Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 133389
Resolució de presidència de la rectificació de l’aprovació definitiva de l'ordenança reguladora del preu públic del servei d'amarratge a s'Estany des Peix, de l’illa de Formentera, a l’àmbit del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Presidenta del Consell Insular de Formentera, en data 14 de desembre de 2022, ha dictat, entre d'altres, la següent resolució:

(...)

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

RECTIFICACIÓ DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA  REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI D'AMARRATGE A S'ESTANY DES PEIX, DE L'ILLA DE FORMENTERA, A L'ÀMBIT DEL PARC NATURAL DE SES SALINES D'EIVISSA I FORMENTERA.

La Sra. ANA JUAN TORRES, presidenta i consellera de Comerç, Emprenedoria i Igualtat del Consell Insular de Formentera.

Vista la publicació de l'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del preu públic del servei d'amarratge a s'Estany des Peix, de l'Illa de Formentera, a l'àmbit del Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera, BOIB núm. 164 de data 17 de desembre de 2022.

Atesa la rectificació que s'ha de realitzar al text de l'Ordenança reguladora del preu públic de l'Estany des Peix, concretament a la Disposició Addicional I, de la següent manera,

On diu:

(...)

Disposició Addicional I. Delegació del Ple del Consell Insular de Formentera en la Comissió de Govern

A més de la determinació dels preus públics que han de vigir anualment, es deleguen en la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera les modificacions en tot el que fa referència a la tipologia de les places, tipologia d'usuaris o usuàries, percentatges de places destinades per cada tipologia i horaris de les instal·lacions d'amarratges a s'Estany des Peix, d'acord amb el previst a l'article 47.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

(...)

Ha de dir:

(...)

Disposició Addicional I. Delegació del Ple del Consell Insular de Formentera en la Junta de Govern

A més de la determinació dels preus públics que han de vigir anualment, es deleguen en la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera les modificacions en tot el que fa referència a la tipologia de les places, tipologia d'usuaris o usuàries, percentatges de places destinades per cada tipologia i horaris de les instal·lacions d'amarratges a s'Estany des Peix, d'acord amb el previst a l'article 47.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

(...)

Vista la rectificació que s'ha de realitzar a la publicació de l'anunci definitiu de l'esmentada Ordenança, concretament al peu de la publicació, de la següent manera,

 

On diu:

(...)

De conformitat amb l'article 17 de l'TRLHL, Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es sotmet a informació pública per a la seva entrada en vigor l'endemà de la seva publicació.

(...)

Ha de dir:

(...)

De conformitat amb l'article 17 de l'TRLHL, Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica per a la seva entrada en vigor l'endemà de la seva publicació.

(...)

Atès el que disposa la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per tot l'anterior, i vistes les atribucions assenyalades a l'article 21.1 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, i de conformitat amb l'organització que té aquest Consell Insular per al mandat present, publicat al BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2021, amb la conformitat del secretari habilitat nacional corporació, ex Reial decret 128/2018, de 16 de març,

HE RESOLT

Primer.- Rectificar la redacció de la publicació definitiva de l'Ordenança reguladora del preu públic del servei d'amarratge a s'Estany des Peix, de l'Illa de Formentera, a l'àmbit del Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera, BOIB núm. 164 de data de desembre de 2022, i substituir-la en el sentit següent:

On diu:

(...)

Disposició Addicional I. Delegació del Ple del Consell Insular de Formentera en la Comissió de Govern

A més de la determinació dels preus públics que han de vigir anualment, es deleguen en la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera les modificacions en tot el que fa referència a la tipologia de les places, tipologia d'usuaris o usuàries, percentatges de places destinades per cada tipologia i horaris de les instal·lacions d'amarratges a s'Estany des Peix, d'acord amb el previst a l'article 47.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

(...)

Ha de dir:

(...)

Disposició Addicional I. Delegació del Ple del Consell Insular de Formentera en la Junta de Govern

A més de la determinació dels preus públics que han de vigir anualment, es deleguen en la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera les modificacions en tot el que fa referència a la tipologia de les places, tipologia d'usuaris o usuàries, percentatges de places destinades per cada tipologia i horaris de les instal·lacions d'amarratges a s'Estany des Peix, d'acord amb el previst a l'article 47.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

(...)

On diu:

(...)

De conformitat amb l'article 17 de l'TRLHL, Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es sotmet a informació pública per a la seva entrada en vigor l'endemà de la seva publicació.

(...)

Ha de dir:

(...)

De conformitat amb l'article 17 de l'TRLHL, Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es publica per a la seva entrada en vigor l'endemà de la seva publicació.

(...)

Segon.- Donar compte al Ple del Consell Insular de Formentera de la present resolució, a la primera sessió que tingui lloc.

Tercer.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Consell Insular de Formentera.

(...)

La qual cosa es publica, per a generar el coneixement, i conforme a la normativa de funció pública.

 

Formentera, amb data de la signatura (13 de gener de 2023)

La presidenta Ana Juan Torres