Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 133366
Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2022 d'aprovació definitiva d’estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària de la unitat d’actuació anomenada UA EPJ-13, emplaçada al nucli des Pujols, TM Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord del Ple del Consell Insular de Formentera, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de setembre de 2022 es va adoptar, entre uns altres, el següent acord:

(...)

Primer.- DESESTIMAR l'escrit d'al·legacions presentat per la Sra. M.A.M.M. amb RGE núm. 10.446 de 03.04.2022 atès que l'estudi de detall presentat per desenvolupar la UA EPJ-13 encara que inclou part de la parcel·la VE 08-EPJ no afecta ni delimita amb els terrenys esmentats per la interessada, sinó que aquests formen part de la UA EPJ-14, a més de que per part de la interessada no s'ha aportat títol suficient del domini i sense que consti litigi en tràmit. Així mateix, en relació amb la titularitat dels carrers, precisament amb el desenvolupament de les unitats d'actuacions l'objectiu es la urbanització dels carrers representants gràficament i la seva disposició a favor del Consell Insular de Formentera.

Segon.- DESESTIMAR l'escrit d'al·legacions presentat per la Sra. M.A.M.M. amb RGE núm. 9.606 de 26.03.2022 atès que no consta cap document adjunt ni escrit.

Tercer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'Estudi de Detall presentat de la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-13, emplaçada al nucli des Pujols, segons projecte presentat no visat pel COAIB; i l'Escriptura de Reparcel·lació voluntària, segons protocol núm. 371 de 27 d'abril de 2017, escriptura complementària protocol 352 de 15 d'abril de 2021 i escriptura de rectificació protocol núm. 1.244 de 20 d'octubre de 2021, signat davant el notari Sr. Javier González Granado, que es promou per l'entitat s'Illa des Bosc SL, amb la finalitat de definir les alineacions i rasants de les parcel·les resultants, així com del volum màxim per edifici.

Quart.- Aprovar la liquidació de la taxa per publicació del corresponent anunci al Diario de Ibiza de data 25 de febrer de 2022, per un import de 895,40€

Cinquè.- ENVIAR una còpia del projectes aprovat a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears, depenent de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Territori), conforme al que diu la LUIB.

Sisè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de les Illes Balears -BOIB- íntegrament el present acord, així com la documentació gràfica i escrita del mencionat projecte.

Setè.- NOTIFICAR als interessats el present acord.

(...)

ANNEX

1.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

 1.1 ENCÀRREC:

L'encàrrec es refereix a la redacció d'un estudi de detall de la unitat d'actuació nº UA SPJ-013 de les Normes Subsidiàries de Formentera (revisió i adaptació de les NNSS d'1.989), aprovades definitivament al desembre de 2010.

 1.2- AGENTS QUE INTERVENEN EN AQUEST EXPEDIENT:

 1.2.1- PROMOTOR:

El promotor del present encàrrec, són les societats:

- “S'ILLA DES BOSC, S.L.”, domiciliada a Eivissa, en carrer Navarrès 7, amb C.I.F. nº B-57299851, amb escriptures de societat constituïda a Eivissa, el dia 29/9/2004, inscrita en el Registre Mercantil d'Eivissa, en el tom 168, llibre 167, foli 31, fulla IB-7462, inscripció 1ª, atorga a D. J.S.M. poder especial, perquè en nom i representació de la mateixa, realitzi les facultats que han estat transcrites en l'escriptura d'atorgament de poder de l'article 19 dels estatuts de la societat, poder nº 311 atorgat a la ciutat d'Eivissa, en data 4/02/2005, davant el Notari d'Eivissa, D. Juan Acer Simón, presentació en el Registre Mercantil d'Eivissa 1/18/517, foli 113, protocol 2005/311/N/04//02/2005, data 16/02/2005, hora 12:24, nº d'entrada 1/2005/247,0, qui sota la seva responsabilitat personal declara que les seves facultats no li han estat revocades ni limitades, i segueixen vigents en el dia de la data.

- “RACO DE S'ALGA, S.L.”, domiciliada a Eivissa, en carrer Navarrès nº 7, amb C.I.F. nº B07750110, amb escriptures de societat constituïda a Eivissa, el dia 8/9/2011, inscrita en el Registre Mercantil d'Eivissa, document 1/2011/1.944,0, seient 32/686, registrat en el tom 60, llibre 60, foli 18, fulla IB-3071, inscripció 3ª, en la qual s'atorga la representació a D. J.S.M. com a administrador únic, qui sota la seva responsabilitat personal declara que les seves facultats no li han estat revocades ni limitades, i segueixen vigents en el dia de la data.

- “FRUMENTUM TURÍSTICA, S.L.”, domiciliada a Eivissa, en carrer Navara nº 7, amb C.I.F. nº B-57102071, amb escriptures de societat constituïda a Eivissa, el dia 27/9/2011 (en realitat escriptures d'elevació a públic d'acords de la societat ja constituïda, per la qual dimiteixen i es nomenen nous administradors i canvi de domicili social), inscrita en el Registre Mercantil d'Eivissa, document 1/2011/12.089, seient 32/727, registrat en el tom 125, llibre 125, foli 30, fulla IB-5.784, inscripció 4ª, en la qual s'atorga la representació a D. J.S.M. i Dª. M.M.M. com a administradors mancomunats, qui sota la seva responsabilitat personal declaren que les seves facultats no els han estat revocades ni limitades, i segueixen vigents en el dia de la data.

Dels tres promotors citats anteriorment, la societat “S'ILLA DES BOSC, S.L.”, és la propietària única dels terrenys de l'àmbit de la UA EPJ-13, a l'efecte dels deures i càrregues que es dedueixen de la tramitació del present estudi de detall.

Les dades dels representants d'aquestes tres societats, són els següents:

- D. J.I.M, proveït de D.N.I. nº (…), amb domicili en (…), Formentera.

El domicili a l'efecte de notificació de qualsevol tipus comunicació al promotor, és el següent:

- Al promotor: Assessoria Serra Mayans, C/Navarresa 7, 07800, Eivissa, Illes Balears.

 1.2.2- ARQUITECTE:

L'arquitecte autor del present projecte, és D. Francisco Javier Magriñá Hernández, amb domicili professional en el terme municipal d'Eivissa, en carrer Federico García Lorca nº 14, Platja donin Bossa, 07800 T.M. d'Eivissa, proveït amb N.I.F. (…), col·legiat resident del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les illes Balears (C.O.A.I.B.), demarcació d'Eivissa i Formentera, amb el número 5936-6.

El domicili a l'efecte de notificació de qualsevol tipus comunicació a l'Arquitecte, és el següent:

- A l'Arquitecte: D. Francisco Javier Magriñá Hernández, C/Federico García Lorca 14, Platja donin Bossa, 07800, Eivissa, Illes Balears.

 1.3.- INFORMACIÓ PRÈVIA:

 1.3.1- EMPLAÇAMENT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ:

L'àmbit de la unitat d'actuació, objecte del present estudi de detall, se situen al Sud del nucli urbà d'es Pujols, en la seva part central, en el terme municipal de Formentera, una part entre el carrer “Espalmador” (carretera PM-820-2, de Sant Ferrant a la Savina) pel Nord i la prolongació de la calli “Tramuntana” pel Sud; i una altra part al Sud de la prolongació del carrer “Tramuntana”, en una incursió dins de la poma on es troba la UA EPJ-14. La unitat d'actuació, es compon de tres finques independents. Les finques tenen una sola referència cadastral, la nº 5972205CC6857S0001EP (parcel·la cadastral 05). Les finques registrals són les nº 3.019-N, tom 1.501 de l'arxiu general, llibre 143 de Formentera, foli 72, inscripció 3ª I, propietat de “S'ILLA DES BOSC, S.L.”, de cabuda 599,00 m2 (hi ha un habitatge unifamiliar de planta baixa de 52,10 m2 “Casa Mónica”); la nº 4.496-N, tom 1.501 de l'arxiu general, llibre 143 de Formentera, foli 75, inscripció 2ª, propietat de “S'ILLA DONIS BOSC, S.L.”, de cabuda 540,00 m2; la nº 7.573, tom 1.010 de l'arxiu general, llibre 91 de Formentera, foli 81, inscripció 2ª, propietat de “S'ILLA DES BOSC, S.L.”, de cabuda 760,00 m2, totes elles del registre de la propietat nº 4 d'Eivissa i Formentera.

 1.3.2.- DESCRIPCIÓ DE L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ:

L'àmbit de la present unitat d'actuació, segons les NNSS de Formentera, formada per dues parts diferenciades, i la situada al Nord, entre els carrers de s ”Espalmador” (al Nord) i la prolongació de la calli “Tramuntana”(al Sud), el “Hostal Rocaplana” a l'Oest, i el “Hostal Levante” a l'Est, és de forma poligonal irregular de múltiples costats, mentre que la que està al Sud, és gairebé rectangular, i limita al Nord amb la prolongació de la calli “Tramuntana”, i per la resta de fites per terrenys de la UA EPJ-14.

Segons mesurament realitzat mitjançant nou plànol topogràfic, té una cabuda global d'1.885,69 m2, una cabuda +0,89% major a l'establerta en la fitxa de les NNSS (1.869,00 m2).

El pendent del sòl en la unitat d'actuació és apreciable en la part alta de la mateixa, i gairebé horitzontal en la part baixa. La part alta pansa de la cota +6,39 en la part més al Nord, a la cota +2,72, la qual cosa representa aproximadament un pendent del 7,68%. En la part de baixa de la unitat d'actuació, el pendent aproximat és del 0,97%, en direcció Oest-Aquest.

En la part alta de la unitat d'actuació, pel costat Oest, limita per un passatge privat, confrontant amb el “Hostal Rocaplana”.

 1.3.3- PREVISIONS DE LES N.N.S. S. EN LA UNITAT D'ACTUACIÓ:

Les N.N.S. S. de Formentera, estableixen les següents prescripcions en relació a la UA EPJ-13:

UA EPJ-13

1. Àmbit: Terrenys amb una superfície total d'1.869 m2 classificats com a sòl urbà i qualificats com VE 07-EPJ (872 m2), EL-P (344 m2), VE 08-EPJ (421 m2) i viari (232 m2).

2. Objecte: Obtenció de terrenys qualificats com EL-P.

3. Aprofitament lucratiu global: 1.094 m2t. Nombre màxim d'habitatges: 13. Nombre màxim de places turístiques: 80. Desglossament:

a. Parcel·la VE 07-EPJ: Nombre màxim d'habitatges: 9. Nombre màxim de places turístiques: 55.

b. Parcel·la VE 08-EPJ: Nombre màxim d'habitatges: 4. Nombre màxim de places turístiques: 25.

4. Planejament de desenvolupament: Haurà de formular-se Estudi de detall per a fixació precisa dels límits de la UA, de les alineacions i límits de qualificació i de la volumetria. En la part superior de la zona qualificada com VE 08-EPJ, l'Estudi de detall, de forma detalladament justificada, podrà facultar la construcció d'una planta Àtic reculada respecte del SSGG de la vora del nucli a les zones del seu àmbit en què, per l'existència a la posterior de volumetries consolidades d'excessiva altura relativa, la seva disposició millori la composició paisatgística de dita borda en procurar una millor transició volumètrica, havent d'en tot caso el front edificat al SSGG presentar, en una profunditat suficient, una altura de PB+P1.

5. Sistema d'actuació: Compensació.

6. Tipus d'actuació de transformació urbanística: Dotació.

7. Ordenació: Conformement a les determinacions de cada qualificació. Volumetries específiques:

- VE 07-EPJ: Edificació aïllada de PB+P1+P2; 1,25 m2/m2; 45 % d'ocupació; IIUR 1/96; IIUT 1/16; Polígon de moviment definit en plànols mitjançant la grafia VE; Resta de determinacions, les de la qualificació ET 01-EPJ

- VE 08-EPJ: Edificació aïllada de PB+P1 o PB+P1+Àtic en els casos en què es permeti la seva construcció; 1,18 m2/m2; 60% d'ocupació; IIUR 1/101,69; IIUT 1/16,94. Resta de determinacions les de la qualificació ET 02-EPJ.

 1.3.4- PARCELARI CADASTRAL EN L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ:

En l'àmbit de la unitat d'actuació hi ha tres finques independents, però amb el mateix propietari, per la qual cosa al moment de realitzar la segregació per ajustar-la als límits de la unitat d'actuació, i realitzar les cessions de sòl establertes en les NNSS, no caldrà realitzar un projecte de compensació. Solament hi ha una finca cadastral, la 5972205CC6857S0001EP (parcel·la cadastral nº 5). Per a més detalls d'aquestes finques, veure l'apartat 1.3.1 d'aquesta memòria.

 1.3.5- EDIFICACIONS EXISTENTS EN LA UNITAT D'ACTUACIÓ I EL SEU ENTORN IMMEDIAT:

En l'àmbit de la unitat d'actuació existeixen dues edificacions. A l'apartat 1.3.1, es fa la descripció registral d'una d'elles, la segona no figura en la descripció registral. Les dues edificacions, hauran de demolir-se amb el desenvolupament de la UA, ja que, a més de no tenir encaix amb la normativa urbanística de la mateixa, entra en conflicte estètic-arquitectònic amb les edificacions que es deriven de la unitat d'actuació.

En el gràfic situat a l'esquerra d'aquest apartat, es poden veure les dues edificacions al fet que es fa referència.

 

1.3.6.- - INFRAESTRUCTURES EXISTENTS Al SERVEI DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ

En l'àmbit de la unitat d'actuació, actualment no existeixen serveis d'infraestructura consolidats, excepte els existents en el tram de la calli “s'Espalmador” (serveis de vialitat, aparcament, sanejament, subministrament d'aigua, enllumenat públic, telefonia i mobiliari urbà), que és el límit Nord de la unitat d'actuació.

L'altra via que afecta a la unitat d'actuació, és la prolongació de la calli “Tramuntana”, que parteix la mateixa en dues parts. Aquest tram de carrer en projecte, no té traçat ni alineacions, ni rasants, així com cap tipus d'infraestructura.

Per a la previsió de les noves infraestructures de l'àmbit de la unitat d'actuació, s'haurà de realitzar al seu moment, el corresponent projecte d'urbanització amb el desenvolupament de les infraestructures d'aigua, sanejament, electricitat, telefonia, vialitat i aparcament, que es realitzaran amb els materials i connexions que s'estableixin de comú acord els serveis tècnics i empreses municipals i de subministrament de la zona per a cada servei.

Les alineacions i rasants dels vials que afecten a la present unitat d'actuació, es desenvolupen en els paràgrafs corresponents d'aquesta memòria i en els plànols 06 i 07 de l'estudi de detall. Concretament el tram que afecta a aquesta unitat d'actuació, que circula d'Est a Oest i enllaça l'actual carrer “Tramuntana” que queda tallada a l'altura de el “Hostal Levante”, fins al carrer que circula de Nord a Sud, des dels “Apartament Castavi” fins a la via de ronda d'es Pujols. El tram que li afecta va des dels dos límits amb la UA EPJ-14.

 1.4- JUSTIFICACIÓ DE LA REDACCIÓ DE L'ESTUDI DE DETALL:

Als següents apartats, es justificaran les decisions relatives a l'ordenació que es proposa en el present Estudi de Detall, seguint tots els apartats que afecten a l'ordenació i el seu encaix amb les NNSS de Formentera i altra normativa estatal i autonòmica que cal respectar.

 1.4.1- FIXACIÓ DEFINITIVA DELS LÍMITS DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ:

Després de traslladar els límits previstos en els plànols de les NNSS al plànol topogràfic aixecat a aquest efecte per desenvolupar el present estudi de detall, resulten les següents xifres:

UNITAT D'ACTUACIÓ UA EPJ-13

QUALIFICACIÓ

SUP.ZONA S/NNSS

% RESPECTE TOTAL NNSS

SUP. ZONA SEGONS MESURAMENTS REALS

% RESPECTE MESURAMENTS REALS

% VARIACIÓ RESPEC. NNSS

VE 08-EPJ

872,00

46,65%

877,52

46,536%

0,63%

EL-P

344,00

18,41%

349,01

18,508%

1,46%

VE 08-EPJ

421,00

22,53%

423,08

22,436%

0,49%

VIARI

232,00

12,42%

236,08

12,520%

1,76%

TOTAL

1.869,00

100,00%

1.885,69

100,000%

0,89%

A causa fonamentalment del canvi d'escala del plànol general de les NNSS de Formentera (1:2000) i la situació exacta dels límits de propietat, en treballar sobre cartografia realitzada expressament per a la redacció del present estudi de detall, s'ha hagut d'ajustar els límits de la unitat d'actuació modificant-los, fonamentalment als límits de propietat (que amb tota seguretat era la intenció del planificador en redactar les NNSS de Formentera. En el plànol 04 del present estudi de detall, es pot veure a escala 1:500, l'abast dels límits definitius, i el quadre dels quals resumeixen en superfície, comparats amb els previstos en les NNSS, s'insereix junt aquestes línies. La conseqüència més important és que es passa de 14.855,00 m2 previstos en la fitxa de les NNSS (veure pàgina 4), a 15.269,37 m2, amb un increment de +2,79 % respecte d'aquell. En el quadre, s'especifiquen les superfícies de cada zona establertes en la fitxa de les NNSS de Formentera, el previst en aquestes, i la grandària real, una vegada traslladades sobre el terreny. Aquests quadres i la zonificació definitiva, es poden veure també en el plànol 05 del present estudi de detall.

 1.4.2 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA:

S'ha optat per una ordenació que respectant les condicions d'edificabilitat generals plantejades en les NNSS per a aquesta unitat d'actuació.

Una vegada establerts els límits definitius de la unitat d'actuació, i de les diferents zones que proposen les NNSS, s'estableixen en primer lloc les xifres definitives de superfícies total i de cada zona, ja establertes a l'apartat anterior, es proposen les xifres d'edificabilitat corresponents a l'aprofitament lucratiu, les xifres definitives de sòl de cessió en els seus diferents tipus de zones.

Es planteja en el present estudi de detall, a la zona VE 08-EPJ, edificacions amb una planta “àtic”, a fi que les edificacions resultants de la UA EPJ-13 (i en coherència amb les edificacions resultants de la UA EPJ-14, amb la qual és adjacent), quedin el més reculada respecte del sistemes generals de la vora del nucli a les zones del seu àmbit en què (costat Sud), per l'existència a la posterior (costat Nord d'aquesta unitat d'actuació) de volumetries consolidades d'excessiva altura relativa. Aquesta disposició millora la composició paisatgística de dita borda en procurar una millor transició volumètrica, havent d'en tot caso el front edificat al sistema general presentar, en una profunditat suficient, una altura de PB+P1 (les reculades es realitzen respecte de la façana Sud de les seves parcel·les).

Plànol de zonificació de la UA EPJ-13

La unitat d'actuació queda configurada amb les següents xifres de superfícies zonals:

- Superfície total UA: 1.885,69 m2

- Superfície EL-P (sòl de cessió): 349,01 m2

- Superfície VIALS (sòl de cessió): 236,08 m2

- Superfície VE 08-EPJ (sòl d'aprofitament lucratiu): 423,08 m2

- Superfície VE 07-EPJ (sòl d'aprofitament lucratiu): 877,52 m2

La superfície de sòl de zones de cessió, ascendeix a 585,09 m2.

 1.4.3- AJUST DE LES PREVISIONS DE DESENVOLUPAMENT DEL PRESENT ESTUDI DE DETALL A les PREVISIONS DE LES N.N.S. S. DE FORMENTERA:

El desenvolupament de l'estudi de detall s'adapta a les previsions de les N.N.S. S. per a aquesta unitat d'actuació. En el següent quadre es plantegen les xifres detallades, detalladament de les zones en què queden dividides la unitat d'actuació. L'edificació corresponent a aquesta unitat d'actuació, zona VE 08-EPJ, correspon a una zona d'ús turístic, d'edificació aïllada. Respectant les reculades a les fites, l'edificació, es pot situar a qualsevol espai de la parcel·la després d'aquesta línia de reculades. També, en cas de desenvolupament conjunt de les UA EPJ-13 i UA EPJ-14, les zones VE 08-EPJ poden desenvolupar-se com una sola zona, suma de les edificabilitats de cada part, amb reculades zero als límits de les UA comunes.

L'esquema d'ordenació de la unitat d'actuació proposada, és el següent:

QUADRE ESTUDI DE DETALL DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ UA EPJ-13

ZONA

SUPERF. SÒL (m2)

SÒL DE CESSIÓ (m2)

COEF.APROFITA. (m2/m2)

SUPERF. CONSTR. (m2)

ÍNDEX INT. US RES./TURIST.

Nº VIV.

Nº PLACES. TURISTIC

SÒL D'APROFI. LUCRATIU (m2)

VIARI

236,08

236,08

0,00

0,00

0

-

-

0,00

EL-P

349,01

349,01

0,00

0,00

0

-

-

0,00

VE 07-EPJ

877,52

0,00

1,25

1.096,90

1/96; 1/16

9

55

877,52

VE 08-EPJ

423,08

0,00

1,18

499,23

1/101,69; 1/16,94

4

25

423,08

TOTAL

1.885,69

585,09

0,85

1.596,13

-

13

80

1.300,60

Si l'edificació en la parcel·la VE 08-EPJ, s'opta per planta baixa, planta pis primera més un àtic, haurà de situar-se el més a prop possible de la fita Nord de la parcel·la, perquè s'allunyi el més possible de les zones de sistemes generals situades en el Sud.

Els edificis es regularan, excepte l'índexs d'intensitat d'ús, per següents normes:

- VE 07-EPJ: Edificació aïllada de PB+P1+P2; 1,25 m2/m2; 45 % d'ocupació; IIUR 1/96; IIUT 1/16; Polígon de moviment definit en plànols mitjançant la grafia VE; Resta de determinacions, les de la qualificació ET 01-EPJ.

- VE 08-EPJ: Edificació aïllada de PB+P1 o PB+P1+Àtic en els casos en què es permeti la seva construcció; 1,18 m2/m2; 60 % d'ocupació; IIUR 1/101,69; IIUT 1/16,94. Resta de determinacions les de la qualificació ET 02-EPJ.

Zona extensiva turística ET 01-EPJ. Tipologia aïllada

1. Superfície i dimensions mínimes de la parcel·la.

a. Parcel·la mínima 600 m2.

b. Façana/fons mínims 20 m/20 m.

2. Paràmetres d'edificació.

a. Edificabilitat màxima 1.20 m2/m2. (Establert en la fitxa de la UA EPJ-13, 1,25)

b. Ocupació màxima PB 40% P1 40% P2 40% (Establert en la fitxa de la UA EPJ-13, 45%)

c. Volum màxim per edifici 15.000 m3.

d. Altura màxima 9 m.

e. Altura total 10 m.

f. Nombre màxim de plantes PB+P1+P2.

g. Separació mínima a vials i EL-P 5 m.

h. Separació mínima a la resta de fites 3 m.

i. Separació mínima entre edificis en una mateixa parcel·la 6 m.

Zona extensiva turística ET 02-EPJ. Tipologia aïllada

1. Superfície i dimensions mínimes de la parcel·la.

a. Parcel·la mínima 400 m2.

b. Façana/fons mínims 15 m/15 m.

2. Paràmetres d'edificació.

a. Edificabilitat màxima 0,60 m2/m2 (Establert en la fitxa de la UA EPJ-13, 1,18)

b. Ocupació màxima PB 30 % P1 30 % (Establert en la fitxa de la UA EPJ-13, 60%)

c. Volum màxim per edifici 15.000 m3.

d. Altura màxima 6 m o 9 m en els casos en què es permeti la construcció d'Àtic.

e. Altura total 7 m o 10 m en els casos en què es permeti la construcció d'Àtic.

f. Nombre màxim de plantes PB+P1. En l'àmbit de les UA en què expressament s'assenyala i en les condicions que en les corresponents fitxes s'estableixen, PB+P1+Àtic.

g. Separació mínima a vials i EL-P 5 m.

h. Separació mínima a la resta de fites 3 m o 4.5 m en els casos en què es permeti la construcció d'Àtic.

Es permetrà la construcció de soterranis en les condicions previstes en l'ANNEX VI (Instruccions tècniques), Instrucció 4 (Conceptes sobre els còmputs), apartat “c”, de les NNSS de Formentera, que no computaran com a superfície construïda (es compliran a més les normes establertes en els articles 147 a 152 de les Normes Urbanístiques de les NNSS de Formentera i en el quadre de normativa de l'annex a la present memòria). També es podran construir piscines dins del sòl VE 07-EPJ i VE 08-EPJ i en el sòl ET 01-EPJ i ET 02-EPJ, que estiguin completament enterrades en el terreny, i que compleixin els requisits de l'apartat “i” de la instrucció 4 abans comentada de l'annex VI.

Els usos admesos seran els especificats en l'article 123 de les Normes Urbanístiques de les NNSS de Formentera:

Article 123 Ordenances particulars de les zones extensives turístiques ET

1 Tipologia d'edificació: Aïllada.

2 Condicions d'edificació: Les definides per a cada nucli en l'Annex I

3 Règim d'usos:

Ús característic: 3.3 Allotjament turístic

Usos permesos:

1 Residencial únicament a les zones ET 01 dels nuclis d'es Caló i es Pujols en què es fixa IIUR i restringit en ET 02 d'es Pujols únicament a

1.1 habitatge unifamiliar i

1.2 habitatge unifamiliar aparellada

2.3 Tallers: Únicament en es Caló. Grandària 2. Situació 3. Prohibit en la resta de nuclis.

3.1 Comercial: Únicament en ET 01: Grandària 2. Situació 3.

3.2 Administratiu privat: Únicament en ET 01: Grandària 2. Situació 3.

3.4 Establiments públics: Únicament en ET 01: Grandària 2. Situació 3.

4.1 Soci cultural: Grandària 0. Situació 2

4.2 Docent: Únicament en ET 01: Grandària 0. Situació 2

4.3 Soci sanitari: Únicament en ET 01: Grandària 0. Situació 2

4.4 Administratiu públic: Únicament en ET 01: Grandària 0. Situació 2

4.5 Esportiu: Grandària 0. Situació 2

4.6 Seguretat: Únicament en ET 01: Grandària 0. Situació 2

4.9 Religiós: Únicament en ET 01: Grandària 0. Situació 2

4.10 Municipal divers: Únicament en ET 01: Grandària 0. Situació 2

La grandària i situació dels usos queda regulat per l'Article 85, Objecte i estructura general dels usos de les Normes Urbanístiques de les NNSS de Formentera:

Segons la seva situació:

Situació 0: En qualsevol planta de l'edifici, excepte exclusivament en la planta soterrani.

Situació 1: En qualsevol planta d'edifici d'ús no exclusiu

Situació 2: En qualsevol planta de l'edifici d'ús no exclusiu, excepte exclusivament en la planta soterrani

Situació 3: En planta baixa amb accés directe des de la via pública i/o associada a planta semisoterrani, soterrani i/o planta primera, amb un mínim del 50 % en planta baixa.

Situació 4: En edifici d'activitat exclusiva de l'ús, adossat a un altre de diferent ús.

Situació 5: En edifici d'activitat exclusiva de l'ús, aïllat d'uns altres d'ús igual o diferent.

Situació 6: En espai lliure de parcel·la.

Segons la seva grandària:

Grandària 0: Sense límit de superfície.

Grandària 1: Fins a 150 m2.

Grandària 2: Fins a 400 m2.

Grandària 3: Fins a 1.000 m2.

Grandària 4: Fins a 2.500 m2.

Grandària 5: Fins a 5.000 m2.

Grandària 6: Fins a 10.000 m2.

Si les edificacions que s'implantin a les zones VE 07-EPJ i VE 08-EPJ i ET 01-EPJ i ET 02-EPJ, són turístiques, els paràmetres d'edificabilitat i ocupació poden incrementar-se en els percentatges que s'indiquen en aquestes normatives (apartaments turístics i hotels), per aplicació de la disposició addicional 4º de la Llei 8/2012, i Decreto-Llei 1/2013.

1.4.4- AJUST DE LES PREVISIONS DE L'ESTUDI DE DETALL A la NORMATIVA URBANÍSTICA DE CARACTER ESTATAL I AUTONÒMICA:

A continuació, es justifica el compliment de la normativa estatal i autonòmica més important que afecta a la redacció i formació dels estudis de detall.

1.4.4.1- COMPLIMENT DE LES REVISIONS DE L'ARTICLE 65 DEL REIAL DECRET 2159/1978, DE 23 DE JUNY, PEL qual S'APROVA EL REGLAMENT DE PLANEJAMENT PER Al DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE LA LLEI SOBRE RÈGIM DEL SÒL I ORDENACIÓ URBANA:

L'article 65 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del Sòl i Ordenació Urbana, és el que regula en termes generals la formació i contingut dels estudis de detall. Concretament l'article 65 estableix:

1. Els estudis de detall podran formular-se amb l'exclusiva finalitat de:

a) Establir alineacions i rasants, completant les que ja estiguessin assenyalades en el sòl urbà pel Pla General, Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament o Projecte de Delimitació de Sòl Urbà, en les condicions que aquests documents d'ordenació fixin, i reajustar i adaptar les alineacions i rasants previstes en els instruments d'ordenació citats, d'acord igualment amb les condicions que sobre aquest tema fixin.

b) Adaptar o reajustar alineacions i rasants assenyalades a Planes Parcials.

c) Ordenar els volums d'acord amb les especificacions del Pla General o de les Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament en sòl urbà, o amb les pròpies dels Planes Parcials en els altres casos, i completar, si escau, la xarxa de comunicacions definida en els mateixos amb aquelles vies interiors que resultin necessàries per proporcionar accés als edificis l'ordenació concreta dels quals s'estableixi en el propi estudi de detall.

2. La possibilitat d'establir alineacions i rasants a través d'estudis de detall es limitarà a les vies de la xarxa de comunicacions definides en el Pla o Norma les determinacions de la qual siguin desenvolupades per aquell.

3. En l'adaptació o reajustament de l'assenyalament d'alineacions i rasants del Pla General, Normes Complementàries i Subsidiàries, Pla Parcial o Projecte de Delimitació, no es podrà reduir l'amplària de l'espai destinat a vials ni les superfícies destinades a espais lliures. En cap cas l'adaptació o reajustament de l'assenyalament d'alineacions podrà originar augment de volum en aplicar les ordenances al resultat de l'adaptació o reajustament realitzat.

4. L'ordenació de volums no podrà suposar augment d'ocupació del sòl ni de les altures màximes i dels volums edificables prevists en el Pla, ni incrementar la densitat de població establerta en el mateix, ni alterar l'ús exclusiu o predominant assignat per aquell. Es respectaran en tot caso les altres determinacions del Pla.

5. En cap cas podrà ocasionar perjudici ni alterar les condicions d'ordenació dels predis adjacents.

6. Els estudis de detall no podran contenir determinacions pròpies de Pla General, Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament i Pla Parcial que no estiguessin prèviament establertes en els mateixos.

El present estudi de detall, es formula, seguint les previsions de la revisió de les NNSS de Formentera de l'any 2.010 (més la revisió de 2.013), i és del tipus “a ”i “c”, per la qual cosa aquest document s'ajusta a l'apartat 1 de l'article.

Les alineacions i rasants previstes en el present estudi de detall, desenvolupen les de l'únic accés públic previst en el mateix, i que dins de l'espai lliure públic previst, en les NNSS de Formentera, es defineix com a element d'enllaç entre la trama viària pública prevista en les NNSS i la zona privada de l'estudi de detall, per la qual cosa es compleixen les previsions de l'apartat 2 de l'article 65.

L'apartat 3 de l'article 65 comentat, es compleix en la seva integritat, al no generar disminucions dels espais públics, ni augments d'edificabilitat a les zones edificables, conseqüència de les adaptacions i/o modificacions de les alineacions assenyalades.

Es compleix a l'apartat 4 de l'article 65 comentat, al no produir-se augment d'ocupació, altura, volum ni de densitat de població respecte de les previstes en les NNSS de Formentera, tal com es demostra en els quadres justificatius inclosos en el present estudi de detall.

Es compleix així mateix l'apartat 5 del ja tan repetit article 65 comentat, al no ocasionar cap tipus de prejudici als predis adjacents, ni produir alteració alguna en l'ordenació prevista en les NNSS de Formentera. El sòl adjacent, és en part rústic, i en part urbà.

Es compleix, finalment, l'apartat 6 de l'article 65, al no contenir aquest estudi de detall, previsions d'ordenació pròpies d'instruments superiors com són les pròpies NNSS de Formentera, no superant-se els coeficients, índexs, etc. d'aquestes, ni introduint elements d'ordenació aliens.

1.4.4.2- COMPLIMENT DE LES REVISIONS DE L'ARTICLE 66 DEL REIAL DECRET 2159/1978, DE 23 DE JUNY, PEL qual S'APROVA EL REGLAMENT DE PLANEJAMENT PER Al DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE LA LLEI SOBRE RÈGIM DEL SÒL I ORDENACIÓ URBANA:

L'article 66 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del Sòl i Ordenació Urbana, és el que regula en termes generals la documentació dels estudis de detall. Concretament l'article 66 estableix:

1. Memòria justificada de la seva conveniència i de la procedència de les solucions adoptades.

2. Quan es modifiqui la disposició de volums s'efectuarà, a més, un estudi comparatiu de l'edificabilitat resultant per aplicació de les determinacions previstes en el Pla i de les quals s'obtenen en l'estudi de detall, justificant el compliment de l'establert sobre aquest extrem en el núm. 3 article anterior.

3. Plànols a escala adequada, i, com a mínim, 1:500, que expressin les determinacions que es completen, adapten o reajusten, amb referències precises a la nova ordenació i la seva relació amb l'anteriorment existent.

Es compleix a l'apartat 1 de l'article 66 comentat, ja que en el present estudi de detall, s'inclou una memòria descriptiva i justificativa de la conveniència de la redacció de la mateixa, justificant les decisions adoptades.

Es compleix l'apartat 2 de l'article 66 comentat, ja que s'inclou en el present estudi de detall quadres comparatius de l'edificabilitat, volum i altres paràmetres urbanístics, prevists en el present estudi de detall i en les NNSS de Formentera, concloent que es compleixen i no se superen les previsions d'aquestes últimes, en compliment de l'aparat 3 de l'article 65 del Reglament de Planejament.

Es compleix l'apartat 3 de l'article 66 comentat, ja que l'escala mínima empleada en aquest estudi de detall és d'1:500.

1.4.5- AJUST DE LES PREVISIONS DE L'ESTUDI DE DETALL A les NORMES SUBSIDIÀRIES DE FORMENTERA:

ÀMBIT: L'àmbit de la unitat d'actuació UA EPJ-13, s'ajusta als límits delimitats en les NNSS de Formentera, amb uns lleugers ajustos, com a conseqüència de certes petites desviacions respecte dels límits de propietat i alineacions de vies públiques a les quals dona front. Aquests ajustos es reflecteixen en els plànols 04 i 05.

OBJECTE: En les NNSS es planteja la redacció d'un estudi de detall del tipus a) i c), que és justament el que es desenvolupa en el present expedient.

APROFITAMENT LUCRATIU GLOBAL: Es respecta el paràmetre d'1,25 m2/m2 i 1,18 m2/m2 aplicat a la superfície de sòl VE 07-EPJ i VE 08-EPJ.

PLANEJAMENT DE DESENVOLUPAMENT: Es formula el present Estudi de detall per a fixació precisa dels límits de la UA, de les alineacions i límits de qualificació i de la volumetria.

SISTEMA D'ACTUACIÓ: Compensació, que és el previst en aquest Estudi de Detall.

TIPUS D'ACTUACIÓ DE TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA: Es planteja la urbanització de l'àmbit de la unitat d'actuació.

ORDENACIÓ: Es proposa l'ordenació conformement a les determinacions de la qualificació “ Extensiva turística”:

VE 07-EPJ + ET 01-EPJ: Edificació aïllada de PB+P1+Àtic; 1,25 m2/m2; 45 % d'ocupació; IIUR 1/96; IIUT 1/16.

VE 08-EPJ + ET 02-EPJ: Edificació aïllada de PB+P1+Àtic; 1,18 m2/m2; 60 % d'ocupació; IIUR 1/101,69; IIUT 1/16,94.

1.4.6- AJUSTEDEL ESTUDI DE DETALLEA LES PREVISIONS DE LES NNSS EN RELACIÓ AlS ESTUDIS DE DETALL, ARTICLES 8.3 I 9

Segons les NNSS de Formentera, les previsions per redactar i tramitar estudis de detall, es contenen en els articles 8 i 9:

Article 7

Desenvolupament de les NNSS

................................................................................

4. S'admetrà, en relació a les superfícies delimitades en els plànols de les NNSS, un marge d'error del més menys 5 %, devent la presentació de les diferents documentacions efectuar-se sobre cartografia oficial municipal.

Article 8:

...........................................................................

3. Per a l'aplicació de les NNSS en sòl urbà:

3.1 Es formularan Estudis de detall quan així ho disposin les NNSS o els Planes especials i amb les finalitats que en aquells s'estableixi. També es formularan quan el Consell de Formentera ho consideri necessari, per pròpia iniciativa o a proposta d'interessat, en atenció a les circumstàncies urbanístiques d'una actuació o emplaçament determinat.

3.2 Es podran formular Estudis de detall amb alguna o algunes de les següents finalitats:

a. Assenyalar alineacions i rasants d'elements o trams de la xarxa viària en desenvolupament de les previsions contingudes en el planejament i completant les que ja estiguessin fixades.

b. Reajustar o adaptar les alineacions i rasants assenyalades en el planejament, podent concretar els traçats, sense reduir en cap cas la superfície del viari i altres espais públics i sense incrementar les edificabilitats ni alterar els aprofitaments assignats.

c. Ordenar els volums edificatoris, d'acord amb l'assenyalat en els articles 79, 106 i concordants d'aquestes NNUU.

3.3 Quan estiguin previstos en la corresponent fitxa, haurà de formular-se Estudi de detall per a fixació precisa dels límits de les Unitats d'actuació, de les alineacions i límits de qualificació definits en les NNSS, i de la volumetria resultant de l'ordenació que:

a. Haurà de bàsicament respectar, si escau, els polígons indicatius de moviment definits.

b. Incorporarà la volumetria de les edificacions existents en el seu àmbit que es mantinguin.

En aquests Estudis de detall no resultarà d'aplicació el límit al fet que es refereix l'article 7.4, quan s'efectuï correcció d'errors de mesurament de les NNSS o s'ajustin a la realitat els límits d'àmbits de petita magnitud.

3.4 Les NNSS defineixen els següents àmbits d'Estudi de detall:

a. Els exigits en les diferents unitats d'actuació.

b. ED LSV-01

c. ED EPJ-01

 

Article 9

Gestió

1. Les determinacions de les NNSS, o dels instruments de planejament derivat, podran gestionar-se de forma sistemàtica mitjançant unitats d'actuació o, de forma assistemàtica, mitjançant actuacions aïllades. La gestió de forma sistemàtica serà obligatòria quan resulti necessari procedir a l'equidistribució dels beneficis i càrregues del planejament entre els propietaris afectats.

2. Les actuacions per al desenvolupament de les determinacions de les NNSS s'adscriuen a algun dels següents tipus:

a. Actuacions de nova urbanització, que són les que suposen el pas d'un àmbit de terrenys de la situació de sòl rural a la de sòl urbanitzat.

b. Actuacions de dotació, que són les restants.

3. El desenvolupament de les unitats d'actuació s'efectuarà mitjançant el sistema assenyalat en aquestes NNUU i, en defecte o substitució d'aquest, mitjançant algun dels sistemes d'actuació prevists en la legislació urbanística: compensació, cooperació o expropiació.

4. El Consell de Formentera podrà delimitar noves unitats d'execució i eliminar o modificar l'àmbit de les previstes per les NNSS, així com alterar els sistemes d'actuació per elles definits, seguint els tràmits establerts en els articles 14 i 15 de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible, sense necessitat de tramitar Modificació de les NNSS.

5. Les unitats d'actuació definides per les NNSS són les següents:

........................................................................................

j. Nucli d'es Pujols: UA EPJ-01, UA EPJ-02, UA EPJ-03, UA EPJ-04, UA EPJ-05, UA EPJ-06, UA EPJ-07, UA EPJ-08, UA EPJ-09, UA EPJ-10, UA EPJ-11, UA EPJ-12, UA EPJ-13, UA EPJ-14, UA EPJ-15, UA EPJ-16, UA EPJ-17, UA EPJ-18. UA EPJ-19, UA EPJ-20, UA EPJ-21, UA EPJ-22, UA EPJ-23.

.........................................................................................

6. En relació amb les unitats d'actuació definides:

a. Prèvia la seva execució, excepte en els casos en què resulti indubtablement justificada la titularitat dels terrenys inclosos, haurà de procedir-se a la confirmació de la delimitació del seu àmbit mitjançant el tràmit contemplat en l'article 14 de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible, que podrà ser simultani, si escau, al d'aprovació dels Estudis de detall contemplats en les corresponents fitxes.

b. Els Estudis de detall ajustaran els paràmetres d'edificabilitat i índex d'intensitat definits per a les qualificacions VE als quals resultin del repartiment dels paràmetres d'aprofitament lucratiu i nombre màxim d'habitatges o de places turístiques fixat amb caràcter global, que tindran caràcter prevalent.

c. En les unitats dels nuclis d'es Caló i És Pujols els paràmetres de capacitat global en nombre d'habitatges i/o de places turístiques s'han fixat estimant que la totalitat de terrenys lucratius de la UA s'assignen en exclusiva a un o un altre ús pel que quan en dites terrenes es pretengui constituir parcel·les destinades a un o un altre ús haurà de distribuir-se aquesta capacitat global aplicant, a fi de no superar-la, els paràmetres unitaris de 20 m2t per plaça turística cas que la parcel·la es destini a ús turístic i 120 m2t per habitatge caso que la parcel·la es destini a ús residencial.

d. A l'efecte del compliment dels paràmetres globals computaran l'edificabilitat i capacitat corresponents a les edificacions existents en l'àmbit de les UA que es mantinguin en l'ordenació.

........................................................................................................

8. El Consell de Formentera podrà delimitar noves actuacions aïllades i eliminar o modificar l'àmbit de les ja previstes, mitjançant el tràmit establert en l'article 14 de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible, sense necessitat de tramitar Modificació de les NNSS.

9. La documentació gràfica de les NNSS conté delimitació indicativa dels àmbits de SSGG l'execució directa dels quals correspon al Consell de Formentera una vegada se cedeixin els terrenys corresponents o resulti autoritzada la seva ocupació. La delimitació precisa de tals àmbits s'efectuarà pel planejament de desenvolupament o, si escau, pels corresponents projectes.

10. Els procediments d'agilitació de la gestió en els quals es faculti la prèvia ocupació dels terrenys de cessió, o mitjançant reparcel·lació voluntària o altres fórmules jurídiques s'efectuï aquesta, constituirà un supòsit justificat perquè el Consell de Formentera:

a. Si es donen les circumstàncies determinades en els punts b) i c) de l'article 10.2 de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible exoneri a l'actuació de la reserva prevista en l'article 10.1 d'aquesta Llei.

b. Consideri reduïda al màxim legalment factible i reemplaçada per actuació vinculada a finalitat definida per al patrimoni públic de sòl la cessió regulada en l'article 8 de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible.

En el present estudi de detall, es compleixen les previsions establertes en les NNSS de Formentera.:

- L'àmbit de la UA EPJ-13, després de mesurament efectuat sobre plànol topogràfic redactat a l'efecte de redactar l'estudi de detall, té un increment de superfície de 0,89%, respecte de les previsions de la fitxa de la unitat d'actuació, inferior al 5% que preveu l'article 7.4.

- Es compleixen les previsions de l'article 8.3.1, en formular-se l'Estudi de detall previst així en les NNSS en l'article 9.5.j.

- En la fitxa de la unitat d'actuació UA EPJ-13 s'estableix que l'estudi de detall ha de formular-se per a la fixació precisa dels límits de la UA i de les alineacions i límits de qualificació, és a dir es tracta d'un estudi de detall del tipus “a ”i “c” de l'apartat 3.2 de l'article 8, per tant es compleix aquest apartat. També es compleix l'apartat 3.3 i 3.4.a de el mateix article 8, en reajustar els límits de la UA, tal com sol·licita la fitxa de la mateixa.

- El present estudi de detall, es gestiona com una tramitació sistemàtica tal com es preveu en l'article 9.1, i es tracta d'una actuació de nova urbanització, d'acord amb l'especificat en la fitxa de la UA i el previst en l'article 9.2.a.

- Es compleix el previst en l'article 9.3, al proveir-se com a sistema de gestió de la UA el de COMPENSACIÓ, tal com es preveu en la fitxa de la UA.

- Es compleix el previst en l'article 9.9, en establir els límits definitius en la documentació de la UA.

 1.5- SISTEMA D'ACTUACIÓ PREVIST PER Al DESENVOLUPAMENT DEL PRESENT ESTUDI DE DETALL:

El sistema d'actuació previst per al desenvolupament del present Estudi de Detall, és el de COMPENSACIÓ. En cas que al moment d'executar l'Estudi de Detall, hi hagués un sol propietari, el tràmit es limitarà a la cessió dels terrenys SGEL-P a l'administració actuant, el Consell Insular de Formentera, en l'acte de registre de la parcel·la de cessió i edificable privada en el Registre de la Propietat corresponent. En el mateix acte, prèviament es realitzarà la segregació dels terrenys de l'àmbit de la unitat d'actuació de la finca original, els límits de la qual coincideixen amb els mateixos.

En cas d'haver-hi més d'un propietari, se seguirà el previst en els articles corresponents del Reglament de Gestió Urbanística, prèvia redacció del projecte de compensació.

En aquest moment (veure apartat 1.3.1 d'aquesta memòria), hi ha un només propietari dels terrenys de l'àmbit de la unitat d'actuació.

 1.6- ESTUDI COMPARATIU DE L'ORDENACIÓ PREVISTA EN LA REVISIÓ DE LES NNSS DE FORMENTERA I LES RESULTANTS DEL PRESENT ESTUDI DE DETALL:

Es compleixen els paràmetres establerts per les NNSS, tant els previstos per a la UA EPJ-013, com per a les zones VE 07-EPJ i ET 01-EPJ, VE 08-EPJ i ET 02-EPJ. A continuació es justifiquen les xifres resultants que compleixen els paràmetres establerts:

ZONA

PARÀMETRE

VALOR PARÀMETRE

CÀLCUL

PARÀMETRE RESULTANT

COMPLIMENT

VE 07-EPJ + ET 01-EPJ

Edificabilitat

1,25 m2/m2

877,52 m2 X 1,25 m2/m2

1.096,90 m2

Si

Ocupació

45%

Per planta 877,52 m2 X 45%

394,88 m2

Si

IIUR

1/96

877,52 m2/96

9,14 • 9

Si

IIUT

1/16

877,52 m2/16

54,85 • 55

Si

Nº plantes

PB+PP1+A

-

-

Si

 

ZONA

PARÀMETRE

VALOR PARÀMETRE

CÀLCUL

PARÀMETRE RESULTANT

COMPLIMENT

VE 08-EPJ + ET 02- EPJ

Edificabilitat

1,18 m2/m2

423,08 m2 X 1,18 m2/m2

419,23 m2

Si

Ocupació

60%

Per planta 423,08 m2 X 60%

253,85 m2

Si

IIUR

1/101,69

423,08 m2/101,69

4,16 • 4

Si

IIUT

1/16,94

423,08 m2/16,94

24,98 • 25

Si

Nº plantes

PB+PP1+A

-

-

Si

 

 

 

 

 

 

Aquests paràmetres són els que figuren en els quadres de zonificació del plànol 05 del present Estudi de Detall.

 1.7- ASSENYALAMENT D'ALINEACIONS I RASANTS EN L'ÀMBIT DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ:

Dins de l'àmbit de la unitat d'actuació UA EPJ-13, s'ha dissenyat un vial de tràfic rodat, que serveix d'accés rodat a l'àmbit de la mateixa pel costat Sud, especialment les dues parcel·les d'aprofitament lucratiu (prolongació del carrer “Tramuntana”). En el plànol 07 es presenta el perfil longitudinal de tot el vial (el vial complet, es desenvolupa entre les unitats d'actuació UA EPJ-12, UA EPJ-13 i UA EPJ-14, amb indicació de la rasant final, la del terreny natural, i la part d'excavació i farcit. El vial té en el seu major parteix un pendent petit del 0,231%, però la màxima que és possible obtenir, perquè la totalitat del vial, pugui desguassar per gravetat al vial que fa de fita Oest de la unitat d'actuació.

Alineacions calli prolongació calli “Tramuntana” de nova creació en la UA EPJ-13

 1.8- ESTUDI VOLUMÈTRIC:

La, o les edificacions que es poden portar a terme en la parcel·la edificable de sòl lucratiu VE 08-EPJ, i en la VE 07-EPJ, respectaran les normes d'edificació previstes per a aquesta zona en les NNSS, i que es reflecteixen en el primer annex a aquesta memòria. Les edificacions que es podran edificar a les zones edificables de l'àmbit de la present unitat d'actuació, seran el resultat d'aplicar els paràmetres edificatoris descrits en el quadre resumeixen de la normativa d'aquesta memòria, a les superfícies de sòl edificable, i al criteri de la planta àtic reculada, descrita en paràgrafs anteriors, i que també es dedueixen de la fitxa de les NNSS per a aquesta unitat d'actuació.

Les normes urbanístiques d'aplicació a la zona ET01-EPJ i ET 02-EPJ, es troben en l'annex 1 de les NNSS, nucli d'es Pujols (Condicions d'edificació), i també en l'article 121 de les NNSS, “Ordenances particulars de les zones extensives turístiques ET”, on es troben les normes relatives a la “Tipologia”, “Règim d'usos” i les “Condicions específiques d'estètica i composició”.

Les normes relatives a les condicions estètiques i de composició, són les previstes en les NNSS per a aquest tipus de sòl. Efectivament, en l'article 121.4.1, es descriuen en set apartats, les condicions de disseny de les façanes, configurant edificis de volums rectangulars, prohibint-se façanes amb volums corbs, torres cilíndriques o semicirculars, les parts massisses han de predominar sobre els buits, que com a màxim han de tenir un ample d'1,5 m i de predomini la seva dimensió vertical.:

Les normes urbanístiques d'aplicació a la zones ET 01-EPJ i ET 02-EPJ, es troben en l'annex 1 de les NNSS, nucli d'es Pujols (Condicions d'edificació), i també en l'article 121 de les NNSS, “Ordenances particulars de les zones extensives turístiques ET”, on es troben les normes relatives a la “Tipologia”, “Règim d'usos” i les “Condicions específiques d'estètica i composició”.

Es proposa doncs:

- La composició arquitectònica, dins dels paràmetres d'edificabilitat, ocupació i altura (també nº de plantes), tal com preveuen les NNSS, serà l'establerta en les NNSS.

- Els paraments de façana, buits i volums dels cossos de l'edifici seran així mateix de composició compatible amb l'establerta en les NNSS.

- El color predominant de les façanes, podrà ser el blanc o tons ocres clars, formades amb elements d'obra de paleta revestits mitjançant esteses, revocs o estucs.

En el plànol 08, de volumetria edificatòria, es planteja de forma general, la implantació de les edificacions previstes en el present estudi de detall.

En aquesta unitat d'actuació, així com el sòl VE 08 EPJ de la UA EPJ-14, que es troba en aquesta mateixa poma i el seu sòl és adjacent amb el sòl VE 08 EPJ de la unitat d'actuació UA EPJ-13, es troba en una situació peculiar, que precisa d'una petita matisació, pel que fa a l'aplicació de l'article 113 de les NNSS de Formentera “Adaptació de l'edifici al terreny”, sempre que s'edifiqui la totalitat de la parcel·la amb un únic projecte. A la zona objecto del present Estudi de Detall, el pendent general és de Nord a Sud, i no obstant això, en la poma on es troba la UA EPJ-14, i part de la UA EPJ-13, a causa que en la realització de la ronda Sud d'es Pujols, es va realitzar terraplenant de forma acusada aquesta via, resulta que la cota del vial Sud, aquesta entre +0,44/+1,25 metres més alta que el vial Nord. A l'efecte de fixar la cota de l'altura màxima i total de les edificacions, es prengués com a referència les cotes o nivells de la via de Ronda, situada en el Sud, podent-se elevar aquest plànol, un màxim d'un metre per sobre d'aquests nivells.

A Formentera, a 4 de Febrer de 2.021

 

 

ANNEXOS A la MEMÒRIA DE L'ESTUDI DE DETALL

QUADRO RESUM DEL DESENVOLUPAMENT DE LES PREVISIONS DE L'ESTUDI DE DETALL

Els paràmetres urbanístics d'aplicació a les edificacions que es poden desenvolupar en l'àmbit de la VE 07-EPJ (i ET 01) i VE 08-EPJ (i ET 02), són els següents:

PARÀMETRE

VALOR PARÀMETRE

OBSERVACIONS

Parcel·la mínima

600 m2 (ET 01); 400 m2 ET 02)

 

Façana/fons mínims

20 ml/20 ml (ET 01)

 

15 ml/15 ml (ET 02)

Edificabilitat

1,25 m2/m2 (ET 01)

 

1,18 m2/m2 (ET 02)

Ocupació

45% (ET 01), 60% (ET 02)

En totes les plantes. (2)

Volum màx./ edifici (4)

15.000 m3

 

Altura màxima

6/9 ml

6 m edif. de PB+1PP; 9 m edif. de PB+1PP+Àtic

Altura total

7/10 ml

7 m edif. de PB+1PP; 10 m edif. de PB+1PP+Àtic

Nº plantes

PS+PB+PP1º+PP2

Àtic opcional en ET 02 (reculada de la façana Sud 3m)

PS+PB+PP1º+Àtic

Separació mínima vials i EL-P (3)

5 ml

 

Separació mínima resto fites

3/4,50 ml

3 m en edif. de PB+1PP; 4,5 m en edif. de PB+1PP+A

Separació mín. entre edif. mateixa parcel·la

6/9 ml

6 m en edif. de PB+1PP; 9 m en edif. de PB+1PP+A

Índex intensitat uso residencial (IIUR)

1/96 (ET 01); 1/101,69 (ET 02)

Aquests paràmetres es compliran globalment dins de la totalitat de sòl

Índex intensitat uso turístic (IIUT)

1/16 (ET 01); 1/16,94 (ET 02)

Tipologia edificació

Aïllada

 

Ús característic

Allotjament turístic

Totes les modalitats

Altres usos admesos (1)

Residencial

Només 1.1 viv. unifamiliar i 1.2 viv. aparellada

Tallers

Prohibit

Comercial

Prohibit

Administratiu privat

Prohibit

Establiments públics

Prohibit

Soci cultural

Grandària 0, situació 2

Docent

Prohibit

Soci sanitari

Prohibit

Administratiu públic

Prohibit

Esportiu

Grandària 0, situació 2

Seguretat

Prohibit

Religiós

Prohibit

Municipal divers

Prohibit

Aparcament

Únicament els derivats de l'aplic . art. 148 i 149

Espai lliure

Grandària 0, situació 6

 

 

 

(1) Les grandàries i situacions establerts per a cada ús, tenen la següent llegenda:

Grandària 0 Sense límit de superfície

Grandària 2 Fins a 400 m2.

Situació 2 En qualsevol planta de l'edifici d'ús no exclusiu, excepte exclusivament en la planta soterrani

Situació 3 En planta baixa amb accés directe des de la via pública i/o associada a planta semisoterrani, soterrani i/o planta primera, amb un mínim del 50 % en planta baixa

(2) En la planta soterrani, es podrà ocupar la zona de reculada a fites amb vials de tràfic rodat d'accés al soterrani, coberts i espais d'equipament, infraestructura i servei en cas d'instal·lacions turístiques. La resta de la parcel·la edificable, fora de les reculades, es podrà incrementar l'ocupació màxima assenyalada en les normes subsidiàries en les plates superiors, per a aquells usos de serveis no residencials, que són necessaris per emplenar la normativa turística, només en el cas que es projecti un conjunt d'ús turístic en alguna i les modalitats previstes en la normativa. En plantes sobre rasant l'ocupació màxima serà la mitjana de les ocupacions parcials de cadascuna d'elles, no podent la resultant superar l'establerta en aquest quadre.

(3) Les reculades de l'edificació als ELP de la UA, podran ser 0,00 m.

(4) En cas que el volum de la/s edificacions en la parcel·la supera els 15.000 m3, es realitzaran tants edificis o ales com siguin necessàries perquè cadascun d'ells, no superin aquesta xifra, amb reculades entre els mateixos l'assenyalada en el quadre anterior. No obstant això s'admetrà que, quan l'ús dels edificis sigui l'hoteler, puguin comunicar-se entre ells, mitjançant passadissos i elements de comunicació vertical i/o horitzontal en totes les plantes, a fi d'evitar les incomoditats que representen per als clients haver de sortir a l'exterior per accedir als serveis de la instal·lació hotelera que estiguin a un altre edifici o ala independent dins d'una mateixa parcel·la. Aquestes comunicacions seran en dimensions les mínimes, de manera que es preservin les separacions visuals entre els blocs o ales independents.

Es fa avinent que contra l'acord present, en tractar-se d'un instrument urbanístic, amb rang reglamentari, es podrà interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà d'aquesta publicació en el BOIB, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, amb seu a Palma (Mallorca); tot això sense perjudici que hom utilitzi qualsevol altre recurs que estimi procedent en dret, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

El que es fa públic als efectes oportuns.

 

Formentera, a data de la signatura electrònica (20 de febrer 2023)

La presidenta del Consell Insular de Formentera

Ana Juan Torres

Documents adjunts