Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 135051
Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal de gestió sostenible de la reutilització de l'aigua en el municipi de Calvià

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple municipal en la sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2022 va acordar aprovar inicialment l'Ordenança municipal de gestió sostenible de la reutilització de l'aigua en el municipi de Calvià.

Durant el període d'informació pública no es van presentar al·legacions i es va sol·licitar l'informe preceptiu de l'Institut Balear de la Dona.

Una vegada estudiat l'informe, conforme al que s'estableix en l'article 102 d) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, el Ple de l'Ajuntament, mitjançant acord de dia 26 de gener de 2023 va acordar aprovar definitivament l'Ordenança municipal de gestió sostenible de la reutilització de l'aigua en el municipi de Calvià, adaptant el text a les recomanacions de l'informe d'impacte de gènere emès per l'Institut Balear de la Dona.

Es publica el text íntegre de l'Ordenança en compliment del que es disposa en l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en relació en l'article 113 de la mateixa Llei, a l'efecte de la seva entrada en vigor.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Calvià, a data de la firma electrònica: (20 de febrer de 2023)

El tinent de batle de Transparència, Innovació i Serveis Econòmics Marcos Pecos Quintans

 

“ORDENANÇA MUNICIPAL DE GESTIÓ SOSTENIBLE DE LA REUTILITZACIÓ DE L'AIGUA EN EL MUNICIPI DE CALVIÀ

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

Article 2. Abast

Article 3. Funcions i competències

Article 4. Definicions

Article 5. Adaptació al canvi climàtic

TÍTOL II. PRESTACIÓ DEL SERVEI: DRETS I OBLIGACIONS

Article 6. Prestació del servei

Article 7. Obligacions del servei

Article 8. Drets del gestor del servei

Article 9. Obligacions dels usuaris/àries

Article 10. Drets dels usuaris /àries

TÍTOL III. AIGÜES REUTILITZADES: AIGUA REGENERADA MUNICIPAL, AIGÜES RECICLADES I ALTRES AIGÜES REUTILITZADES

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 11. Àmbit d'aplicació

Article 12. Normes d'ús

CAPÍTOL II. AIGUA REGENERADA MUNICIPAL

Secció I. Règim jurídic, usos, qualitats, límits, prohibicions i gestió del risc

Article 13. Règim jurídic i abast

Article 14. Usos i qualitats

Article 15. Usos no previstos

Article 16. Usos prohibits

Article 17. Gestió del risc

Secció II. Transport de l'aigua regenerada municipal

Article 18. Xarxes de distribució

Article 19. Particularitats de les xarxes de distribució: identificació, posició, profunditat i pendent

Article 20. Transport a través de vehicles cisterna i dipòsits mòbils

Secció III. Escomeses

Article 21. Particularitats

Secció IV. Dispositius de mesura

Article 22. Comptadors. Instal·lació, comprovacions, canvis d'emplaçament i anomalies

Secció V. Contractació del subministrament d'aigua regenerada municipal

Article 23. Sol·licitud prèvia subministrament aigua regenerada municipal

Article 24. Sol·licitud d'escomesa

Article 25. Contractació i facturació del subministrament

Article 26. Contracte per ús i particularitats

Article 27. Causes de denegació del contracte

Article 28. Fiança

Article 29. Duració del contracte

Article 30. Modificació del contracte

Article 31. Canvi de titularitat

Article 32. Subrogació

Secció VI. Suspensió del subministrament i resolució del contracte d'aigua regenerada municipal

Article 33. Causes de suspensió del subministrament

Article 34. Procediment de suspensió del subministrament per impagament

Article 35. Restabliment del subministrament

Article 36. Retirada del comptador

Secció VII. Execució, conservació i reparació de les instal·lacions d'aigua regenerada municipal

Article 37. Responsabilitat de l'entitat subministradora

Article 38. Responsabilitat dels usuaris/àries

CAPÍTOL III. AIGÜES RECICLADES: AIGÜES GRISES I PLUVIALS

Article 39. Règim jurídic, abast i usos

Article 40. Usos permesos i qualitats

Article 41. Usos prohibits

​​​​​​​CAPÍTUL IV. ALTRES AIGÜES REUTILITZADES

Article 42. Particularitats de l'aigua de rebuig a la xarxa de sanejament municipal

CAPÍTUL V INSTAL·LACIONES INTERIORS

Article 43. Objecte

Article 44. Competències supramunicipals

Article 45. Particularitats

Article 46. Responsabilitats

Article 47. Normes d'ús

Article 48. Execució, reparació i conservació

Article 49. Disseny

Article 50. Captació

Article 51. Tractaments

Article 52. Dipòsits emmagatzematge

Article 53. Sistemes de mesurament, distribució i senyalització

Article 54. Qualitat del recurs en els punts de subministrament finals

Article 55. Recomanacions per al manteniment i control de les instal·lacions

TÍTUL IV MESURES PER A L'ESTALVI I EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE L'AIGUA

CAPÍTOL I OBJECTE, ÀMBIT D'APLICACIÓ I USOS AFECTATS

Article 56. Objecte

Article 57. Àmbit d'aplicació

Article 58. Usos afectats

CAPÍTOL II RÈGIMEN GENERAL APLICABLE ALS SISTEMES D'ESTALVI D'AIGUA

Article 59. Sistemes d'estalvi d'aigua

Article 60. Equips de mesura individuals

Article 61. Reguladors de pressió de l'entrada de l'aigua

Article 62. Mecanismes estalviadors de cabals

Article 63. Mesures d'estalvi d'aigües específiques: industrial, dotacional i serveis

Article 64. Aigua de piscines

Article 65. Pràctiques prohibides

Article 66. Mesures cautelars

TÍTOL V INSPECCIÓ I CONTROL

Article 67. Generalitats

Article 68. Objecte de la inspecció

Article 69. Inici de la inspecció

Article 70. Accés a les instal·lacions

Article 71. Acta

Article 72. Equips de mesura i control

Article 73. Presa de mostres

Article 74. Anàlisi

Article 75. Disconformitat

Article 76. Comunicació

Article 77. Injecció accidental a la xarxa de subministrament d'aigua potable interior o a la xarxa municipal

TÍTOL VI RÈGIM TARIFARI

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 78. Objecte de la tarifa

Article 79. Obligats al pagament

Article 80. Naixement de l'obligació

CAPÍTOL II FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LA TARIFA

Article 81. Determinació de consums

Article 82. Lectura del comptador

Article 83. Consums estimats

Article 84. Regularització per mal funcionament

Article 85. Altres conceptes

Article 86. Objecte i periodicitat de la facturació

Article 87. Factures

Article 88. Terminis i forma de pagament

Article 89. Informació als usuaris

TÍTOL VII RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 90. Disposicions generals

CAPITOL II TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

Article 91. Tipificació de les infraccions

Article 92. Infraccions lleus

Article 93. Infraccions greus

Article 94. Infraccions molt greus

Article 95. Potestat de l'Ajuntament

Article 96. Procediment sancionador

CAPITOL III SANCIÓ D'INFRACCIONS

Article 97. Sancions lleus

Article 98. Sancions greus

Article 99. Sancions molt greus

Article 100. Graduació de les sancions

Article 101. Concurrència de sancions

Article 102. Reparació del mal produït i indemnitzacions

Article 103. Multes coercitives

Article 104. Publicitat de les sancions

Article 105. Competència i procediment sancionador

Article 106. Particularitats

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera. Entrada en vigor

Disposició final segona

ANNEX I. BONES PRÀCTIQUES D'ÚS

ANNEX II. ESQUEMES D'INSTAL·LACIÓ D'AIGÜES REGENERADES I RECICLADES PER A DIFERENTS USOS

ANNEX III. TAULES

Taula I. Usos aigua regenerada i qualitats (article 14.1)

Taula II. Valors màxims admissibles aigua regenerada (article 14.2)

Taula III. Volums mínims dipòsits aigües grises i pluvials en funció dels usos (article 52.3)

Taula IV. Programació tipus de control analític en circuit d'aigua reutilitzada (article 55.3)

 

​​​​​​​TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

Aquesta ordenança té per objecte establir el marc normatiu per a regular el servei públic d'aigua regenerada, fixant les relacions entre les persones o entitats usuàries i l'Ajuntament de Calvià per mitjà de l'empresa municipal CALVIÀ 2000, S.A. com a entitat que presta el servei, així com les pautes i recomanacions per a fomentar la gestió de les aigües reciclades (aigües grises i pluvials), totes dues aigües, tant les aigües regenerades com les reutilitzades, aigües NO APTES per al consum humà, amb l'objecte que per mitjà de la seva regulació i control es disposi d'un instrument que, a més d'establir el seu marc normatiu, permeti fomentar la gestió sostenible del recurs hídric en l'àmbit del municipi de Calvià (Balears) sota criteris de sostenibilitat, economia circular i abocament zero, garantint en tot moment la salut humana i la seguretat sanitària i ambiental del recurs, a través de plans de gestió del risc

Així, entre alguns dels objectius que es cerquen, destaquen:

 • Definir els drets i obligacions de cadascuna de les parts en la gestió del servei públic d'aigua regenerada.
 • Establir els requisits, particularitats i limitacions tant de qualitat com de gestió de l'ús de les aigües regenerades.
 • Fomentar la conscienciació i sensibilització ciutadana sobre l'ús de l'aigua, utilitzant sota el prisma dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) els recursos hídrics no convencionals per a aquells usos que no requereixen aigua apta per al consum humà, a través de la gestió integrada dels recursos hídrics.
 • Fomentar i regular la utilització dels recursos hídrics no convencionals en el municipi de Calvià.
 • Incorporar recomanacions i bones pràctiques d'ús, tant per a les aigües regenerades com per a les aigües reciclades, assegurant la seva qualitat, evitant el seu deteriorament i minimitzant els riscos d'ús.
 • Fomentar la conscienciació i sensibilització ciutadana sobre l'ús racional de l'aigua.
 • Definir les sancions i infraccions en cas d'incompliments

L'obligatorietat d'aquesta ordenança s'entén sense perjudici del que es preveu en altres normatives, plans o ordenances vigents o futures, dictats en relació a matèries específiques.

Les normes de rang superior que, de manera directa o indirecta, afectin al contingut de la mateixa produint-se contradiccions o situacions més restrictives que les aquí indicades, prevaldran sobre l'ordenança sempre que els criteris tendeixin a maximitzar la seguretat sanitària i ambiental del recurs, minimitzin els danys mediambientals, preservin els recursos convencionals i afavoreixin el reaprofitament i gestió dels recursos hídrics alternatius.

Article 2. Abast

La present ordenança és aplicable per a tot el terme municipal de Calvià en l'àmbit dels recursos hídrics no convencionals, en concret aigües regenerades i aigües reciclades.

La seva implantació té per finalitat:

 • Disposar d'un instrument normatiu per a una gestió adequada dels recursos no convencionals, entès, acceptat i assumit pels diferents usuaris/àries.
 • Fomentar la reutilització sostenible de les aigües regenerades per a aquells usos (urbà, agrícola, ambiental, recreatiu i industrial) dels quals es disposa de concessió, ampliant-los en funció de les necessitats que a mig-llarg termini puguin sorgir i considerant el context socioeconòmic municipal, a través d'una estratègia de sostenibilitat ambiental i d'economia circular lligada a la conscienciació i sensibilització ciutadana dels beneficis que reporta la reutilització.
 • Minimitzar els riscos sanitaris, adequant la qualitat de l'aigua regenerada als usos previstos, reduint els temps d'exposició, assegurant la fiabilitat dels processos de tractament en les ERAs (Estació Regeneradora Aigües Residuals) així com la formació del personal que les manipuli o usi. En tots els casos (regenerades i reciclades), s'estableixen pautes de gestió, maneig i control per a minimitzar els riscos.
 • Assegurar la qualitat del subministrament de les aigües regenerades municipals, promovent l'aplicació de les millors tecnologies disponibles.

Per motius justificats, especialment per causes tècniques associades a l'operativa i control, així com d'índole sanitària, que justifiquin l'adopció de mesures diferents a la previstes en aquesta ordenança o que requereixin la seva matisació, els serveis encarregats del seu control podran ajustar, modificar, especificar o suprimir qualsevol dels articles recollits en aquesta ordenança.

 

​​​​​​​Article 3. Funcions i competències

Sobre la base de la Llei 7/1986, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, l'Ajuntament de Calvià disposa entre altres, de les competències en el tractament de les aigües residuals, delegant la seva gestió a través de l'empresa municipal CALVIÀ 2000, S.A. segons acord del ple municipal celebrat el 5 de desembre de 1989.

L'objecte social de CALVIÀ 2000, S.A. el constitueix la “promoció, suport i participació en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l'entorn socioeconòmic, potenciant iniciatives susceptibles de generar riquesa i ocupació, comprenent, entre altres, el desenvolupament d'activitats de consulta, assessoria, anàlisi, planificació, redacció d'estudis i/o projectes, realització d'obres, manteniment i gestió de serveis relacionats”, entre altres, amb:

“el clavegueram, incloent-hi la captació, la canalització, la conducció, el tractament, la recerca, la depuració, la reutilització, l'eliminació i l'abocament d'aigües residuals”

CALVIÀ 2000, S.A. té la condició de mitjà propi personificat de l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Atenent a la seva diferent naturalesa, els encàrrecs de gestió que rebi CALVIÀ 2000, S.A. de l'AJUNTAMENT DE CALVIÀ poden, alternativament, quedar subjectes bé a la normativa de règim local vigent en matèria de gestió directa de serveis públics municipals, o bé a la normativa de contractació pública vigent quan persegueixin la gestió indirecta d'obres, subministraments, serveis, de concessió d'obra o de concessió de serveis.

La legislació nacional, autonòmica i sectorial en la gestió dels recursos hídrics, fomenta a més de l'ús racional de l'aigua potable, l'aprofitament dels recursos alternatius, com una font no convencional de gestió del recurs en aquells usos que no requereixen aigua potable. En aquesta línia, la planificació urbanística municipal ja contempla la reutilització de les aigües regenerades municipals a més de les pluvials i grises privades, que constitueixen en aquest context les aigües reciclades.

La reutilització de les aigües residuals municipals a través de les corresponents infraestructures hidràuliques tant de tractament (ERA), emmagatzematge i distribució, pretenen respectar les condicions d'ús establertes en la concessió atorgada per l'Administració Hidràulica, reaprofitant un recurs no convencional com són les aigües regenerades mitjançant la seva reutilització i recaient fins al punt de lliurament a l'usuari/ària final, el compliment de la normativa que regula la seva gestió i control en l'empresa municipal CALVIÀ 2000, S.A. com a gestora del servei.

La utilització posterior per part de l'usuari/ària final de les aigües regenerades des del punt de lliurament, així com el reaprofitament de les aigües grises i pluvials com a recursos alternatius, són competència de l'usuari/ària final. En la planificació urbanística es regulen els requisits bàsics per a la seva implantació i en aquesta ordenança es recullen les recomanacions, controls i bones pràctiques per a garantir la qualitat requerida, així com criteris tècnics d'implantació en les instal·lacions interiors que minimitzin els riscos i assegurin la qualitat del recurs en els punts finals.

En el cas de les aigües regenerades, les particularitats tècniques associades a les escomeses queden recollides en el corresponent Reglament Tècnic.

Per tot això, correspon a l'Ajuntament de Calvià, les següents funcions:

 • La depuració de les aigües residuals urbanes, que comprèn la intercepció i el transport de les mateixes mitjançant els col·lectors generals i estacions d'impulsió, així com el seu tractament en les estacions depuradores municipals.
 • El tractament posterior en les estacions de regeneració per a la reutilització de les aigües depurades municipals, en els termes de qualitat i usos establerts en la legislació d'aplicació (Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització d'aigües depurades) o aquella que el substitueixi, i amb les millors tècniques disponibles.
 • Fomentar la reutilització dels recursos hídrics no convencionals, aigües regenerades municipals i reciclades, especialment aigües pluvials i grises, explorant nous usos i/o aplicacions, així com la realització de campanyes de difusió dels beneficis de la reutilització, amb l'objectiu d'aconseguir l'abocament zero durant tot el període anual i aconseguir l'autosuficiència del servei.
 • Assegurar la prestació del servei municipal d'aigua regenerada, de la forma més eficient, amb continuïtat i regularitat, i sense altres interrupcions que les que es derivin de força major, incidències excepcionals i justificades en els terminis contemplats en aquesta ordenança.
 • Garantir el correcte tractament, emmagatzematge, transport i lliurament de les aigües regenerades municipals a l'usuari/ària final, de conformitat amb el que estipula la legislació vigent, en quant als criteris ambientals i sanitaris, vetllant perquè el lliurament en el punt de subministrament (punt de compliment) al següent actor de la cadena de valor, es compleixin els requisits de qualitat establerts per la norma i quedi clara la responsabilitat de cadascun dels actors que intervenen en el procés.
 • Informar sobre les potencials incidències amb prestesa, diligència i transparència.
 • Vetllar perquè els titulars dels establiments i/o particulars que facin ús de les aigües regenerades i reciclades, disposin de la informació necessària per al control i aplicació correcta del recurs no convencional.
 • Organitzar, coordinar i reglamentar el servei de tractament, emmagatzematge, distribució, lliurament i control d'ús de les aigües regenerades, establint i modificant la forma de gestió segons sigui procedent, i controlant i supervisant la seva efectiva prestació.
 • Aprovar les tarifes, preus, quotes i cànons del servei d'aigua regenerada municipal, sense perjudici de les ulteriors funcions que puguin exercir els òrgans de l'Administració competent, de rang superior, en matèria d'autorització de preus.
 • Exercir la potestat d'adoptar les mesures excepcionals orientades a gestionar de manera segura, eficient i salubre les aigües reutilitzades, especialment les aigües regenerades, en situacions d'emergència.
 • Exercir la potestat sancionadora inclosa en aquesta ordenança, en relació amb els usos de l'aigua en l'àmbit de les seves competències, així com altres que, d'índole privada, com pot ser la reutilització d'aigües grises i pluvials, puguin implicar un problema sanitari o ambiental als usuaris/àries  per la seva inadequada gestió i aplicació.
 • Vetllar per la preservació de l'equilibri mediambiental i la salubritat de la població, aplicant aquelles accions necessàries sobre serveis, activitats i immobles susceptibles d'alterar el bon estat ecològic i sanitari del municipi.
 • Aprovar reglaments per a la prestació del servei i posar els mitjans necessaris per al desenvolupament dels projectes d'obres hidràuliques, emmagatzematge i distribució d'aigua regenerada, entre altres, en l'àmbit municipal, així com la seva explotació, manteniment, conservació i inspecció, respectant el que s'estableix en la planificació hidrològica o altres normes supramunicipals.
 • Posar els mitjans necessaris per a la realització de les obres i instal·lacions de distribució, incloent-hi col·lectors generals i parcials, xarxes i instal·lacions annexes que puguin requerir-se per al control, neteja i manteniment de la qualitat del recurs des de la sortida de les ERAs fins al punt de lliurament a l'usuari/ària final, així com les possibles ampliacions, substitucions, reformes i millores de les obres, instal·lacions i serveis.
 • Garantir els serveis d'inspecció de la xarxa, vigilància i control de les aigües reutilitzades, especialment les aigües regenerades municipals, ampliant-se a les aigües reciclades en cas de mala praxi que derivin en repercussions sanitàries i ambientals.

A fi de garantir la deguda prestació del servei de gestió d'aigües regenerades municipals, existeix una vinculació directa entre el desenvolupament d'aquest servei i diverses competències municipals realitzades de manera directa, indirecta o recolzant-se en òrgans administratius d'àmbit superior:

 • Seguiment quantitatiu i qualitatiu de diferents aportacions d'aigua a les xarxes de clavegueram, realitzant el control de la qualitat a fi de detectar elevada conductivitat per infiltracions d'aigua marina, aportació d'aigües salobres procedents de freàtic, sistemes de descalcificació o osmosi, buidats de piscines d'aigua salada, etc., així com aportacions d'aigües pluvials, aportacions d'abocaments d'alta càrrega per buidatge de separadors de greixos, etc., a fi d'evitar que puguin a mig-llarg termini afectar als tractaments de regeneració i per tant a la qualitat del recurs lliurat als usuaris/àries. Aquestes actuacions es recolzen en el que s'estableix en l'Ordenança Municipal reguladora de la xarxa de sanejament en sòl urbà i altres normatives relacionades.
 • Actuacions de millora d'instal·lacions de tractament d'aigües a fi d'optimitzar els processos de tractament de l'aigua residual i garantir la millora contínua en la qualitat de l'aigua tractada posada a la disposició dels sistemes de regeneració d'aigua, finançant-se mitjançant els mecanismes establerts.
 • Millores contínues en els processos de regeneració d'aigües, tant a nivell d'equips, sistemes de tractament i/o controls a fi d'assegurar la qualitat i fiabilitat del producte lliurat a l'usuari/a final.
 • Elaboració, juntament amb la resta d'actors que intervenen en la cadena de valor de l'aigua regenerada, incloent-hi els usuaris/àries finals, del Pla de Gestió del risc de l'aigua regenerada en el municipi de Calvià.
 • Implantació d'autocontrols de qualitat en les ERAs, dipòsits d'emmagatzematge, xarxes de distribució i punts d'entrega.
 • Altres serveis i activitats que, amb caràcter principal, accessori o complementari, es relacionin o afectin la gestió i explotació de tota classe d'obres i serveis relacionats amb el servei municipal d'aigua regenerada i sanejament.

Article 4. Definicions

Escomesa: Conjunt de canonades i altres elements que uneixen les conduccions de la xarxa d'aigua regenerada municipal, amb les instal·lacions interiors de l'immoble, edifici o instal·lació que es pretén proveir. Consta del dispositiu de presa, ramal i clau de registre, i constitueix l'element diferenciador entre l'entitat gestora del servei municipal i l'usuari/ària final, pel que fa a la conservació i delimitació de responsabilitats.

Aigües depurades: Aigües residuals que han estat sotmeses a un procés de tractament que permet adequar la seva qualitat a la normativa d'abocaments aplicable i el seu posterior tractament de regeneració.

Aigües de pluja: Aigües procedents de la precipitació atmosfèrica.

Aigües grises: Aigües residuals domèstiques procedents de lavabos, banyeres i dutxes.

Aigües pluvials: Són aquelles aigües recollides en la xarxa de drenatge superficial, durant els fenòmens de pluja.

Aigües reciclades: Aigües utilitzades més d'una vegada en el mateix lloc abans de ser retornades al cicle hídric. Per a aquesta ordenança es delimita a les aigües pluvials i aigües grises.

Aigües regenerades: Aigües residuals depurades que, en el seu cas, han estat sotmeses a un procés de tractament addicional o complementari que permet adequar la seva qualitat a l'ús/s de reutilització al qual es destinen.

Aigües residuals: Aigües que han estat utilitzades havent incorporat a les mateixes una determinada càrrega contaminant.

Aigües reutilitzades: Aigües regenerades que han estat emprades (reutilitzades) de nou.

Autocontrol: Programa de control analític sobre el correcte funcionament del sistema de regeneració i reutilització.

Comptador: Dispositiu que mesura el consum d'aigua.

Dotació de reserva: Reserva d'aigua regenerada que es definirà en el reglament tècnic.

Dipòsits: Dipòsits d'emmagatzematge per a la regulació i reserva de cabal d'aigües reutilitzades.

Dispositiu de presa: Part de l'escomesa localitzada sobre la canonada de la xarxa de distribució d'aigua regenerada que obre el pas a l'escomesa.

Estació depuradora d'aigües residuals (EDAR): Conjunt d'instal·lacions i equipaments necessaris per al tractament i depuració de les aigües residuals procedents de les xarxes de sanejament.

Estació regeneradora d'aigües depurades (ERA): Conjunt d'instal·lacions on les aigües residuals depurades se sotmeten a processos de tractaments addicionals que poden ser necessaris per a adequar la seva qualitat a l'ús/os de reutilització previst/s.

Infraestructures d'emmagatzematge i distribució: Conjunt d'instal·lacions destinades a emmagatzemar i distribuir l'aigua regenerada fins al lloc d'ús per mitjà d'una xarxa de distribució.

Clau de registre: Part de l'escomesa on es localitza la clau de registre situada al final del ramal de connexió en la via pública i al costat de l'immoble, edifici o instal·lació.

Pla de gestió del risc de l'aigua regenerada: Pla que avalua i maneja el risc de forma ordenada a fi d'assegurar la qualitat i el bon ús de l'aigua reutilitzada.

Punt de lliurament o punt de compliment de les aigües regenerades: Punt on l'operador de l'ERA lliura les aigües regenerades, al següent actor de la cadena, en les condicions de qualitat segons el seu ús o usos permesos, i on comença la responsabilitat del següent actor. En el cas dels usuaris/àries finals, la clau de registre serà el punt de lliurament de l'operador de distribució a l'usuari/ària final, i la presa de mostres per a autocontrol de l'operador de distribució, es realitzarà en l'aixeta existent en la caseta del comptador.

Ramal: Part de l'escomesa corresponent al tram de canonada que uneix el dispositiu de presa amb la clau de registre.

Recursos hídrics no convencionals o alternatius: Fonts hídriques on el seu origen són les aigües depurades, regenerades, reciclades o dessalades.

Xarxa de distribució: Conjunt de canonades i elements de maniobra, regulació i control necessaris per a assegurar la prestació del servei amb la pressió requerida.

Reutilització: Aplicació, abans de la seva devolució al domini públic hidràulic i al marítim terrestre per a un nou ús privatiu de les aigües que, havent estat utilitzades per qui les va derivar, s'han sotmès al procés o processos de depuració establerts en la corresponent autorització d'abocament i als necessaris per a aconseguir la qualitat requerida en funció de l'ús o usos a què es destinaran.

Risc: Probabilitat que agents perillosos detectats ocasionin mal en un termini determinat, incloent-hi la gravetat de les conseqüències.

Sistemes d'estalvi: Tot mecanisme o instal·lació que garanteixi un estalvi eficient del consum d'aigua, així com una reutilització de l'aigua per a un ús diferent.

Usuari/ària: Persona física o jurídica, pública o privada que utilitza l'aigua regenerada i reciclada per a l'ús o usos previstos.

Article 5. Adaptació al canvi climàtic

D'acord amb l'article 11 i el punt 5 de la disposició addicional sisena de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, i la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, les propostes que es derivin del Pla Estratègic de Gestió del Cicle de l'Aigua en el municipi de Calvià que directament o indirectament s'emmarquin en el context d'aquesta ordenança així com altres actuacions d'índole privat, tindran en compte per al seu desenvolupament:

 • Els escenaris climàtics i hidrològics futurs, incorporant la variabilitat espacial i la distribució temporal per al disseny de les instal·lacions.
 • La incorporació d'energies renovables i mesures d'eficiència energètica en les instal·lacions lligades al cicle de l'aigua.
 • Els riscos i les possibles vulnerabilitats de la ciutadania i dels diferents sectors i ecosistemes davant el canvi climàtic, reduint aquestes vulnerabilitats i augmentant la resiliència als canvis previstos mitjançant mesures que siguin viables des d'un punt de vista econòmic, social i ambiental.

 

TÍTOL II PRESTACIÓ DEL SERVEI: DRETS I OBLIGACIONS

Article 6. Prestació del servei

L'Ajuntament de Calvià presta el servei municipal de subministrament d'aigua regenerada, incloent-hi l'aportació, tractament, emmagatzematge, distribució, control i vigilància, entre altres, així com la vigilància i supervisió de l'aprofitament de les aigües reutilitzades i aigües reciclades (aigües grises i pluvials) per part dels usuaris/àries finals, establint els condicionants, mesures preventives i recomanacions precises. Aquesta prestació es realitzarà per gestió directa municipal, podent encomanar totalment o parcialment la seva gestió a l'empresa municipal CALVIÀ 2000, S.A.

Article 7. Obligacions del servei

Amb independència d'aquelles situacions que siguin objecte d'una regulació especial, l'Ajuntament de Calvià i per tant, CALVIÀ 2000, S.A. està subjecte en l'àmbit d'aquesta ordenança al compliment de les següents obligacions, sense perjudici d'altres més específiques no incloses en aquest articulat:

 1. Complir la normativa sanitària i les instruccions i recomanacions que l'Administració Hidràulica hagi indicat en les corresponents concessions, abastant el Cicle de l'Aigua que aniria des del tractament de les aigües residuals (EDAR), condicionament (ERA), emmagatzematge i distribució de l'aigua regenerada municipal, fins al punt de lliurament (clau de pas, inclosa aquesta), punt a partir del qual és responsabilitat de l'usuari/ària.
 2. Sufragar els costos necessaris per a adequar la reutilització de les aigües a les exigències de qualitat i respondre permanentment d'aquesta adequació, bé sigui mitjançant fonts pròpies de finançament o bé mitjançant els mecanismes de finançament extern corresponents.
 3. Prestar el servei del subministrament d'aigua regenerada municipal a tot usuari/ària potencial que compleixi els requisits establerts en la present ordenança i altra normativa d'aplicació, prèvia inspecció i informe de viabilitat tècnica i econòmica del subministrament i comprovació de l'adequació de la instal·lació interior.
 4. Gestionar de manera eficaç i sostenible les instal·lacions associades al subministrament municipal d'aigua regenerada (ERAs, dipòsits i xarxes de distribució), així com totes aquelles obres necessàries per a exercir el servei, amb les millors tècniques, recursos i mitjans, a fi d'assegurar de manera fiable la qualitat requerida per als usos permesos, en les condicions que es preveuen en aquest document, en els reglaments associats o en altres disposicions aplicables per a mantenir els estàndards de qualitat del servei.
 5. Elaborar amb la resta de les parts interessades i dels usuaris/àries finals el Pla de gestió del risc de l'aigua regenerada en el municipi de Calvià.
 6. Realitzar els autocontrols necessaris per a minimitzar els riscos sanitaris i ambientals que puguin derivar-se de l'ús de les aigües regenerades, donant compliment a les indicacions realitzades per l'Administració Hidràulica, així com altres que derivin de la legislació supramunicipal o d'entitats amb ampli reconeixement tant a nivell nacional i/o internacional en l'àmbit de la reutilització, que impulsin, fomentin i promoguin el seu ús.
 7. Promoure, desenvolupar, validar i supervisar els projectes i obres en xarxes de subministrament d'aigua regenerada municipal i en el seu cas, autoritzar la concessió d'escomeses de conformitat amb el que s'estableix en aquest document, amb el reglament tècnic de xarxes d'aigua regenerada municipal o amb altres disposicions aplicables.
 8. Assegurar el subministrament de l'aigua regenerada municipal, excepte en casos d'avaries accidentals o causes de força major, així com regular la seva distribució i ús, en situacions sobrevingudes que derivin en una reducció de la disponibilitat d'aigües depurades municipals per al seu tractament i reutilització.
 9. Regular la dotació de reserva de d'aigua regenerada disponible, ajustant la demanda a la seva disponibilitat i establint els mecanismes necessaris per a incentivar el consum en els mesos de menor demanda en les condicions que s'estableixen en la present ordenança.
 10. Atendre els drets dels usuaris/àries donant resposta a les sol·licituds, reclamacions o informació mitjançant un servei administratiu i tècnic propi, així com gestionar els avisos d'avaries i incidències a través dels canals establerts per a atenció al client, oferint un servei permanent d'atenció d'avaries.
 11. Facilitar els mitjans de comunicació electrònics o no, per a que els usuaris/àries puguin comunicar-se amb el servei segons estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o de les normes que la substitueixin.
 12. Avisar amb suficient antelació dels talls previsibles i programats dels serveis, mitjançant els medis de difusió més adequats.
 13. Implantar plans per a la detecció sistemàtica del mal funcionament dels comptadors (plans de mostreig, comprovació i renovació de comptadors per envelliment, anàlisi de les sèries històriques de consums o instal·lació de comptadors de control).
 14. Inspeccionar, netejar, mantenir i reparar les xarxes d'aigua regenerada, per a assegurar el seu correcte funcionament i garantia sanitària, així com operar, conservar i mantenir les obres i instal·lacions de depuració i regeneració adscrites al servei, reemplaçant aquells elements de la xarxa que poguessin ser robats o estar en mal estat, i que representin un perill per a les persones o béns.
 15. Realitzar els informes ambientals pertinents, així com els controls analítics que es precisin per a assegurar el compliment dels requeriments mediambientals i sanitaris d'obligat compliment.
 16. Comunicar als usuaris/àries qualsevol incidència detectada en les escomeses d'aigua regenerada, fins i tot les produïdes pel seu incorrecte manteniment, així com realitzar el seguiment de les reparacions que puguin realitzar-se.
 17. Fomentar el consum responsable i potenciar en la mesura que sigui possible i en els usos permesos, la substitució del consum de recursos hídrics convencionals per aigües reutilitzades, especialment aigües regenerades i reciclades, a fi de convertir Calvià en un municipi sostenible, mitjançant campanyes de difusió, visites a instal·lacions o jornades tècniques, informant, sensibilitzant i conscienciant dels beneficis que reporta el seu ús a la ciutadania.

Article 8. Drets del gestor del servei

Els gestors del servei tindran, amb caràcter general, amb independència d'altres drets reconeguts per la normativa d'aplicació, i sense perjudici d'uns altres més específics inclosos en l'articulat d'aquesta ordenança, els següents:

 1. Inspeccionar, revisar i intervenir, sense perjudici de les competències que la legislació vigent confereix als diferents òrgans de l'Administració i amb les limitacions que es recullen en aquesta ordenança i corresponents reglaments, les instal·lacions privades i interiors relacionades amb l'objecte d'aquesta ordenança o d'altres que, no tenint una relació directa amb aquesta, poden provocar una afecció directa tant als recursos hídrics convencionals com no convencionals, a la seva gestió posterior dins del Cicle Integral de l'Aigua (xarxes de clavegueram, pluvials….) o suposen un risc sanitari i ambiental tant per als residents com per als visitants.
 2. Interrompre o reduir la prestació del servei de subministrament d'aigua regenerada municipal per motius d'escassetat de volum, avaries imprevistes o manteniments preventius per a assegurar la fiabilitat i qualitat del recurs, per causes de força major o per causes que comportin risc de contaminació que puguin afectar a la salut pública o comportin risc de danys per a les persones o béns, podent realitzar talls de manera immediata i per un termini indefinit. Aquestes interrupcions es prolongaran pel mínim temps necessari per a garantir la recuperació de les condicions necessàries per a la correcta prestació del servei, mantenint-se en la mesura que sigui possible informats als usuaris/àries d'aquesta situació excepcional.
 3. Procedir a la interrupció total del subministrament d'aigua regenerada a un usuari/ària o conjunt d'usuaris/àries en cas de detectar-se deficiències greus en les instal·lacions privades i/o interiors, manipulació inadequada d'infraestructures públiques o equips mesuradors, així com un ús incorrecte de les aigües per part dels usuaris/àries, especialment si aquesta situació comporta risc de contaminació que pugui afectar la salut pública, danys per a les persones i béns o danys mediambientals, no recuperant-se la prestació fins a haver-se comprovat la resolució satisfactòria de les mateixes i sense donar aquesta situació dret a reclamació ni a cap compensació.
 4. En cas d'incompliments greus podrà derivar en la suspensió permanent del subministrament i rescissió de contracte de subministrament d'aigua regenerada, sense donar aquesta situació, dret a reclamació per part de l'usuari/ària ni a cap compensació.
 5. Denegar la prestació del servei en cas que l'estudi de viabilitat tecnicoeconòmic del subministrament i/o la revisió de la instal·lació interior de l'usuari/ària així ho determini.
 6. Percebre els ingressos pels serveis prestats relacionats amb la gestió de l'aigua regenerada en virtut del principi de recuperació de costos, inclosos entre altres els costos de producció, distribució o de reserva de dotació, segons les condicions que s'estableixin en la corresponent normativa municipal.
 7. Autoritzar, preceptivament, la conformitat tècnica dels projectes o actuacions, i en el seu cas informar sobre la instal·lació d'altres serveis que poguessin afectar la xarxa d'aigua regenerada municipal (fibra òptica, xarxa de gas, xarxes de comunicacions, etc.), establint els condicionants tècnics a complir per qualsevol obra o actuació que pugui afectar la seva integritat o operativitat.
 8. Supervisar la correcta reutilització de les aigües reciclades per part dels usuaris/àries privats i realitzar les inspeccions interiors pertinents en cas d'existir indicis de males praxis o instal·lacions interiors inadequades que puguin derivar en riscos per a la salut humana, el medi ambient o la correcta gestió del recurs, instant a la propietat a resoldre adequadament les incidències, fins i tot actuant directament dins de les seves competències i amb càrrec a l'usuari/ària, i establint les recomanacions i/o obligacions oportunes.

Article 9. Obligacions dels usuaris/àries

Sense perjudici de l'indicat en aquesta ordenança o en els reglaments corresponents, els usuaris/àries ja siguin persones físiques o jurídiques, tindran les següents obligacions:

 1. Complir les condicions, obligacions i recomanacions incloses en aquesta ordenança, conservant i mantenint en perfecte estat les instal·lacions interiors.
 2. Utilitzar els recursos amb criteris de racionalitat i sostenibilitat, incorporant mesures per a l'ús eficient, així com d'autocontrol, entre altres.
 3. Evitar la deterioració de la qualitat de l'aigua regenerada des del punt de lliurament per part dels serveis municipals, fins als punts d'aplicació, a través del manteniment i conservació de les xarxes i instal·lacions interiors, inclosos els dipòsits d'emmagatzematge, si existeixen. Aquesta obligació és extensible en cas d'utilitzar aigües reciclades (pluvials i grises), tant en els sistemes de tractament, emmagatzematge, condicionament i distribució.
 4. Realitzar els controls de qualitat de l'aigua pertinents dins de les seves instal·lacions per a garantir que es manté la seva aptitud per a l'ús previst una vegada ha passat per les instal·lacions privades.
 5. Fer ús de les aigües regenerades exclusivament dins dels límits de la seva propietat i per als usos previstos, evitant en tot moment afectar parcel·les veïnes, i utilitzant exclusivament aquelles instal·lacions disponibles per a aquest fi segons els mecanismes que s'hagin aprovat. En cap cas es podrà cedir, vendre o subministrar aigua regenerada a tercers per a usos fora dels límits de la propietat i/o per als usos autoritzats.
 6. Facilitar l'accés als immobles o a les instal·lacions privades a les autoritats municipals i els seus agents, així com als inspectors i inspectores i al personal tècnic oficialment designat per l'Ajuntament, per a poder efectuar les inspeccions, comprovacions o preses de mostres necessàries a fi de revisar usos, aplicacions, manteniments o controls, entre altres, així com facilitar qualsevol documentació que pugui requerir-se relativa al control i compliment dels objectius d'aquesta ordenança.
 7. En cas d'interès d'ús de l'aigua regenerada municipal, formalitzar sol·licitud als serveis municipals amb la informació requerida per l'entitat gestora, i una vegada informada la viabilitat de les condicions del subministrament i validada pels tècnics sobre la base de les infraestructures disponibles, justificació dels usos de l'aigua regenerada disponible, signar el corresponent contracte de subministrament.
 8. Utilitzar l'aigua regenerada municipal per als usos permesos en el contracte, complint amb les condicions i obligacions contingudes en ell, amb l'indicat en aquesta ordenança i amb la resta de normatives que resultin d'aplicació.
 9. Evitar en tot moment la possible interconnexió entre xarxes d'aigua potable i xarxes d'aigües regenerades i reutilitzades, posant els mitjans necessaris per a impossibilitar la mescla d'aigües en la instal·lació interior i la possible incorporació d'aigües impròpies cap a les xarxes públiques de subministrament, comunicant a l'entitat subministradora qualsevol incidència que pugui afectar el servei i complint amb les ordres d'execució que l'Ajuntament disposi.
 10. Abstenir-se d'establir, permetre o tolerar derivacions en la seva instal·lació per al subministrament d'aigua regenerada, temporal o permanent, a altres habitatges, locals o establiments, diferents dels previstos en el contracte.
 11. Satisfer els imports quant a fiances, rebuts, factures i liquidacions expedits en concepte per les prestacions rebudes, d'acord als preus, taxes i cànons aprovats pel consistori, o altres que derivin de sobrecostos per afeccions a altres serveis del Cicle de l'Aigua, incloses avaries sorgides per defectes de construcció o conservació de les instal·lacions imputables a l'usuari/ària, amb la finalitat de contribuir a la recuperació dels costos de gestió de l'aigua, inclosos els ambientals i del recurs.
 12. Posar en coneixement del gestor, qualsevol avaria o pertorbació que, al seu judici, es pogués produir en la xarxa general d'aigua regenerada.

Article 10. Drets dels usuaris /àries

Els usuaris/àries tindran els següents drets:

 1. Disposar d'un recurs hídric no convencional com són les aigües regenerades municipals, de manera fiable i complint en el punt de lliurament amb els criteris de qualitat exigits per normativa per als usos autoritzats.
 2. Disposar de manera permanent de la part de dotació de reserva municipal de les aigües regenerades assignades en el contracte en les condicions de servei establertes quant a volum i qualitat per als usos autoritzats, sense interrupcions parcials o totals del servei, a excepció de les indicades en aquesta ordenança o altres ocasionades per força major.
 3. Obtenir del gestor els aclariments, informacions i assessoraments necessaris per a aportar la documentació requerida per a formalitzar el contracte, així com altres associats a l'aplicació d'aquesta ordenança i a la prestació i funcionament del servei.
 4. Disposar de comptadors homologats i verificats en els termes establerts en els reglaments tècnics, per a la mesura dels seus consums, que seran instal·lats i mantinguts pels serveis municipals.
 5. Ser atès/a amb eficàcia i amb correcció, respecte als aclariments i informacions que pugui precisar pels mecanismes que s'estableixin als efectes.
 6. Ser informat de les qüestions derivades de la prestació del servei en matèria de facturació, variacions de les condicions de subministrament, talls de subministrament programats, tramitació de procediments en els quals tingui condició d'interessat, etc., rebent contestació pels mecanismes que s'estableixin als efectes.
 7. Disposar dels mitjans electrònics per a garantir les comunicacions amb el servei gestor, a través dels canals d'accés, sistemes i aplicacions necessàries, garantint l'exercici dels seus drets segons estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o normes que la substitueixin.
 8. Ser notificat/da, en cas de procediments administratius de naturalesa sancionadora, dels fets que se li imputin, de les infraccions que poden constituir, de les sancions que, en el seu cas, se'ls poguessin imposar i de totes aquelles qüestions contemplades en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions, o normes que la substitueixin.

 

TÍTOL III AIGÜES REUTILITZADES: AIGUA REGENERADA MUNICIPAL, AIGÜES RECICLADES I ALTRES AIGÜES REUTILITZADES

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 11. Àmbit d'aplicació

1. Les aigües reutilitzades, aigües no aptes per al consum humà, i en concret les aigües regenerades municipals i les aigües reciclades, que en aquesta norma es delimiten a les aigües grises i pluvials, es destinaran sobre la base de la legislació aplicable en cada cas als usos regulats en aquesta ordenança.

A partir del punt de lliurament de les aigües regenerades i en tot el cicle de les aigües reciclades, la responsabilitat de mantenir la qualitat higienicosanitària del recurs en les instal·lacions interiors, aplicar les mesures necessàries per a l'emmagatzematge i manipulació, i realitzar els manteniments adequats per a evitar el seu deteriorament i modificació de la qualitat, així com aplicar les correctes normes d'utilització que evitin riscos derivats, recau en l'usuari/ària.

2. Les aigües regenerades municipals només podran ser utilitzades per als usos que es contractin, quedant totalment prohibit destinar-la a usos diferents als previstos en el contracte i recaient la responsabilitat d'incompliment en l'usuari/ària.

3. En el cas de les aigües regenerades i reciclades, haurà de considerar-se el Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, tenint en compte que s'exclou la seva aplicació en les instal·lacions situades en edificis destinats a l'ús exclusiu d'habitatge, sempre i quant no afectin a l'ambient exterior d'aquests edificis.

4. Els serveis municipals de reg de zones verdes i zones enjardinades han d'utilitzar de manera prioritària aigua regenerada municipal, adequant el consum a la disponibilitat i viabilitat dels usos previstos.

Article 12. Normes d'ús

1. Qualsevol usuari/a o treballador/a que manipuli o utilitzi aigües regenerades o aigües reciclades, haurà de disposar de coneixements específics sobre les normes d'utilització i manipulació d'aquestes aigües que garanteixin un ús eficient i segur del recurs. Per a això, haurà de disposar d'informació i formació bàsica específica en la matèria que garanteixi els coneixements dels riscos sanitaris, limitacions, usos i recomanacions d'utilització. Aquesta formació haurà d'incloure, però no limitar-se als aspectes recollits en:

 • Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades o norma que el substitueixi, així com la seva guia d'aplicació.
 • Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, especialment les referències a reg per aspersió.
 • Bones pràctiques per a la reutilització d'aigües regenerades i aigües reciclades. Documentació que es lliurarà a l'usuari/ària en el moment de la signatura del contracte i que serà d'obligat compliment durant la vigència d'aquest.

2. L'Ajuntament habilitarà en la mesura de les seves possibilitats, formacions puntuals als residents i a les activitats empresarials que ho sol·licitin. En el cas que en el futur es requereixin formacions específiques reglades o bé s'estableixi un carnet de manipulador d'aigua per norma, especialment per a l'aigua regenerada, serà d'obligat compliment.

Aquest requisit de formació i informació sobre l'ús d'aigua regenerada municipal serà necessari durant la prestació del servei de subministrament d'aigua regenerada tant si es tracta d'una persona física com una entitat jurídica, garantint-se la manipulació del recurs de manera correcta i el coneixement dels riscos que comporta la seva manipulació. En el cas d'entitats jurídiques, existirà almenys un responsable de la instal·lació que disposi d'aquesta formació, que instruirà a la resta d'empleats que manipulin el recurs (jardiners, personal manteniment…).

3. Qualsevol treballador que hagi de manipular aigües regenerades o reciclades haurà de disposar de la formació específica sobre manipulació i riscos derivats de l'ús, utilitzant-se eines i mitjans adequats a les instal·lacions de reutilització.

 

​​​​​​​CAPÍTOL II AIGUA REGENERADA MUNICIPAL

Secció I Règim jurídic, usos, qualitats, límits, prohibicions i gestió del risc

Article 13. Règim jurídic i abast

1. És aplicable per a les aigües regenerades, el Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització d'aigües depurades o aquell que pugui substituir-lo, així com les instruccions i recomanacions tècniques realitzades per l'Administració Hidràulica, les determinacions de la planificació i les condicions fixades en les preceptives concessions o autoritzacions així com el que s'estableix per l'Administració Sanitària, quan escaigui, incloent-hi els mostrejos, controls i anàlisis necessàries per a assegurar els paràmetres de qualitat exigits per normativa.

2. Qualsevol reutilització d'aigües residuals, ja sigui pública com privada a través dels sistemes de depuració i regeneració necessaris, requerirà de la corresponent autorització o concessió administrativa supramunicipal segons estableix la normativa de reutilització o aquella que ho substitueixi.

3. L'Ajuntament de Calvià sobre la base dels objectius de sostenibilitat i qualitat ambiental exigits en un municipi amb una component socioeconòmica important en la línia de la recerca d'un turisme d'excel·lència, podrà exigir el compliment d'uns criteris de qualitat majors que els previstos en l'autorització, així com una major fiabilitat dels sistemes utilitzats per a aconseguir-los, a fi de reduir els riscos sanitaris i ambientals que puguin derivar-se del seu ús.

4. L'Ajuntament podrà inspeccionar i supervisar la reutilització de les aigües per part d'entitats privades amb concessió administrativa pròpia en el municipi, podent requerir la documentació, realitzar les comprovacions i analítiques necessàries per a determinar l'aptitud de la qualitat de l'aigua per als usos previstos i els mètodes de manipulació i ús del recurs, aplicant les mesures oportunes per a garantir la seguretat i salubritat de l'activitat, la preservació del medi ambient, l'eficiència en l'aprofitament dels recursos hídrics, el compliment de la normativa vigent i el que apliqui de la present ordenança.

5. Segons la legislació vigent, l'usuari/ària final és el responsable de condicionar la qualitat de l'aigua a l'ús previst per mitjans propis i aplicar les mesures preventives que evitin riscos sanitaris i mediambientals. En cas que una entitat privada disposi d'una concessió, però no pugui assegurar els criteris de qualitat exigits per no disposar dels mitjans tècnics ni humans que permetin mantenir la qualitat en el temps, es podrà arribar a acords puntuals de cessió temporal de drets, totals o parcials, de la seva concessió a l'entitat municipal dins del marc del servei municipal d'aigua regenerada, recaient en aquest cas sobre el servei la responsabilitat d'assegurar la qualitat del recurs fins al punt de lliurament.

6. El caràcter estratègic de l'aigua regenerada municipal com a part del Pla Estratègic del Cicle de l'Aigua en el municipi, comporta que totes les actuacions municipals lligades a la seva gestió (noves conduccions, dipòsits i/o sistemes de tractament) on l'objecte final sigui una millora del subministrament, distribució i/o qualitat del servei, siguin considerades d'interès general.

Article 14. Usos i qualitats

1. S'estableixen 5 usos permesos (urbà, agrícola, industrial, recreatiu i ambiental), amb 13 qualitats d'aigua. Veure Taula I de l'Annex III.

2. Es fixa per a cada ús i qualitat uns valors màxims admissibles en quant a paràmetres biològics (Escherichia coli, Nematodes i Legionel·la spp.) i fisicoquímics (terbolesa i sòlids en suspensió). Veure Taula II de l'Annex III.

Els controls analítics poden ampliar-se a altres paràmetres en funció dels usos i l'indicat en les autoritzacions concedides per part de l'administració hidràulica i/o sanitària als concessionaris.

3. En el cas que es produeixin canvis en les normatives que defineixen els usos i límits admissibles de les aigües regenerades a nivell supramunicipal, que suposin una major diversitat d'usos que els previstos en la Tabla I de l'Annex III, majors restriccions quant als límits permesos segons recull la Taula II de l'Annex III o una redefinició d'usos, substituiran el recollit en aquestes taules.

4. Les aigües municipals regenerades es destinaran als usos dels quals es disposa de concessió, quedant totalment prohibit per l'usuari/ària final, aplicar-les a un ús diferent del recollit en l'acord contractual i recaient en aquest la total responsabilitat del seu incompliment.

En tots els casos, el subministrament municipal d'aigua regenerada a través de xarxa municipal serà d'aigua de qualitat 1.1, podent en determinades circumstàncies i sobre la base de les necessitats que puguin requerir entitats privades que disposin de concessions per la impossibilitat d'assegurar la qualitat del recurs, arribar a acords de dotació de xarxes de conducció d'una altra qualitat, on els costos d'instal·lació, tractament i transport fins al punt de lliurament, seran assumits per aquests.

5. En el cas d'usos agrícoles associats a comunitats de regants titulars de concessions d'aigües depurades, es fomentarà la utilització d'aigües regenerades amb qualitat 2.1. És responsabilitat del titular de la concessió, obtenir, bé per mitjans propis o externs, la qualitat requerida, assegurant la gestió contínua del risc perquè la reutilització de l'aigua regenerada es realitzi de manera segura, complint amb els requisits establerts en aquesta ordenança i en les diferents normatives.

El manteniment i gestió del sistema de reutilització és responsabilitat del titular de la concessió, comunitat de regants i usuaris/àries finals, havent d'aplicar les mesures preventives i procediments de gestió necessaris per a la minimització dels riscos. En qualsevol cas, l'Ajuntament podrà arribar a acords i establir convenis per a la cooperació en projectes de desenvolupament agrícola impulsats per associacions d'usuaris/àries i/o administracions competents en la matèria, sempre que es tracti de mesures d'interès per al desenvolupament rural del municipi.

6. En el cas dels camps de golf, existents o de nova construcció, l'aigua de reg procedirà exclusivament de la depuració d'aigües residuals, rebent per a això el volum d'aigua concedit amb el nivell de qualitat corresponent a aquest tipus de tractament (tractament secundari), segons estableix el Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.

Per a ser aptes per a reg, les aigües depurades hauran de ser sotmeses a un tractament de millora que garanteixi el compliment de la qualitat igual o superior a l'establerta com a qualitat 2.1 pel Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades o aquella norma que el substitueixi. És responsabilitat del titular de la concessió obtenir, bé per mitjans propis o externs, la qualitat requerida, assegurant la gestió contínua del risc perquè la reutilització de l'aigua regenerada es realitzi de manera segura i complint amb els requisits establerts per les diferents normatives.

Dins de les seves funcions d'inspecció i supervisió de la reutilització de les aigües, l'Ajuntament podrà requerir la documentació, realitzar les comprovacions i analítiques necessàries per a determinar l'aptitud de la qualitat de l'aigua per als usos previstos i els mètodes de manipulació i ús del recurs, prenent les mesures oportunes per a garantir la seguretat i salubritat de l'activitat, la preservació del medi ambient, l'eficiència en l'aprofitament dels recursos hídrics, el compliment de la normativa vigent i el que apliqui de la present ordenança.

En cas que una entitat privada gestora de camps de golf amb concessió administrativa d'aigua depurada per a aquests usos, no pugui assegurar els criteris de qualitat exigits per no disposar dels mitjans tècnics ni humans que permetin mantenir la qualitat en el temps, es podrà arribar a acords puntuals de cessió temporal de drets, totals o parcials, de la seva concessió a l'Ajuntament dins del marc del servei municipal d'aigua regenerada, recaient en aquest cas en el servei la responsabilitat d'assegurar la qualitat del recurs fins al punt de lliurament, establint-se en cada cas l'abast, les condicions i el sistema de compensació per la prestació del servei municipal.

7. L'Ajuntament establirà i mantindrà actualitzat un Pla d'Autocontrol i Gestió de les aigües regenerades municipals per a cadascun dels seus usos, a més de disposar d'un Protocol en forma de procediment per a la gestió d'incompliments, anomalies i incidències en la qualitat de l'aigua, així com la seva puntual comunicació.

8. L'Ajuntament és responsable fins al punt de lliurament (clau de pas, incloent aquesta) del compliment de la normativa sanitària vigent i de les instruccions i recomanacions de l'Administració hidràulica i sanitària, i especialment de les contemplades en les resolucions de les concessions d'aigua regenerada obtingudes per als usos autoritzats.

A partir d'aquest punt i fins als llocs d'ús, és responsabilitat del receptor del servei mantenir la qualitat del recurs, evitant la seva deterioració en les condicions sanitàries i higièniques corresponents a l'ús previst, de conformitat amb la normativa legal aplicable i amb les mesures de control i seguiment necessàries, així com mantenir en perfecte estat de conservació i desinfecció les instal·lacions i xarxes interiors. L'entitat gestora, podrà realitzar visites i controls per a assegurar que es mantenen els criteris de qualitat subministrats en el punt de lliurament i s'apliquen les recomanacions incloses en aquesta norma.

Article 15. Usos no previstos

1. L'aigua regenerada podrà utilitzar-se exclusivament en els usos permesos en els corresponents documents de concessió administrativa emesos per l'administració competent. Qualsevol nou ús no aprovat en la concessió haurà de regularitzar-se abans de l'inici de la reutilització.

2. En el cas que un usuari/ària contempli qualque ús d'aigua regenerada municipal no previst en el llistat d'usos descrits en la Taula I de l'Annex III, haurà de realitzar la corresponent sol·licitud de consulta a l'Ajuntament, qui avaluarà si aquest ús pot assumir-se dins qualcuns dels usos descrits en la taula i si es disposa de concessió per part de l'administració hidràulica.

En cas d'adaptar-se i disposar de concessió, sol·licitarà a l'usuari/ària la corresponent documentació, i en tot cas, el sol·licitant haurà d'indicar els motius de la reutilització.

En cas contrari i en funció del volum requerit, si es tracta d'un interès generalitzat en el municipi o altres, podran realitzar-se les consultes oportunes amb l'administració competent, per a sol·licitar concessió per a aquest ús.

3. En cap cas l'usuari/ària podrà iniciar un ús no previst de l'aigua regenerada sense haver-se resolt de manera positiva la seva sol·licitud i recollida de manera explícita en la corresponent modificació de l'expedient de contractació.

Article 16. Usos prohibits

Està prohibit l'ús d'aigua regenerada per a:

 1. Consum humà, excepte situacions de declaració de catàstrofes.
 2. Usos propis de la indústria alimentària, exceptuant l'ús d'aigües de procés i neteja.
 3. Ús en instal·lacions hospitalàries i altres usos similars.
 4. Cultiu de mol·luscs filtradors en aqüicultura.
 5. Ús recreatiu d'aigües de bany.
 6. Ús en torres de refrigeració i condensadors evaporatius, excepte per a ús exclusivament industrial en localitzacions que no estiguin situades en zones urbanes, ni a prop de llocs amb activitat pública o comercial.
 7. Ús en fonts i làmines ornamentals en espais públiques o interiors d'edificis públics.
 8. Qualsevol altre ús que l'autoritat sanitària o ambiental consideri un risc per a la salut de les persones o perjudici per al medi ambient.

Article 17. Gestió del risc

1. S'elaborarà un Pla de Gestió del Risc per a minimitzar el risc de les aigües regenerades municipals, especialment quan s'apliquin al reg agrícola. La seva finalitat és assegurar que les aigües regenerades municipals s'utilitzen i gestionen de manera segura i que no comporten cap risc, a través d'una gestió proactiva del risc.

2. Tots els actors que intervenen en la reutilització de les aigües regenerades municipals des de l'entitat gestora fins a l'usuari/ària final, participaran en la seva elaboració, a fi de determinar en el context municipal les responsabilitats i requisits aplicables a cada actor, mitigar els riscos i garantir la deguda protecció del medi ambient i de la salut humana i animal, podent incloure mesures preventives/correctores o la inclusió de barreres addicionals (medi físic, etapes de procés o condicions d'ús que redueixin o evitin un risc d'infecció humana impedint el contacte d'aigües regenerades amb el producte ingerit i amb les persones directament exposades) que assegurin un recurs no convencional segur.

3. Les consideracions que es derivin del Pla de Gestió del Risc seran vinculants i hauran de complir-se pels diferents actors, podent abastar condicionants que més enllà del tractament (ERA), afectin la distribució, emmagatzematge i ús final.

4. L'elaboració d'aquest Pla de Risc podrà requerir la participació d'actors externs amb amplis coneixements en la gestió dels riscos en les aigües regenerades o amb capacitat tecnològica suficient per a poder dur a terme les determinacions que puguin requerir-se. L'entitat municipal establirà acords de col·laboració amb universitats, centres de recerca o empreses tecnològiques, fomentant la cerca activa de línies de desenvolupament de projectes R+D, els resultats dels quals serviran per a definir millor el pla i readaptar-lo a les solucions que ofereix el sector tecnològic.

 

Secció II Transport de l'aigua regenerada municipal

Article 18. Xarxes de distribució

1. Les obres d'ampliació i renovació de les xarxes de distribució d'aigua regenerada o qualsevol obra o actuació associada a la mateixa, seran d'exclusiva competència municipal, podent encomanar a CALVIÀ 2000, S. A. com mitjà propi personificat, la seva participació en la valoració tècnica, redacció del projecte, execució de les obres i finançament, total o parcialment, a voluntat de l'Ajuntament, preveient, en el seu cas, la forma de finançament d'aquestes.

En tal cas, CALVIÀ 2000, S. A. actuarà en representació de l'Ajuntament com a servei tècnic municipal realitzant les prestacions encomanades, quedant subjecta la seva gestió bé a la normativa de règim local vigent en matèria de gestió directa de serveis públics municipals o bé a la normativa de contractació pública vigent quan persegueixin la gestió indirecta d'obres subministraments, serveis, gestió d'obra o concessió de serveis.

2. En l'execució d'obres de dotació de xarxes de distribució d'aigua regenerada es podran diferenciar els següents casos:

a) Sol·licituds de nous subministraments a immobles que no disposin de servei i es trobin en la zona servida per la xarxa de distribució d'aigua regenerada.

Els serveis municipals, considerant les característiques de l'immoble en referència a l'ús de l'aigua regenerada, les de la xarxa de distribució i possibles projectes que pugui tenir l'Ajuntament, confeccionarà el pressupost corresponent sobre la base dels preus unitaris aprovats per a la connexió de l'immoble amb la xarxa de distribució preexistent. L'import de les obres haurà de ser íntegrament satisfet pel sol·licitant i l'execució serà realitzada per l'Ajuntament directament o a través de CALVIÀ 2000, S. A.

b) Sol·licituds de promotors privats o altres usuaris interessats a acollir-se al servei de distribució d'aigua regenerada, en zones no cobertes per la xarxa de distribució disponible i on no existeixi previsió de dotació municipal.

Els serveis tècnics municipals analitzaran la viabilitat de la nova dotació i prepararan, en el seu cas, el corresponent projecte o memòria tècnica, pressupostant les obres segons el disseny i les necessitats del servei, seguint els criteris tècnics i especificacions indicades en aquesta ordenança, en el Codi Tècnic d'Edificació (CTE) o normes que ho substitueixin, i en els reglaments tècnics. L'import de les obres haurà de ser íntegrament satisfet pel sol·licitant i l'execució serà realitzada per l'Ajuntament directament o mitjançant CALVIÀ 2000, S. A. Una vegada executada la prolongació, passarà a propietat municipal formant part de la xarxa d'aigua regenerada municipal.

c) Col·locació de la xarxa de distribució en zones de nova urbanització.

Quan l'Ajuntament realitzi la urbanització de noves zones es planificarà la implantació de xarxa de distribució d'aigua regenerada i escomeses per a les parcel·les. Quan es tracti d'urbanitzacions particulars s'exigirà igualment la dotació de xarxes de d'aigua regenerada complint amb les condicions establertes pels serveis tècnics municipals; com a tràmit previ a la recepció d'instal·lacions i xarxa de distribució d'aigua regenerada, es realitzaran les pertinents revisions i comprovacions i es configurarà un informe de recepció on es recollirà, com a mínim, la configuració, condicions d'execució, estat de conservació i operativitat de les instal·lacions a recepcionar.

En el cas d'obres d'urbanització que suposin noves dotacions de xarxes i instal·lacions d'aigües regenerades que no executi el propi Ajuntament, executades per promotors privats, l'Ajuntament podrà encarregar a CALVIÀ 2000, S.A. el seu control i vigilància, així com la realització de les proves necessàries prèvies a la seva recepció i posterior adscripció al servei. En aquestes tipus d'obres d'urbanització, el promotor haurà de realitzar les obres d'acord amb les especificacions de qualitat de materials, seccions, i instal·lació que indiquin els Serveis Tècnics Municipals.

d) Sol·licituds d'usuaris/àries d'aigües regenerades, ja siguin grans consumidors o comunitats de regants, amb drets legals sobre els usos de l'aigua preexistents, i interessats a acollir-se a una gestió municipal del tractament i/o distribució d'aigua regenerada.

Els serveis tècnics municipals analitzaran la viabilitat de la nova dotació i prepararan, en el seu cas, el corresponent projecte o memòria tècnica, pressupostant les obres segons el disseny i les necessitats del servei, seguint els criteris tècnics i especificacions indicades en aquesta ordenança, en el Codi Tècnic d'Edificació (CTE) o normes que ho substitueixin, i en els reglaments tècnics. L'import de les obres haurà de ser íntegrament satisfet pel sol·licitant, podent acordar-se diferents sistemes de finançament en funció dels acords individualitzats per a la prestació municipal del servei, i l'execució serà realitzada per l'Ajuntament directament o a través de CALVIÀ 2000, S.A. Una vegada executada la prolongació, passarà a propietat municipal formant part de la xarxa d'aigua regenerada municipal.

3. Com a condició general, les obres de manteniment i conservació de xarxes de regenerada, escomeses domiciliàries i instal·lacions complementàries necessàries per a realitzar el servei de subministrament d'aigua regenerada, com ara obertura i tancament de rases, aixecament i reposició de paviments i/o voreres, reparació i substitució de conduccions, comportes, arquetes, elements accessoris i altres similars seran executades per CALVIÀ 2000, S.A. dins de la gestió del servei de distribució d'aigua regenerada.

En tal cas, l'Ajuntament de Calvià atorga a CALVIÀ 2000, S.A. el dret a utilitzar la via pública per a realitzar totes les operacions i treballs necessaris per a la distribució i subministrament d'aigua regenerada en el municipi de Calvià, duent a terme aquestes activitats en conformitat amb els requisits tècnics, i d'acord amb el que s'estableix en les ordenances, reglamentacions municipals i altres disposicions en vigor.

4. A fi d'ordenar el desplegament de xarxes d'aigua regenerada en el municipi, els serveis municipals podran emetre informe en relació a la xarxa de distribució associada a aquests usos, ja sigui àrea, sector, polígon o unitat d'actuació, en els procediments dels plans parcials i especials, programes d'actuació i projectes d'urbanització.

5. En els espais lliures públics es promocionarà el reg amb aigües regenerades municipals, en les consideracions descrites en aquesta ordenança, quan el volum d'aigua necessari determinat en projecte sigui superior a 2 m³ diaris. En cas que no existeixi xarxa municipal d'aigua regenerada pròxima, haurà de deixar-se prevista la connexió a la futura xarxa municipal.

6. Les instal·lacions i prolongacions de xarxes hauran d'emplaçar-se preferentment en terrenys de domini públic. No obstant això, quan per circumstàncies justificades a criteri del servei municipal, no sigui possible la seva instal·lació per vies públiques, podrà permetre's en terrenys de propietat del sol·licitant, sempre que aquest posi a disposició una superfície mínima a la delimitada per una franja de dos (2) metres d'ample al llarg del recorregut de la xarxa, permetent l'accés del personal del servei municipal.

7. En cas que el traçat passi per terrenys aliens a la propietat de l'interessat, haurà d'arribar a acords amb els propietaris dels terrenys per on discorrerà la conducció i constituir la corresponent servitud d'aqüeducte i manteniment, havent-se de complir l'indicat en el paràgraf anterior. L'incompliment d'aquest punt, serà motiu de no acceptació del projecte, pel fet que pot implicar problemes a mig-curt termini en cas de manteniments i/o reparacions de la xarxa pública d'aigua regenerada.

Article 19. Particularitats de les xarxes de distribució: identificació, posició, profunditat i pendent

1. Les xarxes d'aigua regenerada municipal, hauran de ser en tot moment independents de la xarxa de subministrament d'aigua potable, no existint cap possibilitat de connexió entre elles, excepte en aquells punts en els quals es prevegi la connexió per a realitzar la neteja de la xarxa de reutilització o dipòsits, efectuant l'escomesa sempre per sobre del màxim nivell dels mateixos i incorporant les mesures de seguretat oportunes (vàlvules antiretorn) per a evitar refluxos d'aigua regenerada en la xarxa d'aigua potable. En tot cas les connexions hauran de ser provisionals i, per tant, no fixes, havent de muntar-se i desmuntar-se cada vegada que hagin d'utilitzar-se, incorporant els dispositius antiretorn necessaris.

2. Sempre que sigui possible, les vàlvules, aixetes, capçals o altres elements, seran d'un tipus que només permeti la seva manipulació per part de personal autoritzat, utilitzant grandàries de conducció i boques de connexió de mànegues diferents als utilitzats per a les aigües de subministrament públic.

3. Les conduccions d'aigua regenerada, es disposaran en posició equidistant entre les conduccions d'aigua potable i de clavegueram, havent-se d'identificar de manera clara.

4. Respecte a la senyalització, convé indicar:

 • Les canonades i accessoris hauran d'identificar-se en color violeta (PANTONE 2577U o RAL 4001), a més d'etiquetar-se a través d'una llegenda fàcilment llegible de “AIGUA REGENERADA NO POTABLE”. Aquesta obligació també afecta a l'usuari/ària final, que haurà d'utilitzar la coloració violat en les infraestructures de canalització, les tapes d'arqueta, les boques de reg, els aspersors, la valvuleria o altres elements del sistema de reg perquè siguin fàcilment identificables.
 • El públic i els usuaris/àries seran informats mitjançant cartells indicatius en llocs visibles, que s'està utilitzant aigua regenerada municipal per a l'ús autoritzat.
 • Quan s'informi de la prohibició de beure l'aigua s'utilitzarà el corresponent senyal de prohibició de “Aigua no potable”, emmarcada en un rectangle amb fons violeta i amb la llegenda “AIGUA REGENERADA NO POTABLE”.

5. En les xarxes urbanes es recomana que la xarxa de reutilització discorri davall de les voreres, però en tot cas sempre que sigui possible, ha de seguir el viari. En cas que no fos possible i hagués de fer-ho per davall la calçada, haurà d'evitar-se la franja de 1,5 m d'ample a partir de la vorada de cada vorera on s'hagi previst la possibilitat d'aparcament de vehicles.

Respecte a les distàncies mínimes als edificis, hauran de prendre's les necessàries precaucions per a evitar qualsevol afecció als seus fonaments, havent de respectar, en qualsevol cas, una separació mínima d'uns 2 metres, així com una distància mínima d'1 m a les vorades.

La separació en planta a les xarxes de distribució d'aigua potable serà la màxima possible recomanant-se que sigui com a mínim de 1,5 m. De no ser possible, s'adoptaran les mesures de protecció necessàries perquè no es produeixi cap connexió entre totes dues xarxes.

Les separacions mínimes en planta i alçat entre les generatrius externes de les canonades d'aigua regenerada allotjades en la rasa i les dels conductes o les arestes dels prismes dels altres serveis instal·lats amb posterioritat, seran les següents:

Servei Separació en planta (cm) Separació en alçat(cm)
Subministrament 150 30
Sanejament 100 20
Gas 50 50
Electricitat-alta 30 30
Electricitat -baixa 20 20
Comunicacions 30 30

Quan no sigui possible mantenir aquestes distàncies mínimes de separació, serà necessari disposar de proteccions especials (planxes metàl·liques, encofrats de formigó armat, …).

6. Si la xarxa discorre per zona rural, el traçat en planta ha de ser tal que afecti el menys possible a les propietats veïnes. En tot cas, s'establiran les limitacions per afeccions al domini públic previstes en la legislació vigent.

7. La profunditat mínima d'enterrament serà com a criteri general d'1 m o un valor igual al diàmetre exterior (el major de tots dos). Quan no puguin respectar-se aquests recobriments mínims hauran de prendre's les mesures de protecció necessàries.

8. Respecte a les pendents, els valors màxims i mínims seran els que garanteixin les condicions de funcionament hidràulic.

En el cas de xarxes per gravetat, el pendent mínim podrà ser similar als pendents recomanades per a les conduccions de sanejament.

En tot cas, el pendent de la xarxa ha de complir dues condicions:

 • A cabal mínim, no han de produir-se sedimentacions, garantint-se a més el flux.
 • A cabal màxim, no han de produir-se fenòmens d'erosió o atacs físics que puguin danyar la conducció.

S'admeten valors màxims de fins a 6 m/s en funció del material de la canonada, diàmetre de la conducció o naturalesa de les aigües transportades.

En el cas de les xarxes en impulsió, podran considerar-se els valors recomanats per a les conduccions de sanejament (0.4% en direcció descendent i 0.2% en recorregut ascendent), evitant la formació de bosses d'aire en la conducció a través de canvis de pendent.

9. Si el traçat discorre per domini públic hidràulic, carreteres o altres, es tindrà en consideració les limitacions en les afeccions que recullen les normatives que ho regulen. En tot cas, quan es plantegi una solució al traçat en aquestes zones, haurà de considerar-se l'interès general de les xarxes de transport d'aigua regenerada municipal.

10. Per a garantir la qualitat en el punt de lliurament, podrien requerir-se sistemes d'emmagatzematge i tractament addicional de desinfecció al llarg de la xarxa de distribució. Al tractar-se d'actuacions encaminades a aconseguir la garantia sanitària i ambiental dels residents del municipi pel seu ús, i considerar-se l'aigua regenerada municipal un element clau dins del Pla Estratègic del Cicle de l'Aigua de Calvià com a eina per a incentivar i potenciar polítiques enfocades a tancar el cercle de l'aigua, totes les actuacions (noves conduccions, dipòsits i/o sistemes de tractament, entre altres) que l'objecte final sigui una millora del subministrament, distribució i/o qualitat del servei, es consideraran d'interès general.

Article 20. Transport a través de vehicles cisterna i dipòsits mòbils

1. En funció de la demanda i les possibilitats tècniques i jurídiques, es podrà habilitar per part de l'Ajuntament el transport mitjançant camió cisterna i l'ús posterior de les aigües regenerades municipals dins del municipi de Calvià, prèvia sol·licitud per part de l'usuari/ària final. No es permetrà la utilització d'aquestes aigües fora del municipi de Calvià.

2. Per a autoritzar el transport d'aigües regenerades municipals a través de vehicles amb cisterna, l'usuari/ària final haurà de disposar de la corresponent autorització d'ús a través de contracte amb l'entitat gestora i el transportista, estarà registrat com a distribuïdor d'aigua regenerada municipal, sense perjudici d'altres autoritzacions atorgades per administracions competents en diferents matèries que hagi de disposar.

L'Ajuntament disposarà dels corresponents documents de sol·licitud de registre d'alta i accés a instal·lacions en cas de requerir-se, sense perjudici d'altres permisos exigibles per la legislació sectorial aplicable.

3. L'Ajuntament elaborarà els procediments de control del subministrament, càrrega per part del transportista i lliurament a l'usuari/ària final, que assegurin la traçabilitat i control del recurs, i que poden incloure entre altres:

 • Sol·licitud d'informació de l'usuari/ària final al qual se li subministra el recurs i ús previst.
 • Consulta del llistat d'altes i usos autoritzats per usuari/ària final.
 • Qualitat de l'aigua regenerada municipal a lliurar (1.1) en funció de l'usuari/ària final.
 • Registres de control del subministrament de l'aigua regenerada, recepció per part del transportista i lliurament, incloent entre altres, data, hora, punt de càrrega o volum lliurat. Els registres hauran de guardar-se durant 3 anys per part del transportista i usuari/ària, i podran ser sol·licitats per l'entitat gestora com a part de les revisions i/o inspeccions de control que permeten assegurar que es manté la qualitat del recurs i s'apliquen els manteniments adequats per a reduir riscos ambientals i sanitaris.

4. En els punts de càrrega d'aigües regenerades municipals que pugui habilitar l'Ajuntament s'establiran horaris de càrrega. Aquests punts estaran situats en zones d'accés restringit al personal autoritzat i el seu ús serà exclusiu dels usuaris/àries que compleixin amb tots els requeriments establerts en la normativa. En cas que es requereixin càrregues fora de l'horari preestablert, hauran de realitzar-se les corresponents sol·licituds de permís i l'entitat en base als recursos tècnics i humans disponibles, podrà autoritzar o no aquestes càrregues.

5. Els conductors hauran de disposar de la corresponent capacitació tècnica sobre el procediment de seguretat i manipulació de les instal·lacions en el punt de lliurament municipal, així com coneixements sobre els riscos de les aigües regenerades i mesures preventives d'aplicació. L'Ajuntament aportarà la informació i formació necessària, sent condició imprescindible la disposició d'aquesta capacitació, actualitzada segons la freqüència que s'estableixi, per a fer les tasques de càrrega, transport i/o descàrrega. En cas que existeixi una elevada demanda de formacions per part d'empreses amb una rotació important de conductors o altres situacions justificades, l'Ajuntament podrà establir quotes per la formació impartida pels seus tècnics.

6. Quan es realitzi el transport d'aigua amb cisternes o dipòsits mòbils, aquests seran exclusius per al transport d'aigua regenerada de la qualitat autoritzada, i tindran clarament senyalitzat i prou visible la indicació de “transport d'aigua no potable”, “transport d'aigua regenerada” o similar, incorporant els colors i simbologia establerta per a aquesta mena de recursos.

7. S'establiran procediments de treball per a l'accés a les instal·lacions, si escau, així com de càrrega dels vehicles cisterna, alguns dels requisits a complir podran ser:

 • En cas de realitzar la càrrega d'aigua en les instal·lacions de tractament o, en cas contrari, si la càrrega es troba localitzada fora, s'haurà d'aportar document acreditatiu de l'ús permès, sense perjudici de la documentació i registres derivats d'autoritzacions administratives per a la realització del transport.
 • S'haurà de comprovar que no es produeixen fuites en les canonades o mànegues de càrrega, tancament de vàlvules i aixetes i estanquitat del dipòsit i comportes de tancament.
 • Informar als responsables de les instal·lacions municipals sobre qualsevol anomalia/problema que detectin en l'ús de les instal·lacions.

8. El transportista és responsable de mantenir la qualitat del recurs no convencional des del punt de càrrega habilitat per l'entitat gestora (punt de lliurament), fins al punt de descàrrega condicionat per l'usuari/ària final. A més de l'indicat en aquesta ordenança, ha de complir en els elements que estan en contacte amb el recurs no convencional (cisterna, canonades, ruixadors…), el que recull el Reial decret 487/2002, de 21 de juny, que estableix els criteris sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi i altra legislació d'aplicació en la matèria.

L'Ajuntament podrà en qualsevol moment realitzar els controls i comprovacions pertinents per a assegurar la qualitat del recurs i la seva traçabilitat fins al punt d'aplicació, així com avaluar les mesures de control i manteniment que realitza, podent fixar recomanacions, indicacions i/o sancions pertinents en cada cas, d'igual forma que aplica a l'usuari/ària final.

9. Com a requisits i criteris higienicosanitaris a aplicar en el maneig de l'aigua regenerada i minimitzar els riscos s'estableixen, de forma no exhaustiva, les següents condicions:

 • No omplir en excés les cisternes i dipòsits.
 • Utilitzar roba apropiada per a aquestes labors, així com guants, ulleres protectores i altres EPIs que protegeixin d'esquitxades i contacte.
 • El camió haurà de disposar d'aigua potable i sabó per a rentar-se les mans després de treballar amb aigua regenerada.
 • Evitar el contacte de l'aigua regenerada amb aliments i, en cas de talls i/o cremades, rentar-se i desinfectar-se amb promptitud.
 • En cas d'observar-se un ús prohibit per part de l'usuari/ària final, el transportista no podrà realitzar la descàrrega del recurs, i haurà de comunicar-lo immediatament a l'Ajuntament.
 • Els vehicles utilitzats per al transport i distribució d'aigua regenerada han de ser inspeccionats pels conductors abans de cada ús per a assegurar que mànegues, vàlvules i la resta d'accessoris que intervenen en el procés de càrrega, transport i buidatge són hermètics i no s'observen fuites.
 • Està terminantment prohibit utilitzar per a transportar aigua regenerada, cisternes o dipòsits que hagin contingut prèviament material procedent de neteges d'una fossa sèptica o pou negre.
 • Els camions cisternes utilitzats per al transport d'aigua regenerada no podran ser utilitzats per a transportar aigua potable, independentment de la procedència de l'aigua.
 • A la finalització de la jornada s'haurà de buidar la totalitat de l'aigua de la cisterna, especialment durant els mesos d'estiu. En cap cas es deixarà aigua romanent en la cisterna en períodes de parada del servei.
 • L'aigua regenerada no romandrà en el camió cisterna més de 24 hores, en cas de superar-les es requereix una desinfecció adequada, especialment si la qualitat és 1.1.
 • Els camions hauran de netejar-se i desinfectar-se, tant la cisterna com mànegues i altres components, no sols com a part dels controls higienicosanitaris que la normativa exigeix, sinó en qualsevol moment en què hi hagi evidències d'acumulació de sòlids o es transporti una aigua regenerada de menor qualitat, entre altres.
 • La descàrrega de les aigües de neteja i desinfecció de les cisternes, una vegada utilitzades, podran realitzar-se en les instal·lacions d'aigües residuals del municipi, regulant-se les descàrregues segons estableix l'ordenança reguladora de la xarxa de sanejament en sòl urbà.
 • Semestralment el transportista haurà de realitzar una inspecció visual de l'estat de conservació i neteja dels dipòsits d'acumulació, ruixadors i zones en què es pugui produir estancament de l'aigua. En cas de detectar brutícia, corrosió o incrustacions, haurà de dur a terme una neteja i desinfecció.
 • Anualment el transportista haurà de realitzar una revisió general del funcionament del sistema de transport i reparar o substituir aquells elements defectuosos. Una vegada a l'any també s'hauran de desinfectar els diferents elements utilitzats, com a filtres, ruixadors, llances de mànega, etc., desmuntant-los, netejant-los i submergint-los durant 30 minuts en una solució que contingui 20 mg / l de clor residual lliure i esbandint posteriorment amb aigua freda. Es podrà usar un biocida alternatiu autoritzat, seguint les instruccions del fabricant.

10. En cas de detectar-se un mal ús dels punts de càrrega, dels procediments de treball o altres descrits en aquest article, a més de les sancions oportunes i prohibició de futures càrregues tant al transportista com a l'usuari/ària final, es podrà sol·licitar al transportista compensacions econòmiques per a fer front a les despeses derivades de reparació i/o condicionament, així com altres associats a la supervisió contínua per part del personal de l'entitat gestora.

11. L'Ajuntament podrà arribar a acords i establir convenis per a la cooperació en projectes de desenvolupament agrícola impulsats per associacions d'usuaris/àries i/o administracions competents en la matèria, sempre que es tracti de mesures d'interès per al desenvolupament rural del municipi. En tal cas, seran aplicable les condicions descrites en l'article 14 de la present ordenança.

 

Secció III Escomeses

Article 21. Particularitats

1. En el cas que un usuari/ària requereixi subministrament d'aigua regenerada municipal, haurà de realitzar la contractació del servei, que inclourà entre altres la sol·licitud d'escomesa, regulant-se en aquesta ordenança els tràmits i requisits a complir, i descrivint-se en el reglament les especificacions tècniques.

2. L'escomesa domiciliària d'aigua regenerada a qualsevol usuari/ària, així com els elements accessoris de mesura, valvuleria i fontaneria, serà d'exclusiva competència municipal, realitzant-se la valoració i execució per part de CALVIÀ 2000, S.A. com mitjà propi personificat, dins de la gestió del servei d'aigua regenerada.

CALVIÀ 2000, S.A. actuarà en representació de l'Ajuntament com a servei tècnic municipal realitzant les prestacions encomanades, quedant subjecta la seva gestió bé a la normativa de règim local vigent en matèria de gestió directa de serveis públics municipals o bé a la normativa de contractació pública vigent quan persegueixin la gestió indirecta d'obres, subministraments, serveis, gestió d'obra o concessió de serveis.

L'escomesa consistirà en la connexió de la xarxa d'aigua regenerada municipal amb les instal·lacions interiors, a través de la clau del registre i del comptador d'aigua, també instal·lat per CALVIÀ 2000, S.A.

3. La clau de registre localitzada sobre la vorera, és el punt que delimita la responsabilitat entre el gestor municipal de distribució de l'aigua regenerada i l'usuari/ària o entitat final, i coincideix amb el punt de lliurament on el gestor ha d'assegurar la qualitat de l'aigua subministrada.

4. Les característiques i especificacions tècniques de l'escomesa seran establertes mitjançant criteris tècnics per part de CALVIÀ 2000, S.A. com a entitat gestora del recurs no convencional en funció dels usos, consums previsibles o condicions de pressió, entre altres.

5. En cas de sol·licituds d'escomeses domiciliàries en zones no dotades de xarxa de distribució disponible, CALVIÀ 2000, S.A. es reserva la potestat d'ajornar la seva execució indefinidament en cas d'existir previsió de prolongació de xarxa municipal o fins i tot denegar la dotació d'escomeses per impossibilitat tècnica; l'interessat/ada podrà sol·licitar als serveis tècnics municipals que s'informi sobre la seva viabilitat, per la qual cosa serà aplicable l'indicat en l'article 18.

6. En el cas que un usuari/ària sol·liciti una nova escomesa que substitueixi a una altra més antiga i que aquesta darrera quedi fora de servei, serà necessari abans d'executar la nova, l'anul·lació de l'antiga en tota la seva longitud atenent criteris higienicosanitaris per a evitar punts morts, actuació que serà realitzada per l'entitat gestora i inclosa en el pressupost d'execució de la nova escomesa.

7. En el reglament municipal d'aigua regenerada, es detallaran les característiques i els diferents elements.

 

Secció IV Dispositius de mesura

Article 22. Comptadors. Instal·lació, comprovacions, canvis d'emplaçament i anomalies

1. La mesura dels consums que serveix de base per a la facturació es realitza mitjançant comptador o equip de mesura. Les especificacions, tipus, localització, comprovacions, verificació o altres, queden recollides en el reglament tècnic.

2. La instal·lació inicial i successives substitucions, si fossin necessàries, la desconnexió, manipulació, precintat i desprecintat del comptador, quan escaigui per raons de manteniment o aturada seran realitzades per CALVIÀ 2000, S.A. com a entitat gestora del recurs no convencional, comunicant a l'usuari/ària l'actuació prevista.

3. La manipulació de l'equip comptador, connexió de preses o realització de derivacions abans de l'equip comptador per part de l'usuari/ària, podran derivar en sancions econòmiques i suspensió, temporal o definitiva, del subministrament d'aigua regenerada, segons es desenvolupa en el règim sancionador del servei. Després del comptador, és responsabilitat de l'usuari/ària la instal·lació d'una clau de sortida amb la que podrà maniobrar per a prevenir qualsevol eventualitat en la seva instal·lació interior.

4. Qualsevol modificació posterior de l'emplaçament de la instal·lació inicial del comptador que pugui sol·licitar l'usuari/ària, serà comunicada a l'entitat gestora, que autoritzarà en les condicions pertinents aquest canvi, sent realitzat per aquesta i a càrrec de l'usuari/ària. Aquesta condició també aplica en cas de canvis derivats d'obres de reformes posteriors a la instal·lació de comptador, que dificultin la lectura, revisió o facilitat de substitució.

5. Si com a resultat dels plans de mostreig, detecció i control dels comptadors que dugui a terme l'entitat gestora, es comprova un funcionament anòmal de l'equip, sense causa derivada d'una manipulació per part de l'usuari/ària, l'entitat gestora procedirà a la substitució del mateix sense cap cost per a l'usuari/ària, podent realitzar sobre la base de l'anàlisi dels consums històrics, la regularització dels abonaments per excés de consum.

6. L'usuari/ària podrà, en cas de requerir-ho, sol·licitar la comprovació del comptador, indicant-se en el reglament tècnic el procediment a seguir, el mecanisme de verificació i la resolució, així com els costos derivats d'aquesta sol·licitud.

 

Secció V Contractació del subministrament d'aigua regenerada municipal

Article 23. Sol·licitud prèvia subministrament aigua regenerada municipal

1. Per a formalitzar el contracte de subministrament d'aigua regenerada municipal, l'usuari/ària haurà d'emplenar una sol·licitud prèvia mitjançant document normalitzat existent en els serveis municipals, aportant la documentació requerida, que podrà incloure entre altres i en funció dels usos previstos:

 • Plànols de la distribució de les infraestructures interiors, zones de reg, elements previstos (dipòsits, grups de pressió, xarxa regenerada, sistema de reg…).
 • Estimacions del volum mitjà de consum (anual, distribució mensual, cabals punta i nominal).
 • Tipus de reg i distribució.
 • Tipus de vegetació i distribució.
 • Superfície màxima de reg.
 • Període anual en què es preveu regar.
 • Sistema de reg previst i infraestructures interiors exclusives (dipòsits, grups de pressió, sistemes de control de reg, etc.).
 • Mesures d'estalvi de consum d'aigua.
 • Punt de connexió a la xarxa privada (ubicació de l'escomesa de subministrament).

2. La sol·licitud podrà ser sol·licitada per:

 • El titular del dret de propietat de l'edifici, local, recinte o instal·lació.
 • L'arrendatari legal del mateix amb autorització del titular.
 • El titular de la llicència municipal d'obres o l'empresa adjudicatària d'aquesta.

3. Una vegada revisada pels serveis municipals i comprovada la viabilitat tècnica de la sol·licitud, sobre la base del volum d'aigua regenerada disponible per a aquests usos o la disponibilitat de xarxa municipal d'aigua regenerada en la zona, entre altres aspectes, els serveis municipals fixaran el punt de lliurament, les condicions de subministrament del recurs, la seva vigència o qualsevol altre tipus d'informació que resulti d'interès.

4. Podran presentar-se en una mateixa sol·licitud subministraments per a diferents usos, sempre que es disposi de les corresponents autoritzacions d'ús.

5. La xarxa de subministrament municipal serà sempre amb aigua regenerada de qualitat 1.1 i, per tant, amb la major qualitat possible a fi de minimitzar els riscos ambientals i sanitaris.

6. Els serveis municipals emetran un informe favorable/desfavorable que serà comunicat al sol·licitant, iniciant-se, si escau, el procediment de sol·licitud d'escomesa. En cas de resultar desfavorable, no donarà dret a reclamació i/o cap compensació per part del sol·licitant.

7. L'autorització d'escomesa podrà quedar supeditada, entre altres, a l'existència de volums disponibles, l'existència de xarxa pròxima i l'adequació de les instal·lacions interiors a les normes tècniques d'aplicació, així com a les indicacions recollides en aquesta ordenança.

Article 24. Sol·licitud d'escomesa

1. Sobre la base de l'informe favorable emès pels serveis municipals, l'usuari/ària haurà de realitzar la corresponent sol·licitud d'escomesa a través de document normalitzat que inclourà, entre altres, la identificació de la persona física o jurídica que realitza la sol·licitud, amb la documentació que l'acrediti com a propietari o titular dels drets d'ús.

2. Els serveis municipals realitzaran la corresponent visita de comprovació, realitzant l'informe i pressupost d'escomesa, tenint en compte entre altres, les instal·lacions interiors, condicions dels usos previstos i documentació aportada en la sol·licitud prèvia, remetent la documentació als serveis tècnics municipals de l'Ajuntament, per a la seva autorització per decret d'alcaldia.

3. Una vegada rebuda l'aprovació per part dels serveis tècnics de l'Ajuntament, es comunicarà la resolució al sol·licitant, qui haurà de realitzar el pagament de l'import calculat per a la dotació en un termini màxim de 15 dies. A partir de la recepció del pagament, els serveis municipals inclouran l'execució en la planificació d'obres.

Article 25. Contractació i facturació del subministrament

1. Una vegada autoritzada l'escomesa i realitzats els corresponents pagaments d'execució per part del titular, es signaran per duplicat els contractes de subministrament d'aigua municipal regenerada entre l'entitat gestora del servei i el sol·licitant, d'acord amb el model de document que hagi aprovat l'Ajuntament, de manera que cada part quedarà en poder del respectiu exemplar del contracte formalitzat i degudament emplenat.

2. En el contracte s'especificaran les condicions del servei, fixant-se un termini màxim de 72 hores durant el qual es podrà interrompre el servei sense necessitat de justificació. Transcorregut aquest termini, l'entitat gestora haurà d'informar dels motius d'aquesta interrupció.

3. Serà condició necessària per a formalitzar el contracte, disposar de formació bàsica en el maneig del recurs no convencional, per a minimitzar riscos per males praxis i conèixer recomanacions de maneig. Independentment de la formació bàsica que disposi l'usuari/ària, amb la formalització del contracte es lliurarà un document de bones pràctiques en el maneig de les aigües regenerades municipals i es formalitzarà un compromís de responsabilitat individual.

4. En el cas de reg de jardins privats o descàrrega d'aparells sanitaris, o altres que consideri CALVIÀ 2000, S.A. per a minimitzar els riscos sanitaris de l'ús de l'aigua regenerada municipal, podrà sol·licitar-se certificat per part d'entitat instal·ladora que asseguri el compliment d'aquesta ordenança i la impossibilitat de contaminació de la xarxa de subministrament d'aigua potable tant municipal com privada.

5. En el contracte s'indicaran entre altres, els usos permesos, les qualitats lliurades, les seves característiques, el volum anual concedit (dotació de reserva) i la seva modulació per períodes, així com el cabal màxim instantani subministrat i la ubicació del punt de lliurament on s'assegura la qualitat de l'aigua regenerada municipal per a aquest ús, incloent-hi el compromís de responsabilitat individual en el maneig del recurs no convencional.

6. La facturació del servei es farà per part de l'entitat gestora del servei, d'acord amb les tarifes aprovades per l'Ajuntament, dins dels límits que fixi l'autorització o la concessió i el descrit en aquesta ordenança.

7. En el cas concret de les tarifes per consum, s'obtindran del comptador d'aigua regenerada instal·lat pels serveis municipals, sent requisit entre altres, que l'usuari/ària adapti la caseta del comptador a l'indicat en el reglament tècnic. En cas que existís un comptador pare i diversos comptadors fills, la lectura es realitzarà en el comptador pare. Per motius justificats, podrà realitzar-se en els comptadors fills sempre que existeixi un document tècnic que acrediti la conservació de la qualitat de l'aigua.

Article 26. Contracte per ús i particularitats

1. Els contractes s'establiran per abonat/da, sobre la base de les autoritzacions que disposi l'entitat gestora, per la qualitat lliurada, qualitat 1.1 i per uns usos específics.

2. S'estableixen particularitats per als grans consumidors associats a regs agrícoles o camps de golf, entre altres, podent-se subministrar qualitat 2.1 (xarxa pròpia de subministrament, punt de lliurament en sortida d'ERA...) i sent obligatori realitzar documents contractuals separats, encara que el titular sigui el mateix, per a aquells subministraments que requereixin l'aplicació de tarifes de qualitat diferents (qualitat 1.1 i qualitat 2.1). En tot el referent als sistemes de distribució, en cas de qualitat diferent a 1.1 i per a aquests consumidors, seran aplicables les particularitats indicades en aquesta ordenança.

3. Qualsevol canvi en les condicions del contracte, especialment usos, haurà de comunicar-se a l'entitat gestora. El seu incompliment, serà motiu de sanció.

4. L'entitat gestora portarà un registre dels contractes realitzats, podent generar estadístiques a nivell municipal per tipus d'abonat, usos o consums.

Article 27. Causes de denegació del contracte

El contracte de subministrament d'aigua regenerada pot denegar-se, entre altres, pels següents motius:

 1. Que l'interessat/da no accepti el compliment d'aquesta ordenança i del reglament tècnic d'aigües regenerades.
 2. Que les instal·lacions interiors o particulars de l'interessat/ada no compleixin amb les prescripcions legals i tècniques corresponents.
 3. Que els usos sol·licitats no estiguin justificats pel tipus d'activitat.
 4. Que l'interessat/ada es negui a la comprovació de les seves instal·lacions interiors o que posi traves a les actuacions que puguin precisar els serveis municipals per a assegurar el correcte ús del recurs.
 5. Que l'interessat/ada no presenti la documentació exigida en el reglament tècnic i en la resta de normes d'aplicació.
 6. Que es comprovi que l'interessat/ada ha deixat d'abonar les factures de subministrament.
 7. Que existeixin impediments tècnics, a criteri de CALVIÀ 2000, S.A. que facin inviable el subministrament amb garanties de seguretat, salubritat i qualitat del servei.

Article 28. Fiança

1. L'entitat gestora del recurs podrà exigir en el moment de la contractació del servei, l'abonament de la prestació de la fiança degudament aprovada per l'Ajuntament.

2. La fiança té per objecte garantir el pagament de les factures del servei i altres responsabilitats que l'usuari/ària pugui tenir pendents, en el moment de la resolució del seu contracte.

3. Excepte si es produeix una resolució municipal motivada, l'usuari/ària no pot exigir que, durant la vigència del contracte la fiança s'apliqui al reintegrament dels deutes amb l'entitat subministradora.

4. Si en la resolució del contracte, no hi ha cap càrrec pendent en contra de l'usuari/ària, l'entitat subministradora ha de procedir a la devolució de la fiança.

Article 29. Duració del contracte

1. La durada del subministrament i del contracte serà fixada per l'entitat gestora, el qual s'entén tàcitament prorrogat, excepte que l'usuari/ària comuniqui per escrit i amb antelació suficient, la seva intenció de donar per resolt el contracte i rescindir el subministrament, realitzant-se de mutu acord entre les parts.

2. L'entitat gestora podrà per motius justificats (mala praxi, manipulació de comptadors, usos no autoritzats…), rescindir el contracte de subministrament amb l'usuari/ària, independentment de les sancions econòmiques que haurà de sufragar aquest. En tal cas, l'usuari/ària no mantindrà cap dret sobre l'aigua regenerada anteriorment contractada ni privilegi sobre altres sol·licituds de subministrament, podent ser motiu d'exclusió indefinida de la prestació del servei en funció de la gravetat de la infracció i del que s'estableix en el règim sancionador.

3. En cas de rescissió unilateral de contracte per part de l'usuari/ària, perdrà tots els possibles drets sobre les dotacions de reserva d'aigua, utilització d'instal·lacions municipals i altres derivats del contracte. En cas de sol·licitar la reincorporació al servei haurà de cursar sol·licitud, realitzant-se tots els tràmits establerts per a la sol·licitud de nous subministraments.

Article 30. Modificació del contracte

1. Durant la vigència del contracte, s'entén modificat per mutu acord de les parts i sempre que així ho imposi una disposició legal o reglamentària i, en particular, l'aprovació de la modificació de la tarifa del servei.

2. Qualsevol modificació de la informació aportada en la sol·licitud prèvia d'aigua regenerada municipal, que comporti canvis en la dotació de reserva d'aigua regenerada sol·licitada, consums mensuals, punta, nominals o sol·licitud de canvi d'ús presentades per l'usuari/ària amb les corresponents justificacions tècniques, i que els serveis municipals considerin un canvi substancial de la situació inicial, derivarà en un canvi de contracte que podrà anar associat a uns costos addicionals que seran assumits per l'usuari/ària, en els casos justificats, i que poden implicar canvis de comptador.

3. Si es detecta que l'usuari/ària no fa ús reiterat del volum autoritzat en les condicions de distribució previstes en la seva sol·licitud, l'entitat gestora podrà realitzar un ajust de la dotació de reserva d'aigua assignada a aquest subministrament segons contracte, sobre la base del consum real; en tal cas, l'usuari/ària podrà presentar la documentació justificativa dels volums requerits, que seran analitzats i, en el seu cas, acceptats per l'entitat gestora per a la seva reassignació. L'usuari/ària haurà de comprometre's a realitzar aquest consum, podent perdre definitivament els drets en cas d'incompliment del compromís.

4. Les despeses derivades de qualsevol canvi de comptador per reajustament de la dotació de reserva d'aigua, així com altres que l'entitat gestora consideri necessari i els justifiqui, seran facturats a l'abonat.

Article 31. Canvi de titularitat

1. El canvi de titularitat es formalitzarà a petició del nou titular del dret d'ús, titularitat que haurà d'acreditar.

2. La cessió del contracte només es realitzarà si el contracte original no està resolt, i sempre que la instal·lació existent sigui adequada i suficient per a satisfer les necessitats del nou usuari, sense perjudici que en el moment de la formalització del canvi es pugui procedir a la seva actualització.

3. Per al canvi de titularitat, el nou usuari/ària haurà d'assumir el deute que pogués existir, així com els imports de fiança i els drets i obligacions. Aplica l'indicat en la formalització del contracte per a acreditar formació (document bones pràctiques maneja aigua regenerades i compromís responsabilitat individual).

Article 32. Subrogació

1. En cas de produir-se la defunció del titular del contracte, la persona que el succeeixi legalment en l'ús de l'habitatge o activitat, pot subrogar-se en els drets i obligacions del contracte.

2. Les entitats jurídiques només es poden subrogar en cas de fusió per absorció.

3. Els termes de subrogació, en tots els casos, són de quatre mesos, comptats des de la defunció o, en el seu cas, de l'acceptació de l'herència o llegat, i es formalitzarà per qualsevol mitjà admès en dret.

4. L'entitat gestora del recurs, comunicarà al nou titular la realització de la subrogació al seu favor.

 

Secció VI Suspensió del subministrament i resolució del contracte d'aigua regenerada municipal

Article 33. Causes de suspensió del subministrament

El contracte de subministrament s'extingeix per qualsevol de les següents causes:

a) A sol·licitud de l'usuari/ària per rescissió de contracte.

b) Per venciment del termini establert en el contracte, i sempre que l'usuari/ària comuniqui, per escrit i amb un mes d'antelació, la seva intenció de donar per resolt el contracte i prescindir del subministrament; en cas de no efectuar aquesta comunicació, el contracte s'entén tàcitament prorrogat.

c) A iniciativa de l'entitat gestora de les aigües regenerades municipals pels següents motius:

 1. Per transcórrer dos mesos des de la suspensió del subministrament per causes imputables a l'usuari/ària, sense que hagi resolt les causes que van originar la suspensió.
 2. Per rebre subministrament sense ser titular contractual, prèvia tramitació del procediment de modificació corresponent, situació que difereix del cas que, de manera malintencionada, un usuari/ària s'enganxi al subministrament, iniciant-se el procediment sancionador corresponent i podent en aquest cas concret, denegar-se qualsevol subministrament d'aigua regenerada municipal.
 3. En cas de detectar-se durant els controls i inspeccions interiors, que l'usuari/ària no manté la qualitat del recurs des del punt de lliurament fins als llocs d'ús, com a resultat de no aplicar de manera correcta les mesures i/o recomanacions indicades en aquesta ordenança o altres que les complementin.
 4. Per infracció molt greu o reincidència d'infraccions greus en el termini de tres anys.
 5. En cas d'indicis de produir-se dany o deterioració greu per al medi ambient i la salubritat o pugui posar-se en risc greu la seguretat o salut de les persones.

El restabliment del subministrament per qualsevol de les causes esmentades, exigeix en els punts anteriors la formalització d'un nou contracte i el pagament dels drets corresponents i, si escau, de les factures pendents d'abonament, excepte en el suposat c) apartat b., on haurà de procedir-se al canvi de titularitat.

Article 34. Procediment de suspensió del subministrament per impagament

1. L'impagament de les quotes d'abonament és motiu de suspensió del subministrament, havent l'entitat gestora de comunicar a l'usuari/ària, els motius i fets que poden donar lloc a la suspensió o tall del subministrament, i atorgant un termini per a la seva esmena. En cas que l'usuari/ària procedeixi al pagament de les quotes pendents, ja sigui a través del seu abonament o bé a través de l'estimació de les al·legacions presentades, les actuacions quedaran arxivades.

2. En cas que no procedeixi al pagament de les factures i no presenti al·legacions, o aquestes no es tinguin en consideració per part de l'entitat gestora, es traslladarà el conjunt d'actuacions a l'Ajuntament perquè resolgui el procediment de suspensió. Transcorregut els terminis fixats per a la resolució del procediment de suspensió sense rebre cap notificació, l'entitat gestora estarà autoritzada per a suspendre el subministrament.

Article 35. Restabliment del subministrament

En cas que l'usuari/ària requereixi restablir el subministrament a conseqüència de l'impagament de quotes o incompliment de les condicions del servei, haurà d'estar prèviament resolta satisfactòriament la situació que va originar la seva suspensió.

Per a la recuperació del servei, l'usuari/ària haurà d'abonar els costos addicionals que es derivin de la suspensió del subministrament i de la seva reconnexió, amb caràcter previ al restabliment del servei.

El restabliment del servei podrà suposar la recuperació de les dotacions de reserva d'aigua regenerada municipal adquirides prèviament a la seva suspensió, sempre que existeixin dotacions de reserva lliures i no existeixi un informe motivat per part de l'entitat gestora municipal del servei que el denegui.

En tot cas, els serveis municipals es reserven la potestat en situacions excepcionals de no subministrar aigua regenerada municipal en cas de reiteració d'impagaments, baixes unilaterals injustificades i incompliments de les condicions del servei.

Article 36. Retirada del comptador

Els comptadors poden desmuntar-se per les següents causes:

 1. Extinció o rescissió del contracte de subministrament.
 2. Substitució definitiva per avaria de l'equip.
 3. Substitució per un altre equip, motivada per renovació periòdica, canvi tecnològic, adequació als consums reals o un nou contracte…, així com per la substitució temporal per a verificacions oficials.
 4. Per altres causes autoritzades per l'entitat gestora o el consistori.

 

Secció VII Execució, conservació i reparació de les instal·lacions d'aigua regenerada municipal

Article 37. Responsabilitat de l'entitat subministradora

1. A més de l'indicat en l'apartat d'obligacions i drets, és responsabilitat de l'entitat subministradora l'extensió, operació, conservació i reposició del sistema de subministrament i distribució de les aigües regenerades municipals, així com el seu control i manteniment per a assegurar la qualitat de l'aigua regenerada fins al punt de lliurament.

2. La responsabilitat de l'entitat subministradora en quant al compliment de la qualitat del recurs, arriba fins a la clau de registre de l'usuari/ària final prèvia al comptador, incloent aquesta, i coincidint amb el punt de lliurament de l'aigua regenerada a l'usuari/ària. A partir d'aquest punt i fins als punts finals d'ús, la responsabilitat per mantenir la qualitat del recurs, recau sobre l'usuari/ària final.

3. La instal·lació, manteniment i conservació del comptador de subministrament. Els comptadors instal·lats seran dispositius homologats, verificats i precintats, com recull el reglament tècnic, sent l'entitat subministradora la que determinarà el tipus, característiques i emplaçament d'acord amb les normes d'aplicació, sobre la base de la informació facilitada per l'usuari/ària.

4. Si en qualque moment es comprova que el consum difereix del sol·licitat inicialment en més d'un 30% de forma continuada, o es produeix una revisió de la sol·licitud per part de l'usuari/ària amb un consum nominal que difereix del consum inicial, podent implicar mesures errònies, es procedirà a la substitució per un altre de diàmetre més adequat, modificant el contracte de subministrament si escau.

Article 38. Responsabilitat dels usuaris/àries

1. Els usuaris/àries i en el seu cas els titulars del contracte, són a més de l'indicat en aquesta ordenança, els responsables de totes les instal·lacions interiors, de mantenir la seva funcionalitat i evitar la deterioració de la qualitat de l'aigua regenerada des del punt de lliurament fins als punts terminals d'utilització.

2. A més de l'adequació de les instal·lacions interiors i de la seva correcta senyalització, és a càrrec de l'usuari/ària l'execució de la caseta i la porta del comptador sobre la base de les indicacions establertes per CALVIÀ 2000, S.A. L'usuari/ària haurà de deixar instal·lat el passamur embolcall a manera de beina que permet transportar el tub des de l'interior a l'exterior a través del mur-façana de l'edifici. Una vegada realitzada l'escomesa i muntat el comptador per part dels serveis municipals és responsabilitat de l'usuari/ària mantenir els elements que hi ha a l'interior de la caseta, excepte el comptador, on el manteniment el realitzarà CALVIÀ 2000, S.A.

3. És obligació de l'usuari/ària la custòdia del comptador, evitant qualsevol fet que perjudiqui la seva correcta conservació i manteniment. Aquesta obligació es fa extensible tant a la inviolabilitat dels precintes dels comptadors com a les seves etiquetes d'identificació. La responsabilitat que es derivi de l'incompliment d'aquests deures, si es demostren, recaurà directament sobre l'usuari/ària, fent-se càrrec no sols dels costos de reposició sinó també de les sancions pertinents.

4. En el cas que l'aplicació del recurs no convencional, es realitzi a una altura superior a l'altura manomètrica neta disponible, la instal·lació haurà de disposar del corresponent grup de sobreelevació.

5. És responsabilitat del titular la reparació de les avaries en les instal·lacions interiors. En cas que derivin en afeccions a altres serveis, per demora o negligència en la reparació, l'entitat subministradora podrà iniciar el procediment de suspensió del subministrament.

6. Els danys i perjudicis causats per les avaries en les instal·lacions interiors que derivin en danys a tercers, són responsabilitat del titular del contracte. D'igual forma l'usuari/ària no podrà realitzar intervencions sobre les instal·lacions interiors que puguin alterar el funcionament del comptador. Si l'entitat gestora ho detecta, haurà de sufragar els costos i/o sancions pertinents.

7. Els usuaris/àries que desenvolupin activitats amb consums que no puguin admetre les pertorbacions derivades de les interrupcions del servei de subministrament o bé, requereixin emmagatzemar l'aigua per a un ús posterior, podran disposar de dipòsits d'emmagatzematge amb la capacitat que considerin, però hauran de realitzar els controls i manteniments oportuns que exigeix la normativa i els contemplats en aquesta norma, per a mantenir les condicions de qualitat higienicosanitàries del recurs, subministrades en el punt de lliurament.

 

CAPÍTOL III AIGÜES RECICLADES: AIGÜES GRISES I PLUVIALS

Article 39. Règim jurídic, abast i usos

1. Les aigües grises i les aigües pluvials, recollides, tractades i emmagatzemades de manera adequada pels usuaris/àries, constitueixen en aquesta ordenança, les anomenades aigües reciclades.

2. No existeix normativa que reguli les aigües reciclades i l'abast en aquesta ordenança es basa en el recollit en les normes UNE-EN 16941-1 i 16941-2, en el Reial decret 487/2022 pel qual s'estableixen els criteris sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi en el cas que existeixi risc d'aerosolització i en els valors guia indicats en el Reial decret 1620/2007 pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades per a qualitat 1.1.

En el cas que s'aprovin normatives específiques que regulin el seu ús, serà aplicable l'indicat en aquestes, així com tot el recollit en aquesta ordenança que no les contradigui.

3. S'entenen com a aigües reciclades:

- Les aigües grises que es regulen en aquesta ordenança són les denominades aigües grises clares, sent aigües reutilitzades on el seu origen són les aigües reciclades dels banys procedents de banyeres, dutxes i rentamans, excloent-se especialment les aigües procedents de processos industrials, cuines, bidets, vàters, rentadores, rentavaixelles i qualsevol altre tipus d'aigua que pugui contenir olis, grasses, detergents, productes químics contaminants, agents infecciosos i/o restes d'aigües fecals.

De cara a la qualitat del producte final, donada la seva naturalesa, a més de la possible contaminació orgànica i microbiològica generada en la higiene personal, les aigües grises poden contenir petites quantitats de sabons, xampús, dentifricis, cremes d'afaitar, pèls, olis corporals, cosmètics o restes de sorra, entre altres. De forma generalitzada, però especialment en el cas que en l'habitatge, edificis o establiments convisquin bebès, hauran de contemplar-se en els tractaments a aplicar la possibilitat que l'aigua recollida pugui arrossegar de manera puntual restes de contaminació fecal.

- Les aigües pluvials a les quals es fa referència en aquesta ordenança, són les aigües procedents de la precipitació natural, recollides en teulades, terrats, cobertes, terrasses o altres superfícies impermeables no transitades per vehicles.

De cara a la qualitat del producte final, donada la seva naturalesa, a més de la possible contaminació orgànica i microbiològica generada per arrossegament en la recollida, s'ha d'evitar que les aigües pluvials puguin contenir hidrocarburs, sòlids, plàstics, entre altres.

4. Pel fet que les aigües reciclades són una reutilització que fa el propi usuari/ària, recau en aquests la responsabilitat de la qualitat higienicosanitària del recurs reutilitzat, havent de minimitzar-se els riscos per tractaments inadequats, males praxis en l'aplicació final o problemes sanitaris derivats d'un mal ús, suggerint-se especialment en el cas de les aigües grises, establir sistemes d'avaluació dels riscos així com incorporar autocontrols que permetin assegurar la qualitat del recurs en el punt final d'aplicació.

5. Es recomana que el personal encarregat de la manipulació i gestió d'aquest recurs, disposi d'una formació bàsica per a conèixer els riscos, limitacions, usos i recomanacions.

Article 40. Usos permesos i qualitats

1. Amb caràcter general les aigües reciclades, podran utilitzar-se per a reg de jardins, descàrregues d'aparells sanitaris (cisternes de vàters), neteja (interiors/exteriors, carrers…) o sistemes contra incendis.

En cas que sorgeixin nous usos no contemplats en el punt anterior, l'Ajuntament podrà ampliar-los, prèvia justificació del compliment de les condicions d'aprofitament recollides en aquesta ordenança, adaptant-se els sistemes de tractament amb l'objectiu de garantir en tot moment la seguretat mediambiental i sanitària de l'activitat.

2. En tots els casos, i especialment si es tracta d'empreses que gestionen les aigües grises tractades, hauran de disposar de plans d'autocontrol i gestió, que assegurin els tractaments i qualitat del recurs reutilitzat.

3. En el cas de les aigües reciclades, però especialment per a les aigües grises, es tindran en compte els límits establerts per a les aigües regenerades, complint amb la qualitat 1.1.

4. Les recomanacions incloses en l'Annex I de bones pràctiques d'ús d'aigües regenerades, hauran de tenir-se en compte per als usos previstos en les aigües reciclades.

Article 41. Usos prohibits

1. Queden exclosos de reutilitzar qualsevol tipus d'aigües grises els centres hospitalaris, sanitaris, llars i residències per a ancians, guarderies i tots els centres que, per les seves condicions i característiques, generin aigües grises que requereixin un tractament específic o un especial risc biològic o químic, que faci inviable o dificulti l'adopció de mesures de control i/o mitigació mitjançant els sistemes de recuperació previstos.

2. En el context d'aquesta ordenança, queda prohibit l'ús d'aigües reciclades, entre altres a:

 1. Consum humà.
 2. Preparació de menjar.
 3. Ús per a higiene personal.
 4. Omplit de piscines i usos recreatius, per al cas de les aigües grises.
 5. Qualsevol sistema que comporti ús directe sense tractament, per al cas de les aigües grises.

 

CAPÍTUL IV ALTRES AIGÜES REUTILITZADES

Article 42. Particularitats de l'aigua de rebuig a la xarxa de sanejament municipal

Qualsevol altre recurs hídric no convencional reutilitzat en el municipi de Calvià per un particular o activitat, com pogués ser l'aigua de mar o les aigües freàtiques, a més de les corresponents autoritzacions que podrien requerir-se en cada cas, haurà en tots els casos si es genera un rebuig cap a la xarxa de sanejament municipal, tant total si no existeix reaprofitament intern, o parcial resultat d'aplicar  tractaments fisicoquímics (osmosi, membranes d'intercanvi,…), notificar-ho a l'empresa municipal de serveis per l'afecció que podria ocasionar al sistema municipal de tractament d'aigües residuals. Aquesta si ho considera oportú, podrà demanar informació per a conèixer l'abast del rebuig (volum diari, qualitat de l'aigua, ús, tractament…), emetent un informe en el que s'establiran els controls a realitzar pel titular, limitacions i recomanacions, i que podrà complementar-se amb el recollit en l'Ordenança de sanejament del sòl urbà.

El titular de l'abocament és responsable de l'indicat en aquest article i el seu incompliment podrà implicar les sancions pertinents.

 

CAPÍTUL V INSTAL·LACIONES INTERIORS

Article 43. Objecte

Les condicions tècniques, recomanacions i ús que es desenvolupen en aquest capítol, pretenen regular la seva aplicació aportant un compendi de normes, tècniques o recomanacions, que assegurin la qualitat higienicosanitària de les instal·lacions interiors fins als punts d'aplicació, facilitant a l'usuari /ària final com a responsable del manteniment, control i qualitat interior d'aquestes aigües, pautes per a poder complir-ho.

Article 44. Competències supramunicipals

Les competències en el compliment dels criteris sanitaris de qualitat ambiental en l'ús d'aigües reutilitzades, tant les aigües regenerades municipals com les aigües reciclades (grises i pluvials) o altres que poguessin utilitzar-se en les instal·lacions interiors, recauen en el servei de sanitat ambiental de la Direcció General de Salut, i qualsevol indicació, recomanació o notificació per part d'aquesta que modifiqui o aclareixi el que aquí s'indica, prevaldrà sobre el recollit en aquesta ordenança, en l'àmbit de les seves competències.

Article 45. Particularitats

1. En la planificació urbanística es regulen les instal·lacions per a l'ús d'aigües regenerades municipals i reciclades, i sempre que sigui viable, es recomana no emmagatzemar l'aigua regenerada municipal en dipòsits i captar-la directament de la xarxa per a minimitzar riscos.

2. La instal·lació interior estarà totalment separada de la xarxa d'aigua potable i disposarà dels mecanismes necessaris per a evitar retorns a la xarxa, tenint en compte l'indicat també en el Reial decret 487/2022 pel qual s'estableixen els criteris sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, el Pla Hidrològic de les Illes Balears i el Pla General d'Ordenació Urbana de Calvià.

3. En tot cas i una vegada utilitzada la xarxa interior amb aigua regenerada municipal s'haurà de realitzar la seva neteja i desinfecció. Els terminis podran adaptar-se al que estableixi la norma sanitària de control de legionel·losi o altres normatives. Aquesta indicació també es recomana en cas d'utilitzar aigües grises reciclades.

Article 46. Responsabilitats

El titular de l'immoble o activitat és el responsable de mantenir les instal·lacions interiors destinades a aigües regenerades municipals i reciclades en perfecte estat i funcionament, substituint periòdicament els filtres, components del sistema de tractament o altres que es requereixin en el cas de les aigües reciclades, així com dur a terme un correcte manteniment de tots els elements de la instal·lació, inclosos dipòsits, sistemes de tractament, xarxa de distribució i punts finals d'aplicació, a fi d'assegurar la qualitat higienicosanitària dels recursos no convencionals i evitar riscos sanitaris i ambientals derivats del seu ús.

Article 47. Normes d'ús

1. Els sistemes proposats de recollida, tractament, emmagatzematge, condicionament i distribució de les aigües reciclades, així com els de les aigües regenerades, han de dissenyar-se, operar-se i mantenir-se de manera que garanteixin els màxims nivells de qualitat i seguretat prevists en tot moment, podent incorporar sistemes d'autocontrol, especialment quan es tracti d'aigües regenerades i grises.

2. Es recomana que les instal·lacions interiors siguin realitzades per instal·ladors autoritzats, d'acord amb les disposicions vigents d'edificació i construcció, instal·lacions interiors d'aigua o normes de bones pràctiques.

3. Tots els elements del sistema d'aigües reutilitzades formaran part d'un circuit independent del sistema d'aigua apta per a consum humà, evitant el risc de connexions creuades.

4. Hauran de preveure's sistemes de reserva d'aigua en cas d'aturada de les instal·lacions per manteniments i/o anomalies, que permetin donar continuïtat al servei.

En el cas que s'utilitzi aigua potable, haurà d'evitar-se qualsevol contaminació del sistema de distribució per ús d'aigües reciclades/regenerades tant a nivell intern com a nivell municipal, disposant de les mesures de protecció oportunes (vàlvules antiretorn, ubicació del subministrament d'aigua potable per sobre del nivell del dipòsit d'aigua reutilitzada, connexions provisionals no fixes o d'altres), que permetin assegurar la impossibilitat de contaminació.

Per a això haurà d'establir-se un protocol d'actuació de commutació d'aigua de xarxa en cas que es precisi, especialment per a les aigües regenerades i grises tractades, complint amb la norma UNE-EN 1717:2001 de separació entre la xarxa d'aigua apta per al consum humà d'altres xarxes i les mesures de seguretat aplicables.

5. En tots els casos, s'haurà de realitzar com a mínim una vegada a l'any la neteja i desinfecció de les conduccions (i dipòsits interiors, si existeixen), per a eliminar la biocapa que pugui haver-se format i assegurar unes condicions higienicosanitàries adequades per al seu ús. En el cas d'activitats, especialment en els establiments hotelers, l'aplicació del Reial decret 487/2022 ja inclou els controls, neteges i desinfeccions oportunes per tema legionel·losi.

Article 48. Execució, reparació i conservació

1. L'execució de noves instal·lacions interiors o la reparació de les existents, serà realitzada pel titular mitjançant instal·ladors autoritzats o personal tècnic qualificat, d'acord amb les disposicions vigents d'edificació i construcció, instruccions d'instal·lacions, normes de bones pràctiques i especificacions de l'entitat subministradora en el cas de l'aigua regenerada municipal, si fossin necessàries, evitant-se fuites, pèrdues o incidències sobre el terreny, en edificacions o altres serveis, i complint amb l'indicat en aquesta ordenança.

2. Les noves instal·lacions hauran de complir les condicions tècniques i higièniques necessàries per a assegurar la qualitat del recurs, realitzant-se les proves exigides per la normativa vigent sobre instal·lacions interiors d'aigua i emetent l'entitat instal·ladora, els corresponents certificats d'instal·lació prevists per la normativa en vigor.

3. L'usuari/ària final ha d'assegurar la qualitat de l'aigua regenerada municipal en les seves instal·lacions interiors, des del punt de lliurament fins als punts d'ús. En cas que durant les revisions o inspeccions per part del servei municipal s'observessin anomalies en la qualitat del recurs, a més de l'indicat en la norma, l'entitat gestora del servei municipal podrà sol·licitar el certificat d'instal·lació de l'empresa instal·ladora.

Article 49. Disseny

1. El disseny d'un sistema d'aigües reutilitzades podrà basar-se entre altres en:

- Per a les aigües regenerades municipals: demanda (actual i futura), requisits de qualitat per a l'ús previst i període màxim d'emmagatzematge.

- Per a les aigües grises reciclades: producció actual i futura, i la capacitat de tractament màxima.

S'estableixen 4 sistemes de tractament d'aigües grises, que a grans trets podrien desglossar-se en:

 • Sistemes de retenció curta (separació de sòlids mitjançant decantació).
 • Sistemes físics/químics (combinació de filtres i desinfectants químics).
 • Sistemes biològics.
 • Sistemes biomecànics (combinació sistema físic i biològic).

- Per a les aigües pluvials: règim local de precipitacions, dimensions de la superfície de recollida, materials de les superfícies, nivells de contaminació i característiques de desguàs, i el dimensionament i materials dels sistemes de conducció.

2. En tot cas, el disseny de la instal·lació interior haurà de garantir no sols la impossibilitat de contaminació del subministrament d'aigua potable intern i municipal, sinó també de la xarxa de subministrament d'aigua regenerada municipal, utilitzant sistemes d'emmagatzematge que optimitzin el seu aprofitament en tractar-se d'aportacions i consums molt variables al llarg de l'any.

Article 50. Captació

1. El punt de lliurament de les aigües regenerades municipals és la clau de registre municipal.

2. Per al cas de les aigües grises:

a) Han de recollir-se en els punts de producció i descarregar-se en els sistemes de tractament, mitjançant una xarxa separativa de canonades dissenyades segons les especificacions del Codi Tècnic d'Edificació i identificades convenientment.

Es recomana instal·lar pre-filtres per a la retenció de cabells/pèls en els punts de desguàs i canalitzacions, reduint-se així els problemes posteriors d'obstrucció (sistemes de tractament o bombament).

La descàrrega de tints, colorants, medicaments o altres productes sintètics en banys, dutxes i rentamans, especialment cremes solars, podrien interferir en la qualitat de l'aigua tractada o en el correcte funcionament dels equips instal·lats, per la qual cosa s'hauran de preveure en els tractaments prevists, especialment en establiments hotelers, podent-se acompanyar amb cartells informatius que incloguin referències als tractaments de reciclatge i recomanacions d'ús que informin els usuaris i els conscienciïn dels problemes derivats del seu mal ús.

b) Es recomana minimitzar la formació d'espumes, reduint la presència de turbulències i colzes, evitant amb això l'entrada d'aire que fomenta la seva generació.

c) Per a facilitar els períodes de manteniment, revisió o aturada del sistema, o bé quan es produeixi un excedent d'aigües grises que no sigui necessari tractar, es recomana disposar d'una derivació cap a la xarxa de clavegueram. Aquesta ha de dimensionar-se considerant els cabals màxims d'excés de les aigües grises, evitant qualsevol possibilitat de reflux.

d) En el cas que es prevegi un dipòsit previ d'emmagatzematge d'aigües grises brutes per a absorbir els cabals punta i proporcionar una aportació contínua al sistema de tractament, es recomana no acumular-les per un temps superior a 24 hores, evitant amb això l'aparició de males olors. Igual que l'indicat per als dipòsits d'emmagatzematge d'aigua tractada, hauran de disposar-se de sistemes de descàrrega i desbordament connectats a la xarxa de clavegueram, per a derivar o buidar els dipòsits en cas que es precisi.

3. Per al cas de les aigües pluvials:

a) Haurà de tenir-se en compte les característiques de la superfície de recollida de teulades, terrats, cobertes o terrasses, prohibint-se en teulades de fibrociment o amiant, i havent d'adaptar-se els tractaments de condicionament en el cas de cobertes vegetals o amb presència de superfícies irregulars que arrosseguin sòlids, entre altres, així com en aquelles zones on es desenvolupin activitats que poden generar contaminants atmosfèrics o proliferi la presència d'ocells on els excrements acabin assentats sobre les superfícies de recollida.

En el cas de naus o edificis destinats a ús industrial, es reutilitzaran únicament les aigües de pluja procedents de les cobertes.

En tot cas i sempre que sigui possible, es recomana descartar les primeres pluges després d'un període prolongat sense pluja, la qual cosa minimitzaria els tractaments i riscos de la seva aplicació posterior, per arrossegament de residus en el dipòsit. Els manteniments periòdics d'aquestes instal·lacions, redueixen considerablement aquests efectes.

b) El disseny dels pendents de les cobertes, sistemes de drenatge, així com els embornals, es realitzarà d'acord amb el Codi Tècnic d'Edificació vigent.

c) Els col·lectors de recollida hauran de permetre el flux d'aigua de pluja des de la superfície de recollida fins al dipòsit d'emmagatzematge mitjançant gravetat o desguàs sifònic.

d) Hauran de preveure's i instal·lar-se accessos per a la inspecció, manteniment i neteja als sistemes de recollida.

e) Les canonades de recollida no haurien de descarregar en canals oberts perquè podria donar lloc a contaminació addicional.

Article 51. Tractaments

1. L'objectiu dels tractaments de les aigües reciclades és garantir la qualitat del recurs, evitar riscos a la salut i efectes negatius al medi ambient. Igual que les aigües regenerades municipals, la qualitat ha d'assegurar-se en els punts finals d'aplicació.

2. En el cas de les aigües regenerades municipals, es tindrà en compte si s'emmagatzemen en dipòsits, havent de disposar de tractaments de condicionament final mitjançant desinfecció que assegurin la seva qualitat. En tot cas i com s'indica en la norma, es recomana la presa directa sense emmagatzematge. En cas d'utilització de dipòsits, hauran d'assegurar-se els controls i manteniments necessaris que assegurin la qualitat per als usos previstos.

3. Per a les aigües reciclades, es tindran en compte els cabals produïts per les aigües grises o els obtinguts per precipitació, l'ús previst i el temps de servei mínim. En línies generals els tractaments podrien incloure la sedimentació/flotació, filtració, ultrafiltració, tractament químic/biològic o desinfecció.

4. Les aigües grises, requeriran d'uns tractaments de condicionament majors que les aigües pluvials. L'elecció d'un tractament o un altre, dependrà de la qualitat del recurs recepcionat, però en tot cas els tractaments físics de separació per si sols poden resultar insuficients per a garantir l'adequada reducció de matèria orgànica, nutrients i tensioactius, excepte en situacions amb càrrega orgànica molt baixa.

Una combinació de tractaments biològics per a afavorir la degradació de la matèria orgànica complementats amb tractaments fisicoquímics per a la separació d'olis-grasses, col·loides, partícules en suspensió, matèria orgànica i terbolesa incloent diferents etapes, podria ser una opció per a assegurar les garanties higienicosanitàries i l'eficàcia del tractament.

5. En el cas de les aigües pluvials, es recomana l'eliminació de les partícules més gruixudes aigües amunt dels dipòsits d'emmagatzematge, mitjançant filtració, a fi de reduir l'entrada de sòlids i matèria orgànica en els dipòsits d'emmagatzematge, evitant partícules de grandària igual o superior a 1 mm per al cas d'usos domèstics, que poden causar avaries en el funcionament del sistema, empitjorar la qualitat de l'aigua emmagatzemada o generar costos de manteniment innecessaris.

6. D'igual forma que s'estableix per a les aigües grises, les qualitats per a les aigües pluvials reciclades agafaran com a referència per a tots els usos, el que s'estableix per a les aigües regenerades municipals amb qualitat 1.1.

7. Es recomana per a les aigües reciclades, retirar de les aigües de rebuig que evacuen a la xarxa de clavegueram els residus retinguts en els sistemes de filtrat, desengreixat o altres, a fi de reduir avaries en les xarxes de sanejament municipal, com recull l'Ordenança de sanejament de sòl urbà del municipi de Calvià.

8. Els sistemes de tractament disposaran de vàlvules de buidatge connectades a la xarxa de clavegueram.

9. La qualitat de l'aigua de rebuig dels sistemes de tractament a la xarxa de clavegueram, haurà de complir amb l'indicat en l'Ordenança municipal reguladora de la xarxa de sanejament en sòl urbà de Calvià.

Article 52. Dipòsits emmagatzematge

1. Els dipòsits d'emmagatzematge per a cada tipus d'aigua reciclada, seran independents.

2. En els dipòsits d'emmagatzematge, l'eliminació de les partícules més fines podria realitzar-se mitjançant tractaments de sedimentació i flotació, podent complementar-se amb condicionaments finals de desinfecció en cas de temps de retenció elevats o per necessitat de compliment dels criteris de qualitat, que podrien anar acompanyats amb sistemes de filtració addicionals, abans del subministrament en els punts finals. Els sistemes de filtració addicional, també podrien requerir-se en el cas de les aigües grises reciclades.

3. Les dimensions dels dipòsits d'emmagatzematge d'aigües reciclades s'adaptaran a les necessitats reals tant de generació en el cas d'aigües grises, o d'acumulació en teulades, terrats, terrasses o altres superfícies impermeables no transitades per vehicles per a les aigües pluvials, així com d'ús pel titular de l'habitatge, edificació o establiment.

En tots els casos, s'estableixen uns volums mínims en funció del tipus d'ús i uns càlculs de base per a establir les dimensions dels dipòsits d'aigües grises i pluvials. Veure Taula III de l'Annex III.

4. A l'Annex II s'inclouen els esquemes d'instal·lació d'aigües regenerades i reciclades (aigües grises i pluvials) per a diferents usos.

5. En edificis on es prevegi la coexistència d'habitatges i altres usos (locals comercials, oficines, centres educatius, etc.), s'aplicaran els criteris de càlcul i mesures mínimes de forma combinada amb la finalitat de complir amb la norma més restrictiva, estant permesa la dotació conjunta o separada per activitat.

6. Els dipòsits d'emmagatzematge es mantindran nets i protegits per a evitar qualsevol contaminació, netejant-se i desinfectant-se periòdicament i com a mínim 1 vegada a l'any, amb les excepcions indicades i sempre que no es detectin problemes de qualitat d'aigua, evitant en tot cas l'estancament de les aigües que emmagatzemen.

7. En el cas d'aquelles activitats econòmiques que disposin de dipòsits on l'activitat tanqui durant un termini predeterminat que pogués causar una alteració de la qualitat del recurs emmagatzemat, es recomana abans del tancament de l'activitat buidar completament els dipòsits i una vegada iniciada, realitzar la neteja i desinfecció, guardant els corresponents justificants que podran ser sol·licitats en cas d'inspecció per part de l'entitat gestora del recurs.

8. L'aigua regenerada procedent del subministrament municipal, no podrà emmagatzemar-se amb aigües reutilitzades d'una altra procedència ja que podria, en cas d'un tractament inadequat, alterar la seva qualitat.

9. Per a optimitzar l'espai i la producció, les aigües regenerades podrien emmagatzemar-se en els dipòsits d'aigua reciclada sempre que es trobin buits. En cas que tornessin a utilitzar-se per a omplir-se d'aigües reciclades, haurà d'assegurar-se la seva neteja i desinfecció.

10. En tots els casos, però especialment per a l'emmagatzematge d'aigües regenerades municipals, es recomana disposar de tractaments de condicionament final de desinfecció.

11. Els dipòsits hauran de complir amb l'especificat sobre aquest tema per la norma UNE-EN 1508:1999, “Proveïment d'aigua. Requisits per a sistemes i components per a l'emmagatzematge d'aigua” i hauran de dissenyar-se per a prevenir la deterioració de l'aigua emmagatzemada (canvis químics, físics o biològics perjudicials per a la salut humana o medi ambient), evitant pèrdues per infiltracions al subsol, havent-se de tenir en compte els següents criteris:

 • El dipòsit, sempre que sigui possible, estarà cobert i disposarà d'una làmina d'impermeabilització sobre coberta.
 • Haurà de senyalitzar-se com a instal·lació de “AIGUA REGENERADA NO POTABLE” per al cas de dipòsits d'aigua regenerada municipal o “AIGUA RECICLADA NO POTABLE”, per a l'emmagatzematge de les aigües grises tractades, podent-se utilitzar la senyalització de “AIGUA NO POTABLE”.
 • Els materials de construcció de totes les superfícies en contacte amb l'aigua, compliran els requeriments necessaris per a evitar la deterioració de l'aigua regenerada.
 • Amb la finalitat de facilitar la neteja, es recomana que les superfícies interiors siguin llises i lliures de porus, podent-se donar una certa inclinació a la llosa del dipòsit (mínim 0.3%) cap a un petit canaló, per a facilitar el seu buidatge i amb això, les tasques de neteja pertinents.
 • En cas que existeixin parts metàl·liques, es protegiran per a evitar la corrosió.
 • Es reduiran al mínim les zones estancades mitjançant l'adequat disseny dels compartiments d'aigua i de les canonades d'entrada i sortida, situant-se allunyades l'embocadura de les canonades d'entrada i sortida per a forçar la mescla.
 • Podran disposar-se de pantalles o envans de guia per a obligar l'aigua a seguir un camí sinuós entre la presa i la sortida.
 • En el cas de dipòsits situats en l'exterior, el material hauria de ser no translúcid i/o estable davant la radiació UV.
 • En la part superior del dipòsit hauran d'existir buits per a la seva ventilació. Els orificis tindran dimensions reduïdes per a impedir l'accés a persones i animals i es protegiran mitjançant reixes, làmines o caputxes fixes que dificultin la introducció de substàncies a l'interior. A més, s'haurà d'impedir l'entrada de radiació solar al vas del dipòsit.
 • Es recomana que les canonades d'entrada i de sortida de cada compartiment disposin d'una aixeta que permeti l'extracció de mostres per a l'anàlisi de la qualitat de l'aigua.
 • Es recomana que els dipòsits es dissenyin, com a mínim, amb dos compartiments, de manera que cadascun permeti l'omplit o el buidatge de manera independent per a operacions de neteja i manteniment. Excepcionalment, quan la capacitat dels dipòsits sigui inferior a 100 m³, podrà disposar-se d'un únic compartiment, sempre que el manteniment pugui programar-se sense interferència amb l'ús de la xarxa.
 • Es recomana que es disposin de mecanismes de regulació de l'ompliment, a través de boies o sondes, podent existir abocadors d'emergència en cas de fallada dels mecanismes de regulació.
 • Sempre que sigui possible, ha d'instal·lar-se una entrada calmada per a evitar la suspensió de sòlids que hagin pogut acumular-se en el fons, especialment en el cas de les aigües pluvials mitjançant un deflector o entrada antiturbulència (entrada de l'aigua des de la part inferior i en sentit ascendent).
 • La canonada de sortida de l'aigua podrà disposar d'un filtre i el punt de presa se situarà de 20 a 30 cm per sobre de la solera per a evitar l'entrada de sediments.
 • Si es vol utilitzar tota la làmina d'aigua, la presa podrà estar allotjada en un rebaix practicat en la solera.
 • Haurà de garantir-se el desguàs i buidatge del dipòsit cap a la xarxa de clavegueram.
 • Els dipòsits hauran de disposar d'un sobreeixidor de seguretat per a permetre la descàrrega de l'excés al sistema de clavegueram, amb mesures de protecció per a evitar la seva contaminació a través de vàlvules antiretorn o altres sistemes. En el cas dels dipòsits de pluvials, el sobreeixidor de seguretat estarà connectat a la xarxa o sistema d'evacuació de pluvials.
 • Les tasques de neteja dels dipòsits podran realitzar-se a través de mitjans mecànics autoaspirants, prohibint-se el buidatge de sòlids, llims o qualsevol altra substància a la xarxa de recollida de pluvials, segons estableix l'Ordenança Municipal reguladora de sanejament en sòl urbà.

12. Els dipòsits podrien utilitzar-se en cas de aturades del sistema de tractament, com a subministrament de reserva per a emmagatzematge d'aigua potable per als usos previstos per a les aigües reutilitzades. En tot cas, haurà d'assegurar-se com ja s'ha indicat en apartats previs, la impossibilitat de contaminació del subministrament d'aigua potable tant l'utilitzat pel propi establiment com una possible injecció a la xarxa municipal, a través dels mecanismes oportuns. La responsabilitat en cas de produir-se la contaminació del sistema d'aigua potable, serà del titular de l'establiment.

13. En els dipòsits podran preveure's sistemes de bombament, a través de bombes amb vàlvules antiretorn i grups de pressió que podran incorporar sistemes de filtrat per a la protecció dels equips, incloent-hi vas d'expansió, sistemes de control automàtic o altres, a fi d'optimitzar el sistema i distribuir el recurs fins al punt d'ús.

14. En el cas que a més del dipòsit d'emmagatzematge es disposin de tancs o dipòsits intermedis de subministrament, a més d'assegurar la qualitat del recurs fins al punt d'ús, hauran de netejar-se i mantenir-se.

15. Es recomana reduir els temps de permanència de les aigües reutilitzades, establint-se un equilibri entre la producció i demanda diària, minimitzant-se el volum d'aigua a l'interior del dipòsit per a evitar la deterioració de la seva qualitat. En cas de produir-se una pèrdua de qualitat del recurs, haurà de condicionar-se mitjançant els sistemes de desinfecció oportuns.

Article 53. Sistemes de mesurament, distribució i senyalització

1. Es recomana per a avaluar l'eficàcia del sistema de tractament, la instal·lació de comptadors per a mesurar els volums d'aigües reutilitzades i els abocaments a la xarxa de clavegueram a fi d'obtenir informació precisa sobre els cabals efectivament aprofitats, garantint una explotació racional dels recursos disponibles.

2. En el cas de les aigües reciclades, en el futur podrien preveure's sistemes de compensació basats en la qualitat del recurs i en el volum reutilitzat, sent necessari instal·lar comptadors per a disposar d'una lectura homologada del volum reutilitzat, amb sistemes de lectura telemàtica que podrien integrar-se amb el sistema de gestió municipal.

3. Els sistemes de distribució d'aigües reutilitzades, pretenen subministrar aigua als punts terminals d'ús. En tot cas, els sistemes de distribució no poden modificar, alterar o canviar els subministraments d'aigua potable, ni els del propi establiment ni els dels sistemes de distribució municipal, havent-se de garantir en tot moment la integritat i protecció dels sistemes d'aigua potable.

4. Abans de la posada en servei del sistema d'aigües reutilitzades, es recomana realitzar les comprovacions oportunes tant d'estanquitat, connexions creuades o pressió.

5. Els operaris que treballin en les operacions de manteniment de les xarxes de distribució, han de diferenciar i identificar mitjançant etiquetatge i marcat, les xarxes d'aigües reutilitzades de les d'aigua potable.

6. Sense perjudici del que pugui establir una futura legislació sobre aigües reciclades (grises i pluvials), aplica l'indicat per a la senyalització de les aigües regenerades, senyalitzant les instal·lacions interiors, incloent-hi les canonades i els diferents elements que formen part d'elles (vàlvules, aixetes, capçals d'aspersió…) en color violeta (PANTONE 2577U o RAL 4001), i amb el text de “AIGUA REGENERADA NO POTABLE”, “AIGUA RECICLADA NO POTABLE” o “AIGUA NO POTABLE”, segons sigui procedent.

En tot cas, aplica l'indicat en l'apartat 4 de l'article 19.

7. Igual que s'indica per a les aigües regenerades, es recomana per a les aigües reciclades una fase de desinfecció final que, de manera automàtica, mantingui i asseguri la qualitat de l'aigua en el punt d'ús final.

8. Finalment, es recomana la realització d'avaluacions de riscos en el cas de les aigües reciclades, a fi d'identificar accions addicionals, millores de processos o controls, que poden reduir els riscos del seu ús, considerant el disseny de les instal·lacions, tractaments, operació i manteniment així com els sistemes d'autocontrol implantats, tenint en compte els efectes de l'exposició i impactes potencials en les persones, inclosos personal de manteniment i usuaris/àries, i el medi ambient.

Article 54. Qualitat del recurs en els punts de subministrament finals

1. L'usuari/ària haurà d'assegurar que la qualitat del recurs després dels tractaments de condicionament, es manté en els punts de subministrament finals, realitzant-se les neteges i/o manteniments rutinaris que estableix la normativa de legionel·losi així com uns altres que, a títol personal i com a responsable de la instal·lació i sobre la base del seu sistema d'autocontrol, consideri necessaris per a assegurar la qualitat del recurs, incloent en els seus protocols de manteniment les instruccions i recomanacions que indiquin els fabricants dels equips.

2. La desinfecció final (química, ultraviolada…), es considera clau per a evitar el creixement microbiològic, i amb això reduir les possibilitats de transmissió de malalties en el cas que l'aigua arrossegada pel vent arribi a zones freqüentades pel públic, especialment en el reg per aspersió. En el cas d'establiments hotelers o altres activitats amb volums importants d'aigües reutilitzades, els sistemes de desinfecció han de formar part del propi sistema de tractament com a part del seu condicionament final.

Article 55. Recomanacions per al manteniment i control de les instal·lacions

1. La posada en servei dels sistemes de tractament es realitzarà d'acord amb les instruccions facilitades pel fabricant del sistema, realitzant-se les operacions i comprovacions requerides per a garantir la seva instal·lació i funcionament.

2. El personal de manteniment, especialment en el cas d'instal·lacions no domèstiques, haurà de disposar dels manuals, instruccions i formació adequada per a dur a terme la seva manipulació, manteniment i control, recomanant-se establir contractes de manteniment amb empreses especialitzades, especialment per a revisions que requereixin un elevat nivell de tecnificació.

3. Algunes de les consideracions a tenir en compte en els manteniments rutinaris per a assegurar el correcte funcionament del sistema, podrien incloure:

 • Disposar d'instruccions de manteniment clares i de fàcil accés, que podrien incloure les condicions de funcionament, documentació tècnica dels sistemes de tractament, els informes de posada en servei, les connexions de canonades, llibres de registre/control de paràmetres o els procediments d'arrencada, aturada o situacions d'emergència.
 • Revisió de cobertes, canalons i baixants per a comprovar el seu estat de conservació i evitar possibles obturacions i brutícia per al cas de les aigües pluvials.
 • Verificació del correcte funcionament de cada etapa del tractament.
 • Substitució de peces desgastades, caduques i/o d'un sol ús.
 • Comprovació de la neteja i el bon estat general dels dipòsits d'emmagatzematge, procedint al buidatge total i posterior neteja.
 • Comprovació del correcte funcionament del sifó de desbordament, prefiltres, bombes, dipòsits de pressurització, cabalímetres o sensors de nivell, si escau.
 • Neteja periòdica de la xarxa de distribució.
   
  ​​​​​​​

 

 • Comprovació i calibratge dels elements de control.
 • Controls analítics necessaris per a verificar l'eficàcia del tractament i la seguretat de l'aigua tractada.
 • En el cas que s'utilitzi en aplicacions amb aerosolització, haurà de tenir-se en compte les especificacions incloses en el Reial decret 487/2022 de 21 de juny, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

Per a assegurar la qualitat en el punt final, es recomana el control analític del circuit de distribució d'aigua reutilitzada. En tot cas per a instal·lacions d'una certa envergadura, resulta clau per a assegurar l'eficàcia del sistema, el control en continu del biocida aplicat.

A la Taula IV de l'Annex III, s'adjunta una programació tipus que pot prendre's de base.

 

TÍTUL IV MESURES PER A L'ESTALVI I EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE L'AIGUA

CAPÍTOL I OBJECTE, ÀMBIT D'APLICACIÓ I USOS AFECTATS

Article 56. Objecte

1. Regular la incorporació de sistemes d'estalvi i ús eficient de l'aigua, que pot incloure mesures d'aprofitament i reutilització en zones verdes, edificis, establiments turístics o altres construccions, a fi d'afavorir un millor aprofitament dels recursos disponibles, preservar el medi ambient, assegurar la qualitat de vida dels residents i la seguretat sanitària en l'aplicació dels recursos no convencionals.

2. Les referències a la reutilització de recursos no convencionals tant aigües regenerades com reciclades, ja s'han descrit al llarg d'aquesta ordenança, i les mesures d'estalvi que ara es regulen, se centren sobretot en l'optimització dels recursos hídrics convencionals, però també apliquen de manera indirecta als recursos no convencionals per a permetre un ús eficient d'aquests.

En tot cas, complementa la informació que apareix en el planejament urbanístic municipal.

Article 57. Àmbit d'aplicació

La incorporació de sistemes d'estalvi aplica a totes les instal·lacions tant de titularitat pública com privada, però especialment:

 1. Tot tipus de noves edificacions i construccions, incloses les sotmeses a rehabilitació i/o reforma integral, canvi d'ús de la totalitat o part de l'edifici o construcció, inclosos els edificis independents que formin part d'instal·lacions complexes.
 2. Zones verdes, parcs, jardins públics i neteja de carrers.
 3. Fonts, i instal·lacions hidràuliques ornamentals públiques.
 4. Piscines de nova construcció o en reforma, públiques i privades i parcs aquàtics.
 5. Instal·lacions industrials de rentat privades.

Article 58. Usos afectats

Els usos de les edificacions o construccions als que es fa referència en l'apartat a) de l'article 57 són:

 1. Residencial.
 2. Dotacional de serveis públics.
 3. Dotacional de les Administracions públiques.
 4. Dotacional d'equipament: educatiu, cultural, sanitari i social.
 5. Dotacional esportiu.
 6. Terciari en totes les seves classes, com a hoteler, comercial, oficina, terciari, recreatiu o altres.
 7. Industrial, agrícola i altres tipus de serveis empresarials.
 8. Qualsevol altre que comporti l'existència d'instal·lacions destinades al consum d'aigua.

Tots aquests usos hauran d'entendre's en la forma en que es defineixen en les normes urbanístiques del planejament municipal vigent.

 

​​​​​​​CAPÍTOL II RÈGIMEN GENERAL APLICABLE ALS SISTEMES D'ESTALVI D'AIGUA

Article 59. Sistemes d'estalvi d'aigua

1. Sense caràcter limitant, es disposa dels següents mecanismes i mesures d'estalvi d'aigua:

a) Mecanismes

1. Equips de mesura individuals.

2. Reguladors de pressió de l'entrada d'aigua.

3. Mecanismes estalviadors:

 • Mecanismes per a cisternes d'urinaris i inodors.

b) Mesures

 1. Aprofitament de l'aigua de pluja.
 2. Aprofitament de les aigües grises.
 3. Recomanacions de bones pràctiques (veure Annex I).
 4. Reutilització de l'aigua del buidatge de piscines.

2. Els propietaris o arrendataris que disposin de sistemes d'estalvi d'aigua, estan obligats a realitzar les operacions de manteniment i les reparacions necessàries, per a mantenir les instal·lacions en perfecte estat de funcionament, eficàcia i eficiència.

3. Els instal·ladors autoritzats han d'informar dels sistemes d'estalvi implantats mitjançant instruccions clares, sobre la utilitat, funcionament i el seu manteniment.

4. En el moment de la compra o lloguer de l'edifici serà obligatori informar a l'usuari/ària, mitjançant el lliurament d'instruccions protocol·litzades a través d'un manual d'ús i manteniment de les instal·lacions de reutilització i dels sistemes d'estalvi instal·lats, amb l'objecte que tinguin la informació disponible per a la revisió i manteniment d'aquests sistemes.

5. El promotor/a i/o venedor/a, és responsable d'informar al comprador/a de l'existència dels sistemes d'estalvi d'aigua. Alhora, el propietari/ària és responsable d'informar als usuaris/àries en cas que l'habitatge o construcció es destini a lloguer.

6. Als establiments industrials, comercials o de serveis amb consums d'aigua potable superiors a 10.000 m³/any, podrà exigir-se la disposició d'un Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua que inclogui l'indicat en el planejament urbanístic municipal i contingui entre altres, les projeccions d'ús, la reutilització d'aigües (regenerades i/o reciclades) o les mesures d'eficiència a aplicar, així com una auditoria d'ús de l'aigua a través d'entitat especialitzada o tècnic acreditat, a fi d'avaluar el compliment de les mesures proposades en el pla.

Article 60. Equips de mesura individuals

Totes les construccions i edificacions en què és aplicable aquest Títol, hauran de preveure la inclusió d'equips de mesura individuals d'aigua per a cada local o edificació per a cadascun dels diferents usos (piscines, reg, omplert piscines, sistemes contra incendis…).

Article 61. Reguladors de pressió de l'entrada de l'aigua

Es preveurà la instal·lació de reguladors de pressió en cada altura o nivell topogràfic d'entrada de l'aigua, i en cada habitatge o pis, sempre que sigui necessari, per a evitar sobrepressions.

Article 62. Mecanismes estalviadors de cabals

En el cas de vàters, si la descàrrega és per gravetat (aplicació estesa per a usos domèstics), es podrà complementar amb sistemes d'interrupció de descàrrega o doble interruptor, mentre que en el cas de la descàrrega pressuritzada (aplicació estesa en instal·lacions d'ús públic), es podrà complementar amb fluxòmetres/temporitzadors o detectors de presència (electrònics).

En les cisternes dels vàters d'edificis d'ús públic ja equipats amb aquests mecanismes, es preveurà la col·locació de rètols que informin que les cisternes disposen d'un mecanisme que permet aturar la descàrrega, o d'un sistema de doble descàrrega com a mecanisme d'estalvi d'aigua.

En els urinaris, la utilització de fluxòmetres/temporitzadors o sistemes electrònics de detecció de presència són opcions aconsellables per a optimitzar la descàrrega, podent-se reduir encara més si s'utilitzen sistemes sense aigua, basats en l'ús de productes que eviten les males olors i que han de substituir-se en funció del nombre d'usos. En aquest sentit, convé en cas d'utilitzar-se sistemes sense aigua, utilitzar productes biodegradables.

Article 63. Mesures d'estalvi d'aigües específiques: industrial, dotacional i serveis

a) En els circuits de refrigeració i calefacció industrial, no es permet la instal·lació de circuits oberts, que no disposin de sistemes de recirculació d'aigua eficient.

b) En les instal·lacions de neteja automàtica de vehicles i altres serveis de neteja industrial, han d'utilitzar-se mecanismes d'estalvi, recuperació i reciclatge de l'aigua, establint l'obligatorietat de disposar d'aquests sistemes, així com l'aprofitament de l'aigua de pluja, quan el consum sigui superior a 1.000 m³ anuals. Tan sols es podrà ometre aquesta obligació mitjançant informe tècnic que justifiqui la impossibilitat tècnica d'aquesta recuperació. En tot cas la neteja de vehicles en instal·lacions i locals adequats per a això, haurà de realitzar-se a través de sistemes d'alta pressió temporitzats o sistemes autònoms de rentada mòbil que produeixin un reduït consum d'aigua.

c) Per a la neteja de vials i neteja de xarxes de sanejament, es prioritzarà l'ús d'aigua regenerada municipal, sempre que el recurs compleixi amb els criteris de qualitat sanitària que garanteixin una adequada protecció per a la salut pública. En tots els casos, haurà de preveure's la instal·lació d'equips economitzadors d'aigua, quedant restringit la neteja mitjançant mànega acoblada a hidrant o boca de reg en aquelles zones on sigui inviable la neteja mecanitzada.

d) Els parcs aquàtics o altres activitats amb alts requeriments hídrics, que tinguin un consum d'aigua potable igual o superior a 1.500 m³ anuals, hauran de disposar a més dels sistemes de reciclatge que puguin precisar, sistemes de reutilització d'aigües grises i d'aprofitament d'aigua de pluja.

Article 64. Aigua de piscines

1. Indistintament al tipus d'ús, en cas que l'edificació disposi de piscina i hagi de buidar-se, es reaprofitarà l'aigua, emmagatzemant-la conjuntament amb les aigües reciclades, i introduint-la abans dels sistemes de tractament d'aigua, a fi de garantir la qualitat de l'efluent per als usos previstos en aquesta ordenança. En cas que existeixin indicis de contaminació fecal, només podrà emmagatzemar-se en el dipòsit d'aigües grises.

2. Es permet reutilitzar l'aigua de les piscines prèviament filtrada de manera directa per a qualsevol ús, prioritzant els sistemes de reg, excepte per als usos prohibits en aquesta ordenança per a les aigües reciclades. En cas que l'aigua de les piscines tingui contaminació fecal, no podrà aplicar-se directament.

3. Per a les piscines de nova construcció i les sotmeses a reforma, siguin de titularitat pública o privada, serà obligatori un certificat de garantia d'estanquitat emès pel constructor o fabricant.

Article 65. Pràctiques prohibides

1. Queden prohibides les pràctiques que suposin un ús incorrecte del recurs, a saber:

 • Reg excessiu o inadequat.
 • Falta de manteniment de xarxes interiors, vàlvules, dipòsits…
 • Negligència en la reparació de fuites interiors.
 • Falta de control o manteniment en els sistemes de reg o ús incorrecte d'hidrants.
 • Ús injustificat d'aigua en activitats industrials i agrícoles.
 • Falta d'incorporació de tecnologies d'estalvi i eficiència en l'ús del recurs.

2. Queda prohibit alterar o danyar els programadors i altres mecanismes utilitzats per a l'estalvi de l'aigua.

Article 66. Mesures cautelars

1. L'Ajuntament podrà elaborar bans que restringeixin l'ús de l'aigua potable o les aigües regenerades municipals per zones o sectors, en cas de considerar-ho necessari.

2. En cas de detectar consums excessius per part dels usuaris o quan no es puguin subministrar-se totes les dotacions de reserva d'aigua regenerada municipal contractades per motius justificats, el consistori podrà prendre mesures cautelars que podrien anar des de restriccions horàries de subministrament generalitzades o per tipus d'usuari, així com arribar a interrompre indefinidament el subministrament.

 

TÍTOL V INSPECCIÓ I CONTROL

Article 67. Generalitats

Els serveis municipals vetllaran mitjançant inspecció i vigilància, que els usuaris/àries facin un ús correcte de les aigües regenerades municipals complint amb el que s'estableix en aquesta ordenança i amb les recomanacions indicades per a les aigües reciclades, grises i pluvials.

Article 68. Objecte de la inspecció

La inspecció i control es centrarà, totalment o parcialment, no només en les aigües regenerades municipals subministrades a l'usuari/ària en el punt de lliurament sinó també, podrà incloure les aigües reciclades quan puguin existir indicis de males praxis que derivin en problemes sanitaris per unes condicions higienicosanitàries de tractament i aplicació no adequades, així com altres aigües reutilitzades on els rebutjos o els usos interns, poguessin derivar en alteracions en les estacions de tractament d'aigües residuals per la naturalesa del rebuig o en la qualitat de l'aigua potable municipal, i que podran incloure entre altres:

 1. Comprovació del compliment de les condicions i compromisos establerts en el contracte amb l'entitat gestora de les aigües regenerades municipals.
 2. Avaluació de les instal·lacions interiors (senyalització, manteniments, usos autoritzats, aplicació, controls, programació de neteges i desinfecció…).
 3. Comprovació dels tractaments aplicats a les aigües reciclades i a la qualitat del recurs.
 4. Revisió de les tasques de neteja i desinfecció dutes a terme en els dipòsits i certificats emesos per empreses autoritzades.
 5. Comprovació dels sistemes d'estalvi utilitzats.
 6. Formació del personal que manipula els recursos no convencionals, especialment per a les aigües regenerades municipals.
 7. Presa de mostres.
 8. Realització d'anàlisi i mesuraments in situ.
 9. Aixecament de l'acta d'inspecció, en presència de l'autoritat competent.
 10. Determinació de qualsevol altre extrem rellevant o de la instal·lació inspeccionada.

Article 69. Inici de la inspecció

La inspecció es podrà iniciar:

 1. D'ofici, per part de CALVIÀ 2000, S.A. o per ordre superior.
 2. En virtut d'una denúncia.
 3. A sol·licitud del titular de l'immoble, explotació o activitat.

Article 70. Accés a les instal·lacions

1. Les autoritats municipals i els seus agents, així com el personal inspector i el personal tècnic oficialment designat per l'Ajuntament, que tindran la consideració d'agents d'autoritat, podran realitzar les inspeccions que considerin oportunes entrant en instal·lacions, locals o recintes, quantes vegades siguin necessàries, i especialment quan existeixi alguna circumstància que pugui implicar risc sanitari, deteriorament de la qualitat, malbaratament de l'aigua o anomalies en els usos.

Els propietaris/àries, titulars o responsables de la instal·lació estaran obligats a permetre el seu accés, sempre que l'activitat d'inspecció tingui per objecte el compliment de les prescripcions de la present ordenança, facilitant la labor inspectora.

En cas que el titular de l'immoble, activitat o usuari/ària del servei municipal d'aigües regenerades, impedeixi la realització de la inspecció, s'iniciarà el procediment sancionador corresponent.

2. La inspecció en el cas de processos industrials o de fabricació no entrarà a investigar els processos utilitzats, però sí aquells que directament poguessin alterar la qualitat del recurs no convencional en els punts d'aplicació, així com els tractaments de condicionament que suposin abocaments de rebuig que desguassin en la xarxa de sanejament municipal i que incompleixin l'establerta en l'ordenança municipal reguladora de la xarxa de sanejament en sòl urbà.

Article 71. Acta

En funció del resultat de la inspecció, podrà ser motiu d'aixecament d'acta duplicada que signaran les persones que intervinguin en les diligències, en presència de l'autoritat competent encarregada de l'aixecament de l'acta.

Article 72. Equips de mesura i control

1. La determinació de la qualitat del recurs, podrà realitzar-se a través de mesures in situ mitjançant equips portàtils o a través de recollida de mostres a analitzar per laboratori acreditat.

2. Quan, segons el parer dels serveis municipals, a més de mostres puntuals de les instal·lacions interiors, sigui imprescindible la presa de mostres en continu per a avaluar la qualitat del recurs, els titulars de la instal·lació, establiment o immoble, hauran de facilitar la instal·lació dels equips de mesura, així com el subministrament elèctric en cas que els equips el precisin, evitant la seva manipulació i alteració de les mostres durant tot el període que els equips romanguin en les seves instal·lacions.

3. Qualsevol afecció a la instrumentació mentre que els equips romangui en les instal·lacions, serà responsabilitat del titular de la instal·lació.

Article 73. Presa de mostres

1. La presa de mostres es realitzarà pels serveis tècnics municipals en el lloc que es consideri més adequat, podent estar acompanyats per personal de l'activitat inspeccionada.

2. Així es podran prendre's tantes mostres, en número i moment, com els serveis tècnics municipals considerin necessaris, reservant-se el dret de triar el moment de la presa de mostres, però prioritzant aquell que sigui més representatiu.

3. Les mostres es recolliran de manera que s'asseguri la seva representativitat i es fraccionaran en dues parts alíquotes i homogènies, una d'elles per a la part interessada, si així ho indica, precintant-se i etiquetant-se per a impedir la seva manipulació i garantint la seva identitat durant el temps de conservació i anàlisi.

4. Durant la presa de mostres, s'aixecarà acta d'inspecció per duplicat, i es farà constar entre altres el punt de presa de les mostres.

5. En cas que existeixi evidència raonable d'un incompliment greu de l'ordenança, es podria prendre una tercera alíquota que quedaria precintada i podria utilitzar-se per a realitzar una contraanàlisi.

Article 74. Anàlisi

1. L'interval de temps entre la presa de mostres i les anàlisis de caracterització, serà el més reduït possible per a evitar una alteració de les característiques fisicoquímiques i biològiques de les mostres.

2. Les anàlisis i assajos que ha de realitzar el servei municipal, es duran a terme en el laboratori de CALVIÀ 2000, S.A. podent en casos excepcionals per les tècniques a utilitzar, volum de treball o altres, encomanar la realització a laboratoris externs autoritzats.

3. Les anàlisis es realitzaran d'acord amb els mètodes oficials existents a cada moment en la legislació en vigor, o en tot cas, segons les normes UNE per a anàlisis d'aigües o els recollits en el “Standard Methods for the Examination of  Water and Wastewater”. Una vegada realitzades, s'ha de remetre còpia a l'activitat inspeccionada.

Article 75. Disconformitat

1. En cas de disconformitat amb els resultats, l'interessat/da disposarà d'un termini de quinze (15) dies naturals per a notificar la seva discrepància, adjuntant dins del termini i en la forma escaient a través de laboratori autoritzat, els resultats analítics obtinguts en la mostra contrast.

2. Les anàlisis tindran en compte la data de lliurament i s'ajustaran als terminis indicats en els mètodes normalitzats de conservació, recollits en la “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, o com a màxim en un termini improrrogable de 72 hores.

3. En cas que les anàlisis de contrast es realitzin fora del termini indicat, no se'ls podrà concedir cap validesa pel temps transcorregut donat el risc de deterioració o alteració de la mostra.

4. Una vegada estudiades les discrepàncies i sobre la base dels resultats analítics, els serveis municipals consideraran la seva acceptació, desestimació o repetició del mostreig, i podran plantejar la participació d'un tercer laboratori autoritzat per a la realització de les anàlisis de control, que actuaria en cas de disconformitat amb els resultats obtinguts.

Si els resultats analítics, en cas de repetició, conclouen la no validesa de la discrepància interposada, els costos de les anàlisis i preses de mostres addicionals aniran a càrrec de la persona o entitat titular; en cas contrari, seran assumits pel servei municipal.

 

​​​​​​​Article 76. Comunicació

Una vegada revisada tota la documentació obtinguda de les inspeccions i dels resultats de les analítiques realitzades, si escau, CALVIÀ 2000, S. A. comunicarà el resultat de la inspecció i les mesures preventives o correctores que poguessin requerir-se, així com els terminis previstos d'esmena en cas d'observar-se anomalies. En cas d'incompliment dels terminis previstos, l'entitat municipal podrà iniciar el procediment de suspensió del servei d'aigua regenerada municipal, així com les corresponents sancions i/o multes coercitives amb la finalitat d'assegurar el compliment dels requeriments i resolucions cursades.

Article 77. Injecció accidental a la xarxa de subministrament d'aigua potable interior o a la xarxa municipal

1. Si durant el funcionament d'una activitat, per l'ús intern d'aigües regenerades municipals i aigües reciclades o altres aigües reutilitzades, es produeix una injecció d'aquests recursos a la xarxa interior d'aigua potable de l'usuari/ària i, especialment, a la xarxa de distribució municipal, derivats de fallades en els sistemes de seguretat (vàlvules antiretorn o altres) o per una incorrecta o defectuosa explotació i manteniment de les instal·lacions interiors, afectant a la qualitat de l'aigua potable, el titular de l'explotació haurà de procedir a interrompre de manera immediata el servei i comunicar aquesta situació a l'Ajuntament perquè aquest avaluï l'abast de l'accident, adopti les mesures necessàries per a minimitzar els efectes adversos que s'hagin produït i ho comuniqui, si escau, als òrgans superiors.

2. En un termini màxim de 48 hores, l'entitat causant de l'accident haurà de presentar al gestor municipal un informe detallat del que ha passat, les mesures adoptades per a controlar-ho, les possibles accions per a evitar la seva repetició i els motius que van originar aquest accident, entre altres. L'Ajuntament determinarà fins quan i sota quines condicions considera l'entrada d'aigües reutilitzades en la xarxa de subministrament d'aigua potable un fet accidental.

3. Qualsevol omissió de comunicació i/o informació de l'accident, podrà constituir un delicte contra la salut pública.

4. Es recomana que totes les activitats que utilitzen aigües reutilitzades, però especialment els establiments turístics i altres activitats que gestionen volums importants, disposin de protocols d'emergència per a detectar fallades en els sistemes de seguretat.

5. Amb independència d'altres responsabilitats en les que hagués pogut incórrer l'entitat, els sobrecostos de les operacions de neteja, desinfecció o altres que puguin requerir-se per a la recuperació del servei de subministrament municipal d'aigua potable o d'aigua regenerada, hauran de ser assumits per l'entitat titular causant de l'accident.

6. Sense perjudici del que s'estableix en els epígrafs anteriors, el gestor municipal podrà posar en coneixement de l'Administració competent els fets i les seves circumstàncies, quan de les actuacions realitzades es posés de manifest l'existència de negligència o intencionalitat per part de la persona, entitat titular o del seu personal, exercint les accions corresponents pel rescabalament dels danys i perjudicis tant ambientals com sanitaris causats per l'accident.

 

TÍTOL VI RÈGIM TARIFARI

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 78. Objecte de la tarifa

La tarifa té per objecte fixar el preu per a la utilització del servei de subministrament d'aigua regenerada municipal.

La tarifa d'aplicació per la prestació del servei, serà l'aprovada en la corresponent ordenança fiscal específica.

Article 79. Obligats al pagament

Estan obligats al pagament de les tarifes, en qualitat de beneficiaris del servei, els titulars de contractes de subministrament d'aigua regenerada municipal, subscrits amb l'entitat subministradora.

Article 80. Naixement de l'obligació

L'obligació de satisfer les tarifes amb l'entitat subministradora neix en el moment en què s'inicia la prestació del servei de subministrament d'aigua regenerada municipal.

 

​​​​​​​CAPÍTOL II ​​​​​​​FACTURACIÓ I PAGAMENT DE LA TARIFA

Article 81. Determinació de consums

Com a norma general, el consum que realitza cada usuari es determinarà per les diferències entre les lectures del comptador entre dos períodes consecutius de facturació.

Article 82. Lectura del comptador

1. L'entitat subministradora està obligada a establir un sistema de lectura permanent i periòdic, de manera que per a cada usuari els cicles de lectura mantinguin, sempre que sigui possible, una uniformitat en el període de consum.

2. Les lectures, a excepció de les instal·lacions que disposin de telelectura, s'han d'efectuar sempre en hores hàbils o de relació normal amb l'exterior, pel personal autoritzat expressament per l'entitat subministradora, proveït de la corresponent identificació. Quan sigui possible i en cas d'absència de l'usuari/ària, l'entitat subministradora deixarà constància d'haver intentat realitzar la lectura.

En cap cas l'usuari/ària podrà imposar a l'entitat subministradora l'obligació de prendre la lectura fora de l'horari establert a aquest efecte.

3. L'entitat subministradora ha de facilitar els mitjans, ja siguin telefònics o d'un altre tipus, perquè els usuaris/àries puguin facilitar la lectura. La gestora del servei tindrà en compte aquesta lectura per a la determinació del consum a facturar, sempre que sigui possible. En cas que l'usuari/ària aporti la lectura del comptador, també facilitarà les dades de la seva pòlissa, que hauran de ser constatades per l'entitat subministradora.

Article 83. Consums estimats

1.Quan no sigui possible conèixer els consums realitzats, per absència de l'usuari/ària o per altres causes que impossibilitin la determinació del consum, l'entitat subministradora deixarà avís a l'usuari/ària perquè en el termini de 72 hores faciliti la lectura de manera telefònica o presencial.

2. Quan no sigui possible conèixer els consums realitzats i l'usuari/ària no els hagi facilitat, l'entitat subministradora facturarà un consum estimat calculat de la següent forma i pel següent ordre:

 1. El consum realitzat durant el mateix període de temps i en la mateixa època de l'any immediatament anterior, sempre que no se hagin produït canvis substancials en les condicions d'ús.
 2. En cas que en el mateix període de l'any anterior no hi hagi consum, o aquest no sigui extrapolable degut a canvis substancials en les condicions d'ús, s'estimarà el consum d'acord amb la mitjana aritmètica dels sis mesos immediatament anteriors.
 3. En aquells casos en els que no hi hagi consums mesurats per a poder obtenir la mitjana del paràgraf anterior o aquests no siguin extrapolables, els consums es determinaran prenent com a base els consums coneguts de períodes anteriors.
 4. En el cas que hi hagi dades històriques que permetin identificar que l'usuari realitza consums estacionals, es podrà facturar un consum estimat d'acord amb la mitjana aritmètica dels consums dels últims tres anys en el mateix període facturat.
 5. Si no és possible conèixer ni dades històriques ni consums coneguts de períodes anteriors, es calcularà el consum a facturar sobre la base de paràmetres objectius, com pot esser el càlcul teòric de consum per superfície de reg o qualsevol altre sistema d'extrapolació de paràmetres basat en condicions d'ús similars.

3. En tots aquests supòsits, en les factures s'haurà d'incloure l'expressió "CONSUM ESTIMAT" i s'ha d'especificar l'última lectura registrada i la data en què es va prendre.

4. En el cas que no es pugui realitzar la lectura real, els consums així estimats tenen el caràcter de ferms. I en el cas que, finalment, es pogués obtenir la lectura real, tindrà el caràcter de "pagament a compte" i es normalitzarà la situació, per excés o per defecte, en les facturacions dels següents períodes, d'acord amb la lectura realitzada en cadascun d'ells.

Article 84. Regularització per mal funcionament

1. Quan es detecti l'aturada o el mal funcionament de l'aparell de mesura, la facturació del període actual i la regularització de períodes anteriors s'efectuaran d'acord amb el que s'estableix en l'apartat anterior. En cas de mal funcionament del comptador o aparell de mesura, la regularització es farà pel temps de durada de l'anomalia, excepte els casos en què no sigui possible la seva determinació, on la regularització es farà per un període màxim de dos anys.

2. En el cas d'errors de mesura no compresos dins dels marges de les disposicions vigents, detectats ja sigui amb les comprovacions particulars o les verificacions oficials de comptadors, es procedirà a modificar el consum facturat d'acord amb el percentatge d'error. El període de temps, tret que es pugui conèixer la durada de l'anomalia, serà com a màxim de dos anys.

3. En aquells casos en què per error o anomalia de funcionament de l'aparell mesurador o comptador s'hagin facturat quantitats inferiors a les degudes, s'escalonarà el pagament de la diferència en un termini que, excepte acord contrari, serà d'igual durada que el període al qual s'estenguin les facturacions errònies o anormals amb un límit màxim de dos anys.

Article 85. Altres conceptes

1. Les concessions que l'Administració Hidràulica ha atorgat a l'Ajuntament de Calvià, fixen entre altres, un volum màxim anual per a uns determinats usos permesos.

2. Per a no superar el volum màxim autoritzat per l'administració, es podran establir mecanismes de control en forma de dotacions de consum per abonat, en forma de reserva del recurs no convencional, a partir de la informació presentada en la sol·licitud d'ús del servei. La suma de les dotacions de reserva de consum de tots els abonats, no podrà superar el volum màxim anual establert per l'administració.

3. La dotació de reserva de d'aigua regenerada, comporta independentment del seu ús, l'emmagatzematge i manteniment del recurs en les ERAs, per la qual cosa podria establir-se en l'ordenança fiscal específica un concepte de facturació associat a la reserva de la dotació o una tarifa mínima associada a l'aigua no consumida, que permetria a l'usuari mantenir la reserva del recurs.

4. Els tipus de tarifes, qualitats d'aigua lliurada o altres consideracions per a assegurar l'ús racional del recurs no convencional i fomentar el seu ús més enllà de les demandes en els períodes temporals de màxima ocupació turística en el municipi, es desenvoluparan i inclouran en la corresponent ordenança fiscal específica.

Article 86. Objecte i periodicitat de la facturació

1. És objecte de facturació per l'entitat subministradora els conceptes que procedeixin del consum d'aigua, en funció de la modalitat del subministrament i de les tarifes vigents en cada moment.

2. També són objecte de facturació els conceptes no compresos en les tarifes per consum.

3. La facturació s'efectuarà per períodes de subministrament vençuts i amb una periodicitat no superior a tres mesos, excepte pacte específic entre l'usuari/ària i l'entitat subministradora. El primer període es computarà des de la data de posada en servei del subministrament.

4. En el cas de subministraments eventuals de curta durada, es podrà admetre la liquidació prèvia dels consums estimats.

Article 87. Factures

1. La factura lliurada per l'entitat subministradora ha de contenir els elements que exigeixi la legislació vigent. En tot cas, la factura ha d'especificar tots i cadascun dels diferents conceptes tarifaris, així com les lectures del comptador on es comptabilitzi el consum facturat o sistema establert per a determinar el consum en cas que aquest sigui estimat.

2. Sempre que es produeixin canvis substancials en els conceptes i la forma de la facturació, l'entitat subministradora ha d'informar als seus usuaris.

3. El document de la factura adoptarà el model que hagi aprovat l'Ajuntament.

4. En els períodes de facturació en què hagin estat vigents diferents tarifes, la facturació s'efectuarà per prorrata entre els diferents períodes.

Article 88. Terminis i forma de pagament

1. L'entitat subministradora ha de lliurar la factura amb indicació dels terminis per a fer-la efectiva al domicili que l'usuari/ària hagi establert.

2. L'usuari/ària ha de fer efectiu el pagament dins d'un termini preestablert comptat des de la data de l'emissió de la factura.

3. L'usuari/ària pot optar per a domiciliar el pagament de la factura en una entitat financera, o bé fer-ho efectiu directament allà on indiqui l'entitat subministradora, que posarà a la disposició dels titulars dels contractes els mitjans i maneres d'efectuar el pagament que permeti el seu desenvolupament tecnològic.

4. En aquells casos en què, per error o anomalia, s'hagin facturat quantitats inferiors a les consumides, s'escalonarà el pagament de la diferència en un termini que, excepte acord contrari i quan l'import així ho justifiqui, serà de la mateixa durada que el període al qual s'estenguin les facturacions errònies o anormals.

Article 89. Informació als usuaris

Els usuaris/àries que així ho demanin, rebran informació detallada de les tarifes vigents que li siguin aplicable abans de qualsevol actuació que hagi de realitzar l'entitat subministradora.

 

TÍTOL VII RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 90. Disposicions generals

1. El règim sancionador té per objecte la regulació de les infraccions administratives, així com els actes o omissions realitzats pels usuaris/àries d'aigües reutilitzades, especialment del servei d'aigües regenerades municipals, que contravinguin el que es disposa en aquesta ordenança, afectin el servei, les seves instal·lacions i la salut ambiental i sanitària dels usuaris/àries i residents, així com aquelles altres normatives que estiguin tipificades en la legislació sectorial, estatal o autonòmica reguladora de les matèries que s'inclouen, sense prejudici dels preceptes d'aquesta ordenança, que puguin contribuir a una identificació més precisa.

2. Les persones físiques o jurídiques subjectes al compliment de la present ordenança, estan obligades a prestar tota la seva col·laboració amb els serveis municipals, a fi de permetre la realització de les corresponents inspeccions, comprovacions o activitats de recerca.

3. La imposició de sancions es realitzarà mitjançant el corresponent expedient sancionador, que s'iniciarà d'ofici i s'ajustarà a les disposicions legalment establertes en la matèria.

4. Tot ciutadà o ciutadana podrà posar en coneixement de l'Ajuntament qualsevol acte que presumptament constitueixi una infracció de la present Ordenança.

5. Són responsables les persones que realitzen els fets o no compleixen els deures que constitueixen la infracció, i en el cas d'establiments, els titulars d'aquests, siguin persones físiques o jurídiques.

 

CAPITOL II TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS

Article 91. Tipificació de les infraccions

Les infraccions administratives es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 92. Infraccions lleus

1. Es consideren infraccions lleus, totes aquelles que incompleixin el que s'estableix en la present ordenança i en les seves normes de desenvolupament i no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

2. Les accions o omissions que, contravenint el que es disposa en la present ordenança causin danys a béns de domini públic o a béns patrimonials de titularitat municipal, on la valoració sigui inferior a 600 €.

3. Qualsevol de les conductes tipificades com a falta greu i que, d'acord amb els criteris de graduació de les sancions inclosos en aquesta ordenança, mereixin la qualificació d'infracció lleu.

Article 93. Infraccions greus

1. Revendre l'aigua procedent d'un subministrament amb contracte o subministrar-la als qui no el tenen.

2. Manipular els precintes dels comptadors d'aigua regenerada per a un benefici personal o per qualsevol altre motiu que generi un perjudici a l'entitat gestora.

3. L'afecció als béns de domini públic o béns patrimonials de titularitat municipal objecte de la present ordenança, que, comptant amb els corresponents permisos municipals, causin danys als mateixos i la valoració estigui compresa entre els 600 € i els 3.000 €.

4. Les accions o omissions que, contravenint el que es disposa en la present ordenança, produeixin un risc per a la salut de les persones, per la falta de precaucions i controls exigibles en l'activitat, servei o instal·lació, quan no siguin considerades molt greus.

5. La reincidència de dues infraccions lleus en el termini màxim d'un any.

Article 94. Infraccions molt greus

1. Utilitzar l'aigua regenerada municipal sense disposar de contracte amb l'entitat gestora.

2. Modificar o ampliar per compte propi, els usos de l'aigua regenerada municipal establerts en el contracte.

3. L'ocultació de dades o el falsejament de la documentació a presentar en els diferents procediments descrits en aquesta ordenança.

4. L'obstrucció de les labors de revisió i inspecció de les autoritats i els seus agents, ja sigui impedint, dificultant o restringint les visites, amenaçant o intimidant, per realitzar la seva labor inspectora en el marc d'aquesta ordenança.

5. L'afecció a béns de domini públic o béns patrimonials de titularitat municipal, per no comptar amb els corresponents permisos municipals i fins i tot comptant amb ells, causin danys a aquests, quan la valoració sigui superior als 3.000 €.

6. Les accions o omissions que, contravenint el que es disposa en la present ordenança, produeixin un risc per a la salut de les persones, per la falta de precaucions i controls exigibles en l'activitat, servei o instal·lació, quan siguin considerades molt greus.

7. La reincidència d'infraccions greus en el termini de tres anys.

8. En el cas que les actuacions derivin en danys a la salut, haurà de tenir-se en compte entre altres el que s'estableix en la Llei 7/2003, de 25 d'abril de Protecció de la Salut.

Article 95. Potestat de l'Ajuntament

Independentment de les sancions pecuniàries previstes en la present ordenança, l'Ajuntament podrà realitzar les següents actuacions en cas que existeixin indicis de produir-se un mal o una deterioració greu per al medi ambient o pugui posar-se en perill greu la seguretat o salut de les persones:

1. Immediata suspensió d'obres i activitats.

2. Suspensió d'autoritzacions.

3. Reparació per part de l'Administració municipal, i amb càrrec a la persona o entitat infractora, dels danys que hagin pogut ocasionar-se.

4. Adopció de les mesures correctores o preventives que siguin necessàries per a evitar que es produeixin o que es continuïn produint danys ambientals, amb càrrec a la persona o entitat infractora.

5. Confiscació de fiances.

6. Promoure la revocació de distintius ambientals, premis, bonificacions o subvencions.

7. Impossibilitat d'obtenir durant un any préstecs, subvencions o ajudes públiques en matèria de medi ambient.

8. Comunicació o trasllat de la infracció a altres administracions, que puguin ser competents en tot o en algun extrem de la infracció. En tot cas, per a l'adopció de mesures provisionals es tindrà en compte els límits i requisits establerts en la normativa vigent per a l'exercici de la potestat sancionadora i la normativa de disciplina i responsabilitat ambiental d'aplicació.

Article 96. Procediment sancionador

1. Els expedients sancionadors es tramitaran en virtut del procediment sancionador que estableixi l'Ajuntament. Si no hi ha aquest procediment propi, seran d'aplicació els procediments sancionadors de l'Administració de Govern de les Illes Balears, i subsidiàriament, de l'Administració de l'Estat.

2. No obstant això, quan sigui d'aplicació prevalent el règim d'infraccions i sancions que preveu la legislació sectorial en matèria sanitària o de defensa dels consumidors/es i usuaris/àries seran aplicables les següents regles:

 1. S'haurà d'observar si el procediment sancionador previst a la normativa sectorial, el disposa amb caràcter imperatiu.
 2. Si no es dona la circumstància prevista en el paràgraf anterior, serà aplicable el que disposa l'apartat 1.

3. Amb independència de la sanció que pugui imposar-se, es podrà exigir al responsable la correcció de les deficiències que s'observin en el termini que s'estableixi.

Les mesures de restabliment de la legalitat que s'adoptin no tindran caràcter sancionador.

 

​​​​​​​CAPITOL III SANCIÓ D'INFRACCIONS

Article 97. Sancions lleus

Les infraccions tipificades com a lleus se sancionen amb una multa de fins a 750 €.

Article 98. Sancions greus

Les infraccions tipificades com a greus se sancionen amb una multa de fins a 1.500 €.

Article 99. Sancions molt greus

Les infraccions tipificades com a molt greus se sancionen amb una multa de fins a 3.000 €.

Article 100. Graduació de les sancions

Per a determinar la sanció a aplicar, la corporació municipal garantirà la seva adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. Així per a la graduació de les sancions previstes es consideraran els següents criteris:

 1. La gravetat dels danys ocasionats, tant personals, materials com mediambientals, així com la irreversibilitat dels danys produïts.
 2. La intencionalitat, reincidència, concurrència o no de diverses infraccions i els costos de restitució.
 3. La capacitat econòmica de la persona o entitat infractora i el seu grau d'intencionalitat, culpabilitat, participació i benefici obtingut amb la infracció.
 4. La reparació voluntària del mal causat per part de la persona o entitat infractora, la seva col·laboració amb l'administració municipal i l'adopció de mesures correctores amb anterioritat a la incoació de l'expedient sancionador.
 5. La concurrència de circumstàncies agreujants o atenuants de la responsabilitat administrativa.

Article 101. Concurrència de sancions

1. Quan de la comissió d'una de les infraccions administratives previstes, se'n derivi necessàriament la comissió d'una altra, s'haurà d'imposar únicament la sanció més elevada de totes les que siguin susceptibles d'aplicació.

2. En cap cas no poden sancionar-se fets que ho hagin estat prèviament en l'àmbit penal o administratiu, en aquells casos en què s'apreciï la identitat del subjecte, dels fets i dels fonaments de la sanció imposada. Existirà identitat de fonament quan siguin els mateixos interessos públics protegits pels règims sancionadors recurrents.

Article 102. Reparació del mal produït i indemnitzacions

1. Sense perjudici de la sanció que en cada cas procedeixi, la persona o entitat infractora haurà de reparar el mal causat, reposant la situació alterada al seu estat original.

2. En els casos de danys mediambientals, la persona o entitat infractora estarà obligada a la reparació en els termes de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, o normes que la substitueixin.

La metodologia de reparació prevista en aquesta Llei 26/2007, de 23 d'octubre, podrà aplicar-se també en els altres supòsits de reparació de danys en els termes previstos en la seva disposició addicional novena.

3. En el cas de danys a la salut, serà aplicable entre altres l'indicat en la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de Protecció de la salut.

4. Si la persona o entitat infractora no procedís a reparar el mal causat en el termini assenyalat en l'expedient sancionador, l'òrgan competent podria acordar la imposició de multes coercitives.

5. En cas d'incompliment, aquesta reposició podrà ser realitzada mitjançant execució subsidiària per l'Ajuntament. Els costos originats per les actuacions a realitzar seran amb càrrec al subjecte responsable de la infracció exigint-li, en el seu cas, la indemnització que pertoqués per danys i perjudicis causats.

Article 103. Multes coercitives

1. Sense perjudici de la sanció que es pogués imposar, l'òrgan competent podrà acordar la imposició de multes coercitives conforme a l'article 103 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o normes que el substitueixin.

2. La quantia no podrà superar en cap cas, el 10 per 100 de la sanció fixada per a la infracció comesa.

Article 104. Publicitat de les sancions

Alcaldia podrà acordar la publicació a través dels diferents mitjans, de les sancions imposades per la comissió d'infraccions greus i molt greus, una vegada que aquestes hagin adquirit fermesa.

Article 105. Competència i procediment sancionador

1. Correspon a l'Alcaldia la resolució dels expedients administratius sancionadors en exercici de la competència que li és atribuïda a tal fi per l'article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

2. La imposició de sancions i l'exigència de responsabilitat d'acord a aquesta Ordenança es duran a terme de conformitat al que es preveu en la  Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 106. Particularitats

En cas d'existir normes de rang superior d'aplicació en l'àmbit d'aquesta Ordenança, que incloguin un règim sancionador amb quanties econòmiques superiors a les indicades, seran d'aplicació directa.

DISPOSICIONS FINALS           

Disposició final primera. Entrada en vigor

Aquesta Ordenança entrarà en vigor després de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i una vegada transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Disposició final segona

L'Alcaldia-Presidència, en l'exercici de les seves competències podrà interpretar, aclarir i desenvolupar els articles de la present Ordenança.

Documents adjunts