Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 131364
Decret 8/2023 de 20 de febrer pel qual s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant i s'amplien els límits del Parc Natural de la Península de Llevant

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

I

La Península de Llevant de Mallorca constitueix un dels espais naturals més singulars i interessants de les Illes Balears a causa de la presència d'una gran diversitat d'hàbitats en un espai relativament petit, on conflueix una zona muntanyosa i costera amb nombrosos endemismes botànics i amb un important patrimoni etnològic. S'hi troben també varietats d'hàbitats mediterranis com alzinars, ullastrars, pinars, penya-segats marins, sistemes dunars i zones humides associades a torrents i el propi entorn marí, els quals, combinats amb els extensos ecosistemes agraris creats per l'activitat agrària tradicional al llarg dels segles, conformen una bona representació de la costa mallorquina, la muntanya balear i el manteniment de les activitats tradicionals de l'Illa.

Una part important del territori d'aquest espai natural es va declarar àrea d'especial protecció (àrea natural d'especial interès i àrea rural d'interès paisatgístic) per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears.

Per tal de garantir la conservació dels valors de la Península de Llevant la llavors Conselleria de Medi Ambient va impulsar la tramitació del Pla d'ordenació dels recursos naturals mitjançant l'Acord de Consell de Govern de 15 d'octubre de 1999, que s'aprovà de forma definitiva pel Consell de Govern el 9 de novembre de 2001. El Parc Natural i les reserves naturals de Cap Ferrutx i Cap des Freu foren declarades mitjançant el Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declaren el Parc Natural de la Península de Llevant i les reserves naturals de Cap Ferrutx i Cap des Freu (BOIB núm. 140, de 22/11/2001). En aquell moment, el Parc Natural comptava amb una superfície aproximada de 21.507 ha (16.232 ha terrestres i 5.275 ha marines) i s'estenia en els termes municipals d'Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç des Cardassar i Santa Margalida.

Posteriorment, mitjançant la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives, concretament a través de la seva disposició addicional setzena, la superfície del Parc Natural quedà limitada a les finques públiques de s'Alqueria Vella, es Verger i Albarca. També es mantingueren les reserves naturals de Cap Ferrutx i Cap des Freu, d'acord amb la delimitació i el règim jurídic establert en el Decret 127/2001.

Actualment, el Parc Natural està format per les finques públiques de s'Alqueria Vella, es Verger i Albarca, i assoleix una extensió total de 1.658 ha. Ara és del tot necessari procedir a l'ampliació de l'espai natural protegit, amb l'objectiu de respondre a les necessitats de conservació sota els criteris de coherència i connectivitat.

II

A nivell comunitari, la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (anomenada Directiva Hàbitats) creà una xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conservació anomenada Natura 2000, amb dos tipus d'espais: els llocs d'importància comunitària (LIC) i les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA). Les ZEPA, a més, estan regulades en la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres.

El context de protecció comunitària, l'evolució de la realitat del territori, l'increment de la pressió antròpica sobre l'espai protegit, els canvis en els usos agraris i el context socioeconòmic, les novetats en les directrius reguladores i en el marc legal vigent respecte a la conservació i millora de la biodiversitat i l'ordenació dels recursos naturals justifiquen, així mateix, la necessitat d'ampliació dels límits actuals del Parc Natural de la Península de Llevant.

L'àmbit territorial de l'ampliació del Parc Natural abasta la part terrestre i marina del LIC i ZEPA ES0000227 Muntanyes d'Artà, la part del LIC ES5310029 Na Borges situada al nord de la carretera Ma-12 (carretera d'Alcúdia a Artà), la ZEPA ES0000544 Son Real -que inclou la finca pública de Son Real i el LIC ES5310095 Can Picafort- i una part de la Reserva Marina de Llevant, que inclou una part de l'àmbit marí del LIC ES5310005 Badies de Pollença i Alcúdia. D'acord amb el previst a l'article 6.4 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, mitjançant l'informe de l'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO) de 27 de febrer de 2019 es va reconèixer la continuïtat ecològica de l'ecosistema marí amb l'espai natural terrestre objecte de protecció. 

Amb l'ampliació, la superfície del Parc Natural assoleix aproximadament les 17.112,35 ha, de les quals poc menys de 11.000 ha són terrestres i unes 6.000 ha són marines.

De fet, l'ampliació dels límits del Parc Natural i les circumstàncies esmentades abans fan necessària l'elaboració d'un nou pla d'ordenació dels recursos naturals de Llevant que respongui a les actuals necessitats d'ordenació i gestió d'aquest espai natural protegit, tant pel que fa a la conservació del patrimoni natural i cultural com al desenvolupament socioeconòmic sostenible de l'espai i l'ús públic del mateix. Aquest nou PORN permet incorporar l'experiència i dades adquirides en l'elaboració, per part de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, dels successius plans d'ordenació dels recursos naturals, ara en un format més pràctic i accessible (especialment pel que fa a l'elaboració de cartografia digital, així com de documents adaptats a les necessitats actuals i de normativa estructurada de forma més operativa). Per altra banda, no es pot obviar que bona part de l'ampliació del Parc Natural comprèn propietats privades, com també vedats, la qual cosa es traduirà en la necessitat d'haver d'establir dinàmiques de col·laboració envers la gestió i la conservació del medi natural.

Cal destacar l'ampliació de la zona litoral que encabeix, entre d'altres, els sistemes dunars, que són fonamentals per restaurar, en la mesura del possible, el sistema platja-duna. La gestió i protecció d'aquest sistema té una rellevància especial en el PORN, atesa la seva fragilitat, fàcil degradació i de gran valor ecosistèmic. L'ampliació incorpora àmbits de titularitat pública i propietats privades, cosa que implica la inclusió de diverses activitats que, fins ara, només eren testimonials dins els límits del Parc Natural vigents fins ara.

L'ampliació dels límits de l'actual Parc Natural s'articula mitjançant la modificació del Decret 127/2001, relatiu a la declaració del Parc Natural, d'acord amb el que preveu la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO). Aquesta ampliació comporta la necessitat d'actualitzar la composició de la Junta Assessora, motiu pel qual també es modifica l'article relatiu a aquest òrgan. A més, s'incrementa el nombre de membres de la Junta per tal que sigui un òrgan més participat. Per altra banda,  s'incorpora expressament la previsió de les àrees d'influència socioeconòmica  previstes a la Llei 42/2007.

Pel que fa al Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant, aquest es formula en aplicació de les disposicions de la Llei 42/2007, de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i règim urbanístic de les àrees naturals d'especial protecció de les Illes Balears i de la Llei 5/2005 esmentada abans. Aquestes disposicions són d'aplicació en tots els aspectes que aquest PORN no preveu d'una manera expressa.

III

El PORN consta d'una memòria, diagnòstic i una memòria econòmica, que es troben disponibles al Portal de Transparència del Govern de les Illes Balears, i un text normatiu amb un total de 55 articles -estructurats en cinc títols-, cinc disposicions addicionals i quatre disposicions transitòries.

El títol I (Disposicions generals), comprèn els articles 1 a 8 i es refereix a la naturalesa, finalitat i contingut del PORN, al seu àmbit territorial, al règim de protecció, als objectius del Pla, al seu desenvolupament, abast i vigència, a la gestió del Parc Natural i l'òrgan gestor i als espais Xarxa Natura 2000 coincidents amb l'àmbit territorial.

El títol II, sota la rúbrica "Règim general d'usos i zonificació" (articles 9 a 14), conté la classificació i el règim d'usos i preveu les diferents zones en què s'ordena el Pla.

El títol III, sota la rúbrica "Ordenació i gestió dels recursos naturals"  (articles 15 a 21), conté els criteris i directrius generals d'ordenació i seguidament conté les principals previsions relatives a diferents recursos naturals objecte d'ordenació, tals com els geològics, geomorfològics i edàfics, els recursos hídrics, els hàbitats i les espècies i aspectes relacionats amb aquests, com les espècies al·lòctones, la connectivitat ecològica i la restauració ambiental de zones degradades.

El títol IV, sota la rúbrica "Activitats lligades al medi natural" (articles 22 a 42), està dedicat a regular el règim d'usos dels principals tipus d'activitats presents. En aquest sentit es regulen l'activitat agrària (capítol I), l'activitat cinegètica (capítol II), els aprofitaments i la gestió forestals (capítol III), l'ús públic (capítol IV), el qual inclou algunes previsions generals i també d'específiques dedicades a l'educació ambiental i la investigació, les activitats d'oci, recreatives, turístiques, esportives i altres. Finalment, aquest títol conté un capítol específic destinat a regular les activitats a l'àmbit marí del Parc Natural (capítol V).

Finalment, el títol V (articles 43 a 55) està dedicat a regular altres activitats o factors que influeixen o estan vinculats a la gestió del Parc Natural i que necessàriament s'han de tenir present. D'aquesta manera, es dedica el capítol I al territori i urbanisme, el capítol II als incendis forestals, el capítol III a l'energia, qualitat ambiental i espai aeri, el capítol IV a la xarxa viària i la mobilitat, el capítol V al patrimoni històric i el capítol VI a la promoció socioeconòmica i la sostenibilitat ambiental.

El procediment d'elaboració i aprovació del PORN i de declaració de l'ampliació del Parc Natural es fa d'acord amb el que preveuen els articles 25 i 9 de la Llei 5/2005, el qual preveu els preceptius tràmits d'audiència, informació pública i participació.

Per tot l'anterior, a proposta del conseller de Medi Ambient i Territori, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 20 de febrer de 2023,

DECRET

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte, d'acord amb la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO):

a) Aprovar el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant.

b) Ampliar el Parc Natural de la Península de Llevant, mitjançant la modificació del Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declaren el parc natural de la Península de Llevant i les reserves naturals de Cap Ferrutx i Cap des Freu.

 

Article 2

Aprovació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant

S'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant, de conformitat amb la Llei 5/2005, que s'adjunta com a annex d'aquest Decret.

Article 3

Modificació del Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es declaren el Parc Natural de la Península de Llevant i les reserves naturals de Cap Ferrutx i Cap des Freu

1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 1 del Decret 127/2001, amb la finalitat d'ampliar els límits de l'actual Parc Natural de la Península de Llevant, que queda redactat de la manera següent:

"2. El Parc Natural de la Península de Llevant té una extensió de 17.111,48 hectàrees (10.917,27 ha terrestres i 6.194,21 ha marines).

La delimitació del Parc Natural és la que s'estableix en el plànol 1 de l'annex 1 del PORN, relatiu al seu àmbit territorial."

2. S'afegeix un nou article, l'article 2 bis, al Decret 127/2001, que queda redactat de la manera següent:

"Article 2 bis

Àrees d'influència socioeconòmica

De conformitat amb el que disposa l'article 39 de la Llei 42/2007, es declaren àrees d'influència socioeconòmica els termes municipals d'Artà, de Capdepera, de Santa Margalida i de Sant Llorenç."

3. Es deixa sense contingut l'annex cartogràfic del Decret 127/2001.

4. Es deixa sense contingut l'article 3 del Decret 127/2001.

5. Es modifica l'article 7 del Decret 127/2001, que queda redactat de la manera següent:

“1. L'autoritat de gestió és l'òrgan col·legiat per a la presa de decisions en la gestió ambiental del Parc Natural de Llevant, de conformitat amb el que estableix l'article 33 de la Llei 5/2005.

2. El president o la presidenta de l'autoritat de gestió recau en la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, o en la persona en qui delegui.” 

6. Es modifica l'article 9 del Decret 127/2001, que queda redactat de la manera següent:

"1. La Junta Assessora del Parc Natural està integrada pels membres següents:

a) el president o la presidenta, nomenat pel conseller de Medi Ambient i Territori

b) la persona titular de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, com a vicepresident o vicepresidenta

c) un membre de l'Administració general de l'Estat

d) dos membres del Consell de Mallorca, preferentment dels departaments competents en matèria de caça, patrimoni històric o medi ambient

e) un membre per cada un dels ajuntaments dels municipis següents: Artà, Capdepera, Santa Margalida i Sant Llorenç des Cardassar

f) un membre per cada una de les direccions generals de l'Administració autonòmica, per raó de la matèria, següents:

 

i. direcció general competent en matèria d'espais naturals protegits o de la Xarxa Natura 2000

ii. direcció general competent en matèria de gestió forestal

iii. direcció general competent en matèria d'espècies

iv. direcció general competent en matèria de residus i educació ambiental

v. direcció general competent en matèria de litoral

vi. direcció general competent en matèria de pesca

vii. direcció general competent en matèria agrària

viii. direcció general competent en matèria d'esports

ix. direcció general competent en matèria d'emergències

 

g) la persona titular del Departament de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

h) la persona titular del Servei d'Espais Naturals de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

i) un membre de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT)

j) un membre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

k) un membre de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB)

l) un membre de la Universitat de les Illes Balears (UIB) de reconegut prestigi en matèria de protecció del medi ambient

m) un membre d'una de les entitats científiques següents:

 

i. Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), a través de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA)

ii. Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB)

iii. Institut Espanyol Oceanogràfic (IEO)

 

n) dos membres representants de les organitzacions no governamentals (ONG) dedicades a la conservació de la natura

o) un membre representant de les organitzacions professionals agràries

p) un membre representant de les explotacions agràries preferents o prioritàries amb presència dins el Parc Natural

q) un membre representant de les cooperatives agràries o societats agràries de transformació, amb implantació dins l'àmbit del Parc Natural

r) un membre de la Federació Balear de Confraries de Pescadors o de les confraries de pescadors amb presència al Parc Natural

s) un membre representant de les associacions empresarials amb implantació local

t) un membre representant d'associacions hoteleres, d'empreses turístiques d'allotjament o d'empreses comercialitzadores d'estades turístiques en habitatges

u) un membre representant d'empreses de turisme actiu amb implantació local

v) un membre representant dels clubs nàutics de Son Serra de Marina, Colònia de Sant Pere, Cala Rajada i Can Picafort

w) dos membres representants de les associacions o societats de caçadors els terrenys cinegètics de les quals estiguin dins l'àmbit del Parc Natural

x) un membre representant de les federacions esportives que tenguin implantació dins l'àmbit del Parc Natural

y) un membre representant d'associacions o entitats esportives que tenguin implantació local dins l'àmbit del Parc Natural

z) dos membres representants de les persones propietàries de finques

aa) un membre representant de les associacions de veïns constituïdes als municipis d'Artà, Capdepera, Santa Margalida o Sant Llorenç des Cardassar

ab) dos membres experts en conservació, nomenats pel conseller de Medi Ambient i Territori.

2. La Direcció del Parc Natural de la Península de Llevant exerceix el càrrec de secretari de la Junta Assessora, amb veu i sense vot.

3. Els membres o els representants d'òrgans administratius, d'altres administracions públiques, organismes o entitats públiques es designen d'acord amb les seves normes reguladores.

4. Els membres prevists a les lletres  m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z) i aa) es nomenen pel conseller de Medi Ambient i Territori a proposta de les entitats, organitzacions o associacions a les quals representen. En cas que no hi hagi consens o per altres causes que impedeixin fer la proposta, el nomenament es fa directament pel conseller, atenent a criteris de representativitat o d'implantació territorial, tant a nivell local com autonòmic, o a qualsevol altre criteri degudament justificat.

Aquests membres ho són per un període de quatre anys."

7. S'afegeix un nou article, l'article 16, al Decret 127/2001, que queda redactat de la manera següent:

"Article 16

Efectes de la declaració del Parc Natural

La declaració del Parc Natural de la Península de Llevant comporta la declaració d'utilitat pública i la facultat de l'Administració d'exercir els drets de tempteig i retracte a què es refereix els articles 26 i 27 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) i l'article 40 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat"

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen

Es deroga l'Acord de Consell de Govern de 9 de novembre de 2001 sobre l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Península de Llevant.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 20 de febrer de 2023

 

La presidenta

El conseller de Medi Ambient i Territori Francesca Lluch Armengol i Socias

Miquel Mir Gual

 

 

 

ANNEX Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant

Índex

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Naturalesa, finalitat i contingut

Article 2. Àmbit territorial

Article 3. Règim de protecció

Article 4. Objectius

Article 5. Desenvolupament, abast i vigència

Article 6. Gestió

Article 7. Informes o autoritzacions de l'òrgan gestor

Article 8. Xarxa Natura 2000

TÍTOL II. RÈGIM GENERAL D'USOS I ZONIFICACIÓ

Article 9. Classificació i règim dels usos

Article 10. Zonificació

Article 11. Zona d'exclusió

Article 12. Zona d'ús limitat

Article 13. Zona d'ús compatible

Article 14. Zona d'ús general

TÍTOL III. ORDENACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS NATURALS

Article 15. Criteris i directrius generals d'ordenació

Article 16. Recursos geològics, geomorfològics i edàfics

Article 17. Recursos hídrics

Article 18. Hàbitats i espècies

Article 19. Control de poblacions i conservació in situ de la biodiversitat

Article 20. Connectivitat ecològica

Article 21. Restauració ambiental de zones degradades

TÍTOL IV. ACTIVITATS LLIGADES AL MEDI NATURAL

Capítol I. Activitat agrària

Article 22. Objectius específics

Article 23. Règim d'usos

Capítol II. Activitat cinegètica

Article 24. Marc general

Article 25. Règim d'usos

Article 26. Limitacions

Capítol III. Aprofitaments i gestió forestals

Article 27. Aprofitaments forestals

Article 28. Gestió forestal

Article 29. Recursos silvestres

Capítol IV. Ús públic

Secció 1a. Disposicions generals

Article 30. Marc general

Article 31. Ús de la imatge i de la denominació del Parc Natural

Article 32. Senyalització i publicitat

Article 33. Mesures preventives

Secció 2a. Educació ambiental i investigació

Article 34. Interpretació i educació ambientals

Article 35. Investigació

Secció 3a. Activitats d'oci, recreatives, turístiques, esportives i altres

Article 36. Règim general

Article 37. Règim d'usos

Article 38. Instal·lacions de temporada i altres activitats turístiques

Capítol V. Activitats a l'àmbit marí

Article 39. Marc general

Article 40. Usos prohibits

Article 41. Cetacis i altres espècies

Article 42. Limitació del nombre de llicències i autoritzacions

TÍTOL V. ALTRES FACTORS VINCULATS A LA GESTIÓ

Capítol I. Territori i urbanisme

Article 43. Especificitats relacionades amb el règim urbanístic

Article 44. Tancaments de les finques

Article 45. Grans infraestructures

Capítol II. Incendis forestals

Article 46. Prevenció d'incendis forestals

Article 47. Ús del foc i regeneració de terrenys cremats

Capítol III. Energia, qualitat ambiental i espai aeri

Article 48. Energia i telecomunicacions

Article 49. Contaminació de l'aire

Article 50. Contaminació lumínica

Article 51. Contaminació acústica

Article 52. Ús de l'espai aeri

Capítol IV. Xarxa viària i mobilitat

Article 53. Xarxa viària i mobilitat

Capítol V. Patrimoni històric

Article 54. Patrimoni històric

Capítol VI. Promoció socioeconòmica i sostenibilitat ambiental

Article 55. Promoció socioeconòmica i sostenibilitat ambiental

Disposició addicional primera. Interpretació del PORN

Disposició addicional segona. Règim sancionador

Disposició addicional tercera. Avaluació de repercussions ambientals a la Xarxa Natura 2000

Disposició addicional quarta. Pla rector d'ús i gestió i plans sectorials

Disposició addicional cinquena. Trànsit a peu per la zona d'exclusió

Disposició addicional sisena. Regulació dinàmica de l'escalada

Disposició addicional setena. Autorització excepcional d'activitats, infraestructures, equipaments, instal·lacions, plans i programes

 

Disposició transitòria primera. Normativa aplicable als projectes en tramitació

Disposició transitòria segona. Paràmetres urbanístics de les edificacions i instal·lacions autoritzables

Disposició transitòria tercera. Restauració dels sistemes dunars

Disposició transitòria quarta. Filats a coll a la finca de Son Real

Disposició transitòria cinquena. Autorització d'activitats de turisme actiu

 

Annex 1. Cartografia

Annex 2. Condicions dels xibius a les platges de Cala Agulla i de Cala Mesquida

 

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Naturalesa, finalitat i contingut

1. El Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant (d'ara endavant, el PORN o el Pla) és l'instrument per planificar la gestió del patrimoni natural del Parc Natural de la Península de Llevant (d'ara endavant, el Parc Natural de Llevant) i la seva relació amb la resta del territori, de conformitat amb els objectius establerts per:

a) la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO)

b) la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

2. La finalitat d'aquest Pla és establir les mesures, els criteris i les normes necessàries per assegurar la protecció, la conservació, la millora i la utilització sostenible del Parc Natural i adequar la seva gestió als principis inspiradors de la Llei 5/2005 i de la Llei 42/2007.

3. La resta de contingut d'aquest PORN, tals com la memòria i la diagnosi, l'estratègia de comunicació, l'estudi de viabilitat dels sectors econòmics i demés documentació establerta en la Llei 5/2005 i la Llei 42/2007, està disponible en el Portal de Transparència del Govern de les Illes Balears.

Article 2

Àmbit territorial

1. L'àmbit territorial del PORN és el que s'estableix en el plànol 1 de l'annex 1.

2. L'àmbit d'aquest PORN té una extensió total de 17.111,48 hectàrees i comprèn àmbit terrestre i àmbit marí, distribuïts de la manera següent:

a) 10.917,27 ha terrestres

b) 6.194,21 ha marines.

 

Article 3

Règim de protecció

1. L'àmbit territorial d'aquest PORN manté la categoria de parc natural, als efectes del que estableixen la Llei 42/2007 i la Llei 5/2005 per a aquest tipus d'espai natural protegit.

Dins l'àmbit del Pla s'hi mantenen també les reserves naturals del Cap Ferrutx i del Cap des Freu declarades pel Decret 127/2001, de 9 de novembre, pel qual es  declaren el Parc Natural de la Península de Llevant i les reserves naturals de Cap Ferrutx i Cap des Freu.

2. Sense perjudici del que disposa amb caràcter general la normativa estatal i  autonòmica per a aquests tipus d'espais naturals protegits, el règim de protecció que els regeix és el previst en aquest PORN i en el pla rector d'ús i gestió i els plans sectorials que els desenvolupin.

Article 4

Objectius

1. Els objectius d'aquest Pla són els següents:

a) Protegir, consolidar, fomentar i millorar els valors naturals, com també els paisatgístics, etnològics, culturals i agraris.

b) Garantir la conservació dels hàbitats i les espècies d'interès comunitari de  la Xarxa Natura 2000.

c) Afavorir el manteniment i promoure l'explotació sostenible de les finques rústiques com a instrument de protecció activa dels valors de l'espai natural protegit.

d) Promoure la continuïtat de l'activitat econòmica compatible amb la conservació, en particular l'agrícola, la ramadera i la forestal, i la comercialització dels béns que aquesta produeix.

e) Millorar la sostenibilitat ambiental de l'activitat recreativa i turística existent, com també promoure els valors naturals de l'espai.

f) Evitar i minimitzar els impactes ambientals derivats de la massificació.

g) Fomentar les activitats de lleure educatiu i d'educació ambiental compatibles amb els objectius de conservació.

h) Millorar el coneixement, la difusió i la valoració del Parc Natural i dels seus valors naturals, paisatgístics i culturals.

i) Promoure l'activitat d'investigació científica, especialment la relativa a la conservació i la gestió del medi natural.

j) Integrar els efectes del canvi climàtic en les mesures de planificació i de gestió de l'espai natural protegit per garantir-hi la biodiversitat.

k) Preservar i conservar el patrimoni històric, tant material com immaterial, com també divulgar els coneixements, la toponímia i els costums tradicionals derivats d'activitats com el muntanyisme i el senderisme.

l) Afavorir o desenvolupar col·laboracions i mecanismes de gestió conjunts amb els diferents agents i entitats voluntàries.

2. A més, són objectius específics els prevists al llarg d'aquest PORN per a les diferents matèries que s'hi regulen.

Article 5

Desenvolupament, abast i vigència

1. Aquest PORN és vinculant per al Pla rector d'ús i gestió (PRUG) i per als altres instruments de planificació o gestió que el desenvolupin o executin.

2. L'abast del PORN respecte dels instruments d'ordenació territorial, urbanística i de qualsevol altra classe, així com de les actuacions, plans o programes sectorials, és el previst a l'article 19 de la Llei 42/2007.

3. El Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de Llevant té una vigència indefinida. No obstant això, s'ha de revisar periòdicament en funció de la seva avaluació i seguiment.

Article 6

Gestió

1. L'administració i la gestió del Parc Natural de Llevant correspon a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, de conformitat amb el que estableix el Decret 127/2001 i la Llei 5/2005.

Sense perjudici de la previsió anterior, als efectes d'aquest PORN s'entén per ‘òrgan gestor' la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

2. Les funcions de direcció corresponen al director o directora del Parc Natural, d'acord amb el que estableix el Decret 127/2001 i l'ordre de funcions dels llocs de treball de personal funcionari de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

3. L'Institut Balear de la Natura és l'ens del sector públic instrumental adscrit a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat que, sota criteris de dependència o vinculació, duu a terme activitats d'execució i de gestió en l'àmbit del Parc Natural.

4. L'òrgan gestor ha d'impulsar la coordinació amb la resta d'administracions públiques, com també promoure fórmules de cogestió i cogovernança amb la finalitat d'aconseguir una gestió eficaç dels serveis públics.

Article 7

Informes o autoritzacions de l'òrgan gestor

1. L'òrgan gestor del Parc Natural ha d'emetre, dins l'àmbit territorial de l'espai natural protegit, informe en el marc del procediment substantiu d'atorgament  d'autoritzacions, llicències o concessions d'usos i activitats que corresponen als òrgans competents per raó de la matèria, que tenen el caràcter autoritzable, d'acord amb l'establert a l'article 21 de la Llei 5/2005.

2. L'òrgan gestor ha d'atorgar l'autorització quan tengui el caràcter d'òrgan substantiu.

Article 8

Xarxa Natura 2000

1. L'àmbit d'aquest PORN coincideix territorialment, parcialment o totalment, amb els següents espais de la xarxa ecològica europea Natura 2000:

a) ZEPA Son Real (ES0000544)

b) LIC Can Picafort (ES5310095)

c) ZEC Na Borges (ES5310029)

d) LIC i ZEPA Muntanyes d'Artà (ES0000227)

e) LIC Badies de Pollença i Alcúdia (ES5310005)

f) ZEPA estatal Espai marí del nord de Mallorca (ES0000520)

g) LIC estatal Canal de Menorca (ESZZ16002)

2. Aquest Pla té la consideració d'instrument de gestió dels territoris inclosos en aquests espais de la Xarxa Natura 2000, sense perjudici de la necessitat de disposar, si escau, d'un pla de gestió específic o d'adoptar altres mesures de conservació apropiades.

3. En l'àmbit del PORN s'han d'aplicar les mesures i accions de conservació establertes en els plans de gestió Natura 2000 l'àmbit territorial dels quals coincideix amb aquest Pla.

 

TÍTOL II RÈGIM GENERAL D'USOS I ZONIFICACIÓ

Article 9

Classificació i règim dels usos

Dins l'àmbit territorial d'aquest PORN els usos poden ser permesos, autoritzables o prohibits, d'acord amb el que preveu l'article 18 i següents de la Llei 5/2005.

Article 10

Zonificació

1. En l'àmbit d'aquest PORN s'estableixen les zones següents:

a) Zona d'exclusió

b) Zona d'ús limitat

c) Zona d'ús compatible

d) Zona d'ús general

2. La delimitació d'aquestes zones està cartografiada en el plànol 2 de l'annex 1 d'aquest Pla.

3. El PRUG i la resta de plans i instruments que el desenvolupin s'han de fer d'acord amb aquesta zonificació.

​​​​​​​Article 11

Zona d'exclusió

1. La definició de la zona d'exclusió és la que estableix l'article 22.a) de la Llei 5/2005.

Als efectes d'aquest PORN, es consideren zona d'exclusió les superfícies cartografiades com a tal en el plànol 2 de l'annex 1.

2. La zona d'exclusió té com a funcions fonamentals la protecció integral dels ecosistemes, comunitats i elements biòtics i abiòtics que contenen i la preservació dels processos ecològics naturals que s'hi produeixen.

En aquest sentit, la regulació que estableix aquest PORN en relació amb l'accés i l'estada a aquesta zona es fa atenent prioritàriament la seva conservació, tot procurant, alhora, satisfer les finalitats científiques, educatives i de gaudi dels béns de domini públic i dels integrants del patrimoni cultural, en les condicions escaients per a la conservació de l'espai natural.

3. En aquesta zona es fomentarà l'estudi i la conservació o restauració dels valors naturals, la millora i restauració d'hàbitats i el manteniment de la qualitat paisatgística i ecològica.

Article 12

Zona d'ús limitat

1. La definició de zona d'ús limitat és la que estableix l'article 22.b) de la Llei 5/2005.

Als efectes d'aquest PORN, es consideren zona d'ús limitat les superfícies cartografiades com a tal en el plànol 2 de l'annex 1.

2. La zona d'ús limitat té com a funcions fonamentals la preservació dels seus hàbitats, a més de la conservació o restauració dels valors naturals, el manteniment de la qualitat paisatgística i el desenvolupament dels usos que  no lesionin els seus valors ambientals.

3. A la zona d'ús limitat es fomentaran:

a) Els usos coherents amb la conservació del medi i les activitats d'interpretació i educació ambiental que, en cap cas, poden produir efectes negatius sobre els valors protegits.

b) El manteniment i la gestió sostenible de l'activitat agrària i ramadera.

c) La gestió forestal sostenible, que ha de donar prioritat a la funció ecològica de les masses forestals existents.

d) Els usos i l'explotació sostenibles del medi marí, per tal de conservar els  ecosistemes marins més representatius.

e) L'establiment de programes per a la millora dels hàbitats existents a l'àrea.

f) Els usos de conservació i d'investigació dels valors de l'àrea, sempre que no produeixin efectes negatius en els seus valors ambientals.

 

Article 13

Zona d'ús compatible

1. La definició de zona d'ús compatible és la que estableix l'article 22.c) de la Llei 5/2005.

Als efectes d'aquest PORN, es consideren zona d'ús compatible les superfícies cartografiades com a tal en el plànol 2 de l'annex 1.

2. Aquesta zona té com a funció fonamental la de conservar en bon estat el sòl agrícola i els cultius existents, mantenir la qualitat paisatgística i conservar les formacions naturals existents o potencials.

3. A les zones d'ús compatible es fomentaran:

a) Les activitats d'educació ambiental, de lleure educatiu i d'interpretació del patrimoni natural i cultural que es desenvolupin congruentment amb els objectius de protecció de l'espai que, en cap cas, poden representar efectes negatius sobre els valors protegits.

b) Les activitats agràries extensives.

c) Les intervencions o els usos enfocats a la conservació que afavoreixin el manteniment o l'increment del nivell de biodiversitat de l'àrea.

d) Un ús públic i recreatiu ecològicament adequat a les característiques naturals i culturals de l'espai, que ha d'estar condicionat als objectius generals de conservació.

 

Article 14

Zona d'ús general

1. La definició de zona d'ús general és la que estableix l'article 22.d) de la Llei 5/2005.

Als efectes d'aquest PORN, es consideren zona d'ús general les superfícies cartografiades com a tal en el plànol 2 de l'annex 1.

2. Aquestes zones tenen com a funció fonamental la ubicació de les instal·lacions, les activitats i els serveis relacionats amb l'oci, la informació dels visitants i altres relacionades amb la gestió de l'espai natural, com ara els aparcaments per als visitants del Parc Natural, les zones d'acampada i les àrees recreatives, de forma compatible amb els objectius de conservació d'aquest PORN.

3. En aquesta zona s'ha de fomentar:

a) Un ús públic i recreatiu ecològicament adequat a les característiques naturals i culturals, que ha d'estar condicionat als objectius generals de conservació.

b) La ubicació d'equipaments i serveis relacionats amb la gestió ambiental que ajudin a una millor comprensió de l'espai natural, com ara centres de recepció i punts de concentració lligats a l'ús públic.

 

TÍTOL III ORDENACIÓ I GESTIÓ DELS RECURSOS NATURALS

Article 15

Criteris i directrius generals d'ordenació

1. La gestió dels recursos naturals compresos dins l'àmbit d'aquest PORN i, en general, la gestió del Parc Natural de Llevant, s'ha de regir pels següents criteris i directrius generals:

a) conservació dels recursos naturals:

i. conservació de les espècies de flora i fauna

ii. preservació dels hàbitats  

iii. erradicació d'espècies al·lòctones invasores

b) aprofitament sostenible dels recursos naturals:

i. manteniment i promoció de les activitats agràries i ramaderes tradicionals

ii. optimització i millora dels actuals sistemes productius

iii. gestió per a la millora, conservació i resiliència de les masses forestals

iv. adopció de mesures de prevenció d'incendis forestals

v. gestió de l'activitat cinegètica compatible amb la conservació del medi natural

c) ús públic i educació ambiental:

i. potenciació de la funció educativa de l'ús públic

ii. orientació de l'educació ambiental cap a la conservació

iii. promoció d'una consciència sobre la necessitat de vetllar pels valors patrimonials, naturals i culturals

iv. coordinació i integració de les iniciatives públiques i privades d'ús públic

d) participació i implicació socials:

i. participació en els òrgans assessors i de consulta

ii. promoció de fórmules de cogestió del Parc Natural

iii. foment del voluntariat

e) paisatge:

i. integració paisatgística

ii. recuperació de zones degradades paisatgísticament

iii. avaluació de l'impacte paisatgístic de les actuacions

f) patrimoni cultural i etnogràfic:

i. posada en valor dels elements patrimonials característics

ii. afavoriment de la investigació arqueològica i la cultural

iii. difusió i divulgació dels valors educatius del patrimoni cultural

g) investigació:

i. promoció d'activitats d'investigació

ii. publicitat i difusió dels coneixements científics

El PRUG pot establir altres criteris i directrius complementaris.

2. Les administracions públiques han d'orientar les seves polítiques i actuacions susceptibles de repercutir en l'àmbit del Parc Natural a aquests criteris i directrius generals.

3. Les activitats econòmiques i, en general, qualsevol altres que incideixin en l'àmbit del Parc Natural han d'orientar la seva actuació a aquests criteris i directrius, sense perjudici de l'aplicació de les diferents previsions d'aquest PORN.

Article 16

Recursos geològics, geomorfològics i edàfics

1. Són objectius específics d'aquest Pla:

a) Restaurar i rehabilitar abocadors i sòls degradats.

b) Preservar els processos i dinàmiques geomorfològiques pròpies del litoral i restaurar aquelles dinàmiques alterades per elements antròpics.

c) Restaurar els sistemes dunars i el funcionament natural de la platja i la vegetació dunar associada.

d) Reduir els processos erosius i de pèrdua de sòl.

2. És autoritzable la recol·lecció de minerals, estructures geomorfològiques, restes paleontològiques i altres elements geològics singulars per motius científics.

3. Són usos prohibits:

a) Les noves activitats extractives.

b) La destrucció de minerals, estructures geomorfològiques, restes paleontològiques i altres elements geològics singulars.

c) Les aportacions o abocaments de materials exògens que puguin generar una degradació o pèrdua definitiva del patrimoni edàfic, geomorfològic i geològic.

d) Els moviments de terres que alterin el perfil o l'estructura de qualsevol element o formació geomorfològica no vinculats a un ús permès o autoritzat.

e) Les extraccions d'àrids i les regeneracions artificials de les platges i el litoral.

 

Article 17

Recursos hídrics

1. Són objectius específics d'aquest Pla:

a) Conservar i recuperar els sistemes hipogeus i les surgències naturals.

b) Mantenir i netejar els torrents, amb especial esment a la vegetació de ribera.

c) Mantenir els ecosistemes dels torrents, estanys, basses i fonts.

2. Són usos prohibits:

a) Les actuacions que produeixin una alteració significativa de la qualitat i quantitat dels recursos hídrics.

b) La dessecació de basses, estanys i hàbitats aquàtics.

 

Article 18

Hàbitats i espècies

1. Són objectius específics d'aquest Pla:

a) Garantir la conservació de la biodiversitat, d'acord amb el que preveu la normativa europea, estatal i autonòmica. Especialment, es considera prioritari conservar les espècies endèmiques i de les aus migratòries, marines, d'ambients agraris, rapinyaires, les ratapinyades i la fauna herpetològica.

b) Promoure les actuacions de conservació, protecció i recuperació d'hàbitats i espècies. Tindran una especial atenció:

i. els hàbitats d'interès comunitari inclosos en l'Annex I de la Directiva 92/43/CEE

ii. les espècies d'interès comunitari catalogades en els annexos II i IV de la Directiva 92/43/CEE

iii. les espècies incloses en el Llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial i en el Catàleg espanyol d'espècies amenaçades, d'acord amb el Reial decret 139/2011

iv. els hàbitats dunars, de litoral rocós, de les basses temporals i de la vora dels torrents, l'alzinar, les garrigues amb garballó, las praderies de fanerògames marines, el coral·ligen, les coves submergides o semisubmergides i els fons de maërl.

c) Controlar, seguir i eliminar les espècies al·lòctones considerades invasores o potencialment invasores segons els catàlegs corresponents.

d) Regenerar zones ambientalment degradades, d'acord amb criteris genètics per tal de mantenir la integritat de les poblacions de les espècies afectades, amb la prioritat de l'ús d'exemplars presents en les zones properes.

e) Mantenir la funció ecosistèmica de les masses forestals, dels ecotons i agroecosistemes.

f) Promoure els enjardinaments amb flora autòctona de baix requeriment hídric.

g) Informar i sensibilitzar la població, especialment la resident, en relació amb les actuacions d'erradicació.

2. Són autoritzables:

a) Els plans de repoblació o reintroducció amb espècies de fauna autòctones destinats a preservar la riquesa genètica i l'estat sanitari de les poblacions de fauna silvestre.

b) Les actuacions d'investigació.

c) Les actuacions de control d'espècies al·lòctones i d'animals assilvestrats.

d) Les mesures de control d'epidèmies.

e) Les actuacions d'eliminació o alteració de la fauna i la flora silvestres en l'àmbit del PORN quan tenguin per objecte la recuperació d'espècies categoritzades a què es refereix l'article 4 del Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg balear d'espècies amenaçades i d'especial protecció, les àrees biològiques crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears.

Aquestes actuacions són permeses quan són promogudes per l'òrgan gestor del Parc Natural.

3. Són usos prohibits:

a) L'abocament, l'abandonament o l'acumulació en el medi natural de residus i de restes de poda d'espècies al·lòctones.

b) La introducció, l'adaptació, la propagació i la reproducció en el medi natural d'espècies al·lòctones que tinguin el caràcter d'invasores o potencialment invasores.

c) L'ús o l'abandonament en el medi natural de verins o substàncies tòxiques en qualsevol dels seus estats que puguin suposar un perill per a la fauna silvestre i els seus hàbitats.

d) L'alliberament o solta en el medi natural d'animals domèstics, com també les colònies de moixos.

e) L'aplicació d'herbicides en les voravies de les carreteres i camins.

f) Els parcs zoològics, els circs, els centres d'importació d'animals, les botigues d'animals, els zoosafaris i les col·leccions zoològiques privades, que allotgin espècies de fauna al·lòctona, així com qualsevol nucli zoològic que allotgi espècies exòtiques invasores.

g) Els establiments d'aqüicultura i de piscicultura.

També són d'aplicació, en l'àmbit d'aquest PORN, les prohibicions i les limitacions establertes al títol III de la Llei 42/2007 relatives a la conservació de la biodiversitat, i a la resta de normativa estatal de desplegament i normativa autonòmica.

Article 19

Control de poblacions i conservació in situ de la biodiversitat

1. Amb caràcter general, les actuacions d'erradicació s'han de fer amb mètodes manuals o mecànics i no han de perjudicar la resta d'espècies de flora i fauna o comunitats d'interès.

2. La Conselleria de Medi Ambient i Territori, amb la col·laboració, si escau, de la resta d'administracions públiques, ha d'adoptar les mesures necessàries per controlar o erradicar, i evitar l'impacte de les espècies invasores o de les domèstiques assilvestrades, especialment els moixos i les cabres.

Es considera prioritària la retirada de Myoporum spp., Senecio angulatus, Jacobaea maritima, Carpobrotus spp., Yucca spp. i Agave americana situats a les proximitats dels sistemes dunars i dels estanys, com també d'altres hàbitats d'interès.

Article 20

Connectivitat ecològica

Els plans i els projectes d'infraestructures o instal·lacions que es desenvolupin en l'àmbit del Pla han d'assegurar el manteniment de la permeabilitat ecològica dels hàbitats naturals i evitar efectes negatius sobre aquesta.

En el cas d'obres de caràcter lineal, s'ha de garantir la connectivitat ecològica a banda i banda de l'estructura pel que fa a les possibilitats de dispersió de totes les espècies silvestres que en puguin resultar afectades.

Article 21

Restauració ambiental de zones degradades

1. Dins l'àmbit del PORN, les zones degradades són aquelles que manifesten un estat deficient de conservació dels hàbitats existents i potencials, com a conseqüència de la pressió per freqüentació o per usos o activitats incompatibles amb la conservació.

Les zones degradades es declaren mitjançant resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, que s'ha de motivar amb els informes, estudis o altra informació pertinents.

2. Un cop feta la declaració, l'òrgan gestor pot adoptar les mesures adients per fer cessar dins l'àmbit del Parc Natural aquelles activitats i usos incompatibles amb la recuperació i la conservació d'hàbitats i espècies protegits o que impedeixen la regeneració de zones degradades.

Aquestes mesures s'han d'adoptar mitjançant resolució, amb la tramitació del corresponent procediment administratiu i audiència de les persones interessades, amb l'adopció, si escau, de mesures provisionals.

3. Sense perjudici de l'indicat a l'apartat anterior, en desenvolupament de l'article 50.2 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, la persona titular de la conselleria competent en matèria forestal, a instància de l'òrgan gestor del Parc Natural i per motius de conservació, pot acotar temporalment, en els terrenys cremats, els aprofitaments o activitats incompatibles amb la seva regeneració, particularment la pastura i la caça, per un termini que ha de ser superior a un any, llevat que la mesura s'aixequi mitjançant autorització expressa del mateix òrgan.

 

TÍTOL IV ACTIVITATS LLIGADES AL MEDI NATURAL

Capítol I Activitat agrària

Article 22

Objectius específics

1. En matèria agrària, són objectius específics d'aquest Pla:

a) Promoure, mantenir i conservar els aprofitaments agrícoles i ramaders extensius, com a elements característics del Parc Natural.

b) Contribuir al manteniment de la sanitat vegetal i animal, mitjançant el foment de les bones pràctiques agràries.

c) Potenciar les races autòctones i el conreu de varietats locals.

d) Fomentar l'associacionisme i la venda directa dels productes agrícoles, ramaders i forestals, com també els elaborats o transformats a partir d'aquests.

e) Assessorar sobre els mitjans de defensa fitosanitària i el foment de la lluita biològica.

f) Mantenir aulets i bardisses que serveixin com a refugi per a la fauna silvestre.

2. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient i Territori, ha d'impulsar un maneig adequat de la fertilitat dels sòls i afavorir la substitució de fertilitzants minerals per altres d'origen orgànic, amb la finalitat de conservar els sòls agrícoles, i recuperar i mantenir la fertilitat natural.

Article 23

Règim d'usos

1. Són usos permesos, amb caràcter general, els usos agraris i les activitats d'autoconsum, sense perjudici de les condicions o limitacions previstes en aquest PORN.

2. Són usos autoritzables:

a) La producció agrícola sota plàstic a les zones d'ús compatible i d'ús general.

b) Les activitats complementàries de l'activitat agrària, sense perjudici de les limitacions establertes en la resta del PORN.

c) Els nous safareigs i aljubs, que han de disposar de qualque sistema per tal de permetre la sortida de la fauna que accidentalment hi pugui caure.

3. Són usos prohibits:

a) Els nous usos agrícoles i ramaders intensius, amb les excepcions previstes en aquest PORN.

b) La producció agrícola sota plàstic (hivernacles) a les zones d'ús limitat i  d'exclusió.

c) Les activitats complementàries de l'activitat agrària a la zona d'exclusió.

d) La introducció o el conreu d'organismes modificats genèticament.

 

Capítol II Activitat cinegètica

Article 24

Marc general

1. El règim dels terrenys cinegètics que estan dins l'àmbit del Parc Natural es regeix pel que disposa aquest PORN, com també pel PRUG o els altres instruments de planejament que el desenvolupin.

2. Als efectes d'informar els plans tècnics de caça per part de l'òrgan gestor del Parc Natural i de ser aprovats pel Consell de Mallorca es poden dictar les corresponents instruccions o circulars internes o establir els mecanismes de coordinació o de col·laboració pertinents entre ambdues administracions.

L'òrgan gestor s'ha de pronunciar específicament sobre el contingut del pla tècnic en relació amb l'ús públic i la conservació d'espècies i la resta de previsions d'aquest PORN.

Article 25

Règim d'usos

1. Amb caràcter general, l'activitat cinegètica és permesa als terrenys cinegètics que compleixin amb la normativa de caça, sense perjudici de les condicions i limitacions establertes en aquest article o a la resta del PORN.

En els terrenys gestionats d'aprofitament comú (coneguts com a terrenys lliures) únicament s'hi permet la modalitat tradicional de caça de cabres amb cans i llaç, sempre que l'ajuntament corresponent estigui adherit al Pla marc d'ordenació cinegètica i es compti amb l'autorització expressa del titular.

2. Són autoritzables:

a) Les actuacions de control de poblacions d'espècies cinegètiques a les zones d'ús limitat i d'ús compatible, que han de comptar amb l'autorització expressa del propietari o titular.

b) Les repoblacions amb espècies cinegètiques que es duguin a terme en el marc de projectes de conservació o per al foment de poblacions d'espècies cinegètiques autòctones.

3. Està prohibida:

a) La pràctica de la caça sense pla tècnic de caça degudament aprovat de conformitat amb el que estableix el Decret 72/2004, de 16 de juliol, pel qual es regulen els plans tècnics de caça i els refugis de caça a les Illes Balears i amb el previst a l'apartat 1.

b) La caça en règim intensiu.

c) Les pràctiques de caça sembrada, concursos cinegètics i repoblacions amb espècies cinegètiques, amb l'excepció prevista a l'apartat 2 b).

d) La caça en els llocs següents:

​​​​​​​i. a la zona d'exclusió

ii. a les finques públiques, sense perjudici de l'indicat a la disposició transitòria quarta

iii. a menys de vint-i-cinc metres de les rutes i itineraris d'ús públic

iv. mitjançant l'ús de munició de plom o amb aus de falconeria a menys de  cent metres dels marges dels estanys de na Borges, Son Real i Son Bauló

v. fora dels vedats, excepte en el supòsits prevists en aquest PORN.

Excepcionalment, l'òrgan gestor del Parc Natural hi pot autoritzar actuacions de control de poblacions per motius de gestió, sense perjudici de l'autorització, si escau, de l'administració competent en matèria de caça. Aquestes actuacions són permeses si les duu a terme o promou l'òrgan gestor del Parc Natural.

Article 26

Limitacions

 

L'òrgan gestor pot limitar l'activitat cinegètica per motius de nidificació d'espècies d'aus protegides. Aquestes mesures han de ser temporals, en funció dels períodes considerats crítics de reproducció i s'han de circumscriure a l'àmbit geogràfic adient.

Aquestes mesures s'han d'establir mitjançant resolució motivada, amb els informes previs i tràmit d'audiència a les persones interessades. La resolució ha de contenir, a més, el detall de les circumstàncies detectades que posen en perill els objectius de conservació de l'espai i els riscs o amenaces que aquestes impliquen.

Capítol III Aprofitaments i gestió forestals

Article 27

Aprofitaments forestals

1. Els aprofitaments forestals es regeixen pel que disposa el capítol VII del títol III de la Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears, sense perjudici de les especificitats o altres previsions contingudes en aquest PORN.

2. Les recuperacions de cultiu requereixen l'informe de l'òrgan gestor del Parc Natural.

3. L'òrgan gestor pot establir limitacions als aprofitaments forestals, per motius de conservació o d'ús públic.

Aquestes limitacions s'han d'adoptar mitjançant resolució, amb la tramitació del corresponent procediment administratiu i audiència de les persones interessades, amb l'adopció, si escau, de mesures provisionals.

4. Està prohibit:

a) La recuperació de cultius a la zona d'exclusió.

b) La tala o l'arrabassament d'exemplars de savina, excepte per motius de gestió del Parc Natural.

 

Article 28

Gestió forestal

1. En matèria forestal són objectius específics d'aquest PORN:

a) Fer prevaldre la funció ecosistèmica i ambiental de les masses forestals.

b) Promoure actuacions forestals compatibles amb la conservació de les característiques naturals i que contribueixin positivament a la regeneració forestal.

c) Promoure una gestió forestal activa resilient al canvi climàtic.

d) Implantar mecanismes de lluita biològica contra els agents fitopatològics.

e) Reduir la pressió de la pastura de les cabres assilvestrades fins assolir nivells ecològicament assumibles.

2. Les actuacions forestals, tant públiques com privades, han d'incorporar mesures de protecció per evitar pertorbacions a la fauna durant els períodes crítics i en les proximitats de les àrees de nidificació.

S'han de gestionar, conservar i potenciar les pletes i els aulets dins els sistemes agraris com a unitats forestals que afavoreixen la biodiversitat.

3. El transport de la biomassa forestal eliminada i residual s'ha de fer prioritàriament pels camins existents.

Excepcionalment, en els casos de temporals i altres situacions d'emergència o força major, l'òrgan gestor pot autoritzar l'habilitació d'accessos temporals per donar resposta a les necessitats d'evacuació de biomassa residual.

4. Amb caràcter general, els tractaments fitosanitaris forestals s'han de fer amb productes d'origen biològic, de baixa persistència i d'alta especificitat.

Article 29

Recursos silvestres

1. Amb caràcter general, està permès recol·lectar, per a consum propi, fruits silvestres, espàrrecs, bolets i altres productes de recol·lecció tradicional, sense perjudici del que estableixi el PRUG.

En particular, està permès recol·lectar palma de garballó (Chamaerops humilis) per a usos tradicionals. La recol·lecció s'ha de fer arrabassant la palma sense fer cap tall que pugui perjudicar futures recol·leccions. A les finques públiques es requereix l'autorització de l'òrgan gestor.

Aquests usos s'han de practicar amb respecte als béns públics i privats i als drets i propietats de l'àmbit del Parc Natural.

2. L'òrgan gestor pot establir limitacions a la recol·lecció, per motius de conservació o d'ús públic, ja siguin relatives a la ubicació o a l'espècie.

Aquestes limitacions s'han d'adoptar mitjançant resolució, amb la tramitació del corresponent procediment administratiu i audiència de les persones interessades, amb l'adopció, si escau, de mesures provisionals.

3. En tot cas, a la zona d'exclusió està prohibida la recol·lecció de recursos silvestres, excepte per als cas de projectes d'investigació degudament autoritzats o promoguts per l'òrgan gestor.

 

Capítol IV Ús públic

Secció 1a Disposicions generals

Article 30

Marc general

1. Aconseguir un ús públic ecològicament adequat a les característiques naturals i culturals del Parc Natural constitueix un objectiu fonamental i ha d'estar condicionat als objectius generals de conservació.

2. Les activitats d'ús públic s'han de dur a terme, entre d'altres, d'acord amb les previsions següents:

a) No han de suposar perill o dany al medi natural, al patrimoni, ni a les persones.

b) No poden implicar l'emissió de renous que puguin originar molèsties als usuaris de la zona o a la fauna.

c) Amb respecte als béns públics i privats i als drets i propietats de l'àmbit del Parc Natural.

d) Amb autorització de la persona titular de la propietat, en cas de ser privada.

3. El PRUG ha d'establir el règim d'usos de les activitats d'ús públic en funció de la zonificació, com també regular la capacitat de càrrega a les platges, les places d'aparcament, la freqüència i nombre de places de transport públic i discrecional, la capacitat dels itineraris, les àrees recreatives, els refugis i qualsevol altra instal·lació o equipament relacionat amb l'ús públic.

Les instal·lacions i els itineraris situats dins les zones d'exclusió han de ser objecte d'ordenació i regulació atenent a criteris de conservació. S'han de delimitar les zones existents, especialment sobre els sistemes dunars, amb l'objectiu d'evitar el trànsit fora dels itineraris i rutes establertes.

4. La planificació de l'ús públic ha de contemplar, com a mínim, els aspectes següents:

a) una oferta d'ús públic orientada als objectius d'aquest Pla i a criteris d'accessibilitat

b) la dotació d'equipaments i instal·lacions

c) la creació d'una xarxa d'itineraris

d) la regulació de la mobilitat vinculada a la gestió del Parc Natural.

 

Article 31

Ús de la imatge i de la denominació del Parc Natural

1. L'ús de la imatge i de la denominació de l'Espai natural protegit s'ha de fer en consonància amb els objectius d'aquest PORN.

2. La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha de vetllar perquè es faci un ús correcte de la imatge del Parc Natural, com també de la seva denominació i de les marques i logotips relacionades amb aquesta.

3. És obligatori que les noves publicacions, divulgatives o comercials, que contenguin activitats prohibides o condicionades en l'àmbit del Parc Natural, ho indiquin expressament, en els termes establerts en aquest PORN. De manera potestativa, la persona interessada pot sol·licitar informe previ en relació amb la publicació d'aquestes activitats.

Article 32

Senyalització i publicitat

1. L'òrgan gestor ha d'impulsar la senyalització del Parc Natural i mantenir-la actualitzada.

2. La senyalització vinculada a l‘ús públic del Parc Natural s'ha d'ajustar al Manual de senyalització dels espais naturals protegits de les Illes Balears.

Les indicacions contingudes en aquesta senyalització són d'obligat compliment per als seus visitants.

La resta de senyalització existent s'ha d'adaptar progressivament als criteris del Manual esmentat, excepte la senyalització de la normativa de trànsit i la que compti amb un format i especificacions regulades en una norma sectorial preexistent a la Llei 5/2005.

3. Està prohibida la publicitat, ja sigui fixa, mòbil o sonora, excepte en els casos següents:

a) Els indicadors i la retolació dels establiments i serveis permesos o autoritzats.

b) La pròpia del Parc Natural i d'altres administracions públiques.

 

Article 33

Mesures preventives

1. La Conselleria de Medi Ambient i Territori, per causes expressament motivades, pot limitar o prohibir temporalment i geogràficament les activitats previstes en aquest capítol, per raons de conservació, ecològiques, ambientals, d'ús públic o de millor gestió del Parc Natural, de prevenció d'incendis o de restitució de la zona afectada per incendis.

2. Aquestes mesures s'han d'adoptar mitjançant resolució de l'òrgan gestor, amb la tramitació prèvia del corresponent procediment administratiu i tràmit d'audiència a les persones interessades, que tenen l'obligació de respectar les limitacions o prohibicions que s'estableixin.

3. L'òrgan gestor pot adoptar les mesures provisionals que s'estimin adients fins que es dicti l'adient resolució, d'acord amb l'article 56 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Secció 2a Educació ambiental i investigació

Article 34

Interpretació i educació ambientals

1. La interpretació i educació ambientals han de contribuir a un millor coneixement, difusió i valoració del Parc Natural i dels seus valors naturals, paisatgístics i culturals, de manera compatible amb els objectius de conservació, amb la finalitat que esdevingui una eina per a la sensibilització de la societat.

2. En matèria d'interpretació i educació ambientals són objectius específics els següents:

a) Promoure campanyes divulgatives i iniciatives per a la sensibilització envers els valors naturals, socioculturals i etnològics de l'espai natural protegit.

b) Habilitar oficines o altres centres del Parc Natural en els nuclis urbans, proporcionalment al percentatge de territori dels municipis inclosos dins l'àmbit del Parc Natural.

c) Dissenyar i mantenir una xarxa d'itineraris autoguiats, degudament senyalitzats i adaptats per a la interpretació i l'educació ambientals, d'acord amb la normativa d'accessibilitat universal.

d) Col·laborar amb els propietaris o titulars de dret, amb la finalitat que es puguin dur a terme activitats d'interpretació i educació ambientals en finques privades.

e) Vetllar per un ús correcte de la toponímia de l'àmbit del Parc Natural en els publicacions científiques, divulgatives i de promoció de l'espai.

f) Facilitar l'aprenentatge de tècniques tradicionals lligades a l'aprofitament dels recursos naturals compatibles amb la conservació de l'espai natural.

3. Les iniciatives d'educació ambiental de caire privat s'han de dur a terme en consonància amb els objectius d'aquest PORN i han de ser comunicades prèviament a la Direcció del Parc Natural.

A aquest efecte, l'òrgan gestor del Parc Natural pot facilitar els recursos, els mitjans o donar la informació adient.

Article 35

Investigació

1. La Conselleria de Medi Ambient i Territori, juntament amb altres entitats públiques o privades si s'escau, ha de promoure i facilitar les tasques d'investigació relacionades amb els valors de l'espai natural protegit, especialment en relació amb els hàbitats i les espècies de conservació preferent i els estudis i les investigacions d'aplicació directa en la conservació i millora dels valors del PORN.

Les línies d'investigació i estudi relacionades amb el Parc Natural és un dels principals rèdits o beneficis socials derivats de la seva declaració.

2. Estan subjectes a autorització les iniciatives de caràcter científic que es vulguin dur a terme dins l'àmbit del PORN.

En tot cas, les sol·licituds han d'anar acompanyades d'una memòria explicativa detallada dels objectius, metodologia, pla de treball, durada i equip investigador.

Els resultats de la investigació s'han de lliurar a l'òrgan gestor del Parc Natural, mitjançant un informe final de l'estudi i, si correspon, una còpia de la seva publicació.

​​​​​​​

Secció 3a Activitats d'oci, recreatives, turístiques, esportives i altres

Article 36

Règim general

1. Les activitats d'oci, recreatives, turístiques i esportives s'han de dur a terme amb ple respecte als valors de l'espai natural protegit i d'acord amb les prescripcions i condicions establertes en aquest PORN. Aquestes activitats han de ser compatibles amb el gaudi del Parc Natural per part de les altres persones usuàries.

2. Les persones que practiquen aquestes activitats tenen les obligacions següents:

a) Respectar la senyalització i la resta de normes d'ús establertes per l'òrgan gestor del Parc Natural.

b) Circular pels camins i senders existents.

c) Portar els cans i altres animals de companyia fermats, sota control i evitar que provoquin perjudicis a la fauna i a la flora i a les altres persones usuàries.

d) En el cas dels cavalls, bicicletes o similars, respectar la preferència dels vianants i adequar la velocitat a les característiques de la via, per evitar situacions de risc.

 

Article 37

Règim d'usos

1. Són permesos els usos contemplatius i de gaudi tranquil dels valors naturals del Parc Natural de Llevant. Així mateix, són permesos els usos següents:

a) El senderisme i l'excursionisme.

b) El running i el footing o jogging.

c) La circulació de bicicletes i cavalls per la xarxa pública de carreteres i camins, excepte pels tiranys i camins que, per motius de conservació o de seguretat, es senyalitzin com a prohibits.

d) La circulació de cavalls a les finques públiques a través dels itineraris de S'Alqueria Vella-Es Verger, Es Verger-Albarca i Camí dels Presos o d'altres indicats per l'òrgan gestor del Parc Natural, amb la reserva prèvia i confirmació per part d'aquest.

e) El passeig amb cans i altres animals de companyia, sempre que vagin fermats i no provoquin molèsties i perjudicis a la flora i fauna silvestres o als altres usuaris, sense perjudici del que disposa l'apartat 3.

S'exceptua el cas dels cans utilitzats per a activitats cinegètiques o per controlar ramats, que poden anar a lloure.

f) L'escalada a les vies existents, amb les condicions establertes en aquest PORN.

g) L'acampada, el bivac i la pernocta a l'aire lliure a les àrees delimitades i senyalitzades per l'òrgan gestor. També en l'àmbit domèstic a les immediacions dels habitatges existents, amb l'autorització prèvia del propietari, sempre i quan sigui sense finalitats lucratives i amb caràcter esporàdic.

Aquestes activitats estan sotmeses a les prohibicions, les limitacions i la resta de condicions establertes en aquest PORN.

En particular, a la zona d'exclusió el trànsit a peu de persones tan sols es permet pels itineraris senyalitzats o regulats, en els termes indicats a la disposició addicional cinquena, sense perjudici de la resta de condicions establertes en el PORN.

2. Són autoritzables:

a) El senderisme organitzat per entitats esportives, empreses o altre tipus d'entitat i, en tot cas, per part de grups organitzats de més de seixanta persones.

b) La circulació de cavalls, bicicletes o similars a què es refereix l'apartat 1.c) quan es tracti de grups de més de vint.

c) L'espeleologia.

d) Les produccions i els rodatges audiovisuals en el medi natural, com ara espots publicitaris, vídeos musicals, pel·lícules, produccions institucionals, documentals o sèries.

e) Les noves vies d'escalada i el reequipament de les existents.

f) Les rutes i excursions a cavall organitzades per empreses.

g) Les competicions esportives.

h) Les activitats de turisme actiu definides a l'article 120 del Decret  20/2015, de 17 d'abril.

L'autorització d'aquestes activitats per part de l'òrgan gestor del Parc Natural pot tenir una durada de fins a quatre anys, en funció de la seva naturalesa, transcorreguts els quals s'ha de renovar. L'autorització ha d'establir les condicions adients per tal de garantir la seva  adequació als objectius d'aquest PORN com també la sostenibilitat de l'activitat durant el termini autoritzat. En el cas que s'incompleixin les condicions de l'autorització, l'òrgan gestor la pot modificar d'ofici, amb l'audiència prèvia a la persona interessada.

i) L'acampada, el bivac i la pernocta a l'aire lliure per motius científics, de gestió del Parc Natural i educatius o culturals organitzats per entitats reconegudes. En aquests darrers supòsits s'ha de promoure l'elaboració d'un procediment específic per a les autoritzacions.

3. Són usos prohibits:

a) La presència de cans o altres animals de companyia en els estanys i en les zones dunars, com també en aquells llocs on estigui expressament senyalitzada la prohibició per l'òrgan gestor del Parc Natural.

b) La circulació de bicicletes, de cavalls o altres èquids per la zona dunar, sempre que no hi hagi passarel·les de fusta habilitades, o altres elements similars, que permetin el pas sense danyar ni afectar el sistema dunar.

c) L'acampada, el bivac i la pernocta a l'aire lliure, amb les excepcions recollides en els apartats anteriors.

d) Les excursions o rutes de vehicles tot-terrenys, quads, buggies o patins elèctrics tot-terrenys.

e) Les festes i els concerts a les platges i en el medi natural, excepte en els casos següents:

 

i. els autoritzats per l'òrgan gestor quan són promoguts per entitats públiques vinculats a celebracions tradicionals o altres de caràcter cultural.

ii. les festes de caràcter familiar que es duen a terme dins l'àmbit domiciliari, que són permeses.

 

f)  Els reality shows en el medi natural.

g)  L'escalada a la zona d'exclusió, excepte als sectors anomenats Na Clara i Dalt de Na Clara, llocs en que és autoritzable.

h)  L'ús recreatiu de drons a la zona d'exclusió, a una franja de cinc-cents metres d'aquesta i a la zona d'ús limitat.

i)  A les reserves naturals del Cap Ferrutx i del Cap des Freu, la pràctica de les diferents especialitats d'esports aeris.

 

Article 38

Instal·lacions de temporada i altres activitats turístiques

1. Són usos autoritzables:

a) La instal·lació d'un xibiu desmuntable a la platja de Cala Mesquida i de dos xibius desmuntables a la platja de Cala Agulla, amb les condicions establertes en l'annex 2, com també de para-sols i gandules i altres serveis de temporada relacionats. En aquest darrer cas es poden autoritzar serveis de temporada nous sempre que sigui en substitució dels existents.

b) Les instal·lacions de temporada relacionades amb:

 

i. els serveis públics de salvament o socorrisme, emergència, rescat, accessibilitat i similars

ii. les tasques de vigilància i de conservació per part de l'òrgan gestor.

El nombre de xibius, para-sols i gandules i, en general, de serveis de temporada, no pot superar el límit màxim establert en l'autorització vigent en matèria de costes. Així mateix, s'han d'ubicar a una distància mínima de sis metres respecte el cordó que delimita les dunes.

2. Són usos prohibits:

a) La creació de noves places d'allotjament turístic, amb l'excepció de les places lligades a l'activitat agrària complementària prevista en aquest PORN.

b) Les noves instal·lacions de temporada i l'ampliació de les existents, sense  perjudici de l'indicat a l'apartat 1.

c) Les edificacions situades damunt el sistema dunar, sense perjudici de l'indicat a l'apartat 2 de la disposició transitòria tercera.

d) La venda ambulant a les platges.

3. A efectes d'informar les sol·licituds de concessió o d'autorització, o les seves pròrrogues, per ocupar el domini públic marítim terrestre que coincideix amb  l'àmbit del Parc Natural l'òrgan gestor ha de tenir en compte l'adequació de  l'activitat als objectius i la resta de determinacions d'aquest PORN.

En el cas de les concessions ha d'avaluar, segons correspongui, els aspectes següents:

a) l'adequació de l'activitat o instal·lació al medi

b) l'estat i l'evolució dels ecosistemes

c) les condicions hidromorfològiques, climàtiques i de dinàmica costanera

d) la pressió acumulada dels diferents usos que suporta cada tram de costa

e) l'impacte paisatgístic

f) la protecció ecològica de la interacció mar-terra

g) els possibles impactes sobre les espècies i els hàbitats protegits.

 

Capítol V Activitats a l'àmbit marí

Article 39

Marc general

1. El règim aplicable a l'àmbit marí del Parc Natural de Llevant és el que disposa aquest capítol i, si escau, el PRUG.

En defecte de previsió, són d'aplicació, dins l'àmbit del Parc Natural, les prohibicions i limitacions establertes en:

a) el Decret 71/2016, de 16 de desembre, pel qual es regulen les activitats d'extracció de flora o fauna marines i les activitats subaquàtiques a la Reserva Marina del Llevant de Mallorca

b) el Decret 41/2015, de 22 de maig, pel qual es regulen les activitats d'extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears

2. La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat i la Direcció General de Pesca i Medi Marí han d'establir els pertinents mecanismes de col·laboració i coordinació per a una eficient gestió pública de l'àmbit marí del Parc Natural.

En aquest sentit, l'òrgan gestor del Parc Natural ha d'obtenir de la Direcció General de Pesca i Medi Marí la informació següent:

a) El cens de les embarcacions de pesca professional d'arts menors a què es refereix l'article 4 del Decret 71/2016.

b) Una relació anual de les llicències atorgades per a pesca recreativa des d'embarcació, a què es refereix l'article 5 del Decret 71/2016.

c) Una relació anual de les autoritzacions de busseig a què es refereix l'article 9 del Decret 41/2015, com també el seguiment de l'activitat de busseig.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​d) El registre de l'activitat pesquera de la Reserva Marina del Llevant de Mallorca.

e) Les dades del seguiment de les espècies d'interès pesquer.

3. L'autorització de presa de mostres de flora i fauna amb finalitats científiques o divulgatives a què es refereix l'article 2.2 del Decret 71/2016 requereix l'informe previ de l'òrgan gestor.

Article 40

Usos prohibits

1. Sense perjudici de les prohibicions previstes en la normativa de costes i de protecció del medi marí, s'estableixen com a normes addicionals de protecció els següents usos prohibits:

a) qualsevol tipus d'abocament des de les embarcacions

b) els dragats submarins

c) l'extracció d'arena dels fons marins

d) el fondeig d'embarcacions, entre l'1 de maig i el 31 d'octubre, ambdós inclosos, a les platges de s'Arenalet, Font Celada i Es Matzoc a menys de cent metres de la costa

e) l'aqüicultura

f) la pesca d'arrossegament i d'encerclament

g) les competicions de pesca esportiva

h) la pesca recreativa submarina

i) les competicions i les excursions o rutes organitzades de motonàutica

j) a l'àrea de reserva integral, la pesca marítima i el busseig amb escafandre autònom

k) les festes en embarcacions (party boats o assimilables) i l'emissió de renous mitjançant dispositius de música o similars.

2. Queda prohibit, amb caràcter general, el fondeig d'embarcacions sobre la Posidonia oceanica.

La regulació del fondeig es regeix, en defecte de previsió d'aquest PORN i, si escau, del PRUG, pel Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears.

Article 41

Cetacis i altres espècies

1. En cas d'observació de cetacis s'ha d'actuar d'acord amb el que estableix el Reial decret 1727/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de protecció dels cetacis.

2. Els visitants s'han de comportar de manera respectuosa amb les espècies marines, a fi que la presència humana no interfereixi en la seva dinàmica.

3. L'òrgan gestor ha de promoure estudis en l'àmbit marí per determinar els nivells de contaminació acústica al llarg de l'any, com també la interacció de les activitats que s'hi duen a terme i la seva afecció sobre les espècies marines, especialment de cetacis.

4. En el marc de la col·laboració i la coordinació previstes a l'article 39.2, les administracions competents han d'impulsar la implementació de mesures de mitigació de captures accidentals en les arts de pesca, especialment per evitar l'afectació d'aus marines, elasmobranquis i tortugues marines.

Article 42

Limitació del nombre de llicències i autoritzacions

Sense perjudici de la facultat de la Direcció General de Pesca i Medi Marí a què es refereix el Decret 71/2016 i el Decret 41/2015 d'establir limitacions al nombre de llicències i autoritzacions, l'òrgan gestor pot establir limitacions addicionals temporals o relatives als ormeigs de pesca, per motius de conservació.

Aquestes limitacions s'han d'adoptar mitjançant resolució, amb la tramitació del corresponent procediment administratiu i audiència de les persones interessades.

 

​​​​​​​TÍTOL V ALTRES FACTORS VINCULATS A LA GESTIÓ

Capítol I Territori i urbanisme

Article 43

Especificitats relacionades amb el règim urbanístic

1. La situació dels edificis existents s'atèn a la normativa urbanística que els sigui d'aplicació, llevat que aquest PORN estableixi el contrari.

2. Es prohibeixen les noves edificacions, excepte per a les finalitats agràries o ambientals següents, en què es consideren autoritzables d'acord amb l'article 21 de la Llei 5/2005:

a) Instal·lacions i edificacions destinades a l'activitat agrària extensiva, sempre que s'ubiquin en la zona d'ús compatible o d'ús general. Aquestes construccions han de ser imprescindibles per dur a terme l'activitat agrària.

b) En el cas d'activitats de transformació dels productes de la pròpia explotació, l'ampliació de l'edificació existent fins a un màxim del 20% de la seva superfície, sempre que resulti imprescindible per atendre les necessitats funcionals pròpies de l'activitat.

c) Edificacions i ampliacions d'edificis existents vinculats a l'activitat pròpia del Parc Natural relacionada amb la investigació o la protecció i educació ambientals.

Així mateix, es prohibeix la transformació d'aljubs o safareigs en piscines.

3. Es prohibeixen els canvis d'usos en edificacions existents, excepte per a les finalitats agràries o ambientals següents, en què es consideren autoritzables d'acord amb l'article 21 de la Llei 5/2005:

a) activitat agrària lligada a una explotació extensiva

b) les següents activitats complementàries de l'activitat agrària, sempre que estiguin vinculades a una explotació agrària preferent:

i. l'activitat de transformació o de venda directa dels productes de la pròpia explotació

ii. l'activitat relacionada amb la conservació de l'espai natural, la protecció del medi ambient, la formació en tècniques i matèries pròpies agràries i l'elaboració d'estudis i investigacions de l'àmbit agrari i rural que tenguin relació amb l'activitat que es duu a terme en la finca pròpia

iii. les agroestades i els agroturismes, sense que suposi un increment del paràmetre d'ocupació total.

c) investigació, protecció i educació ambientals i refugis del Parc Natural.

4. Les actuacions autoritzables previstes en els apartats anteriors s'han de sotmetre a l'informe a què es refereix l'article 21 i a l'avaluació de repercussions ambientals previst a l'article 39, ambdós de la Llei 5/2005.

5. En tot allò no previst en aquest PORN, s'ha d'estar al que preveu la regulació territorial, urbanística o sectorial pertinent, sempre que no resulti contradictori amb aquest PORN.

Article 44

Tancaments de les finques

1. Són objectius específics d'aquest PORN:

a) la integració paisatgística dels tancaments

b) el manteniment dels tancaments tradicionals amb pedra en sec i de blocs de marès

c) el foment de l'ús de la pedra en sec i de les barreres de fusta tradicionals de la zona.

2. Els nous tancaments i la substitució dels existents són autoritzables, amb les condicions següents:

a) Quan siguin de malla metàl·lica, la llum no ha de ser inferior a 15 cm per 15 cm, excepte en els horts i jardins, i han de ser amb suports de fusta. Excepcionalment es pot emprar un altre material, en els casos de dificultat d'accés i de recurrència històrica d'incendis.

b) No s'admet la col·locació de fil de pues, vidres trencats o altres elements que puguin suposar un perill tant per a la fauna com per a les persones.

c) No es poden tancar o obstaculitzar xaragalls o síquies d'aigües superficials.

Així mateix, han de complir les condicions d'integració paisatgística i ambiental establertes en la Norma 22, apartat 1.c).3), del Pla Territorial Insular de l'illa de Mallorca.

Article 45

Grans infraestructures

Dins l'àmbit d'aquest PORN, i sense perjudici de les prohibicions establertes per la normativa territorial i urbanística, estan prohibides les noves instal·lacions o construccions relatives a:

a) els camps de golf, com també la seva oferta complementària

b) els equipaments comercials

c) els aeroports, aeròdroms, heliports i ports esportius

d) els parcs temàtics, discoteques i sales de festa

e) els gasoductes, oleoductes i similars

f) els polígons industrials i de serveis, benzineres i àrees de serveis

g) els cementiris, tanatoris i crematoris

h) les plantes de transferència i tractament de residus

i) les noves instal·lacions portuàries.

 

Capítol II Incendis forestals

Article 46

Prevenció d'incendis forestals

1. La prevenció dels incendis forestals va vinculada a una gestió activa de les masses forestals, les quals han d'anar orientades a assolir els objectius específics indicats a l'article 28.

2. A més, són objectius específics en la defensa contra els incendis forestals els següents:

a) conèixer i analitzar els incendis històrics

b) conèixer l'eficàcia de l'actual dispositiu de lluita contra incendis

c) identificar la dinàmica natural i la interacció antròpica sobre els diferents sistemes forestals

d) analitzar la vulnerabilitat del territori davant un possible incendi

e) quantificar el nivell de risc i zonificar el territori en funció del nivell de risc

f) plantejar accions a partir d'aquestes anàlisis

g) promoure l'execució de les mesures previstes en defensa contra els incendis forestals

h) promoure la instal·lació de dipòsits d'aigua prevists en la planificació de defensa contra incendis forestals.

3. En la planificació de la defensa contra incendis forestals han d'intervenir les administracions públiques o els òrgans competents en matèria forestal i en matèria d'espais de rellevància ambiental.

Article 47

Ús del foc i regeneració de terrenys cremats

1. L'ús del foc dins l'àmbit del PORN es regeix pel Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal.

2. En desenvolupament de l'article 50.2 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, la persona titular de la conselleria competent en matèria forestal, a instància de l'òrgan gestor del Parc Natural i per motius de conservació, pot acotar temporalment, en els terrenys cremats, els aprofitaments o les activitats incompatibles amb la seva regeneració, particularment la pastura i la caça, per un termini que ha de ser superior a un any, llevat que s'aixequi la mesura mitjançant autorització expressa del mateix òrgan.

 

Capítol III Energia, qualitat ambiental i espai aeri

Article 48

Energia i telecomunicacions

1. D'acord amb el caràcter de parc natural i en el marc de les polítiques de prevenció del canvi climàtic, tenen prioritat a l'efecte de les inversions i subvencions públiques, els projectes de subministrament mitjançant energies netes, especialment la solar, tant fotovoltaica com tèrmica.

2. La instal·lació de sistemes d'autoconsum d'energia amb fonts renovables a les edificacions existents és permesa a les zones d'ús general i d'ús compatible i autoritzable a la zona d'ús limitat.

Es permet la instal·lació d'antenes de tipus domèstic o per a motius de gestió del Parc Natural.

És autoritzable la instal·lació d'antenes relacionades amb l'ús públic promogudes per administracions públiques per a finalitats d'emergències o prestació de serveis públics.

3. El PRUG pot preveure un pla de soterrament progressiu de les actuals esteses telefòniques i elèctriques aèries a fi de minimitzar l'impacte visual i ecològic.

4. Les empreses titulars d'activitats de transport i distribució d'energia elèctrica estan obligades a adoptar mesures per evitar l'electrocució i la col·lisió de l'avifauna amb les esteses elèctriques.

5. Són usos prohibits:

a) la instal·lació de noves esteses elèctriques aèries a la zona d'exclusió

b) els camps d'aerogeneradors.

 

Article 49

Contaminació de l'aire

Queda prohibit a tot l'àmbit del PORN:

a) La crema o incineració de residus, com ara materials plàstics o altres substàncies contaminants.

b) L'emissió de líquids, partícules o radiacions que puguin afectar sensiblement l'ambient atmosfèric.

c) Qualsevol altra acció generadora de contaminació atmosfèrica greu.

 

 

​​​​​​​Article 50

Contaminació lumínica

1. L'àmbit territorial d'aquest PORN queda classificat com a “zona E1”, als efectes del que preveu la Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears.

2. Les instal·lacions i els instruments d'il·luminació s'han de dissenyar i instal·lar de forma que s'eviti la contaminació lumínica i s'afavoreixi l'estalvi energètic.

3. Els nous projectes que es duguin a terme dins l'àmbit PORN han de justificar, específicament en la memòria tècnica, que compleixen les limitacions i les regulacions derivades de la normativa sobre protecció del medi nocturn.

Article 51

Contaminació acústica

1. La contaminació acústica en l'àmbit territorial d'aquest PORN es regeix per la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears, sense perjudici del que es preveu en aquest article.

Els usos que es duguin a terme en l'àmbit del PORN han de ser compatibles amb la conservació de la fauna i per això s'han de dur a terme de manera que no puguin generar molèsties o afectar la cria de les espècies presents.

2. La conselleria competent en matèria de medi ambient pot delimitar àrees de reserva de sons d'origen natural, d'acord amb el que estableix l'article 19 de la Llei 1/2007.

Aquestes àrees poden incloure restriccions temporals o mesures correctores sobre els usos i les activitats quan aquests puguin comprometre els objectius de conservació o d'ús públic del PORN.

Aquestes àrees es declaren mitjançant resolució del conseller competent en matèria de medi ambient, amb la tramitació del corresponent procediment administratiu.

​​​​​​​Article 52

Ús de l'espai aeri

1. Les limitacions o prohibicions de vol a les aeronaus en el Parc Natural s'estableixen d'acord amb el que disposa la disposició addicional onzena de la Llei 42/2007.

Les restriccions al sobrevol d'aeronaus en l'àmbit d'aquest PORN són les previstes a l'article 19 del Reial decret 1180/2018, de 21 de setembre.

2. Les autoritzacions de sobrevol d'aeronaus a emetre per l'òrgan gestor del Parc Natural a què es refereix l'article 19 del Reial decret 1180/2018 han de tenir en compte, almenys, els aspectes següents:

a) la zonificació establerta en aquest PORN

b) l'alteració de les condicions de l'espai o la repercussió en els objectius de conservació de l'espai natural

c) les zones de nidificació en relació amb l'època de reproducció de les aus

d) les zones de concentració d'aus durant altres fases del cicle vital, com la hivernada i la migració de les espècies protegides.

 

Capítol IV Xarxa viària i mobilitat

Article 53

Xarxa viària i mobilitat

1. Les actuacions de millora i condicionament de la xarxa viària s'han de fer tenint en compte el caràcter protegit de l'espai natural i els impactes que es generin, que s'han de minimitzar.

2. Són autoritzables els treballs de reforma i condicionament i millores del ferm, sempre que no impliquin l'ús de materials no adequats a l'entorn o a les característiques topogràfiques, d'ús i de durabilitat del traçat.

3. Està prohibit:

a) Obrir noves carreteres, rondes i vials, com també ampliar les existents.

b) Obrir nous camins, excepte per a tasques relacionades amb la prevenció i extinció d'incendis i els itineraris del Parc Natural.

c) Asfaltar o encimentar els camins de terra, excepte per a finalitats de prevenció i extinció d'incendis en aquells trams en què la pendent així ho requereixi i no hi hagi camí alternatiu.

d) Transitar amb vehicles a motor pels sistemes dunars, com també camp a través llevat del trànsit vinculat a les tasques agràries i forestals, a la revisió i reparació d'esteses elèctriques, a les tasques pròpies de gestió del Parc Natural i als serveis d'urgència, protecció civil, social i sanitaris.

e) Estacionar els vehicles fora de les àrees d'aparcament senyalitzades i espais habilitats en la pròpia xarxa viària, com també en aquells llocs expressament prohibits. S'exceptua de la prohibició l'estacionament per part dels propietaris i titulars de drets dins els seus terrenys.

Els llocs prohibits per l'òrgan gestor s'han d'establir en els termes indicats a l'article 33 del PORN.

f) Pernoctar amb vehicle en els aparcaments de les finques públiques, sense perjudici que el PRUG pugui establir àrees habilitades per a aquesta finalitat.

4. El PRUG podrà regular aquelles qüestions relatives a la xarxa viària i la mobilitat vinculades a la gestió del Parc Natural i a la consecució dels objectius d'aquest PORN.

 

Capítol V Patrimoni històric

Article 54

Patrimoni històric

1. Les administracions públiques han d'adoptar les mesures necessàries per preservar adequadament el patrimoni històric, tant material com immaterial, que hi ha dins l'àmbit d'aquest Pla, i han de dur a terme les tasques necessàries per a la seva conservació i divulgació.

La Conselleria de Medi Ambient i Territori pot signar convenis de col·laboració amb les persones propietàries de finques per a aquesta finalitat.

2. Les actuacions que s'executin o duguin a terme dins l'àmbit del PORN han de preveure la possible afecció al patrimoni històric material i han d'incorporar, si escau, les mesures preventives adequades.

3. Qualsevol obra o activitat que s'hagi de realitzar en aquests béns dins l'àmbit del PORN s'ha de dur a terme sense afectar els valors de l'espai natural, sense perjudici de les competències que corresponen als ajuntaments i al Consell de Mallorca.

Les obres de restauració del patrimoni històric material han de comptar amb l'informe previ de l'òrgan gestor.

4. Es prohibeixen qualssevol accions que posin en una situació de perill de deteriorament o de destrucció del patrimoni històric material, a l'àmbit del PORN, amb aplicació del règim d'infraccions i sancions que estableix la Llei 12/1998.

5. El PRUG ha de contenir un catàleg del patrimoni històric dels béns de major rellevància dins l'àmbit territorial del PORN, sense perjudici de les competències dels ajuntaments i del Consell de Mallorca sobre la matèria, amb qui l'òrgan gestor s'ha de coordinar.

 

Capítol VI Promoció socioeconòmica i sostenibilitat ambiental

Article 55

Promoció socioeconòmica i sostenibilitat ambiental

1. Les administracions públiques, en l'àmbit de les seves competències, han de promoure, implantar o facilitar:

a) Mesures i iniciatives de caràcter socioeconòmic en el medi rural.

b) Mesures de desenvolupament sostenible.

c) La custòdia del territori, com a fórmula per implicar els propietaris i els usuaris del territori en la conservació i l'ús dels valors i els recursos naturals, culturals, paisatgístics i agraris de les finques, com també la creació i el funcionament d'entitats de custòdia del territori.

d) Ajudes destinades a la integració paisatgística dels tancaments de les finques o altres elements.

e) La formació en activitats compatibles amb la conservació dels valors naturals i del patrimoni dins l'àmbit territorial d'aquest Pla.

f) L'etiquetatge de productes referenciats amb la denominació de l'espai natural protegit, especialment per a les iniciatives sostenibles i altres coherents amb els objectius del Parc Natural.

g) La conversió de les activitats agrícoles i ramaderes actuals en agricultura i ramaderia ecològica o integrada, d'acord amb el que estableixi el PRUG.

h) Campanyes de sensibilització i promoció específiques per minimitzar la producció de residus i el foment de pràctiques d'aprofitament de restes vegetals.

i) Les iniciatives d'educació ambiental privades que posin en valor el patrimoni cultural i natural d'aquest territori.

j) Les iniciatives relacionades amb la investigació dels valors objecte de protecció del PORN.

k) Les tasques de silvicultura preventiva i gestió forestal.

l) L'assessorament sobre el control d'espècies invasores.

m) L'assessorament sobre la gestió de races autòctones i conreu de varietats locals.

n) Les tipologies de mobilitat més sostenibles, com ara el transport públic i la bicicleta.

o) La implantació o la promoció d'una targeta identificativa, distintiu o segell de qualitat per a les activitats de turisme actiu considerades compatibles amb els objectius de conservació del Parc Natural.

p) El foment, mitjançant ajudes i inversió de les administracions públiques, de la reforma i la conservació del patrimoni històric, tant material com immaterial, i l'accés de la ciutadania a aquest.

2. La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha de promoure l'adquisició de finques dins l'àmbit del Parc Natural, i n'ha de prioritzar les de major interès ambiental i de gestió.

3. La concessió d'usos i activitats i l'activitat contractual de les administracions públiques, que es duguin a terme dins l'àmbit del PORN, han d'incloure criteris i clàusules ambientals per contribuir a la conservació de l'entorn natural on desenvolupin l'activitat.

Disposició addicional primera

Interpretació del PORN

1. La normativa d'aquest PORN s'ha d'interpretar segons el seu contingut i totes les determinacions que s'inclouen a la memòria, la documentació gràfica i els annexos, de conformitat amb els objectius del PORN.

2. En cas de dubte en la interpretació de les regulacions del PORN en els diferents documents o disposicions, s'ha de considerar vàlida la determinació que impliqui un major nivell de protecció dels valors naturals i culturals i un major abast dels objectius del PORN.

3. Les referències que conté aquest PORN al terme “Parc Natural”, o expressió similar, també s'entenen fetes a les reserves naturals de Cap Ferrutx i Cap des Freu, llevat que expressament s'indiqui el contrari.

Disposició addicional segona

Règim sancionador

El règim sancionador aplicable per l'incompliment de les obligacions i prohibicions establertes en aquest Pla és el que preveu la Llei 42/2007 i la Llei 5/2005.

Disposició addicional tercera

Avaluació de repercussions ambientals a la Xarxa Natura 2000

1. Les actuacions permeses i autoritzables per part d'aquest Pla ho són sense perjudici de l'avaluació de les repercussions dels plans, els programes i els projectes que, sense tenir relació directa amb la gestió d'un lloc de la Xarxa Natura 2000, o sense que siguin necessaris per a aquesta gestió, puguin afectar de manera apreciable els llocs de la Xarxa Natura 2000 inclosos en l'àmbit d'aquest PORN, ja sigui individualment o en combinació amb altres plans, programes o projectes.

2. Els projectes, els plans o els programes impulsats o promoguts per l'òrgan gestor de l'espai natural protegit es considera que tenen una relació directa amb la gestió del lloc o que són necessaris per a la seva gestió, als efectes del previst a l'article 39 de la Llei 5/2005.

Disposició addicional quarta

Pla rector d'ús i gestió i plans sectorials

1. El Pla rector d'ús i gestió (PRUG) s'ha d'elaborar i aprovar un cop avaluats l'aplicació, seguiment i desplegament d'aquest PORN i, en tot cas, en el termini de cinc anys.

La previsió anterior s'entén sense perjudici de la possibilitat d'aprovar plans de gestió específics o altres instruments de planificació, a què es refereix l'article 38 de la Llei 5/2005.

2. El PRUG ha de tenir el contingut mínim previst a l'article 30 de la Llei 5/2005, com també el contingut addicional previst en aquest PORN i aquelles altres regulacions que siguin conseqüència del procés d'avaluació prèvia.

Disposició addicional cinquena

Trànsit a peu per la zona d'exclusió

1. És un ús permès el trànsit a peu per camins, rutes o senders existents que transcorren, totalment o parcialment, per la zona d'exclusió, sempre que estiguin degudament senyalitzats o regulats per l'administració competent.

Així mateix, es permet el trànsit a peu pels itineraris indicats al plànol 3.

2. En el cas de la Talaia Moreia, es permet accedir-hi a peu en els termes següents:

i. des del Camí dels Presos o des d'Es Caló, passant pel Coll des Vent i el Pas des Reclaus, en els termes indicats al plànol 3.4

ii. en grups de 12 persones com a màxim

iii. entre el 15 d'agost i el 15 de gener, ambdós inclosos

iv. amb una comunicació prèvia mínima de 48 hores i sense resposta negativa per part de l'òrgan gestor del Parc Natural.

3. L'òrgan gestor del Parc Natural ha d'establir aquelles limitacions d'ús pertinents quan motius de conservació o d'ús públic així ho justifiquin. Aquestes limitacions s'han d'establir mitjançant resolució degudament motivada i amb l'audiència prèvia a les persones interessades.

Disposició addicional sisena

Regulació dinàmica de l'escalada

1. La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha d'implantar un sistema de regulació dinàmica de l'escalada, mitjançant el qual s'han d'indicar les zones concretes i els períodes on queda condicionada la pràctica de l'escalada per motius d'afecció a l'avifauna, als hàbitats o a la flora endèmica o amenaçada.

Aquest sistema s'ha d'establir mitjançant resolució de l'òrgan gestor del Parc Natural, amb l'audiència prèvia a la federació esportiva corresponent i a la resta d'interessats.

2. El PRUG pot establir un nou sistema en base a l'experiència adquirida i a partir de l'anàlisi i l'avaluació dels resultats obtinguts.

Disposició addicional setena

Autorització excepcional d'activitats, infraestructures, equipaments, instal·lacions, plans i programes

1. De conformitat amb el previst a l'article 19.2 de la Llei 42/2007, i amb caràcter excepcional, el Consell de Govern, a proposta de la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, a iniciativa pròpia o a instància d'altres  òrgans, administracions públiques i particulars, pot autoritzar, per raons imperioses d'interès públic de primer ordre, les activitats, infraestructures, equipaments, instal·lacions, plans o programes sectorials, amb caràcter general prohibides per aquest Pla, prèvia avaluació ambiental i de repercussions i altres garanties mediambientals pertinents segons la legislació sectorial aplicable, amb les mesures compensatòries que, en el seu cas, s'estimin adients a favor de la conservació i protecció del Parc Natural.

2. L'acord ha de ser motivat i s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web corresponent.

Disposició transitòria primera

Normativa aplicable als projectes en tramitació

Els projectes presentats amb la documentació imprescindible per a la seva tramitació de sol·licitud de llicència urbanística davant l'administració municipal corresponents a procediments iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest PORN continuen la seva tramitació d'acord amb la normativa vigent en el moment del seu inici davant l'administració municipal. En tot cas, aquests projectes han de ser objecte del tràmit d'avaluació de repercussions ambientals previst en l'article 39 de la Llei 5/2005.

Disposició transitòria segona

Paràmetres urbanístics de les edificacions i instal·lacions autoritzables

Mentre no es modifiqui el planejament municipal, els paràmetres urbanístics aplicables als projectes d'edificacions i instal·lacions que tenen el caràcter d'autoritzables segons l'article 43 d'aquest PORN són els que preveu la normativa territorial i urbanística vigent en el moment d'entrar en vigor aquest PORN en funció de la qualificació del sòl subjacent corresponent en aquell moment.

Disposició transitòria tercera

Restauració dels sistemes dunars

1. La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha de promoure la restauració ambiental d'aquells sistemes dunars en què hi hagi construccions, infraestructures o equipaments que impedeixin la seva recuperació o manteniment en un estat de conservació favorable.

En particular, l'aparcament de Cala Agulla ha de ser objecte de restauració ambiental i restitució de la realitat física per part de la persona propietària. Subsidiàriament, la Conselleria de Medi Ambient i Territori o les administracions municipal o insular poden executar la restitució a costa de la persona titular, transcorreguts dos anys sense que aquesta hagi tingut lloc.

2. Les edificacions situades damunt els sistemes dunars que tenguin títol habilitant en matèria de costes en el moment d'entrar en vigor aquest PORN passaran a ser un ús prohibit un cop esgotada la vigència d'aquell.

Disposició transitòria quarta

Filats a coll a la finca de Son Real

Excepcionalment, fins que no s'aprovi el PRUG, a la finca pública de Son Real és autoritzable per part de l'òrgan gestor del Parc Natural la caça tradicional amb filats de coll, amb un màxim de quinze autoritzacions l'any.

Disposició transitòria cinquena

Autorització d'activitats de turisme actiu

Les empreses de turisme actiu que actualment desenvolupin activitats en l'àmbit del PORN disposen d'un termini de sis mesos a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest PORN per sol·licitar l'autorització prevista en l'article 37.2.h).

 

​​​​​​​​​​​​​​ANNEX 1  Cartografia

​​​​​​​Plànol 1. Àmbit territorial

Plànol 2. Zonificació

Plànol 3. Trànsit a peu per la zona d'exclusió

 Plànol 3.1. Cala Mesquida

 Plànol 3.2. Es Matzoc

 Plànol 3.3. S'Arenalet

 Plànol 3.4. Talaia Moreia

 Plànol 3.5. Pas des Porcs

 Plànol 3.6. Torrent des Revellar

Documents adjunts