Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 143876
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret llei 1/2023, de 30 de gener, de mesures extraordinàries i urgents per a la protecció de la sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) i la sargantana balear (Podarcis lilfordi) i per a la prevenció i lluita contra les espècies de la família Colubridae sensu lato (RGE núm. 632/23)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de febrer de 2023, després d'un debat i una votació de totalitat, acordà validar el Decret llei 1/2023, de 30 de gener, de mesures extraordinàries i urgents per a la protecció de la sargantana pitiüsa (Podarcis pityusensis) i la sargantana balear (Podarcis lilfordi) i per a la prevenció i lluita contra les espècies de la família Colubridae sensu lato (RGE núm. 632/23) (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 15 de 2 de febrer de 2023).

Conformement amb l'establert a l'apartat 6 de l'article 157 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, s'ordena la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'acord de validació esmentat.

 

Palma, data de la signatura electrònica (23 de febrer de 2023)

El president del Parlament de les Illes Balears Vicenç Thomas i Mulet