Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MONTUÏRI

Núm. 228864
Aprovació definitiva pressupost 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

No havent-se presentat cap tipus de reclamació contra l'aprovació inicial del Pressupost General i Plantilla Orgànica d'aquest  ajuntament per a l'exercici de 2023, d'acord amb l'establert a l'art. 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i a l'article 169 del Text Refús de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, tant el Pressupost com la Plantilla es consideren definitivament aprovats en la forma que es transcriu a continuació:

PLANTILLA ORGANICA DE PERSONAL 2023

A)

PERSONAL FUNCIONARI

Núm. Places

Grup

Nivell

 

I)

Amb habilitació de caràcter Estatal

 

   1.1

Secretari-Interventor

1

A1

30

 

II)

Escala d'Administració General

 

   2.1

Subescala Administrativa        

3

C1

22

 

III)

Escala d'Administració Especial  

 

   3.1

Arquitecte

1

A1

28

 

   3.2

Subescala de Serveis Especials

 

 

 

 

   3.2.1

Policia Local

3

C1

22

 

 

 

 

 

B)

PERSONAL LABORAL FITXE

 

 

 

 

Arqueòloga

1

1

 

 

Tècnic Desenvolupament Local

1

2

 

 

Tècnic Arqueològic

1

2

 

 

Tècnic Econòmic i d'Intervenció

1

2

 

 

Administratiu Biblioteca

1

4

 

 

Auxiliar Administratiu Urbanisme

1

4

 

 

Oficial 1ª

1

5

 

 

Operari Brigada

1

5

 

 

Peó Medi Ambient

1

5

 

 

Peó Obres

1

5

 

 

Peó Punt Verd

1

5

 

 

Oficis varis-neteja

3

5

 

 

Oficis Conductors

2

5

 

 

I N G R E S S O S

CAPÍTOL

CONCEPTE

EUROS

1

IMPOSTS DIRECTES

1.386.289,00

2

IMPOSTS INDIRECTES

250.630,00

3

TAXES I ALT.INGRESSOS

447.519,00

4

TRANSFERÈNC.CORRENTS

895.500,00

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

100,00

6

ALIENACIÓ INVERS. REALS

---

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

2.000,00 

8

ACTIUS FINANCERS

---

9

PASSIUS FINANCERS

---

 

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

2.982.038,00

           

D E S P E S E S

CAPÍTOL

CONCEPTE

EUROS

1

DESPESES DE PERSONAL

1.084.450,00

2

DESP.BÉNS  CORRENTS I SERV

958.250,00

3

DESPESES FINANCERES

9.500,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

375.000,00

5

FONS DE CONTINGENCIA

51.891,00

6

INVERSIONS REALS

176.850,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

---

8

ACTIUS FINANCERS

---

9

PASSIUS FINANCERS

280.000,00

 

 

 

 

TOTAL DESPESES

2.935.941,00

 

Montuïri a la data de la signatura electrònica d' aquest document (30 de març de 2023)

El batle Joan Verger Rosiñol