualtat, que fins ara ha estat constituïda com a grup de treball informal. Així, es pretén formalitzar una estructura interna estable, no únicament per articular el Pla d'igualtat intern, com estipula l'objectiu sisè d'aquest Pla, sinó també per introduir la perspectiva de gènere al desplegament de qualsevol política pública municipal d'una forma transversal. Això es fa no només en compliment de la normativa estatal i autonòmica, sinó també d'acord amb el compromís i les competències que el consistori té amb l'erradicació de les desigualtats de gènere i la promoció de la igualtat d'oportunitats.

II

Aquest Reglament també és el resultat de la incorporació a la política municipal d'objectius i mecanismes prevists a la legislació internacional, europea, estatal i autonòmica. En aquest sentit, s'ha promogut una important i abundant normativa que evidencia el compromís dels poders públics per aconseguir la igualtat de gènere.

En l'àmbit internacional, aquest objectiu està recollit, principalment en els següents acords:

— Convenció sobre els drets polítics de la dona, aprovada el 1952 i subscrita per l'Estat espanyol el 14 d'abril de 1974.

— Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada el 18 de desembre de 1979 i ratificada per l'Estat espanyol el 16 de desembre de 1983, i Protocol Facultatiu a la Convenció, aprovat el 6 d'octubre de 1999.

— Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona, aprovada el 20 de desembre de 1993.

— Declaració de Beijing i Plataforma per a l'Acció de la IV Conferència Mundial sobre les Dones de les Nacions Unides (Beijing, 1995) i les seves posteriors sessions de Beijing+5 (Nova York, 2000), Beijing+10 (Nova York, 2005) i Beijing+15 (Nova York, 2010).

— Pactes internacionals sobre Drets Civils i Polítics, i Drets Econòmics, Socials i Culturals (1966, ratificats en 1977).

— Programa per a l'Acció de la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament (CIPD) el 1994, sobre drets sexuals i reproductius.

En l'àmbit de la Unió Europea, cal destacar:

— Conveni Europeu de Drets Humans, signat a Roma el 4 de novembre de 1950 i ratificat per l'Estat espanyol l'any 1979.

— Carta Europea de l'Autonomia Local, de 15 d'octubre de 1985, feta a Estrasburg el 15 d'octubre de 1985, i ratificada per Espanya l'any 1988.

— Tractat d'Amsterdam, signat pels països membres de la UE el 1997, que entrà en vigor el maig del 1999, on es contextualitzen les discriminacions indirectes persistents, per a l'eliminació de les quals cal reconèixer i donar legitimitat a les accions positives.

— Tractat de Niça, signat pels països membres de la UE 2001, que entrà en vigor el febrer de 2003, reconeix la necessitat d'emprendre accions positives per fomentar la participació de les dones en el mercat laboral.

— Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. El principi d'igualtat entre dones i homes està també present en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (eix de la Carta Social Europea de 1989), adoptada el desembre del 2000, però amb efectes jurídics des de l'any 2010. El capítol III, article 23, consagra la igualtat entre dones i homes i estableix que ha de ser garantida en tots els àmbits, inclosos l'ocupació, el treball i la retribució, i possibilita l'adopció d'accions que afavoreixin el sexe menys representat.

— Tractat de Funcionament de la Unió europea (TFUE). Aquest tractat, a l'article 157, prohibeix la discriminació per raó de sexe en matèria de remuneració per a un mateix treball o un treball d'igual valor. Aquest principi també s'aplica als sistemes de classificació professional utilitzats per a la determinació de remuneracions.

— Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l'11 de maig de 2011.

— Directiva 2000/43/CE del Consell, de 29 de juny de 2000, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat de tracte de les persones independentment del seu origen racial o ètnic; fa referència al concepte de múltiple discriminació o interseccionalitat.

— Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre de 2000, relativa a l'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en l'ocupació.

— Directiva 2002/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de setembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consell relativa a la aplicació del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en allò referent a l'accés a l'ocupació, la formació i la promoció professionals, i a les condicions de treball.

— Directiva del Consell 2004/113/CE, de 13 de desembre de 2004, per la qual s'aplica el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones a l'accés a béns i serveis i al seu subministrament.

— Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes d'ocupació.

En l'àmbit estatal, les referències fonamentals són:

— Constitució espanyola, articles 9.2, 14, 23, 35.1.

— Llei 30/2003, de 13 d'octubre, sobre mesures per incorporar la valoració de l'impacte de gènere en les disposicions normatives elaborades pel Govern.

— Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

— Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que implica a les administracions públiques i les empreses. L'article 5 d'aquesta llei estableix la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'accés a l'ocupació, en la formació i en la promoció professionals, i en les condicions de treball, aplicable tant en l'àmbit de l'ocupació privada com en el de l'ocupació pública. Aporta un enfocament integral de la transversalitat i la incorpora com a principi d'actuació de tots els poders públics (art. 15), estableix la creació d'unitats d'igualtat en els òrgans directius de tots els ministeris (art. 77), defineix els criteris d'actuació d'igualtat de gènere de les administracions públiques en l'àmbit de les seves competències i en l'ocupació pública (art. 51). I l'article 43, sobre promoció de la igualtat en la negociació col·lectiva, possibilita, d'acord amb allò que es fixa legalment mitjançant la negociació col·lectiva, que s'estableixin mesures d'acció positiva per afavorir l'accés de les dones a l'ocupació i l'aplicació efectiva del principi d'igualtat de tracte i no-discriminació en les condicions de treball entre dones i homes.

— Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic, a la seva disposició addicional vuitena, obliga les administracions públiques a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. I, sense perjudici de l'anterior, hauran d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui aplicable, en els termes que preveu.

— Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

— Reial decret llei de 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació.

— Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i adolescència davant la violència.

— Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica.

— Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.

En l'àmbit autonòmic les referències fonamentals són:

— Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89, de 18 de juny) i posteriors modificacions.

— Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

— Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

III

Finalment, aquest Reglament s'inspira, com no pot ser d'altra manera, en les reivindicacions del moviment feminista de la ciutat al llarg dels anys, com a resultat de la incorporació del saber, del fer i de les necessitats de les dones en totes i cadascuna de les polítiques públiques.

L'Ajuntament de Manacor reconeix la importància de la participació social de les dones i homes al municipi, i vol adoptar les mesures necessàries per fer efectiva la valorització de les aportacions que fan les associacions i col·lectius de dones i feministes. Per això, proposa la creació d'un Consell Municipal d'Igualat, entès com un òrgan consultiu, d'assessorament i participació imprescindible per desenvolupar i impulsar a nivell municipal les actuacions referents al principi d'igualtat d'oportunitats en els diferents àmbits municipals, d'una manera coordinada.

Per acabar, aquest Reglament no s'ha elaborat en termes de norma tancada amb competències limitades i no exclou que l'Ajuntament pugui dur a terme qualsevol altra competència de conformitat amb la legislació vigent.

Finalment, l'atribució de funcions que el Reglament realitza s'ha fet partint de la capacitat de gestió que té l'Ajuntament de Manacor i de les característiques que presenta la nostra realitat municipal.

Disposicions generals

Article 1. Objecte del Reglament

1. Aquest Reglament té per objecte l'establiment d'un règim jurídic que integri la igualtat de gènere a nivell municipal, en el marc de les normes internacional, europea, estatal i de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Aquest Reglament estableix els principis que han de regir l'actuació dels òrgans de govern i gestió de l'Ajuntament de Manacor, i determina la composició, l'organització i el funcionament de la Comissió d'Igualtat i del Consell Municipal d'Igualtat de l'Ajuntament de Manacor per tal de crear estructures estables, transversals i de participació per garantir el desplegament de polítiques d'igualtat al municipi.

Article 2. Àmbit d'aplicació

Aquest Reglament és d'aplicació a l'Ajuntament de Manacor, als organismes autònoms, les societats mercantils i la resta d'entitats vinculades o dependents de l'Ajuntament.

Amb relació a la resta d'entitats de les quals l'Ajuntament formi part, les persones que hi siguin com a representants municipals han de promoure que els respectius òrgans de govern adoptin els corresponents acords per tal d'incorporar en l'actuació de les entitats els principis i les previsions contingudes en aquest Reglament.

Article 3. Principis rectors

1. Introduir la perspectiva de gènere transversalment a totes les polítiques municipals. Els poders públics han d'aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes, reconeixent el valor que aporten dones i homes i aplicant de manera positiva els canvis necessaris per millorar la societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les expectatives dels dos sexes.

Aquest Reglament s'acull a la definició de perspectiva de gènere que fa la Llei 11/2016, d'igualtat de dones i homes, en l'article 5: «s'entén per perspectiva de gènere la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones».

2. Reparar el dèficit de reconeixement del talent i la perspectiva de les dones. Els poders públics han de fer valer les aportacions de les dones en la construcció, el manteniment i la transformació de la societat; fer visibles i reconèixer les diferències, les singularitats i les particularitats territorials, culturals, ètniques, religioses, personals, d'edat, estat de salut, socioeconòmiques i d'orientació i d'identitat sexual de dones i homes sense exclusions; reconèixer les dones com a subjectes socials, econòmics i polítics, i destacar les experiències vitals tant de dones com d'homes.

3. Treballar decididament per a l'erradicació de les violències masclistes. Els poders públics han de garantir que s'afrontin de manera integral totes les formes de violència masclista, especialment la violència contra les dones i els actes sexistes, misògins, discriminatoris i d'LGTBI-fòbia.

 

Títol I La Comissió d'Igualtat de gènere de l'Ajuntament de Manacor

Article 4. Definició

La Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament de Manacor es crea com a òrgan de coordinació tècnica i política amb relació a la implementació, seguiment i avaluació dels plans d'igualtat de l'Ajuntament i totes les polítiques d'igualtat públiques desplegades.

Article 5. Objectius

  • Dissenyar, executar i avaluar el Pla d'igualtat intern de l'Ajuntament, en compliment de les competències locals atribuïdes per la normativa en matèria d'igualtat i prevenció de la violència masclista.
  • Garantir que les polítiques i l'organització municipal assegurin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la inclusió de la transversalitat de gènere, mitjançant el disseny, la implementació, el seguiment i l'avaluació del Pla d'igualtat per a la ciutadania.
  • Disposar d'una estructura per fer efectiva la transversalitat de les polítiques de gènere.

Article 6. Principis reguladors per a la constitució de la Comissió d'Igualtat

Paritat: s'ha de vetlar perquè la Comissió sigui al més paritària possible respecte a la seva composició entre dones i homes.

Pluralitat i representativitat: hi ha d'haver representació tècnica, política i sindical.

Transparència i transversalitat: la comunicació i el traspàs d'informació entre subcomissions i la ciutadania per als temes del Pla d'igualtat adreçats a la ciutadania han de ser fluids.

Coherència i responsabilitat: les persones que participen en la Comissió no poden estar condemnades per sentència judicial en casos d'assetjament o discriminació; ni tampoc poden ser persones de la plantilla que hagin estat objecte de sancions o expedients per aquests motius.

Article 7. Funcions de la Comissió d'Igualtat

1. Desenvolupar i temporalitzar les accions que estipula el Pla d'igualtat intern, i fer el seguiment i l'avaluació dels objectius plantejats.

2. Proposar la modificació de les mesures del Pla, si escau, o d'aquest mateix Reglament, per tal d'adaptar-lo a les noves circumstàncies de la corporació municipal.

3. Recollir i canalitzar les iniciatives i suggeriments efectuats per part del personal municipal amb relació a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, com també de les entitats feministes i la societat civil.

4 Fer el seguiment del Protocol de prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe, orientació sexual i/o identitats de gènere en el marc de les relacions laborals de l'Ajuntament de Manacor.

5. Elaborar diagnosis municipals que permetin analitzar la situació de partida d'igualtat a nivell municipal i planificar els objectius i les accions del Pla d'igualtat per a la ciutadania.

6. Elaborar i impulsar el Pla d'igualtat per a la ciutadania.

7. Elaborar un Pla de formació contínua en matèria d'igualtat, per tal d'afavorir la transversalitat, amb cursos que siguin d'interès per a les diferents àrees.

8. Fer un informe anual de seguiment del Pla d'igualtat intern i del Pla d'igualtat per a la ciutadania, que inclogui l'avaluació de l'assoliment dels objectius i l'eficàcia de les accions desenvolupades així com propostes de millora, si escau.

9. Determinar la composició de les diferents subcomissions que han de desenvolupar totes aquestes tasques i els eixos estratègics estipulats als diferents plans d'igualtat que impulsi el consistori i al Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució davant situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, orientació sexual i/o identitats de gènere en el marc de les relacions laborals de l'Ajuntament de Manacor.

Article 8. Òrgans de la Comissió d'Igualtat

Són òrgans de la Comissió d'Igualtat el Ple, la Presidència, i la Vicepresidència.

1. El Ple. És el màxim òrgan de representació i decisió de la Comissió d'Igualtat i li corresponen les màximes facultats de direcció de la Comissió. El pot convocar la presidència o les 2/3 parts dels membres del Ple.

Funcions del Ple:

a. Aprovar les línies d'actuació i el programa anual amb relació a les polítiques públiques en matèria d'igualtat, així com els pressuposts amb perspectiva de gènere que en garantiran l'execució.

b. Definir les subcomissions que s'han de generar, i les persones que en formaran part; especialment, nomenar la composició de la comissió d'avaluació, gestió i seguiment de casos d'assetjament, tal com exigeix el Protocol municipal d'assetjament sexual i per raó de sexe.

c. Aprovar totes les normatives que afectin el funcionament de la Comissió.

d. Aprovar les noves incorporacions al Ple.

e. Aprovar els informes anuals de les subcomissions.

f. Convidar puntualment persones expertes o representants d'altres institucions, associacions culturals o socials que puguin interessar per a la reflexió o anàlisi de temes específics.

g. Avaluar i fer el seguiment de les polítiques municipals d'igualtat.

h. Proposar iniciatives en matèria d'igualtat, drets LGTBI i prevenció de la violència masclista per a l'aprovació del Ple.

Actua com a secretari o secretària del plè una persona tècnica de l'àrea que assumeix les competències d'igualtat, i ho fa amb veu però sense vot. S'ha de nomenar una persona titular i una de suplent.

Funcions

a. Preparar les ordres del dia i redactar les actes de les reunions.

b. Convocar les reunions del Ple i de les subcomissions, en coordinació amb la Presidència.

c. Rebre i canalitzar totes les comunicacions que es s'enviïn a la Comissió d'Igualtat.

d. Desenvolupar les tasques administratives.

e. Emetre certificacions.

2. La Presidència i la Vicepresidència.

La Presidència i la Vicepresidència. La Presidència, per al compliment de les seves funcions, compta amb la col·laboració de la Vicepresidència. La Vicepresidència substitueix la Presidència en cas necessari.

El batle o batlessa de l'Ajuntament ocupa la Presidència.

El delegat o delegada que té atribuïdes les funcions d'igualtat ocupa el càrrec de la Vicepresidència.

Funcions

a. Exercir la representació de la Comissió d'Igualtat.

b. Convocar, presidir i moderar les reunions del Ple.

c. Determinar l'ordre del dia de les sessions del Ple, segons les necessitats de funcionament de la Comissió i amb consulta prèvia als membres del Ple.

d. Coordinar l'execució dels acords adoptats a les subcomissions i al Ple.

Article 9. Composició del Ple de la Comissió d'Igualtat

El Ple de la Comissió d'Igualtat està integrat per:

1. Presidència: batle o batlessa.

2. Vicepresidència: delegat o delegada de serveis socials i igualtat.

3. Secretaria: personal tècnic de l'àrea d'igualtat.

4. La totalitat de delegats i delegades de les diferents àrees de l'Ajuntament.

5. Una persona tècnica en representació de cada subcomissió.

6. Representació de cada grup polític amb representació a l'oposició. La distribució ha de garantir la presència d'aquells que hi tenen dret (representativitat) i s'ha de fer de manera proporcional als resultats obtinguts.

7. Representació de cada sindicat. La distribució ha de garantir la presència d'aquells que hi tenen dret (representativitat) i s'ha de fer de manera proporcional als resultats obtinguts.

Article 10. Nomenaments del Ple de la Comissió d'Igualtat

Les designacions i nomenaments que s'efectuïn en el conjunt de l'Ajuntament de Manacor, tant pel que fa a l'àmbit electe com a l'àmbit tècnic, s'han de realitzar d'acord amb el principi de presència i composició equilibrada; que garanteixi la presència de dones i homes en una proporció que no sigui ni superior al seixanta per cent ni inferior al quaranta per cent per a cada sexe, excepte en el cas que hi hagi raons fundades i objectives degudament motivades.

En cas d'absència, vacant o malaltia, la persona titular ha de nomenar, en cas que sigui possible, la persona que la substituesqui; si no, ho ha de fer la Presidència.

La designació, revocació i substitució de les persones representants de cada una de les parts serà aprovada en el Ple de la Comissió

Article 11. Funcionament de la Comissió d'Igualtat

1. El Ple de la Comissió d'Igualtat es reuneix, amb caràcter ordinari, dos cops a l'any, i amb caràcter extraordinari quan així ho acordi la persona que ocupi la Presidència.

2. Aquesta Comissió funciona mitjançant subcomissions mixtes tècniques i polítiques, que es reuneixen trimestralment.

3. La Comissió i les subcomissions es poden constituir, convocar, dur a terme les sessions, adoptar acords i emetre actes tant de forma presencial com a distància. En les sessions que es facin a distància, els membres poden estar en llocs diferents sempre que s'asseguri per mitjans electrònics, considerats també com a tals els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels seus membres o les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació a temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Les sessions poden ser gravades.

4. Les sessions ordinàries tant de la Comissió com de les subcomissions venen determinades pel calendari acordat en la primera sessió plenària ordinària anual de la Comissió. Les sessions extraordinàries s'han de convocar amb 7 dies naturals d'antelació, a excepció de les urgents, que poden ser convocades en un termini mínim de 48 hores.

5. La Comissió es constitueix de forma vàlida amb l'assistència de la meitat del nombre de membres, en primera convocatòria, i d'una quarta part de membres en segona convocatòria. En tot cas, es requereix l'assistència de les persones amb la responsabilitat de la Presidència i la Secretaria o de qui les substitueixin.

6. A la convocatòria s'ha d'indicar l'ordre del dia fixat per la Presidència, la data, l'hora i el lloc de la sessió, i ha d'anar acompanyada, si s'escau, de la documentació corresponent.

7. L'ordre del dia el fixa la Presidència, amb els assumptes que consideri oportuns incloure, i amb possibilitats de fer-hi aportacions totes les persones que integren la Comissió. Totes les aportacions han de ser acceptades, sempre que tenguin relació amb les funcions de la Comissió.

8. Quan els assumptes a tractar ho facin necessari o convenient, es pot requerir l'assistència d'una persona professional en la matèria, amb veu però sense vot, amb l'autorització prèvia de la Presidència.

9. L'adopció d'acords es produeix mitjançant votació ordinària. Com a regla general, els acords s'han d'adoptar per majoria simple.

10. En el cas d'empat en la votació, s'ha d'efectuar una nova votació, i en cas de persistir l'empat, decideix el vot de qualitat de la Presidència.

11. En tot allò no previst en aquest article, s'ha d'aplicar el que disposa al Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Article 12 . Composició i funcions específiques de cada subcomissió

La Comissió d'Igualtat, per tal de ser operativa, s'organitza en tres subcomissions de treball. Aquestes subcomissions són tècniques i polítiques, però en qualsevol moment hi poden participar les entitats amb representació al Consell Municipal d'Igualtat que així ho sol·licitin.

No serà necessari un nombre mínim ni màxim de persones per a la seva constitució

  • Subcomissió 1. Transversalitat de gènere en les polítiques municipals

Composició

Personal tècnic i polític de les següents àrees o departaments:

1. Recursos Humans.

2. Contractació.

3. Intervenció.

4. Departament de Comunicació.

5. Política Lingüística.

6. Urbanisme i Habitatge.

Funcions

1. Desenvolupar les accions descrites al Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament, fer-ne el seguiment i l'avaluació.

2. Vetlar pel bon funcionament del Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució davant situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, orientació sexual i/o identitats de gènere en el marc de les relacions laborals de l'Ajuntament de Manacor.

3. Introduir la perspectiva de gènere a les diferents àrees d'intervenció que participen en aquesta subcomissió.

4. Elaborar informes tècnics amb impacte de gènere.

5. Adequar les estadístiques i estudis municipals a la perspectiva de gènere.

6. Escollir una persona entre el personal tècnic, en representació de la subcomissió en el Ple de la Comissió d'Igualtat.

  • Subcomissió 2. Prevenció i atenció de situacions de vulnerabilitat social, discriminació o desigualtat

Composició

Personal tècnic i polític de les següents àrees o departaments:

1. Educació.

2. Serveis Socials.

3. Policia Local.

4. Joventut.

Funcions

1. Assegurar un abordatge integral contra les violències masclistes: des de la prevenció fins a una millora de l'atenció a les víctimes. Impulsar mesures i fer-ne un seguiment.

2. Potenciar la igualtat real d'oportunitats i l'eliminació de qualsevol mena de discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Impulsar mesures i fer-ne un seguiment.

3. Introduir la perspectiva de gènere a les diferents àrees d'intervenció que participen a aquesta subcomissió.

4. Garantir la seguretat ciutadana de les dones i la mobilitat amb condicions d'igualtat.

5. Impulsar mesures per erradicar la feminització de la pobresa al municipi.

6. Elaborar informes tècnics amb impacte de gènere.

7. Adequar les estadístiques i estudis municipals a la perspectiva de gènere.

8. Escollir una persona entre el personal tècnic, en representació de la subcomissió en el Ple de la Comissió d'Igualtat.

  • Subcomissió 3. Participació, apoderament i visibilització de les dones i el seu talent

Composició

Personal tècnic i polític de les següents àrees o departaments:

1. Cultura.

2. Participació Ciutadana.

3. Festes.

4. Comerç.

5. Esports.

6. Ocupació.

7. Medi Ambient i Mobilitat

Funcions

1. Introduir la perspectiva de gènere a les diferents àrees d'intervenció que participen en aquesta subcomissió.

2. Visibilitzar i posar en valor el talent de les dones en totes les seves manifestacions.

3. Fomentar la participació de les dones en tots els àmbits amb intervenció municipal.

4. Impulsar l'ocupació de les dones en igualtat de condicions.

5. Elaborar informes tècnics amb impacte de gènere.

6. Adequar les estadístiques i estudis municipals perquè tenguin perspectiva de gènere.

7. Escollir una persona entre el personal tècnic, en representació de la subcomissió en el Ple de la Comissió d'Igualtat.

 

Títol II El Consell Municipal d'Igualtat

Article 13. Definició del Consell Municipal d'Igualtat

El Consell Municipal d'Igualtat és l'òrgan consultiu, plural i autònom, de naturalesa assessora i participativa, la finalitat del qual és la d'esdevenir un òrgan de reflexió i debat entorn de les polítiques públiques en matèria d'igualtat i prevenció de les violències masclistes implementades al municipi.

Ha d'actuar amb autonomia i independència en el compliment de les seves tasques i ha de treballar en el marc dels plans municipals d'igualtat.

Ha d'estar format principalment per totes aquelles entitats feministes i socials actives per a la igualtat entre dones i homes a Manacor amb voluntat de participar-hi.

El Consell Municipal es regeix per aquest Reglament.

Article 14. Objectius del Consell Municipal d'Igualtat

1. Fer efectiva la participació dels grups feministes i les entitats en defensa dels drets de les dones en el disseny, l'elaboració, el desenvolupament i l'avaluació de les polítiques públiques, en especial les d'igualtat i transversalitat de gènere.

2. Analitzar les propostes i acords municipals en aquells temes relacionats amb la igualtat d'oportunitats i fer-ne propostes i suggeriments.

3. Vetlar per la prestació de serveis específics a favor de les dones.

4. Participar en la definició de les necessitats de les dones i del col·lectiu LGTBI al municipi, així com aportar propostes.

5. Proposar la realització de campanyes de sensibilització i informació d'aquelles qüestions que contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones en condicions d'igualtat d'oportunitats.

6. Impulsar la col·laboració entre les associacions i entitats que treballin per promocionar la igualtat d'oportunitats.

7. Vetlar pel compliment de la legislació aprovada en temes d'igualtat d'oportunitats.

8. Afavorir la cohesió social i el diàleg entre tots els col·lectius i institucions que treballen en temes d'igualtat d'oportunitats.

Article 15. Funcions del Consell Municipal d'Igualtat

Són funcions del Consell Municipal d'Igualtat:

1. Ser un canal de comunicació i camp de relació entre les parts.

2. Expressar-se sobre les qüestions i els afers públics i de la ciutadania en general quant a la igualtat de gènere.

3. Analitzar amb perspectiva de gènere els pressuposts municipals. S'han d'analitzar les accions previstes en matèria d'igualtat, les persones responsables de la seva execució i els recursos econòmics destinats.

4. Coordinar les accions que es puguin dur a terme a Manacor amb relació a la igualtat de gènere, els drets LGTBI i l'erradicació de les violències masclistes.

5. Deliberar, fer el seguiment i l'avaluació dels plans d'igualtat de l'Ajuntament. Si escau, fer-hi aportacions periòdiques.

6. Donar a conèixer les línies concretes d'actuació de cada àmbit representat.

7. Ser consultat, a petició de l'Ajuntament de Manacor o de qualsevol entitat pública o privada que treballi en l'àmbit de la igualtat, per emetre informes no vinculants sobre els temes següents:

- Criteris d'actuació dels serveis relacionats amb la igualtat i l'atenció de dones o homes per raó de sexe o gènere.

- Programes, despeses i inversions, destinats a la igualtat de gènere.

- Funcionament d'activitats, serveis i/o creació de nous serveis destinats a la igualtat de gènere.

Article 16. Òrgans del Consell Municipal d'Igualtat

Són òrgans del Consell Municipal d'Igualtat el Ple, la Presidència i la Vicepresidència.

1. El Ple. És el màxim òrgan de representació i decisió del Consell Municipal d'Igualtat i li corresponen les màximes facultats de direcció del Consell. El pot convocar la Presidència o les 2/3 parts dels membres del Ple.

Funcions

a. Aprovar les línies d'actuació i el programa anual del Consell Municipal d'Igualtat.

b. Definir els grups de treball que s'han de generar, i les persones que n'han de formar part.

c. Aprovar totes les normatives que afectin el funcionament del Consell.

d. Aprovar les noves incorporacions al Ple.

e. Aprovar els informes.

f. Convidar puntualment persones expertes o representants d'altres institucions, associacions culturals o socials que puguin interessar per a la reflexió o anàlisi de temes específics.

g. Avaluar i fer el seguiment de les polítiques municipals d'Igualtat.

h. Opinar i assessorar institucions i entitats sobre aquelles mesures i aspectes que sol·licitin aquests organismes.

i. Proposar iniciatives en matèria d'igualtat, drets LGTBI i prevenció de la violència masclista per a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament.

j. Proposar metodologies de treball col·laboratives, que puguin incloure en els debats i les reflexions sobre les polítiques d'igualtat diferents persones pertanyents a l'àmbit professional, científic, acadèmic de diferents disciplines, pertanyents a grups i moviments socials feministes o altres sectors ciutadans.

k. Informar i elaborar propostes i recomanacions sobre les mesures principals en matèria d'igualtat i prevenció de les violències masclistes: pressuposts, avantprojectes de llei, creació de nous equipaments o organismes.

Actua com a secretari o secretària del ple una persona tècnica de l'àrea que assumeix les competències d'igualtat, i ho fa amb veu però sense vot. S'ha de nomenar una persona titular i una de suplent.

2. La Presidència, la Vicepresidència.

La Presidència i la Vicepresidència. La Presidència, per al compliment de les seves funcions, compta amb la col·laboració de la Vicepresidència. La Vicepresidència substitueix la Presidència en cas necessari.

El batle o batlessa de l'Ajuntament ocupa la Presidència.

El delegat o delegada que té atribuïdes les funcions d'igualtat ocupa el càrrec de la Vicepresidència.

Funcions

a. Exercir la representació del Consell Municipal d'Igualtat.

b. Convocar, presidir i moderar les reunions del Ple.

c. Determinar l'ordre del dia de les sessions del Ple, segons les necessitats de funcionament del Consell i amb consulta prèvia als membres del Ple.

d. Coordinar l'execució dels acords adoptats.

Article 17. Composició del Ple del Consell Municipal d'Igualtat

El Ple del Consell Municipal d'Igualtat té la composició següent:

A) En representació de la corporació:

a) El batle o batlessa, que ocupa la Presidència.

b) El delegat o delegada que té les competències d'igualtat, que assumeix la Vicepresidència.

c) El tècnic o tècnica de l'àrea d'Igualtat, que assumeix la Secretaria. Les seves funcions seran.

- Preparar les ordres del dia i redactar les actes de les reunions.

- Convocar les reunions del Ple i dels grups de treball, en coordinació amb la Presidència.

- Rebre i canalitzar totes les comunicacions que s'enviïn al Consell Municipal d'Igualtat.

- Desenvolupar les tasques administratives.

- Emetre certificacions.

d) Una persona de cada grup polític amb representació a l'Ajuntament.

B) Una persona en representació de cada una de les associacions feministes i altres associacions que tenen entre els seus objectius estatutaris la promoció de la igualtat i/o la defensa dels drets de les dones o del col·lectiu LGTBI, inscrites al Registre d'Entitats Municipal.

En cas que l'entitat consisteixi en una federació d'altres entitats que treballin per la igualtat, la representació pot ser de tres persones, la qual cosa comporta que les entitats federades no participen directament en aquest Consell.

C) Una persona tècnica i una de política en representació de l'Institut Balear de la Dona.

D) Una persona tècnica i una de política en representació de la Direcció Insular d'Igualtat i Diversitat.

E) Una persona en representació del Consell Municipal d'Educació.

F) Una representació del Patronat Municipal d'Esports de Manacor.

G) Una persona en representació de cada un dels sindicats de treballadors i treballadores que disposin d'una secretaria d'igualtat i presència al territori.

No s'exclou la participació, amb veu però sense vot, d'altres persones o col·lectius, sempre que hagin estat convidades pels membres del Ple.

S'ha de vetlar perquè la composició del Consell Municipal d'Igualtat sigui al més paritària possible respecte a la seva composició entre dones i homes.

Article 18. Nomenaments del Ple del Consell Municipal d'Igualtat

A) Les persones que hagin de formar part del Consell Municipal d'Igualtat en representació de l'Ajuntament de Manacor han de ser designades per la Presidència.

B) Cadascuna de les parts no corporatives assenyalades a l'article anterior ha de designar la seva representació per formar part del Consell, per acord de l'òrgan estatutàriament competent, i ho ha de comunicar per escrit a Batlia. Aquesta designació pot comprendre també més d'una representació suplent. A més del nomenament, l'escrit ha d'indicar l'adreça electrònica a través de la qual s'ha de mantenir la comunicació.

C) Per deixar de formar part del Consell Municipal d'Igualtat, l'entitat interessada ho ha de comunicar per escrit a la Presidència, i n'ha d'exposar la motivació. En qualsevol cas, després de tres absències consecutives d'una entitat membre, la Secretaria hi ha de contactar per conèixer-ne els motius, i si són d'abandonament del Consell se n'ha d'informar a la reunió següent per ratificar-ho.

D) El mandat és de 2 anys, renovables per un nou mandat de 2 anys més com a màxim.

Article 19. Funcionament del Consell Municipal d'Igualtat

1. El Consell Municipal s'ha de reunir amb caràcter ordinari dos cops a l'any en sessió plenària, i amb caràcter extraordinari quan així ho acordi la Presidència o les 2/3 parts dels membres del Ple.

2. El Ple ha de determinar els grups de treball que se'n derivin i la periodicitat de les seves reunions.

3. El Consell i els seus grups de treball es poden constituir, convocar, dur a terme les reunions, adoptar acords i emetre actes tant de forma presencial com a distància. En les sessions que es facin a distància, els membres poden estar en llocs diferents sempre que s'asseguri per mitjans electrònics, considerats també com a tals els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels seus membres o les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació a temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Les sessions poden ser gravades.

4. El Consell es constitueix de forma vàlida amb l'assistència d'un terç del nombre de membres en primera convocatòria, i de les persones membres presents en segona convocatòria. En tot cas, es requereix l'assistència de les persones amb la responsabilitat de la Presidència i la Secretaria o de qui les substitueixin.

5. A la convocatòria s'ha d'indicar l'ordre del dia fixat per la Presidència, la data, l'hora i el lloc de la sessió, i ha d'anar acompanyada, si s'escau, de la documentació corresponent.

6. L'ordre del dia el fixa la Presidència, amb els assumptes que consideri oportuns incloure, i amb possibilitats de fer-hi aportacions totes les persones que integren el Consell Municipal d'Igualtat.

7. Quan els assumptes a tractar ho facin necessari o convenient, es pot requerir l'assistència d'una persona professional en la matèria, amb veu però sense vot, amb l'autorització prèvia de la Presidència.

8. L'adopció d'acords es produeix mitjançant votació ordinària. Com a regla general, els acords s'han d'adoptar per majoria simple.

9. En el cas d'empat en la votació, s'ha d'efectuar una nova votació, i en cas de persistir l'empat, decideix el vot de qualitat de la Presidència del Consell Municipal d'Igualtat.

10. En tot allò no previst en aquest article, s'ha d'aplicar el que disposa al Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Disposició addicional

Única. Modificació total o parcial del Reglament

La modificació total o parcial d'aquest Reglament correspon al Ple de l'Ajuntament, a proposta de qualsevol de les parts de la Comissió si hi ha justificació i acord entre elles.

Els preceptes d'aquest Reglament que incorporen aspectes de la legislació tant bàsica com de desenvolupament dictada per l'Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'entenen que són automàticament desplaçats en el moment en què es produeixi la revisió de la referida legislació.

Disposició final

L'entrada en vigor queda prevista pel dia de la publicació del text íntegre de l'aprovaciódefinitiva en el BOIB, una vegada comunicat l'acord d'aprovació definitiva del reglament, amb la tramesa d'una còpia del text al Govern de les Illes Balears i a la Delegació del Govern als efectes prevists a l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, i transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que aquests organismes reben la còpia»

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des del següent al de la publicació.

 

Manacor, data de signatura electrònica (4 d'abril de 2023)

El batle Miquel Oliver Gomila