Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 136661
Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pels serveis de subministrament domiciliari d’aigua i clavegueram

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent transcorregut el termini d'exposició al públic de l'acord d'aprovació inicial, pel Ple que es va celebrar el passat 26 d'octubre de 2022, de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pels serveis de subministrament domiciliari d'aigua i clavegueram, contra la qual no s'ha presentat cap al·legació, queda elevat a definitiu l'acord plenari inicial d'aprovació el qual texte de l'ordenança es transcriu íntegrament pel general coneixement i en compliment del disposat en l'article 70,2 de la Llei 7/1985 RBRL.

Contra aquesta aprovació definitiva es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, o qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D'AIGUA I CLAVEGUERAM

Article 1. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i a l'empara de l'apartat 6 de l'article 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, (en endavant TRLHL), en la redacció aprovada per la Disposició Final Dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari (en endavant PPCPNT) pel subministrament domiciliari d'aigua i el servei de clavegueram, la qual es regirà per la present Ordenança Reguladora.

Article 2. Pressupost de Fet de la Prestació Patrimonial

1. Constitueix el pressupost de fet d'aquesta prestació Patrimonial:

a) La prestació dels serveis de recepció obligatòria de distribució i subministrament d'aigua, inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues.

A aquest efectes, l'ajuntament, per raons de sanitat i higiene, declara el servei d'aigua obligatori per a tota classe d'habitatges i per atendre a instal·lacions sanitàries de tot tipus d'establiments compresos en la zona de prestació del servei.

b) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueram municipal.

c) La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres i residuals, a través de la xarxa de clavegueram municipal, i el seu tractament per depurar-les.

2. No estaran subjectes a la prestació patrimonial les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar o terreny.

Article 3. Obligats al Pagament

1. Són obligats al pagament les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària que siguin:

a) Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, usufructuari o titular del domini útil de la finca.

b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquest servei, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitacioncitas o arrendataris, fins i tot en precari.

2. En tot cas, tindrà igualment la condició d'obligat al pagament, en substitució de l'obligat principal, el propietari de l'immoble, el qual pot repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris d'aquells, beneficiaris del servei o activitat.

Article 4. Responsables

1. Seran responsables dels deutes tributaris, juntament amb els deutors principals, les persones o entitats a què es refereix l'article 41 de la LGT, en els supòsits i amb l'abast que allà s'assenyala.

2. Respondran solidàriament de les obligacions de l'obligat al pagament les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general Tributària.

3. Seran responsables subsidiaris les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

4. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de la persona interessada, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

5. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d'elles solidàriament i fins el límit del valor de la quota de liquidació que se'ls hagués adjudicat.

6. Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels deutes següents:

a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.

b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament.

7. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

8. Les tarifes liquidades a persones físiques i jurídiques que destinin els subministraments, i serveis objecte d'aquesta PPCPNT per a l'exercici d'explotacions i activitats econòmiques, podran exigir-se a les persones que succeeixin al deutor en l'exercici de l'activitat econòmica.

9. La persona interessada que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, prèvia conformitat del o de la titular actual, podrà sol·licitar de l'Ajuntament certificació dels deutes per taxes dimanants de l'exercici de l'explotació esmentada. Cas que la certificació s'expedeixi amb contingut negatiu, la persona sol·licitant restarà exempt de responsabilitat pels deutes existents en la data d'adquisició de l'explotació econòmica.

Article 5. Quota.

1. Les quotes d'aquest PPCPNT s'exigiran d'acord amb el següent quadre de tarifes:

Servei de subministrament d'aigua:

CONCEPTE

Base imposable

Quota

1.1.a) Quotes de servei nuclis tradicionals

 

 

1.1.1. Domèstica

unitat trimestral

3,800 €

1.1.2. Comercial

unitat trimestral

5,695 €

1.1.3. Industrial

unitat trimestral

8,543 €

1.1.4. Obres

unitat trimestral

17,097 €

1.1.b) Quotes de servei nuclis turístics 1

 

 

1.1.5 Domèstica

unitat trimestral

22,792 €

1.1.6. Comercial

unitat trimestral

68,361 €

1.1.7. Industrial

unitat trimestral

94,952 €

1.1.8. Obres

unitat trimestral

94,952 €

1.1.c) Quotes de servei nuclis turístics 2

 

 

1.1.9 Domèstica

unitat trimestral

22,770 €

1.1.10 Comercial

unitat trimestral

68,298 €

1.1.11 Industrial

unitat trimestral

94,865 €

1.1.12 Obres

unitat trimestral

94,865 €

1.2.a) Quotes variables nuclis tradicionals

 

 

1.2.1 0-15 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,189 €

1.2.2 15,1-40 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,376 €

1.2.3 40,1-100 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,953 €

1.2.4 100,1-150 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

1,142 €

1.2.5 > 150,1 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

1,894 €

1.2.b) Quotes variables nuclis turístics 1

 

 

1.2.6 0-40 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,614 €

1.2.7 40,1-100 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

1,041 €

1.2.8 100,1-150 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

1,230 €

1.2.9 > 150,1 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

2,183 €

1.2.c) Quotes variables nuclis turístics 2

 

 

1.2.10 0-40 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,613 €

1.2.11 40,1-100 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

1,039 €

1.2.12 100,1-150 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

1,229 €

1.2.13 > 150,1 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

2,181 €

1.3.1 Drets d'escomesa 1

unitat

13,132 €

1.3.2 Drets d'escomesa 2

unitat

13,121 €

1.4.1 Realització d'escomeses 1

m

113,867 €

1.4.2 Realització d'escomeses 2

m

113,762 €

1.5. Subministrament d'aigua en alta as Migjorn Gran

Consum trimestral aigua (m3)

0,558 €

Servei de clavegueram:

CONCEPTE

Base imposable

Quota

2.1.a) Quotes de servei nuclis tradicionals

 

 

2.2.1. Domèstica

unitat trimestral

1,894 €

2.2.2. Comercial

unitat trimestral

3,800 €

2.2.3. Industrial

unitat trimestral

5,695 €

2.2.4. Obres

unitat trimestral

10,449 €

2.1.b) Quotes de servei nuclis turístics 1

 

 

2.2.5 Domèstica

unitat trimestral

2,849 €

2.2.6. Comercial

unitat trimestral

8,543 €

2.2.7. Industrial

unitat trimestral

14,249 €

2.2.8. Obres

unitat trimestral

14,249 €

2.1.c) Quotes de servei nuclis turístics 2

 

 

2.1.9 Domèstica

unitat trimestral

2,845 €

2.1.10 Comercial

unitat trimestral

8,534 €

2.1.11 Industrial

unitat trimestral

14,236 €

2.1.12 Obres

unitat trimestral

14,236 €

2.2.a) Quotes variables nuclis tradicionals

 

 

2.2.1 0-15 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,075 €

2.2.2 15,1-40 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,099 €

2.2.3 40,1-100 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,189 €

2.2.4 100,1-150 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,225 €

2.2.5 > 150,1 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,376 €

2.2.b) Quotes variables nuclis turístics 1

 

 

2.2.6 0-40 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,189 €

2.2.7 40,1-100 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,225 €

2.2.8 100,1-150 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,277 €

2.2.9 > 150,1 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,690 €

2.2.c) Quotes variables nuclis turístics 2

 

 

2.2.10 0-40 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,188 €

2.2.11 40,1-100 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,226 €

2.2.12 100,1-150 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,276 €

2.2.13 > 150,1 m3/trimestre

Consum trimestral aigua (m3)

0,689 €

2.3.1 Realització d'escomeses 1

m

122,623 €

2.3.2 Realització d'escomeses 2

m

122,508 €

3. Tots els imports anteriors no inclouen l'Impost sobre el valor afegit i d'altres impostos legalment aplicables.

4. Els nuclis tradicionals són les poblacions des Mercadal i Fornells. Els nuclis turístics 1 són Ses Salines, Platges de Fornells i Sa Roca. Els nuclis turístics 2 són port d'Addaia, Coves Noves I, Coves Noves II, Punta Grossa I i Punta Grossa II. Les escomeses 1 són les realitzades als nuclis tradicionals i als nuclis turístics 1.

5. Als establiments d'allotjament turístic se'ls aplicarà la tarifa domèstica per a l'ús d'allotjament. Als dels nuclis turístics 2, se'ls aplicarà prenent com a base imposable la unitat de consum, la qual serà, en els hotels, el resultat de dividir el nombre de places turístiques entre tres i en els apartaments, apartahotels i habitatges vacacionals el nombre d'apartaments o habitatges.

La quota de servei d'aquests establiments s'obtindrà multiplicant l'import unitari de la tarifa per la unitat de consum i la quota variable multiplicant el consum indicat en cada tram pel nombre d'unitats de consum.

Als establiments d'allotjament turístic també podran existir unitats de consum addicionals per a usos específics com ara el reg o activitats diferenciades, entre d'altres; a aquests se'ls aplicarà la tarifa comercial.

6. Subministrament en sòl rústic: Els edificis, llocs, horts i habitatges ubicats en sòl rústic i que tinguin un ús d'habitatge, directa de la canonada principal i disseminats, sempre que el subministrament sigui possible i sigui autoritzat per l'ajuntament abonaran les següents quanties de les quotes de servei i quota variable: a) explotacions agràries en actiu: 50% de les tarifes nuclis turístics b) altres explotacions i habitatges: 75% de les tarifes nuclis turístics

7. Els drets de connexió de servei tenen el mateix import per tots els usos, domèstics, comercials, industrial i d'obres. Els drets d'escomesa s'abonen per la simple alta al padró, per la tramitació administrativa d'aquest. La realització d'escomeses s'abonen per les obres de connexió a la xarxa d'aigua o de sanejament, segons els casos i en funció dels diferents conceptes previstos en la tarifa.

Article 6. Bonificacions

1. Podran gaudir d'una bonificació del 50% de la quota fixa i els trams de la quota variable de fins 40 m3 de taxa, les unitats familiars d'escassa capacitat econòmica per comptar amb persones en situació d'atur de llarga durada, jubilats o altres situacions.

2. Als efectes d'aquesta taxa són unitats familiars d'escassa capacitat econòmica aquelles en què computant els ingressos obtinguts per tots els membres de la família tinguin una renda disponible inferior a les següents quantitats:

Nombre membres u.f.

Límit renda disponible

1

100% del SMI

2

135% del SMI

3

170% del SMI

4

205% del SMI

5

240% del SMI

6

275% del SMI

més de 6

275% del SMI + 105 euros mensuals per membre que superi els 6

Es considerarà renda disponibles la suma de tots els ingressos bruts de la família, degudament acreditats per les declaracions de la renda de les persones físiques i altres comprovants.

3. La bonificació serà anual i haurà de ser renovada cada any. Les peticions de bonificació d'un any s'hauran de realitzar abans del 28 de febrer.

4. Només es podrà atorgar aquesta bonificació per l'habitatge habitual del subjecte passiu, la qual cosa s'haurà d'acreditar documentalment. En tot cas es considerarà habitatge habitual la residència del subjecte passiu a efectes de l'Impost sobre la renda de les persones físiques. També serà necessari que la persona sol·licitant estigui empadronat en el domicili objecte de bonificació.

5. Per poder sol·licitar aquesta bonificació, les persones contribuents hauran de presentar la següent documentació:

  • Sol·licitud, amb totes les dades de la persona contribuent i l'immoble
  • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
  • Certificat de convivència
  • Fotocòpia del llibre de família
  • Justificants dels ingressos i rendes de la unitat familiar
  • Darreres declaracions de l'IRPF dels membres de la unitat familiar
  • Qualsevol altre document que permeti valorar la situació de la persona o unitat familiar

6. Les sol·licituds seran aprovades per resolució de batlia previ informe dels serveis socials municipals, els quals comprovaran la situació econòmica i social de la família.

Article 7. Periodicitat de la facturació i meritació de l'obligació de pagament

1. Es merita la Prestació Patrimonial i neix l'obligació de pagament quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el fet imposable, entenent-se iniciada la mateixa:

1. Es merita la PPCPNT i neix l'obligació de contribuir des del moment en el qual s'iniciï la prestació del servei.

2. Atès que l'Ajuntament té establert el servei d'abastiment d'aigües i el clavegueram com un servei obligatori en tot el terme des Mercadal i que els contribuents es donen d'alta en el servei i a partir d'aquest moment se'n beneficien de forma permanent, el servei s'entendrà prestat, pel que fa al consum d'aigua i a la seva eliminació, el darrer dia de cada trimestre natural. Respecte als serveis de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues, el servei es meritarà en el moment de sol·licitar la realització d'aquestes activitats o, en cas de què no se sol·liciti de forma expressa, en el moment de la seva execució material.

Article 8. Declaració i Ingrés

1. L'alta en els serveis d'aigua i clavegueram s'exigirà en règim d'autoliquidació. A aquests efectes, dins els trenta dies hàbils següents a la data en la qual es meriti per primera vegada la PPCPNT, els subjectes passius hauran de formalitzar la seva inscripció en matrícula, presentant, a l'efecte, la corresponent declaració d'alta i ingressant simultàniament la quota prevista en l'apartat 1.3. de l'article 5.

2. Només es podrà modificar el subjecte passiu en cas de transmissió de la titularitat de la propietat beneficiària del servei d'aigua i clavegueram, ja sigui intervius o mortis causa. En aquest cas, la nova persona propietària haurà de comunicar al concessionari o a la concessionària de forma fefaent el canvi de titularitat, en un termini d'un mes. En el moment de la comunicació s'haurà de lliurar còpia acarada del títol de la transmissió, així com acreditar estar al corrent del pagament del servei. El concessionari o la concessionària serà l'encarregat de realitzar les comprovacions i modificacions en el padró, que tindran efecte en el trimestre en què es produeixi la comunicació.

3. En cas de què no es realitzi la comunicació de la transmissió de forma expressa, respondran de forma solidària el transmitent i l'adquirent pels deutes anteriors a la transmissió. L'Administració podrà modificar d'ofici qualsevol variació de les dades de la matrícula, inclosos els canvis de titularitat, prèvia comprovació de les mateixes. Si la persona sol·licitant no està d'acord amb la resolució del concessionari o de la concessionària podrà recórrer a l'Ajuntament.

4. Les quanties relatives a la PPCPNT de subministrament d'aigua potable i de clavegueram, així com al cànon de sanejament que sigui aplicable, es liquidaran i ingressaran conjuntament; es confeccionarà un rebut únic pels conceptes assenyalats, amb especificació interior del que pertoqui a cadascun d'ells.

5. La PPCPNT per recepció del subministrament d'aigua i pel clavegueram es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que es contenen en l'article 5.

6. Les liquidacions s'efectuaran trimestralment i s'incorporaran en el corresponent padró, que aprovarà la batlia o, per delegació d'aquesta, la Junta de Govern Local; i s'exposarà al públic durant un mes, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el tauler municipal d'anuncis.

7. El període de cobrament en via voluntària serà d'un mes. El pagament s'haurà d'efectuar per domiciliació bancària. Només en casos excepcionals i justificats s'acceptarà que el pagament s'efectuï en l'oficina de recaptació del concessionari o de la concessionària.

8. Transcorreguts el període voluntari, s'iniciarà el període executiu per via de constrenyiment, la qual comporta l'acreditament dels recàrrecs corresponents i dels interessos de demora.

Article 9. Normes de gestió del servei

1. L' Ajuntament és el titular dels serveis regulats en aquesta ordenança, els quals prestarà de forma indirecta a través d'un concessionari o d'una concessionària. Aquest serà l'encarregat de totes les feines pròpies dels serveis de subministrament domiciliari d'aigua i de clavegueram, incloent-hi les escomeses, gestió de comptadors i cobrament de les quotes d'aquesta taxa.

2. El subministrament d'aigua es destinarà als usos domèstics, comercials, industrials i d'obres. El servei d'aigua té per objecte de satisfer les necessitats de la població. La utilització d'aigua per a usos industrials, de reg, piscines i especial estarà condicionada a les necessitats de l'ús domèstic; l'Ajuntament podrà, quan l'interès general així ho exigeixi, reduir o fins i tot suspendre aquells serveis sense que per aquest fet es contregui cap obligació indemnitzatòria.

3. Tota persona interessada en obtenir la prestació del servei ho haurà de sol·licitar prèviament al concessionari o a la concessionària. Quan es sol·liciti l'alta del servei, s'exigirà el pagament previ de la tarifa prevista en el concepte 1.3 de l'article 5.

4. El concessionari o la concessionària executarà la instal·lació de noves escomeses, tant d'aigua com sanejament, i la instal·lació de nous comptadors, així com el seu manteniment, segons els preus fixats en cada moment per l'Ajuntament. Els comptadors instal·lats pel concessionari o per la concessionària seran de propietat de l'Ajuntament.

5. Si algun comptador no funcionés, per qualsevol causa no imputable a l'abonat o abonada, a efectes de facturació es calcularà el consum promedi que resultés en igual període de l'any anterior, llevat que es produeixin circumstàncies especials, que seran analitzades en cada cas concret, i s'adoptarà la resolució que s'estimi pertinent.

6. Les escomeses i comptadors estaran subjectes a les inspeccions i verificacions que l'Ajuntament estimi oportú realitzar.

7. Cap abonat o abonada podrà cedir o subministrar, per qualsevol mitjà, aigua a altres veïns. D'existir immobles que constin de diversos habitatges o locals, encara que siguin d'una mateixa persona propietària, s'haurà d'instal·lar forçosament un comptador per cada habitatge o local, amb la finalitat d'obtenir un perfecte control individualitzat.

8. Quan procedeixi la suspensió o baixa d'un abonat o abonada, l'Ajuntament tindrà dret a tancar els orificis de sortida de l'aigua, en la forma que consideri més adequada. En cas que es pretengui la reanudació en la prestació del servei, s'haurà de tramitar un nou expedient d'alta.

9. L'existència d'un rebut impagat i que en el transcurs de 6 mesos no s'hagi pagat facultarà a l'Ajuntament per procedir a la suspensió del subministrament. A tal efecte s'haurà d'haver notificat l'inici de la via executiva dels dos rebuts, amb la concessió dels terminis de pagament corresponents. Si el contribuent no els atén, el concessionari o la concessionària ho comunicarà a l'Ajuntament, el qual dictarà resolució d'inici del procediment de suspensió del subministrament d'aigua que notificarà a la persona interessada i se'l donarà audiència, tot concedint-li un termini de quinze dies per presenta al·legacions o posar-se al corrent en el pagament de tots els rebuts pendents, i amb l'advertiment de què si no ho fa es procedirà a la suspensió del subministrament. L'Ajuntament resoldrà les al·legacions presentades, en el seu cas, i resoldrà l'expedient i autoritzant al concessionari o a la concessionària, si n'és el cas, a procedir a la suspensió del subministrament. Un cop suspès el subministrament l'Administració continuarà exigint el pagament per la via de constrenyiment. La suspensió del subministrament no s'aixecarà fins el moment en què el contribuent estigui al corrent en el pagament del tribut.

10. Quan procedeixi la suspensió o baixa d'un abonat o abonada, l'Ajuntament tindrà dret a tancar els orificis de sortida de l'aigua, en la forma que consideri més adequada. En cas que es pretengui la reanudació en la prestació del servei, s'haurà de tramitar un nou expedient d'alta.

11. Els abonats o abonades resten obligats a permetre al personal adscrit al servei d'aigües, l'entrada en el domicili o local, per inspeccionar totes les instal·lacions, a efectes de comprovar el seu correcte estatal i adequat funcionament”.

Article 10. Inspecció i recaptació

1. La inspecció i recaptació es realitzarà d'acord amb el que preveu la Llei general tributària i en les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, així com les disposicions dictades per el seu desenvolupament.

Article 11. Infraccions i Sancions

1. En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions, així com les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.

2. Per les infraccions que es produeixin en la utilització del servei la batlia o, per delegació d'aquesta, la Junta de Govern Local, podrà imposar les sancions governatives que estimi adequades, d'acord amb la legalitat vigent.

Disposició addicional primera

Atès que el règim jurídic substantiu bàsic aplicable a la figura de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari actualment establert amb caràcter general en la disposició addicional primera de la Llei 50/2003, de 17 de desembre, general tributària, i amb caràcter específic per a les entitats locals, en el nou apartat 6 de l'article 20 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, no ha estat encara desenvolupat normativament pel legislador estatal, mentre no sigui dut a terme aquesta regulació normativa de desenvolupament, i en el no disposat expressament per la present Ordenança Reguladora, seran d'aplicació supletòria a la PPCPNT regulada en la mateixa, les determinacions sobre implantació, gestió, inspecció, recaptació i revisió en via administrativa establertes per a les taxa pels esmentats textos legals.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'ordenança reguladora de la taxa pels serveis de subministrament domiciliari d'aigua i clavegueram, aprovada per acord de ple de 25/10/1998, publicat definitivament al BOIB núm. 141, de 05/11/1998 i modificada per darrer cop per acord del Ple de l'Ajuntament de 12 de desembre del 2017, publicada íntegrament al BOIB núm. 26, de 27/02/2018.

Disposició Final

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, i s'aplicarà a partir del primer trimestral natural posterior a la seva entrada en vigor. Romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.”

 

Es Mercadal, en la data de la signatura electrònica (21 de febrer de 2023)

El batle Francesc Ametller Pons