Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

Núm. 131118
Aprovació definitiva ordenança reguladora del preu públic de subministrament d'aigua potable

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca, en sessió mantinguda el dia 1 de desembre de 2022, acordà l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora del preu públic pel subministrament intermunicipal d'aigua potable.

Havent transcorregut el termini d'exposició al públic de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua potable sense que s'hagi presentat cap al·legació ni reclamació, aquesta ha esdevingut definitivament aprovada, fent públic tot seguit el text íntegre del mateix, per a la seva entrada en vigor i aplicació, en compliment del previst a l'article 103, de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, que és el següent:

ORDENANÇA FISCAL QUE REGULA EL PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT  D'AIGUA POTABLE DE LA MANCOMUNITAT MIGJORN DE MALLORCA

Article 1. Naturalesa, objecte i funcionament.

1. fent ús de les facultats conferides per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de  les Bases de Règim Local, aquesta Mancomunitat, estableix el preu públic per prestació del servei de subministrament  d'aigua potable a domicili, que regula per la present ordenança.

2. serà objecte d'aquesta exacció el subministrament d'aigua en la modalitat de comptador que la Mancomunitat es compromet a prestar per gestió directa, assumint el seu propi risc, o per qualsevol altra forma de gestió de les previstes a les lleis.

Article 2. Obligació de contribuir

1. fet imposable. Està determinat pel subministrament d'aigua efectuat i l'obligació de contribuir naixerà des de que el peticionari hagi subscrit  la corresponent pòlissa d'abonament i estigui instal·lada l'escomesa i el comptador.

2. subjecte passiu. Està obligat al pagament el peticionari del subministrament i subscriptor de la pòlissa d'abonament, sigui propietari o arrendatari de la finca. 

Article 3. Tarifes

Les quotes aplicables en base a aquesta ordenança són les següents:

TARIFA:

a) ús agrícola (subministrament fora dels nuclis urbans):

  • consum fins a 20 m3 per bimestre per habitatge: 0,41 euros/m3
  • consum entre 21 i 40 m3   per bimestre per habitatge: 0,82 euros/m3
  • consum entre 41 i 60 m3   per bimestre per habitatge: 1,23 euros/m3    
  • consum entre 61 i 80 m3 per bimestre per habitatge: 1,64 euros/m3
  • consum entre 81 i 100 m3 per bimestre per habitatge: 2,05 euros/m3    
  • consum superior a100 m3 per bimestre per habitatge: 5,00 euros/m3    

b) Ús no agrícola (subministrament als ajuntaments mancomunats): 0,50 euros/m3

3.2 Bonificacions

a) Als habitatges on s'acrediti documentalment (certificat de convivència o títol de família nombrosa) que hi conviuen cinc o més persones se'ls aplicarà el preu del primer escaló, fins un màxim de 6 m3 per persona i bimestre; si se supera aquest consum serà d'aplicació la tarifa progressiva.

b) A les explotacions agrícoles que comptin amb més de quinze animals del tipus vaques, bous, porcs, cavalls, ovelles, cabres o simiilars , prèvia presentació del llibre de registre de l'explotació actualitzat per l'Administració Autonòmica, se'ls aplicarà el preu del primer escaló, fins un màxim de 12 m3 per animal i bimestre; si se supera aquest consum serà d'aplicació la tarifa progressiva.

c) Als establiments dedicats a agroturisme, turisme rural o habitatges vacacionals, se'ls aplicarà aquesta mateixa tarifa, per cada 4 places o fracció, prèvia presentació de la llicència turística on hi consti el número de places aprovades per l'òrgan competent.

3.3. En qualsevol cas, s'estableix una quota de servei, per abonat i bimestre, de 5 €. 

Article 4. Les quotes exigibles per a aquesta exacció tendran en tot cas caràcter bimensual i es recaptaran per rebut.

Normes de gestió

Article 5. L'exacció es considerarà devengada des de que neixi l'obligació de contribuir tal com estableix l'article 2n, paràgraf 1, d'aquesta ordenança.

Article 6. La persona interessada en que se li presti el servei  de subministrament d'aigua en la modalitat d'agrícola (fora dels nuclis urbans)  haurà de subscriure abans de tot, la corresponent pòlissa d'abonament i jutificar un d'aquests tres supòsits: 

a)  que l'habitatge que ha de rebre el subministre d'aigua ha obtingut la corresponent cèdula d'habitabilitat.

b) En cas que sol.liciti el subministre per a obres, haurà de presentar la corresponent llicència municipal d'obres en vigor.

c) Si se sol.licita el subministre per a una explotació agrícola, s'haurà de presentar el  llibre de registre de l'explotació que compleixi els requisits previstos a l'article 3.2.b

Article 7. 

1. en els supòsits en que el subministrament s'hagués pactat a nom del titular de la propietat i aquest alienàs o transmetés els seus drets a favor de tercers, per a que el subministrament pugui seguir donant-se en la forma contractada, serà necessari que el canvi de titular sigui comunicat a la Mancomunitat, dins del termini màxim d'un mes des de la data de la transmissió de la propietat de la finca i que a més el nou propietari subscrigui la pòlissa corresponent.

2. en cas contrari, la Mancomunitat podrà donar per finalitzat el contracte deixant d'efectuar el subministrament.

Infraccions i sancions tributàries

Article 8. En tot el que fa referència a infraccions i sancions tributàries, les seves distintes qualificacions, Així com en les sancions que a les mateixes corresponguin en el seu cas i a la seva acció investigadora, s'aplicaran les normes de Règim Local vigents.

Disposició addicional 1ª.

Es considerarà que un abonat té un consum excessiu com a conseqüència d'una avaria quan aquest superi en un 40% el corresponent al mateix període de l'any anterior sempre que persisteixin les mateixes condicions d'utilització de l'edifici o de l'habitatge o, en defecte d'això, el consum mitjà dels dos bimestres anteriors en el moment de l'avaria. En aquest cas, i si aquest fos causa d'una avaria a la xarxa de distribució interior de l'edifici, la facturació de tot el consum es realitzarà d'acord amb els següents apartats:

1) Al consum equivalent al considerat com a normal d'acord amb l'establert en el primer paràgraf, se li aplicarà  la tarifa vigent a cada moment.

2) Al consum que resulti de restar al consum total  el resultat d'aplicar l'apartat anterior, se li aplicarà la tarifa corresponent al primer bloc de la tarifa vigent a cada moment.

3) Per a l'aplicació d'aquest sistema serà necessari que l'entitat subministradora certifiqui, prèvia inspecció, la realitat de l'avaria. Una vegada comprovada, l'abonat haurà d'acreditar la seva reparació.

4) En el suposat cas d'avaries continuades, aquest sistema només serà aplicable  per a aquelles avaries que es produeixin passats dotze mesos després de la que va donar lloc a l'aplicació de l'establert en els apartats anteriors.

5) En el cas que l'avaria afecti al consum de més d'un període de facturació (bimestre), només s'aplicarà la tarifa reduïda, com a màxim, a dos períodes de facturació.

Disposició addicional 2ª

El subministrament d'aigua potable d'aquesta mancomunitat està destinat exclusivament al consum humà i animal. No està permès utilitzar-la per a regar. Es considerarà que un habitatge (calculat per a 4 persones) té un consum excessiu, quan en un període de facturació (bimestre) el consum d'aigua sigui superior a 100 m3.

A les explotacions agrícoles, als establiments dedicats a agroturisme, turisme rural, habitatges vacacionals i habitatges on hi estiguin empadronades més de 4 persones, aquest consum serà proporcional al número de persones, places turístiques o animals que hi estiguin registrats o empadronats.

En el cas que durant dos períodes de facturació consecutius, o tres períodes no consecutius, un abonat tengui un consum que superi el límit abans esmentat, segons les seves circumstàncies, se li substituirà el comptador per un  comptador amb un cabal limitat de 12,5 m3 mensuals per persona.

Així mateix a partir de l'entrada en vigor de la present ordenança, tots els nous comptadors que s'instal.lin, tan als nous abonats com aquells que se sustitueixin dels ja intal.lats, ja inclouran aquest tipus de limitador

Disposició final.

D'acord amb el que disposa l'article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, aquesta Ordenança entrarà en vigor, un cop aprovada definitivament per la Junta de Govern, a partir de la data en què es publiqui el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i sempre que hagi transcorregut el termini previst a l'article 113 de l'esmentada Llei.

 

(Signat electrònicament: 14 de febrer de 2023

El president Sebastián Sureda Mas)